Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології
Скачати 105.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології
Дата13.09.2012
Розмір105.86 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра романо - германської філології

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

голова приймальної комісії

Рівненського державного гуманітарного університету


_____________проф. Постоловський P.M.

«27» лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

Фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

зі спеціальності 7.02030302 «Мова та література» (німецька)


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Рівне – 2012

Пояснювальна записка

Фахове випробування є перехідним етапом у професійній підготовці від освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Воно призначене для виявлення знань вступників з усього циклу мовознавчих дисциплін.

Запропонована програма є інноваційною з огляду на такі частини:

 • програма розроблена з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти, на основі концепції полікультурності (діалогу культур, що є важливим складником підготовки вчителів іноземних мов в Україні);

 • програма базується на новітніх теоретичних здобутках і практичному досвіді в галузі укладання програм та курсів навчання іноземних мов; документ укладено у відповідності до Рекомендацій Ради Європи в галузі вивчення і викладання сучасних мов та оцінювання рівнів володіння ними.

^ Цілі програми

Фахове випробування має на меті перевірити вміння та навички студентів-вступників факультету іноземної філології. Вступники повинні:

 • вільно користуватися іноземною мовою у професійних наукових та інших цілях;

 • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

 • знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності іноземної мови;

 • використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

 • застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

 • реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

 • використовувати власний досвід оволодіння іншомовним мовленням у викладацькій діяльності;

 • удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання

автентичних іншомовних матеріалів; демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною мовою;

 • усвідомлювати роль учителя як у шкільному, так і в позашкільному оточенні.

Центральним лінгвістичним курсом є практичний курс іноземної мови. Тому на

вступному екзамені необхідно передусім виявити теоретичні і практичні навички вступників з цього предмета. Теоретичні і практичні питання з практичного курсу іноземної мови обов'язково включаються в кожен екзаменаційний білет.

Програма включає також найважливіші теми з інших мовознавчих дисциплін: теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та історії мови, стилістики та методики.

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного контролю знань, вмінь та навичок вступників, спрямованого передусім на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає оцінювання трьох аспектів підготовки вступників, а саме:

 • якості професійної підготовки

Кінцевий продукт, що має практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним га навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети вступного іспиту тощо.

 • якості презентації

Параметри оцінювання усної та письмової презентації результатів навчання іноземної мови є їх відповідність цілям і змісту вступного іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість вмінь публічного мовлення, участь вступників в підготовці та проведенні презентації та подальшому обговоренні.

 • якості мовної підготовки

На вступному іспиті перевіряються знання вступниками лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та оформлювати їх у завершену за змістом розповідь, розуміти питання та зауваження екзаменаторів та на належному рівні відповідати на них. У програмі подано список основної фахової літератури, якою ж, звичайно, не слід обмежуватися при підготовці і проведенні вступного екзамену; особливо це стосується статей, які зовсім не подаються в списку, а також багатьох монографічних праць з відповідних лінгвістичних проблем.

Програма складена з урахування типових програм з мовознавчих дисциплін, програми з німецької мови за редакцією Бориско Н., 2004р.^ ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ

Вступники повинні виявляти такі знання, уміння і навички:

  1. Розуміти мовлення співбесідника (у тому числі й носія мови), мовлення диктора в аудіо- і відеозапису, мовлення артистів, а також мовлення дикторів/модераторів німецького радіо і телебачення.

  2. Вільно висловлюватися на будь-яку побутову, соціально-політичну, лінгвістичну, літературно-критичну та інші теми.

  3. Коментувати, реферувати, анотувати, резюмувати прочитаний/прослуханий автентичний текст побутового, літературно-художнього, публіцистичного і країнознавчого характеру.

  4. Реферувати німецькою мовою українські/російські тексти соціально-політичного, лінгвістичного і літературознавчого характеру.

  5. Вести бесіду на теми, які були вивчені протягом чотирьох років навчання - ставити мотивовані запитання, давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати в розмову і цілеспрямовано вести її, виражати своє ставлення до висловленої точки зору, фактів, аргументувати свою точку зору.

  6. Правильно викладати свої думки у письмовій формі: писати твір, переказ, статтю, доповідь, резюме з використанням збагачених граматичних структур, ідіоматичних виразів, лексичного і фразеологічного багатства мови.

  7. Фонетично, граматично і лексично правильно аналізувати твори художньої літератури з точки зору жанрово-композиційних, ідейно-художніх і мовних особливостей, уміти характеризувати творчий шлях письменника.

  8. Проводити лінгвостилістичну інтерпретацію художнього тексту (охарактеризувати відбір лексики, показати, з якою метою автор використовує фонетичні, морфологічні, словотворчі, синтаксичні і художні засоби мови) з метою розкриття авторського задуму і авторського стилю.

  9. Уміти перекладати з дотриманням норм німецької/рідної мови усно і письмово німецькі й українські/російські тексти у межах тематики 1-4 курсів.

  10. Знати матеріал усіх теоретичних курсів і вміти практично застосовувати інформацію, отриману з них.

І завдання має на меті читання, літературний переклад фрагменту та інтерпретації уривку з оригінального твору художньої або публіцистичної літератури. Обсяг уривку: 1 -2 сторінки машинописного тексту. Час підготовки: 40-50 хвилин.

Інтерпретація тексту включає літературний коментар та розкриття особливостей індивідуального авторського стилю; короткий зміст уривку; комплексний лінгво­стилістичний аналіз, під час якого студент повинен визначити роль та місце стилістичних засобів у побудові смислової перспективи тексту, показати вміння аналізувати текст як єдине художнє ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємних мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор тексту. I

I завдання передбачає організацію бесіди з актуальних проблем сучасного життя України та країн, мова яких вивчається, на основі заданої мовленнєвої ситуації та конкретного комунікативного завдання. Орієнтовна тематика для бесіди

   1. Freizeit und Hobbys, Urlaubsreisen, Tourismus.

   2. Speisen und Getrдnke, Gastwirtschaft und Hotel.

   3. Menschliche Kontakte: Post, Telephon, Korrespondenz.

   4. Erde und Natur, Jahreszeiten, Wetter und Klima.

   5. Kцrperkultur und Sport.

   6. Deutschland der Gegenwart: geographische und politische Lage.

   7. Industrie und Landwirtschaft Deutschlands.

   8. Verkehr: Auto «das liebste Kind des Deutschen».

   9. Kulturleben: Theater - und Kinobesuch.

   10. Massenmedien: Presse;

   11. Internationale Beziehungen: Kongresse, Konferenzen, Symposien.

   12. Bьrger und Staat.

Staatsaufbau Deutschlands und der Ukraine, Verfassungen beider Lдnder, Deutsch­ukrainische Zusammenarbeit; Beruf und Arbeit, Sozialpolitik, Menschenrechte. Jugend und Alter: Rechte und Pflichten; Jugendkultur der 90-er Jahre.

Frau in der Gesellschaft: Frau und Familie, Frau im Beruf, Frauenrechte. Auslдnder: Fremdenfeindlichkeit und FremdenhaЯ.

   1. ^ Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung.

Bildungswesen in Deutschland: Schulsystem und Hochschulbildung. Probleme der Volksbildung in der Ukraine.

Lehrerausbildung: Schulpraktikum, Schulangst, Schulversagen Zensierung, die demokratische Schule. Lehrer und die Schule der Zukunft.

   1. Beziehungen und Moral.

Moralische Krise. Kirche in Deutschland. Deutsche Sitten und Brдuche.

   1. Die Menschen im Mit - und Gegeneinander.

Charaktereigenschaften, Liebe, Familienleben. Menschliche Kontakte: Gestensprache (Paralinguistik).

16. Kommunikation in der Gesellschaft.

Deutschee Sprache und Dialekt. Wie heiЯt es in gutem Deutsche? Deutschee Rechtschreibreform. Entwicklungstendenzen der Deutschee Sprache. Das literarische Leben: Deutschee klassische Literatur, die wichtigsten Entwicklungstendenzen der Deutscheen Literatur der Nachkriegszeit. Die Literatur der Schweiz und Цsterreichs.

    1. завдання

Переклад з української мови на німецьку.

    1. завдання

Методика навчання IM.

Навчання фонетичного матеріалу німецької мови. Формування граматичних навичок IM. Засоби навчання.

Система вправ для формування навичок та вмінь іншомовного спілкування.

Особливості навчання IM на різних ступенях.

Мета, зміст і принципи навчання.

Основні методи навчання.

Позакласна робота з німецької мови.

Урок іноземної мови.

Навчання говоріння IM.

Шляхи індивідуалізації процесу навчання IM

Прийоми інтенсивного навчання.Зразок екзаменаційного білету до вступного екзамену

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра романо - германської філології

спеціальність 7.02030302 «Філологія.*Мова і література (нім.)»

Екзаменаційні білети для вступного екзамену з німецької мови

Білет

     1. Lesen, ьbersetzen, machen Sie stilistische und lexikalisch-grammatische Analyse des Textes.

     2. Sprechen Sie zur Situation

     3. Ьbersetzen Sie die Sдtze.

     4. Засоби навчання на уроках IM.

Білети затверджені на засіданні кафедри романо - германської філології. Протокол № від 20 р.

Укладач білетів і екзаменатор

Зав. кафедри романо-германської філології

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК УСНОГО ЕКЗАМЕНУ

"ВІДМІННО"

Вступник дає чіткі змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої ситуації. Бесіда проходить жваво і невимушено. Мовлення студента вільне, правильне, в межах літературної норми, виявляє різноманіття мовних засобів, незбідненність граматичних форм, їх правильне вживання. Добрі знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення і незначна кількість не грубих помилок.

"ДОБРЕ"

Вступник розуміє дає змістовні відповіді і може їх аргументувати Бесіда протікає в досить високому темпі. Мовлення студента достатньо вільне і в основному правильне. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте допущені деякі другорядні факти. Допускаються негрубі обмовлення і помилки.

"ЗАДОВІЛЬНО"

При відповіді на запитання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція в бесіді занадто повільна. Темп мовлення нижчий за природній, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. В знанні теоретичного матеріалу є неточності. Допускаються помилки, в тому числі і грубі.

"НЕЗАДОВІЛЬНО"

Вступник відповідає нижче від вимог, які встановлені для оцінки "задовільно"(див. вище). Навики усного мовлення розвинені слабо, бесіда ведеться примітивно, на низькому мовному рівні, темп мовлення повільний. Наявне тільки надто приближене розуміння прочитаного тексту. В мовленні допускаються грубі помилки, які студент не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково. Якщо один із чотирьох аспектів оцінюється як незадовільний, то загальна оцінка не може бути позитивною.

Література для підготовки до іспиту

Основна:

      1. Panassjuk Н., H.-J. Deutscheland: Land und Leute: ein kulturkundliches Text- und Ьbungsbuch. - Minsk: Wyschejschaja Schkola, 1996. - 366 S.

      2. ДомашневА. А. и др. Интерпретация художественного текста. - М.: Просвещение, 1989.-208 с.

      3. Катуніна Т. В., Лещинська В. М. Німецька мова. - Київ: Вища школа, 1971. - 446 с.

      4. Кунч Л., Різванова Е., Тимченко Є. К. Deutsche - Land und Leute: підручник з німецької мови. - РВВ "Заповіт" МГП "Ін форм BT сервіс", 1993. - 374 с.

      5. Borodulina М. К., Tjupaeva G. S. Sprechen leicht gemacht. Немецкая разговорная лексика: Учеб. Пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Вьісш. шк., 1987.

 • 191 с. (нім. мовою)

  1. Autorenlesungen 1. Ausgewдhlt und kommentiert von Heiny Ludwig Arnold. - Bonn: Inter Nationes, 1997 - 127 S. (2 Compact - Cassetten)

  2. Autorenlesungen 2. Ausgewдhlt und kommentiert von Heiny Ludwig Arnold. - Bonn: Inter Nationes, 1996. - 108 S. (2 Compact - Cassetten)

Додаткова:

  1. Дрожжина, T. E. Streifzug durch die Deutschee Geschichte. Teil 1. (Путешествие в историю Германии. - ч. 1). - СПб: Питер Пресс, 1996. - 256 с.

  2. Попов А. А., Данова Н. Д., Обносов Н. С. Практический курс неметкого язика (4 курс).

 • М.: Вьісш. шк., 1980. -416 с.

 1. Bachmann, S./Gerhold, S/Mьller, B.-D./Wesling, G. Sichtwechsel. Mittelstufe Deutsche als Fremdsprache. - Verlag Klett Edition Deutsche GmbH, Mьnchen, 1995. - 175 S.

 2. Brockhaus Lexikon in 20 Bдnden. - Deutscheer Taschenbuchverlag, 1989.

 3. Bubner F. Transparente Landeskunde - Bonn: Inter Nationes (ein Medienpaket).


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра практики англійської мови Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи