Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки icon

Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Скачати 101.66 Kb.
НазваПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
Дата13.09.2012
Розмір101.66 Kb.
ТипПояснювальна записка


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_________проф. Постоловський Р. М.

«27» лютого 2012р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

за напрямом підготовки 0201 «Культура»

зі спеціальності 7.02010101 «Культурологія»


Рівне-2012 р


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за напрямом підготовки 0201 «Культура» спеціальності 7.02010101 «Культурологія» / Укладачі проф. Виткалов В.Г., доц. Морозова Т.П. - Рівне: РДГУ, 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, що розкривають зміст фахової підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, охарактеризовано критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані спеціальні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою культурології (протокол №10 від 28 лютого 2012 року).


^ Пояснювальна записка

Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки.

На фаховому випробуванні вступник повинен продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

 • уміння формулювати визначення, орієнтуватися у проблемах, що поставлені в білетах;

 • ілюструвати свої відповіді на поставлені питання відповідними прикладами з практики;

 • демонструвати форми наукового пошуку, пошукової діяльності загалом.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою культурології.

Вступники повинні володіти фаховою термінологією, основами дисциплін історико-культурологічного та прикладного циклів, орієнтуватися у проблемах сучасного культурного розвитку держави та регіону, знати провідних діячів культурно-мистецького процесу тощо. Вони повинні бути обізнані як із теоретичною складовою питання, так і її практичною частиною; знати основні етапи розвитку культури тощо. Добре орієнтуватися у питаннях культурних контактів представників українського культурного простору із представниками інших держав.

Знання і уміння вступників оцінюються за 200- бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне із поставлених запитань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 - за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення тих чи інших положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань із фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування фахової термінології.

152-180 - за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі помилки непринципового характеру.

124-151 - за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, бракує аргументації для доведення того чи іншого положення; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю.

106-123 - за невірні, фрагментарні знання по обраних питаннях, відповіді які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу загалом.


^ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02010101 «КУЛЬТУРОЛОГІЯ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ВИКЛАДАЧ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ»


 1. Історіографія дисципліни «Українська культура».

 2. Культурні процеси на українських теренах в ХІІІ – І. пол. XVI ст.

 3. Культурний розвиток українських земель ІІ пол. XVI - І пол. XVII ст.

 4. Культурно – мистецький розвиток України ІІ пол. XVII ст.

 5. Культурний розвиток українських земель ХІХ століття.

 6. Особливості розвитку української культури на зламі ХІХ – ХХ ст.

 7. Українська культура 20-30-х рр. ХХ століття.

 8. Культурний процес на українських землях 40-80 рр. ХХ ст.

 9. Культурна творчість української еміграції, історичний аспект.

 10. Культура як предмет культурології.

 11. Культура Близького Сходу.

 12. Культура Стародавньої Індії та Китаю.

 13. Основні тенденції розвитку Середньовіччя.

 14. Епоха Відродження як етап у культурному розвитку Європи.

 15. Європейська культура ХХ століття.

 16. Ідеал краси в пластичному мистецтві Давньої Греції.

 17. Стильові риси готичного мистецтва.

 18. Образотворча система ренесансного живопису.

 19. Драматургічні принципи класицистичного театру.

 20. Значення творчості композиторів віденської класичної школи.

 21. Значення діяльності театру «корифеїв» у розвитку національної драматургії.

 22. Розвиток української культури в добу Української народної республіки.

 23. Українська культура в незалежній державі.

 24. Роль культурологічних та мистецьких дисциплін в системі сучасної загальної середньої освіти в Україні.

 25. Методична характеристика шкільного курсу «Художня культура».

 26. Нетрадиційні форми культурологічних дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

 27. Урок – провідна форма навчання в загальноосвітніх школах. Еволюція формування, типи, дидактичні особливості.

 28. Категоріальний апарат методики викладання навчальної дисципліни.

 29. Система методів навчання в середніх загальноосвітніх закладах. Їх сутність, класифікація, дидактичні функції.

 30. Словесні методи навчання, їх види і дидактична характеристика.

 31. Технічні засоби в методиці викладання культурологічних дисциплін.

 32. Позакласна робота в методиці викладання шкільного курсу «Художня культура».

 33. Методика контролю у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. Їх суть, функції, дидактична характеристика.

 34. Методика організації самостійної роботи учнів в процесі вивчення курсу «Художня культура».

 35. Школа і педагогічна думка в Київській Русі.

 36. Педагогічна діяльність Павла Русина і Юрія Дрогобича.

 37. Дидактичні принципи Г. С. Сковороди.

 38. Братські школи – фундатори вітчизняної освіти.

 39. Острозька академія – культурно – просвітницький центр Волині кінця XVI – поч. XVII ст.

 40. Поняття про педагогіку, її структура та взаємозв’язок з іншими науками.

 41. Система освіти в Україні на сучасному етапі, її зміст, функції та шляхи розвитку.

 42. Українська народна педагогіка. Її суть, історичний розвиток, структура, освітньо – виховні засоби.

 43. Соціально – культурна діяльність як поліфункціональне явище.

 44. Культурно – дозвіллєва діяльність туристично – екскурсійних закладів.

 45. Музеї як науково – дослідні та культурно – дозвіллєві заклади.

 46. Виховання особистості у процесі культурно – дозвіллєвої діяльності.

 47. Особливості організації педагогічної діяльності у культурно – дозвіллєвому закладі.

 48. Бібліотека як культурно – інформаційний центр. Зміст і методика діяльності.

 49. Виховна робота в середніх загальноосвітніх закладах. Її суть, функції та методика організації.

 50. Свято як історико – культурне явище. Суть, види, соціальні функції.

 51. Літературно – мистецькі свята в системі духовної культури України. Суть, види, методика підготовки та проведення.

 52. Шкільні свята, їх види, виховний потенціал, методичні аспекти.

 53. Молодіжне та студентське дозвілля. Його специфіка, види, форми, методичні особливості.

 54. Вечори відпочинку в системі дозвілля. Їх специфіка, види, методика підготовки та проведення.

 55. Гра як культурний феномен. Еволюція та види ігор. Технології ігрового дозвілля різних категорій населення.

 56. Специфіка народної художньої творчості.

 57. Види красномовства та їх використання у педагогічній діяльності.^ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02010101 «КУЛЬТУРОЛОГІЯ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ « ПЕДАГОГ - ОРГАНІЗАТОР КУЛЬТУРНО – ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


 1. Культурний розвиток українських земель ІІ пол. XVI – І пол. XVII ст.

 2. Культурно – мистецький розвиток України ІІ пол. XVII ст.

 3. Особливості розвитку української культури на зламі ХІХ – ХХ ст.

 4. Українська культура 20-30-х років ХХ ст.

 5. Культурний процес на українських землях 40-80-х років ХХ ст.

 6. Культурна творчість української еміграції: історичний аспект.

 7. Культура як предмет культурології.

 8. Культура Близького Сходу.

 9. Культура Стародавньої Індії та Китаю.

 10. Основні тенденції розвитку культури Середньовіччя.

 11. Епоха Відродження як етап у культурному розвитку Європи.

 12. Європейська культура ХІХ ст.

 13. Ідеал краси в пластичному мистецтві Давньої Греції.

 14. Стильові риси готичного мистецтва.

 15. Образотворча система ренесансного живопису.

 16. Значення діяльності театру «корифеїв» у розвитку національної драматургії.

 17. Молодіжне та студентське дозвілля. Його специфіка, види, форми, методичні особливості.

 18. Класифікація аматорських об’єднань за змістом роботи та формою організації.

 19. Суть, етапи, основні ланки процесу становлення аматорського колективу.

 20. Специфічні особливості дитячої народної творчості.

 21. Специфіка педагогічної діяльності культурно – дозвіллєвих закладів.

 22. Особливості навчальної роботи в аматорських колективах.

 23. Види красномовства та їх використання у педагогічній діяльності.

 24. Постановча група художньо – масового дійства, її функції.

 25. Ф. Прокопович і розвиток української риторики.

 26. Засоби документальної і художньої виразності сценарію.

 27. Принципи та специфіка режисури художньо - масових дійств.

 28. Сучасна культурно – дозвіллєва ситуація в Україні.

 29. Репетиційний процес художньо – масового дійства.

 30. Порівняльна характеристика дозвіллєвих пріоритетів сільського та міського населення в Україні, сучасний етап.

 31. Суть і структура виховного процесу в умовах культурно – дозвіллєвих закладів.

 32. Основні складові сценічної культури постановчого процесу художньо – масового дійства.

 33. Літературно – мистецькі свята в Україні, їх особливості, функції, види, методика організації.

 34. Принципи організації культурно – дозвіллєвої діяльності: суть, класифікація та загальна характеристика.

 35. Зовнішня культура викладача, педагога, та основні вимоги до неї.

 36. Пошуково – дослідницькі заняття в аматорських об’єднаннях, суть та напрямки.

 37. Гра як культурни й феномен. Еволюція та види ігор.

 38. Інформаційно – організаторська діяльність аматорських об’єднань. Її практичне спрямування та виховне значення.

 39. Острозька академія – культурно – просвітницький центр Волині кін. XVI – поч. XVII ст..

 40. Фестивалі в сучасній соціально – культурній практиці європейських країн. Її суть, функції, види, лоторичні аспекти.

 41. Специфіка творчо – розвиваючого дозвілля.

 42. Діалогічні форми спілкування. Особливості, види та методика використання.

 43. Історичні передумови становлення психолого – педагогічних основ КДД.

 44. Дискусійні форми, їх специфіка, методика підготовки і проведення.

 45. Інфраструктура соціально – культурної роботи.

 46. Методика та форми соціально – культурної роботи.

 47. Поняття про педагогіку, її структура та взаємозв’язок з іншими науками.

 48. Виховання особистості і процес культурно – дозвіллєвої діяльності.

 49. Система освіти в Україні на сучасному етапі, її зміст, функції та шляхи розвитку.

 50. Українська народна педагогіка, її суть, історичний розвиток, структура, освітньо – виховні засоби.

 51. Вивчення аматорського колективу і його учасників як передумова психолого – педагогічного процесі.

 52. Розвиток української культури в добу Української народної республіки.

 53. Українська культура в незалежній державі.

 54. Методичні особливості організації дозвілля різних вікових категорій; специфіка, види, форми.Рекомендована література:

  1. Актуальные проблеми культури XX века. - М., 1999.

  2. Безклубенко С.Д. Теорія культури / С.Д.Безклубенко. - К., 2004.

  3. Безклубенко С.Д. Політекономія мистецтва / С.Д.Безклубенко. - К., 2009.

  4. Гуревич П.С. Философия культури / П.С.Гуревич. - М., 2000.

  5. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-світоглядний аналіз. - К., 2003.

  6. Скворцова Е.М. Теория и история культури / Е.М.Скворцова. - М., 2000.

  7. Флиер А.Я. Культурология для культурологов / А.Я.Флиєр. - М., 2003.

  8. Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини. - Рівне, 2011.

  9. Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культури / Х.Ортега- и- Гассет. -К., 1994.

  10. Шейко В.М. Історія культури України / Василь Шейко. - Харків, 2007.

  11. Нельга О.В. Теорія етносу / О.В.Нельга. - К., 2005.

  12. Баканурський А.Г. Фольклорний театр в умовах сьогодення / А.Г.Баканурський. - Одесса, 2007.

  13. Див. також методичні розробки із блоку дисциплін, що знаходяться на кафедрі культурології.


Схожі:

Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки
«Магістр» галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 020101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
ТР» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної математичної культури
СТ» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» зі спеціальності 04030201 «Інформатика» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 04030201 «Інформатика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 04030201 «Інформатика»* на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconДля вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 04030101 «Прикладна математика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної культурологічної підготовки iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи