Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Скачати 151.72 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Дата13.09.2012
Розмір151.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет документальних комунікацій і менеджменту

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії


«Затверджую»

Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.


«27» лютого 2012 р.


Програма

фахового випробування для вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

за напрямом підготовки 6.020102

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”


Рівне – 2012


Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за напрямом підготовки 6.020102„Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”/ Укладачі: В.М.Жук, Г.М.Швецова. – Рівне, 2012.


Укладачі: Жук Вікторія Михайлівна, кандидат педагогічних

наук, доцент, завідуюча кафедрою бібліотекознавства

і бібліографії РДГУ;

Швецова Галина Миколаївна, доктор історичних наук,

професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії Р


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри бібліотекознавства і бібліографії (протокол № 6 від 05.01.12 р.).


Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” має на меті перевірку рівня професійної підготовленості з основних професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності „Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”.


Під час фахового випробування враховується здатність вступника встановити міжпредметні звязки між професійно-орієнтованими і соціо-гуманітарними науковими дисциплінами, розкривати системне мислення як основу наукового світогляду.


^ Перелік основних питань з дисциплін фахового випробування:


Бібліографічна діяльність в ДІС


 1. Бібліографічна інформація – посередник у системі „документ-споживач”.

 2. Сучасні форми існування бібліографічної інформації.

 3. Суб’єкти та об’єкти бібліографічної інформації.

 4. Бібліографічна робота – найважливіша функція і складова частина діяльності всіх ДІС. Завдання і зміст бібліографічної діяльності бібліотеки.

 5. Загальна методика підготовки бібліографічних посібників. Основні процеси бібліографування.

 6. Бібліографічні посібники „малих форм”: поняття, призначення, вимоги до їх складання.

 7. Методика підготовки та проведення бібліографічних оглядів у бібліотеці. Види оглядів за різними ознаками.

 8. Обслуговування в режимі поточного інформування, його мета, види.

 9. Обслуговування в режимі „запит-відповідь”, зміст і характер запитів, що надходять до ДІС.

 10. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування, його особливість, основні напрямки.

 11. Організація бібліографічної діяльності в Україні.

 12. Бібліографічна діяльність бібліотеки з документами з суспільних наук.

 13. Зміст і види обслуговування користувачів художньою літературою та документами літературознавства.

 14. Зміст і завдання бібліографічної роботи з дитячою літературою. Бібліографічне обслуговування читачів дитячих і шкільних бібліотек.

 15. Бібліографічне навчання читачів один з важливих напрямів діяльності бібліотеки.


Організація потоків і масивів документів


 1. Бібліотечний фонд: поняття, соціальні функції, значення, склад і класифікація.

 2. Комплектування бібліотечних фондів як процес, види комплектування.

 3. Методи вивчення бібліотечного фонду.

 4. Система постачання бібліотек документами.

 5. Планування комплектування фонду бібліотек. Види планів комплектування.

 6. Довідковий апарат на допомогу комплектуванню.

 7. Прийом та технічна обробка документів.

 8. Облік документів, що надходять у бібліотеку.

 9. Облік документів, що вибувають із бібліотеки.

 10. Розміщення і розстановка бібліотечного фонду.

 11. Перевірка бібліотечних фондів. Прийом – здавання фонду при зміні відповідального за фонд.


Організація ІПС в ДІС.


 1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: структура і склад.

 2. Особливості ДБА централізованих бібліотечних систем.

 3. Система каталогів бібліотеки, їх значення, функції, види та форми.

 4. Особливості системи каталогів ЦБС.

 5. Абетковий каталог: значення, функції, методика організації.

 6. Систематичний каталог: значення, функції, методика організації та використання

 7. Особливості організації каталогів у шкільних та дитячих бібліотеках.

 8. Процеси роботи з каталогами. Форми і методи формування культури користування ними.

 9. Система бібліографічних картотек.

 10. Систематична картотека статей: призначення, зміст, методика організації і ведення.

 11. Фонд довідкових видань в ДБА бібліотеки.

 12. Бібліографічні джерела в довідково-бібліографічному фонді.


Основи аналітико-синтетичної обробки документів.


 1. Аналітико-синтетична обробка документів, її значення, основні процеси.

 2. Правила складання бібліографічних описів документів.

 3. Сучасні класифікаційні системи ББК, її суть і значення.

 4. Методика систематизаціх документів.

 5. Предметизація документів, як процес їх аналітико-синтетичної обробки.

 6. Анотування документів. Види анотацій, методика їх складання.

 7. Реферування як процес АСОД.


Управління діяльністю в документально-інформаційних

структурах.


 1. Управління бібліотекою: мета, завдання, функції, методи і структура.

 2. Керівник бібліотеки, його права, обов’язки, стиль роботи.

 3. Методичне управління бібліотеками, його основні форми.

 4. організація праці в бібліотеці.

 5. Бібліотечна технологія: поняття, основні цикли, процеси та операції.

 6. Планування роботи бібліотеки: значення, суть, види планів, методика планування.

 7. Річний план роботи бібліотеки, методика його складання.

 8. Облік діяльності бібліотеки.

 9. Звітність бібліотеки, види звітів.

 10. Фінансова діяльність бібліотеки: джерела та порядок фінансування, кошторис як основний фінансовий документ.Критерії оцінки знань вступниківКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінка

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо розкриття історичних явищ фактів.

5

181-200

Відмінно

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання.

Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах.

4

152-180

Добре

Вступник вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок та вмінь.

Наявність однієї істотної помилки по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки , серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу двох питань варіанту.

3

124-151

Задовільно

Вступник володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні.

Наявність трьох істотних помилок по таких пунктах, як виклад історичних явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу по всіх трьох питаннях варіанту.

Вступник володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, елементарного розпізнання та відтворення явищ, фактів, об’єктів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

Має уявлення про навчальну дисципліну але не може відтворити послідовність історичних подій, плутається в спеціальній термінології.

2

106-123

Незадовільно^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЗАГАЛЬНЕ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 1. Королевич Н.Ф. Українські бібліографи ХХ століття: навч. посіб. для ін-тів культури України / Королевич Н.Ф. — К.: Кн. палата України, 1998. — 327 с.

 2. Лутовинова В. Позиція украінських учених у дискусії з питань теорії бібліографії 50—60-х років ХХ ст. / Лутовинова В. // Вісн. Кн. палати. — 2001.— № 3. — С. 5—8.

 3. Лутовинова В. Теоретико-методичні засади та історія розвитку української рекомендаційної бібліографії (XI—XX ст.) / Лутовинова В. — К.: Кн. палата України, 2002. — 147 с.

 4. Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие по спец. 05.27.00 — библ.-информ. деятельность / Моргенштерн И.Г.; Челябинск. гос. акад. культуры и искусств. — СПб.: Профессия, 2005. — 208 с.: ил. — (Сер. «Библиотека»).

 5. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення / Сенченко М. — 2-ге вид., випр. і доп. — К., 2004. — 164 с.

 6. Швецова-Водка, Г.М. Вступ до бібліографознавства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Швецова-Водка Г.М.; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — К.: Кондор, 2004. — 217 с.

 7. Швецова-Водка, Г.М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика: навч. посіб. / Швецова-Водка Г.М.; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне: РДГУ, 2000. — 206 с.


^ БІБЛІОГРАФІЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

 1. Бабич B.C. Бібліографія економіки та економічних наук: текст лекцій / В.С.Бабич, Я.С.Сошинська. -К., 1996. -30 с.

 2. Євіменко Г.В. Довідково-бібліографічна діяльність ДІБ України в процесі сприяння духовному розвитку та національному самоусвідомленню її користувачів/ Г.В.Єфіменко// Нац. мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних процесів: матеріал Всеукр. наук-практ.конф., 3-5 черв. 2008 р., м.Київ /Укр. центр культ. дослідж. – К., 2009. – С.250–255.

 3. Історія України : наук.-допом.бібліогр.покажч. за 2000 рік / ДІБ України; упоряд.: Т.Приліпко, О.Марченко, О.Політова та ін. – 2004. – Ч.1. – 367 с.; Ч.2. – 377 с.

 4. Кочубей Л. Потік видань з історичних наук як база формування реферативних журналів // Вісн.Кн.палати. – 2001. – № 11. – С.7–12.

 5. Коноплицкий В. Библиография: экономическая, справочная, правовая литература 2000-2002 гг.: справ.пособие / В.Коноплицкий, А.Филина. – К.:Эльга: Ника-Центр, 2004. – 405 с.

 6. Політова О. Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику „Історія України” за період 1991-2005 рр. / О.Політова. – Вісн.Кн.палати. – 2009. – № 1. – С.19–22.

 7. Семигіна Т. Словник із соціальної політики / Т.Семигіна. – К., 2005. – Бібліогр.: С. 221 – 233.

 8. Швецова –Водка Г.М. Про обєкт історичної бібліографії: типологічний підхід // Бібліотеки у розвитку історичної науки в Україні: тези наук.-практ.конф. – 1994.– С.162-165.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ

РОБОТИ В БІБЛІОТЕЦІ

 1. Коготков Д.Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация,

технология, управление: учебник / Д.Я.Коготков. – СПб., 2003. – 304 с.

 1. Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці: навч.-метод.

матеріали для спеціальності 7.020102 “Бібліотекознавство і бібліографія” /

РДГУ ; уклад. І.В.Мілясевич. – Рівне, 2002. – 60 с.

 1. Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у ДБО / Т.Добко // Вісн. Кн. палати. – 2003. - № 6. – С. 25 – 28.

 2. Долматова, Е. Хорошо организованный СБА – залог успешной работы / Е.Долматова // Библиогр. – 2002. - № 5. – С.31 – 33.

 3. Коваль Т. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку / Т.Коваль // Бібл. вісн. – 2002. - № 1. – С. 7 – 8.

6.Ситник С. Библиографический поиск: реальность и виртуальность / С.Ситник // Библиогр. – 2001. - № 4. – С. 26 – 29.

 1. Сіра В.Технологія і організація бібліотечно- інформаційного обслуговування / В.Сіра , В.Паровий // Бібл. вісн. – 2002. - № 1. – С 8 – 11.

 2. Салій В.О. Довідковий апарат бібліотеки. Робота з довідковою літературою: бібл. урок/ В.О.Салій// Шк. б-ка. – 2009. – № 2. – С.64.


^ КНИГОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ КНИГИ

 1. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України, 16 листоп. 1992 р. // Голос України. — 1992. — 8 груд.; Те ж // Відомості Верхов. Ради України. — 1993. — № 1. — С. 2—15.

 2. ДСТУ 3017—95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. —Чинний від 1996-01-01. — К.: Держстандарт України, 1995. — 47 с.

 3. ДСТУ 3018—95. Видання. Поліграфічне виконання видань. Терміни та визначення. — Чинний від 1995-23-02. — К.: Держстандарт України, 1995. — 24 с.

 4. Броніцька М. Видавнича діяльність України / М.Броніцька // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 6. — С. 11—14.

 5. Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ — перша третина ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / за ред. Н. Зелінської. — Л.: Світ, 2003. — 611 с.

 6. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я.Ісаєвич. — Л., 2002. — 520 с.

 7. Сенченко М. Світове книговидання і випуск творів друку в Україні / М.Сенченко // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 4. — С. 3—11.

 8. Сенченко М. Книговидання у світі та в Україні / Сенченко М. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 2. — С. 50—57.

 9. Сенченко, М. Книжкова палата України: історія і сьогодення / Сенченко М. — 2-ге вид., випр. і доп. — К., 2004. — 164 с.

 10. Словник книгознавчих термінів / Кн. палата України; уклад.: В.Я. Буран, В.М. Медведєва, Г.І. Ковальчук [та ін]. — К.: Кн. палата, 2003. — 160 с.

 11. Тимошик М. Історія видавничої справи: підручник / М.Тимошик. — К., 2003. — 296 с.^ ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

 1. Башун О. Бібліотеки США: погляд українського фахівця. – К., 2004. – 56 с.

 2. Бібліотеки і бібліотекарі в процесі змін /пер. з нім. – К., 2002. – 55 с.

 3. Дубровіна Л.А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті /Л.А.Дубровіна, О.С.Онищенко; НАНУ; НБУВ. – К., 2009. – 530 с.

 4. Історія бібліотечної справи в Україні: зб. наук. праць / НПБ України .- К., 1995-1999.- Вип. 1.- 87 с.; Вип. 2.; -112 с.; Вип.3.- 135 с.

 5. Національні бібліотеки світу на початку XXI ст. / НПБ України .- К., 2005 .- 47 с.

 6. Погребняк Г. Історія дитячих бібліотек України / Г.Погребняк; ДБД України .- К.,2003 .- 144 с.

 7. Онищенко О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці ХІХ –у 10-х рр.ХХ ст./ О.Онищенко, Н.Б.Дубровіна // Бібл.вісн. – 2005. – № 1. – 3–13.^ БІБЛІОТЕЧНЕ ФОНДОЗНАВСТВО

 1. Баркова О. Організація фонду онлайнових документів / О.Баркова // Бібл. планета. – 2003. - № 3. – С. 1 – 8.

 2. Білоус Н. Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів/ Н.Білоус// Вісн. Кн.палати . – 2010. - № 1. – С.28–32.

 3. Воскобойникова-Гузеєва О. Формування фонду наукової літератури універсальних та спеціальних бібліотек / О.Воскобойникова-Гузеєва // Бібл. вісник. – 2000. - № 1. – С. 6 – 10.

 4. Карпенко Л. Збереження бібліотечних фондів: проблеми і завдання номер один/Л.Карпенко// Світ. дит.б-к. – 2010. – № 3. – С.15–16.

 5. Польовик С. Облік документних фондів бібліотек: історія, сучасний стан, проблеми / С.Половик // Бібл. планета.- 2004. № 1. – С. 22 – 24.

 6. Столяров Ю.Н. Документный ресурс:учеб.пособое / Ю.Н.Столяров. – М.: Либерия, 2004. – 156 с.

 7. Терешин В.Н. Библиотечный фонд: учеб.пособие /Терешин В.Н. – М., 2001. – 176 с.

 8. Терешин В.Н. Информационные фонды:учеб.пособие / Терешин В.Н. – М., 2003. – 58 с.

^ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 1. Бородина В.А. Библиотечное обслуживание: учеб.-метод. пособие / Бородина В.А. – М., 2004. – 168 с.

 2. Виноградова О. Організація діяльності бібліотеки як навчальна дисципліна: історія, перспективи викладання / Виноградова О. // Бібл. планета. – 2002. - № 1. – С. 14 – 15.

 3. Добко Т. Інновації в системі бібліотечного сервісу / Т.Добко // Бібл.вісн. - 2003. - № 6. – С. 13 – 17.

 4. Коваль Т.М. Українське читачезнавство у першій третині ХХ ст. / Т.М.Коваль // Бібл. планета. – 2003. - № 2. – С. 25 – 27.

 5. Петрова Л. Г. Інформаційно-бібліотечні продукти і послуги в контексті взаємодії бібліотеки і користувача / Л.Г.Петрова // Інформ-аналіт. вип. Інформцентру з питань культури і мистецтва НПБ України. – К., 2001. – С. 12.

 6. Самохіна Н. Адаптивно-інформаційна технологія бібліотечного обслуговування / Н.Самохіна // Бібл. вісн. – 2003. - № 2. – С. 27 – 29.

 7. Свобода А. Особливості організації інформаційного обслуговування читачів універсальної наукової бібліотеки у новому інформаційному середовищі / А.Свобода // Бібл. вісн. – 2003. - № 4. – С. 2 – 7.

 8. Соціологічні дослідження в бібліотеках: Інформ.- аналіт. бюл. / НПБ України. – К., 1998 – 2006. – Вип. 22 – 30.^ ЗАГАЛЬНЕ БІБЛОТЕКОЗНАВСТВО

 1. Воскобойнікова-Гузева О. Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства // О. Воскобойнікова-Гузева// Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С.3–9.

 2. Воскобойнікова-Гузева О. Методологія сучасних бібліотечних досліджень / О. Воскобойнікова-Гузева// Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С.22–27.

 3. Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство: конспект лекцій /В.О.Ільганаєва. – Х., 1998. – 69 с.

 4. Ільганаєва В.О. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек / В.О.Ільганаєва, П.Ковальчук // Шк. б-ка. – 2003. – № 9. – С. 114–136.

 5. Ільганаєва В.О. Розвиток бібліотекознавчої думки / В.О.Ільганаєва, П.Д.Ковальчук // Шк. б-ка. – 2004. – С.46–47.

 6. Мотульский Р.С. Общее библиотековедение:учеб. пособие. – М.,2004.–223 с.

 7. Петрова Л. Бібліотека в умовах суспільно-економічних змін: моногр / Л.Петрова. – К., 2003. - 302 с.

 8. Солоїденко Г. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології/ Г.Солоїденко // Бібл. вісн. – 2002. – № 4. –С.31–36.

 9. Черних О. Концептуальні основи системи бібліотечних комунікацій: принципи, системність, структура, функції, зв’язок, динаміка розвитку / О.Черних // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 7/12. – С. 34 –36.


^ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ

 1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16079, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40-82. – Введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 81 с.

 2. Горбаченко Т.Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації: навч.посіб. для дистанційного навчання/ Т.Г.Горбаченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Ун-т „Україна”, 2008. – 312 с.

 3. Дзюба Н. Сучасні тенденції в науковій обробці документів/ Н.Дзюба // Світ дит. б-к. – 2009. – № 4. – с.12–19.

 4. Карачинська Е.Т. Аналітико-синтетична обробка документів: підруч.для студ. ін-тів культури / Карачинська Е.Т., Медведєва Е.А., Удалова В.К.[та ін.]; ХДІК. – Х., 1996. – 258 с.

 5. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги: навч. посіб /Е.Т. Карачинська , Удалова В.К. – Х.: Основа, 1992. – 160 с.

 6. Карачинська Э.Т. Предметизация произведений печати. Предметнный каталог: учебн. пособие / Карачинська Э.Т., Удалова В.К. – Х., 1992. – 87 с.

 7. Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації:бібліографічний опис: навч.посіб/ О.О.Карпенко; М-во освіти і науки України. – .: ХАІ, 2009. – 70 с.

 8. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підруч. – 3-тє вид., стер./ Карачинська Э.Т., Удалова В.К. – К.: Знання, 2006. – 331 с. – ( Вища освіта ХХІ століття).^ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Богза Н. Бібліотека сучасного суспільства: формування нової поітики, постановки проблем, варіанти розвитку // Бібл. форум України. – 2010. – № 1. – С.2–4.

 2. Галюк Л. Нормування бібліотечних процесів – ефективний інструментарій управління // Бібл.форум України. – 2007. – № 2. – С.74–83.

 3. Єрмолаєва Г. Еволюція поглядів на зміст і завдання управління бібліотекою в умовах ринкових перетворень (90-ті рр.ХХ ст. та початку ХХІ ст.) //Вісн.Кн. палати. – 2006. – № 12. – С. 30-33.

 4. Коваль Т. Маркетингові дослідження в бібліотечному середовищі // Бібл. форум України. – 2008. – № 2. – С. 2–8.

 5. Петрова Л. Управління бібліотекою як субєктом господарювання /Л.Петрова. – К., 2001. – 54 с.

 6. Соловйова М. Комерційне ціноутворення та бібліотечно-інформаційні послуги в сучасній Україні / М. Соловйова, Г.Снісар // Вісн. Кн.палати. – 2008. – № 2. – С.16–20.

 7. Тверда Т. Маркетингові дослідження як умова входження бібліотек до нового соціального середовища // Бібл. планета. – 2001. - № 4. – С.34–38.^ БІБЛІОТЕЧНІ КАТАЛОГИ

    1. Бруй О. Сутності бібліографічних записів /О.Бруй// Бібл. форум України. – 2008. – № 4. – С. 21–24.

    2. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги: навч. посіб /Е.Т. Карачинська , Удалова В.К. – Х.: Основа, 1992. – 160 с.

    3. Осаула В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В.Осаула //Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 3. – С.13–19.

    4. Поліщук О. Місце і роль авторитетних файлів у машинописній каталогізації/О.Поліщук // Бібл.форум України. – 2008. – № 4. – С. 2–4.

    5. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек/ Держ.наук.установа „Книжк.палата України ім.І.Федорова; уклад Рудич О.Б. – К., 2007. – 60 с.

    6. Сосова Л. Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах / Л.Сосова// Бібл. планета. – 2008. – № 4. – С.29–32.

    7. Цедік Т. Світовий досвід використання карткових каталогів в період інформатизації суспільства/ Т.Цедік, А.Приходько // Вісн.Кн.палати. – 2010. – № 10. – С.14–16.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
«магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М
Схвалено вченою радоюфакультету документальних комунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Спеціаліст” за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010401 «Політологія»/ Укладачі: к політ н.,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи