Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Скачати 167.65 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Дата13.09.2012
Розмір167.65 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій


«Затверджую»

Голова приймальної комісії РДГУ__________________

проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на основі освітньо-кваліфікаційного

рівня «молодший спеціаліст»

за напрямом підготовки 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»


РІВНЕ – 2011

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укл.: Г.В. Сілкова, М.С. Костенко, Д.В. Карпюк. – Рівне: РДГУ, 2010.
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки України.
Укладачі:

Сілкова Г.В. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Костенко М.С. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Карпюк Д.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ


^ Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В. завідувач кафедри документальних комунікацій РДГУ


Ухвалено на засіданні кафедри документальних комунікацій (протокол № 5 від 20.01.12 р.).


© Рівненський державний гуманітарний університет, 2012/


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» має на меті перевірку рівня професійної підготовленості з основних навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки як на теоретичному, так й практичному рівні («Документознавство», «Діловодство», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Документно-інформаційні комунікації».

Основні методологічні і методичні принципи професійної підготовленості молодшого спеціаліста за напрямом 5.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» полягають у:

 • виконанні спеціальних функцій, пов’язаних з розробкою та впровадженням технологічних процесів діловодства, роботи з документами та інформацією, організацією роботи керівника;

 • вирішенні стереотипних, діагностичних задач з документознавства;

 • виробництві та розповсюдженні інформації за допомогою комп’ютерних технологій.

Фахове випробування враховує, що основними напрямами професійної діяльності є діловодська, організаційно-розпорядча, архівна, референтська, , консультаційна.

Фахове випробування враховує рівень сформованості у випускника з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

 • стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури;

 • політичної свідомості, політичної культури та плюралізму;

 • активної життєвої та громадянської позиції;

 • здатності до ефективної комунікаційної взаємодії;

 • здатності до засвоєння нових знань та самовдосконалення.

Під час вступної співбесіди враховується здатність вступника встановлювати міжпредметні зв’язки між соціально-гуманітарними, документознавчими та дисциплінами інформаційного циклу, наявність системного мислення як основи інформаційної роботи.

^

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Основні теми:
 1. Документознавство.


 2. Аналітико-синтетична переробка інформації.

 3. Діловодство.
^

Розділ 1. «Документознавство»Сутність поняття «документ»

Сутність поняття «документ». Його багатозначність. Визначення загальної дефініції поняття «документ» . Двоєдина природа документа.

Носій інформації як матеріальний об’єкт, спеціально призначений для запису, збереження та передачі інформації. Особливості матеріальної конструкції носіїв інформації, що забезпечують їх функціoнування в соціальних документних комунікаціях.


^ Документ як система

Характеристика документа як системного об’єкта. Атрибутивність, функціональність і структурність документа як головні його властивості.

Наявність смислового семантичного змісту, стабільна речова форма, призначеність для використання в комунікаційних каналах, завершеність повідомлення як відмінні ознаки документа.

Поліфункціональність документа. Головна функція документа. Інформаційна, комунікативна та кумулятивна функції як загальні функції документа. Спеціальні функції документа.


^ Сутність поняття «матеріальна складова документа»

Матеріальна складова документа як його фізична сутність, що включає матеріальну основу документа, форму носія інформації, спосіб документування.

Матеріальна основа документа. Природні та штучні документи. Паперові документи. Сучасні вимоги до матеріальної основи документа.

Форма носія інформації. Аркушеві, кодексові, карткові, стрічкові, дискові, комбіновані документи.


^ Внутрішня структура документа

Загальна характеристика структури документа. Елементарні та складні документи. Монодокументи та полідокументи.

Складові типового формуляра документа.

Внутрішня структура документа. Реквізити документа.


^ Наукове видання як вид текстового видання

Читацьке та цільове призначення наукових видань. Диференціація наукових видань за характером інформації на науково-дослідні та джерелознавчі. Основні різновиди науково-дослідних видань – монографії, збірники наукових праць, тези доповідей наукової конференції, матеріали конференції, препринти, автореферати дисертацій. Спільні та відмінні риси оформлення різних видів наукових видань. Співвідношення наукових видань з іншими видами носіїв наукової інформації. Відмінності в цільовому й читацькому призначенні та характері інформації між науковим та науково-популярним виданням.


^ Сутність книги як основного виду видання

Визначення поняття «книга», його багатозначність. Книга як провідний елемент традиційної системи документних комунікацій.

Сутність книги як суспільного явища. Втілення в книзі єдності духовної та матеріальної культури, соціальної інформації та матеріально-конструктивної форми. Роль книги як інструменту пізнання, засобу соціально-економічного, науково-технічного та культурного прогресу. Книга як товар, об’єкт збереження, розповсюдження, пропаганди. Критерії суспільної цінності книги.


^ Поняття про основні види неопублікованих документів

Поняття про неопублікований документ Співвідношення між опублікованим, неопублікованим та документом, що не публікується. Типологічні особливості звіту з науково-дослідної роботи і дослідно-конструкторських розробок; депонованого рукопису; дисертації та автореферату дисертації.

Поняття про систему депонування. Вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій. Основні реквізити дисертації та автореферату. Поняття про препринт, переклад, оглядово-аналітичний документ.


^ Поняття про серіальне видання

Поняття про серіальне видання. Види періодичних видань, їх ознаки. Класифікація газет за часом і місцем випуску, переважною сферою поширення, функціональним призначенням.

Специфіка журналу як джерела інформації. Внутрішньовидова класифікація журналів за читацькою адресою та функціональним призначенням. Журнали для фахівців та журнали для нефахівців. Відмінності між суспільно-політичним, науковим, науково-популярним, виробничо-практичним, популярним, літературно-художнім і реферативним журналами. Матеріальна конструкція та оформлення журналів.

Поняття про продовжувані видання. Бюлетені. Календарі. Експрес-інформація в системі серіальних видань.


^ Поняття про нормативний документ

Сутність терміну „стандартизація”. Об’єкт і галузь стандартизації. Міжнародна, міждержавна, національна системи стандартизації.

Нормативний документ як продукт стандартизації. Види нормативних документів. Стандарт. Технічні умови. Регламентуючі документи. Види стандартів: міжнародний, міждержавний, національний. Класифікація стандартів за ознакою масштабів розповсюдження. Державний стандарт України, галузевий стандарт, стандарт підприємства. Класифікація стандартів за специфікою об’єкта стандартизації. Основоположні стандарти, стандарти на продукцію, стандарти на процеси, стандарти на методи контролю. Поняття про комплекс (систему) стандартів.

Типова структура стандартів. Вимоги до тексту стандартів. Правила оформлення стандартів. Особливості технічних умов. Різновиди промислових каталогів. Прейскуранти.


^ Поняття про діловий документ

Поняття про діловий документ. Інформаційні, документи колегіальних органів, розпорядчі, організаційні, документи з особового складу, документи з господарчо-договірної діяльності, документи з господарчо-претензійної діяльності, обліково-фінансові, документи з зовнішньоекономічної діяльності.

Класифікація ділових документів за змістом, надходженням, стадіями створення, терміновості, гласності тощо. Типові та індивідуальні за формою документи. Структура та різновиди тексту ділового документа. Поняття про типізацію текстів ділових документів. Вимоги до тексту ділового документа. Обов’язкові та факультативні реквізити ділових документів.


^ Основні види магнітних документів

Поняття «магнітний документ». Класифікація магнітних носіїв інформації. Класифікація стрічково-магнітних документів за рівнем узагальнення інформації.

Класифікація гнучких магнітних дисків за діаметром носія, за конструкцією і технічними характеристиками. Запис і зберігання інформації на гнучкому магнітному диску.

Твердий магнітний диск. Види твердих магнітних дисків.


^ Основні види оптичних документів

Поняття про оптичний документ. Види оптичних документів. Класифікація оптичних дисків за діаметром. Класифікація оптичних дисків за об’ємом носія інформації.

Технологія запису інформації на оптичних дисках. Об’єкти збереження на оптичних дисках. Основні види відеодисків.


Розділ 2. «Аналітико-синтетична переробка інформації»


Аналітико-синтетична переробка інформації:

сутність, призначення, види

Становлення та основні тенденції розвитку аналітико-синтетичної переробки інформації (АСПІ) як наукової дисципліни, вітчизняний та зарубіжний досвід.

Аналіз і синтез як сутність процесів АСПІ. Види АСПІ: бібліографічний опис, індексування, систематизація, координатне індексування, анотування, реферування. Поняття про згортання інформації.


^ Бібліографічний опис документів, його функції,

вимоги до нього

Поняття та призначення бібліографічного опису (БО). Адаптація БО до змін в інформаційно-бібліографічному середовищі України і в міжнародному інформаційному просторі.

БО як бібліографічна характеристика документа та елемент бібліографічної інформації. Співвідношення термінів "бібліографічний опис" і "бібліографічний запис". Функції БО. Вимоги до БО. Призначення БО.

Стандартизація документів. Впровадження міжнародного стандартного БО на різні види документів та інші носії інформації: ІSВD(М);ІSВD (S), ISBD(G). Створення міжнародного комунікативного формату UNIMARK в рамках реалізації Використання формату UNIMARK в Україні.

Розробка та застосування системи стандартів СІБІД як міждержавних згідно з „Угодою на проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації країн СНД” в Україні. Держстандарт України. Впровадження нових стандартів, напрямки їх вдосконалення.


^ Методика складання бібліографічного опису

Поняття про загальну і спеціальну методики складання бібліографічного опису (БО) як сукупність прийомів та правил.

Загальні правила складання. Документ як джерело складання БО.

Види БО залежно від об'єкта і обсягу застосування елементів БО.

Монографічний, зведений, аналітичний БО: їх характеристика, призначення, обсяг бібліографічних відомостей. Повний, розширений та короткий БО, аспекти застосування.

Структура БО. Заголовок БО. Зони та елементи БО: обов'язкові та факультативні, їх інформативність та використання в різних масивах бібліографічної інформації. Загальні правила їх наведення. Мова складання БО. Умовні розділові знаки. Скорочення слів в процесі складання БО.


^ Процес складання бібліографічного опису

Етапи процесу складання бібліографічного опису: виявлення бібліографічних відомостей; визначення необхідного набору елементів опису; вибір першого елемента бібліографічного запису; фіксація виявлених відомостей за встановленими правилами з використанням універсальних розділових знаків; редагування.

Уніфікація вибору першого елементу. Поняття про заголовок.

Поняття про бібліографічні посилання та прикнижковий (пристатейний) бібліографічний список. Об'єкти бібліографічних посилань, виділених з тексту в примітки, включених в текст документа.

Засоби скорочення бібліографічних посилань та бібліографічних описів в бібліографічних списках.


^ Спеціальна методика складання бібліографічного опису

Специфічні правила складання бібліографічного опису (БО) у відповідності до особливостей змісту та оформлення документів. Складання БО документів, що мають індивідуальних авторів. Поняття про авторські комплекси. Оформлення титульного аркуша, та його вплив на вибір першого елемента. Характеристика внеску укладачів у видання.

Складання БО безавторських творів.

Специфіка складання БО збірників в залежності від кількості авторів. Складання БО відомчих видань. Поняття про відомчі видання, характерні особливості їх типових назв. Поняття про колективного автора, структуру заголовка колективного автора. Уніфіковані заголовки та умовно сформульовані заголовки.

Складання БО законодавчих матеріалів.

Поняття про аналітичний БО. Схема аналітичного БО. Аналітичний опис періодичних видань, збірників, глав, розділів, параграфів.

Складання зведеного БО. Схема БО багатотомного та серійного видання. Складання БО періодичного видання.


^ Анотування документів як процес макроаналітичного згортання інформації

Розвиток теорії та методики анотування: вітчизняний та зарубіжний досвід.

Поняття про анотацію: її сутність і якісні характеристики. Функції анотації.

Типи анотації:в залежності від функціонального призначення: довідкові та рекомендаційні;в залежності від обсягу анотації (від глибини згортання: розширені та реферативні);в залежності від ступеня механізації: формалізовані, автоматичні;їх загальна характеристика.

Стандартизація анотування документів. Загальні вимоги до анотацій. Особливості мови та стилю анотацій. Структура інформаційних елементів анотацій.

Методи анотування документів. Особливості застосування методів згортання інформації (цитування, перефразування, інтерпретації) при анотуванні документів.


Індексування документів як процес мікроаналітичного згортання інформації

Суть індексування документів. Інформаційно-пошукові мови індексування.

Види індексування: систематизація, предметизація, координатне індексування. Поняття про документні класифікації, вимоги до документних класифікацій, види документних класифікацій. Методи індексування. Алгоритм індексування. Координатне індексування. Основні правила створення словників ключових слів.


Інформаційно-пошукові мови: основні характеристики та види

Інформаційно-пошукові мови (ІПМ) як основний елемент логіко-семантичного апарату інформаційно-пошукових систем. Структура, основні характеристики та види ІПМ. ІПМ класифікаційного типу.


^ Предметизація документів

Завдання та об'єкт предметизації: сутність, принципова основа. Основні процеси предметизації, їх суть та послідовність.

Предметизація як вид макроаналітичного згортання інформації.

Поняття про предметну рубрику. Мова предметних рубрик. Лексичні одиниці інформаційно-пошукової мови предметизації. Функції предметної рубрики. Види предметних рубрик. Прийоми формалізації мови предметних рубрик. Види заголовків. Загальні положення формулювання предметних рубрик.


^ Методика предметизації документів. Сутність і послідовність процесу предметизації

Поняття загальної та спеціальної методики предметизації. Основні процеси предметизації, їх сутність та послідовність.

Основні етапи процесу предметизації документів: відбір документів; аналіз документа як об’єкта предметизації; відбір смислових компонентів у головному змісті документа і прийняття рішення щодо подальшого вираження їх у предметних рубриках; оформлення відібраних смислових компонентів у предметні рубрики; редагування предметних рубрик.

Оформлення предметної рубрики залежно від призначення предметизації.


^ Систематизація документної інформації. Систематичні класифікації та класифікація наук

Сучасні систематичні документні класифікації. Типи систематичних документних класифікацій: перечислювальні, комбінаційні, аналітико-синтетичні (фасетні). Поняття „ієрархічна класифікація”.

Типи класифікаційних систем за змістом: універсальна, галузева, спеціалізована.

Універсальна класифікаційна система як відображення всього універсуму знань.

Універсальна десяткова класифікація (УДК), її структура та призначення. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), її структура та призначення.


^ Загальні правила та методи систематизації

Систематизація документної інформації: сутність, об'єкт, завдання. Принципи систематизації: пріоритет основного змісту та наукової об’єктивності систематизації. Організація і технологія систематизації. Експертиза класифікаційного рішення.

Поняття про загальну і спеціальну методики систематизації.


^ Зміст і послідовність процесу систематизації

Процеси систематизації, їх сутність та послідовність.

Основні етапи та операції процесу систематизації: аналіз об’єкта систематизації; відбір ознак документа для відображення в пошуковому образі документа (ПОД); прийняття класифікаційного рішення; оформлення класифікаційного рішення як ПОД; редагування класифікаційного рішення і його оформлення.

Поняття про класифікаційну формулу. Створення складних та складених індексів.


Розділ 3. «Діловодство»

Методичні положення.


Загальні положення щодо організації діловодства в установі. Документування управлінської діяльності: загальна характеристика. Документообіг: загальна характеристика. Інструкція з діловодства як основний нормативно-методичний документ.

Стандартизація у діловодстві:загальна характеристика. Стандартизація управлінських документів.

Класифікація ділових документів:загальна характеристика. Класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою. Складання організаційної документації: загальна характеристика. Складання розпорядчої документації: загальна характеристика. Службові листи та їх класифікація.

Реквізити документа та їх розміщення. Вимоги до тексту ділових документів. Мова і стиль службових документів.

Номенклатура справ та її види. Формування справ та правила їх зберігання.


Практичні завдання

Оформити діловий документ:

 1. Укласти наказ про переведення установи на двозмінний графік роботи.
 2. ^

  Підготувати та оформити наказ про особовий склад.


 3. Укласти лист-пропозицію про надання послуг.

 4. Написати лист-вибачення за пропущену ділову зустріч, про яку домовлялись не особисто, а через свого секретаря.

 5. Оформити протокол зборів установи з таким порядком денним:

а) звіт відділу маркетингових досліджень про роботу за I квартал 2007 р.;

б) про відзначення працівників грошовою премією.

 1. Укласти та оформити наказ про переведення працівника на іншу посаду.

 2. Написати лист-запит з проханням надати детальну інформацію про необхідний Вам товар.

 3. Написати лист-звернення з проханням про пожертву у фонд будівництва дитячої лікарні.

 4. Написати рекламаційний лист, в якому висловлюється невдоволення дизайном упакування різдвяних подарунків для дітей.

 5. Оформити документи для отримання вакантної посади секретаря: автобіографію та заяву з проханням прийняття на роботу.
Критерії оцінювання

Оцінка за

200-бальною шкалою

Оцінка за 5-бальною шкалою

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для вирішення рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо сутності існуючих явищ та фактів інформаційної сфери.

181-200

відмінно

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання. Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах.

152-180

добре

Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок і вмінь.

Допускається наявність однієї істотної помилки по таких пунктах як виклад явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах як виклад існуючих явищ чи фактів щодо розглядуваного питання, невірна подача термінів чи понять. Недостатньо повний виклад матеріалу двох питань варіанту.

Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні вищому за початковий, значну частину відтворює на репродуктивному рівні.

124-151

задовільно

Наявність двох істотних помилок по таких пунктах як виклад існуючих явищ чи фактів в розглядуваному питанню, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу з усіх питань варіанту.

106-123

НезадовільноСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
«магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи