Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 03050201 "Економічна кібернетика".
Скачати 82.57 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 03050201 "Економічна кібернетика".
Дата13.09.2012
Розмір82.57 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет документальних комунікацій та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_______проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «СПЕЦІАЛІСТ»

за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво"

за спеціальністю 7.03050201 "Економічна кібернетика".


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«БАКАЛАВР»


Рівне – 2012

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Cпеціаліст» за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетикf» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»/ Укладачі: Юськів Б.М., Гладун Л.О., Шпортько О.В., Хомич С.В., Стрільчук Р.М. – Рівне: РДГУ, - 2012.
Укладачі: Юськів Б.М. – канд. екон. наук., доцент кафедри економічної кібернетики РДГУ;

Гладун Л.О. – ст. викладач кафедри економічної кібернетики РДГУ;

Шпортько О.В. – ст. викладач кафедри економічної кібернетики РДГУ;

Хомич С.В. – викладач кафедри економічної кібернетики РДГУ;

Стрільчук Р.М. – викладач кафедри економічної кібернетики РДГУ;


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри економічної кібернетики (протокол № 6 від «25» січня 2012 р.)


Програма фахового випробування складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки України


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування має на меті перевірку рівня професійної підготовленості вступників з нормативних дисциплін за напрямом 6.03050201 «Економічна кібернетика».

Під час фахового випробування враховується здатність вступника до системного мислення, уміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання програмного матеріалу професійно-орієнтованих дисципліни.


^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Моделювання економіки


 1. Економіко-математичні моделі. Предмет та об’єкт вивчення дисципліни.

 2. Основні підходи до класифікації економіко-математичних моделей.

 3. Неокласична мультиплікативна В.Ф. Кобба-Дугласа.

 4. Основні кроки процесу створення та розбудови економіко-математичної моделі.

 5. Модель поведінки споживача.

 6. Модель (рівняння) Слуцького та елементи його аналізу.

 7. Моделі поводження виробника на конкурентних ринках.

 8. Модель Р.Солоу та рівень капіталоозброєності праці.

 9. Стратегії Курно. Модель Курно.

 10. Моделі рівноваги та нерівноваги за Стакельбергом.

 11. Принципова схема міжгалузевого балансу.

 12. Технологічна матриця – основа інформаційного забезпечення МГБ.

 13. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ).

 14. Коефіцієнти прямих матеріальних витрат.

 15. Модель Леонтьєва або модель ”витрати - випуск”

 16. Матриця опосередкованих матеріальних витрат.

 17. Коефіцієнти повних матеріальних витрат.

 18. Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів.

 19. Модель Кейнса.

 20. Двофакторні виробничі функції.

 21. Модель рейтингового оцінювання ЕС.

 22. Інтегрований показник рейтингу ВНЗ.

 23. Графічні моделі ВФ: ізокліналь, ізокванта.

 24. Моделі взаємодії споживачів і виробників.

 25. Класична модель ринкової економіки.

 26. Об’єднана (загальна) модель.


Системи підтримки прийняття рішень


 1. Процес прийняття рішень: особливості та етапи.

 2. Сутність та призначення СППР.

 3. Історія розвитку СППР.

 4. Класифікація СППР.

 5. Бізнес-аналіз як основа прийняття рішень.

 6. Етапи бізнес-аналізу.

 7. Огляд інформаційних систем класу СППР (Business Intelligence).

 8. Сховище даних як джерело даних для СППР.

 9. Архітектури сховищ даних.

 10. Вітрини даних.

 11. Візуалізація даних в СППР.

 12. Види візуалізаторів даних.

 13. OLAP-аналіз в СППР.

 14. Data Mining: особливості та сфери застосування.

 15. Алгоритми Data Mining.

 16. Класифікація в СППР.

 17. Використання дерев рішень в СППР.

 18. Кластеризація в СППР.

 19. Асоціативні правила в СППР.

 20. Нейронні мережі в СППР.

Прогнозування соціально-економічних процесів


 1. Історичні умови виникнення і розвитку соціально-економічного прогнозування.

 2. Поняття прогнозу. Класифікація прогнозів.

 3. Прогнозування. Етапи і методи прогнозування

 4. Основні ідеї (підходи) екстраполяційного прогнозування.

 5. Класифікація методів прогнозування.

 6. Методи якісного прогнозування.

 7. Часові ряди і класична мультиплікативна модель прогнозування часових рядів.

 8. Методи згладжування часових рядів.

 9. Прогнозування часових рядів з використанням регресійних моделей.

 10. Авторегресійні моделі і їх використання для прогнозування часових рядів.Системи обробки економічної інформації


 1. Автоматизація банківської звітності. Міжбанківська телекомунікаційна система S.W.I.F.T.
 2. ^

  Автоматизація документообігу в інформаційній системі


 3. АСУ на автотранспортних підприємствах

 4. Види економічної інформації. Національний інформаційний ресурс

 5. Електронні документи і документообіг у державному управлінні

 6. Концепція функціонування інформаційних систем Міністерства юстиції і в органах судової влади

 7. Особливості організації інформаційного забезпечення НБУ

 8. Структура і властивості економічної інформації
 9. ^

  Сутність інформаційного процесу управління


 10. Склад і структура функціональної та забезпечувальної частин АІС «Страхування»

 11. Поняття та класифікація автоматизованих систем управління.

 12. Структура та функції інформаційної системи управління

 13. Організація інформаційного забезпечення Державної податкової служби

 14. Організація інформаційного забезпечення органів міністерства фінансів України

 15. Принципи створення і функціонування АІС у ФКУ


Інформаційні системи і технології в економіці


 1. Поняття інформаційної системи.

 2. Класифікація ІС.

 3. Використання ІС в різних галузях та їх значення.

 4. Поняття модуля в ІС.

 5. Діалогові вікна в ІС.

 6. Обробка рядків. Формування повідомлень діалогових вікон.

 7. Призначення, структура та створення таблиць.

 8. Створення, використання та знищення індексів таблиць

 9. Створення та модифікація форм. Властивості форм та елементів керування форм.

 10. Обробка даних ІС за допомогою запитів. Класифікація запитів. Структура запитів в режимі SQL.

 11. Публікація даних ІС на паперових та електронних носіях. Звіти. Структура звітів.

 12. Публікація результатів обробки даних ІС в локальних та глобальних мережах

 13. Автоматизація ІС за допомогою подій. Групи подій. Процедури обробки подій.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем. Навч. посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.

 2. Бестужев-Лада И.В. Нормативное социальное прогнозирование. – М., 1993.

 3. Бестужев-Лада И.В. Поисковое социальное прогнозирование. – М., 1984.

 4. Бестужев-Лада И.В. Прогнозное обоснование социальных нововведений. – М., 1993.

 5. Бобровский С.И. Delphi 7. – Учебный курс. СПб.: Питер, 2005. – 736с.

 6. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 7. Информационные системы / Петров В.Н. – СПб.: Питер, 2002. – 688с.

 8. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: Навчальний посібник – К.: МАУП, 2004. – 120 с.

 9. Пономаренко B.C. та ін. Інформаційні системи і технології в економіці. - К.: Академія, 2002. – 542с.

 10. Проектування інформаційних систем. Під ред. Пономаренко В.С.- К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 363 с.

 11. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004. – 614 с.

 12. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем. -К.: КНЕУ, 2002. - 420 с.КРИТЕРІЇ

оцінювання знань та уміньКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінок

За правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, чіткість і логічність висловлювання, вміння узагальнювати та аргументувати засвоєний теоретичний матеріал.

5

181-200

відмінно

За правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, вміння узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал.

4

152-180

добре

За правильне розуміння суті питання матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у застосуванні теоретичних знань при вирішенні практичних завдань.

3

124-151

задовільно

За нерозуміння суті матеріалу, невміння узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал.

2

106-123

незадовільноСхожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03050201 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 030502 "Економічна кібернетика". на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПояснювальна записка програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» розроблена
«Економічна кібернетика» розроблена відповідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03050201 „Економічна кібернетика
Підготовка спеціалістів за спеціальністю „Економічна кібернетика” здійснюється на основі базової вищої освіти за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Укладачі: Калічава Н. Г. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 \"Економіка та підприємництво\" за спеціальністю 03050201 \"Економічна кібернетика\". iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи