Кафедра театральної режисури “Затверджую” icon

Кафедра театральної режисури “Затверджую”
Скачати 136.32 Kb.
НазваКафедра театральної режисури “Затверджую”
Дата13.09.2012
Розмір136.32 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ


ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОЇ РЕЖИСУРИ
Затверджую”


Голова приймальної комісії

Ректор Рівненського державного

гуманітарного університету


__________проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 0202 « МИСТЕЦТВО»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02020101 “ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«БАКАЛАВР»


Спеціалізація «Режисура драматичного театру»


РІВНЕ -2012
Програма фахового вступного випробування (творчого конкурсу) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 7.02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (Спеціалізація «Режисер драматичного театру») / Укладач: Богатирьов В.О. – Рівне, РДГУ.- 2012.


Укладач – Богатирьов В.О. – зав. кафедрою театральної режисури, доцент, кандидат педагогічних наук.


Програма фахового випробування (творчого конкурсу) призначена на допомогу вступникам на навчання за спеціальністю «театральне мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, вимоги до наявності певних творчих даних, запропоновано умови та завдання, які мають бути виконані в ході творчого конкурсу, навички та уміння, які має продемонструвати вступник фаховій атестаційній комісії під час вступного випробування. В програмі визначено основні критерії оцінки відповідей та виконання практичних творчих завдань вступників на фаховому випробування (творчому конкурсі), вказано рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою театральної режисури протокол № 8 від «20» лютого 2012 року.


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в РДГУ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання та уміння для подальшої самостійної творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.


Вступники, які обрали спеціалізацію “^ Режисура драматичного театру”, повинні мати розвинуті здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.

Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити

Знання:

 • теорії режисури та майстерності актора, розуміння основних положень системи К.С.Станіславського;

 • історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури;

 • технології постановки театральної вистави;

 • специфіки режисерського аналізу драматургії;

 • театральної термінології та літератури за фахом;

 • технології розробки режисерського задуму та його втілення у професійному чи аматорському колективі;

 • основних етапів організації постановчого процесу в театральному колективі.

Уміння:

 • зробити режисерський розбір п’єси;

 • створити оригінальний режисерський задум вистави;

 • подієво сприймати драматургію;

 • оперувати дієвими і видовищними поняттями у визначенні суті події;

 • організувати творчий процес постановки вистави;

 • працювати з виконавцями (акторами, художником, балетмейстером, композитором та ін.)

Наявність навичок:

акторського перевтілення,

 • темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні драматичних творів,;

 • м’язової свободи та імпровізаційного самопочуття;

 • емоційного впливу на глядача;

 • володіння акторськими та режисерськими засобами виразності у драматичній виставі;

 • володіння засобами створення видовища;

 • володіння прийомами постановки театральної вистави, організаційно-творчої роботи у театральному колективі.


Для проходження творчих відбірних консультацій потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором вступника, яка містить у собі основні аспекти аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх відбірних консультацій є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людські характерів; виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.


Фахове випробування складається з двох частин:
1 – виконавська майстерність.
Вступник повинен виконати драматичні твори та пройти перевірку музично-ритмічних та пластичних здібностей.
2 – спеціальність (співбесіда):
– вступник повинен поставити і показати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;

 • зробити самостійно режисерський аналіз однієї із запропонованих п’єс, розробити режисерський задум вистави та більш детально – втілення однієї з ключових сцен у виставі, підкріплене ескізами сценографічного вирішення, костюмів, експлікацією музичної партитури, тощо.
  – пройти співбесіду на виявлення загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.


Перед творчим конкурсом вступники повинні пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення музичного супроводу виконання вокальних та хореографічних творів, обрана для режисерського аналізу драматургія.


Продемонстровані вступником знання та уміння оцінюються за 200- бальною шкалою відповідно до рівня володіння певними творчими даними та повноти і вичерпності, оригінальності та виправданості застосованих засобів виразності при виконанні запропонованих творчих завдань.


Таблиця

Оцінювання результатів фахового випробування вступників на здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” галузі знань 0202 “Мистецтво”,

^ Спеціальність 7.02020101 “Театральне мистецтво” за шкалою 100-200 балів


Оцінка за 5 бальною

шкалою

^ Шкала оцінювання

100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Незадовільно

106-123

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані.

Режисерський аналіз не готовий. Вступник не розуміє проблематики, не бачить сюжету, не володіє засобами театральної виразності.

Задовільно

124-151

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані.

Режисерський аналіз неглибокий. Відсутній дієвий підхід. Режисерський аналіз неглибокий. Відсутній дієвий підхід до розуміння сюжету. Примітивно і поверхово аналізується проблематика п’єси, характери дійових осіб

Добре

152-180

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності.

Режисерський аналіз ґрунтовний, демонструє окремі елементи режисерського бачення. Не відчувається бачення стильових та жанрових особливостей драматургії. Дещо поверховий асоціативний ряд режисерського трактування п’єси.

Відмінно

181-200

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє сценічною імпровізацією.

Режисерський аналіз і трактування твору демонструють оригінальний творчий підхід, образне вирішення. Вступник вільно володіє режисерськими засобами театральної виразності, впевнено оперує спеціальною термінологією. Відчуває цілісність образу вистави.
^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Фахове випробовування(творчий конкурс) складається з двох частин

І. Виконавська майстерність (перевірка акторських даних)

Програма випробування передбачає знання фахових дисциплін освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр театрального мистецтва».

Фахове випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: практичної та теоретичної. Теоретична частина має на меті виявити знання з теорії акторської майстерності. Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах в публічної самотності та звернений монолог або уривку з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Крім оцінки здатностей вступника перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.


1. Виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної самотності або уривку з моновистави (самостійно підготовлених вступником). Перевірка вступника на володіння психофізичним апаратом актора, володіння всіма елементами сценічної дії, перевтілення в образ, внутрішнє бачення, створення внутрішнього монологу, володіння «другим» планом у виконанні монологу, створення мовної характеристики та внутрішнього і зовнішнього характеру.

2. Виконання вступником самостійно підготовленого танцю. Демонстрація абітурієнтами професійних умінь і навичок з народного сюжетного, бального або сучасного танцю за вибором абітурієнта.

3. Виконання вокального твору за самостійним вибором вступника. Демонстрація вокальних даних, володіння голосом, наявності музичного слуху, відчуття ритму, тощо.


З метою більш повного вияву творчих здібностей фахова атестаційна комісія має право давати вступникові завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. Вступник може включити до програми фахового випробування (творчого конкурсу) інші творчі роботи, крім вказаних нижче у переліку.


ІІ Спеціальність( співбесіда - Режисерський аналіз п’єси (усний)

Тільки для вступників спеціалізації “режисура драматичного театру”

Вступник повинен представити атестаційній комісії режисерський розбір однієї з п’єс української чи зарубіжної драматургії (орієнтовний перелік п’єс додається).

Режисерський аналіз п’єси.

В режисерському аналізі п’єси необхідно висвітлити такі питання:

- актуальність вибору даної п’єси;

- коротка характеристика творчості автора;

- ряд подій (сюжет), головні події;

- конфлікт, предмет конфлікту, дію та протидію у п’єсі;

- тему, ідею, жанр п’єси;

- композицію (зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, фінал);

- характеристику основних дійових осіб;

- надзавдання майбутньої вистави.

На основі розбору п’єси вступник відтворює образне бачення одного з епізодів (картини п’єси) за вибором вступника, демонструючи свою здібність до просторового мислення та вміння використати виразні засоби театрального мистецтва (декорацію, музику, світло, шуми, тощо).

– вступник повинен поставити і показати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;

Вступник має пройти співбесіду на виявлення знань теорії режисури та майстерності актора, загального культурного рівня, його обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу.

Орієнтовні питання теоретичного рівня


 1. Поясніть роль і функції режисера в постановці вистави.

 2. Розкрийте сутність методики роботи режисера з виконавцями в аматорському колективі.

 3. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування вибору.

 4. Назвіть основні етапи роботи режисера над виставою.

 5. Поясніть поняття “сценічне спілкування”, назвіть елементи та основні закони спілкування.

 6. Поясніть цілі розділу постановчого плану: ідейно-тематичний аналіз.

 7. Розкрийте роль дисципліни та етики в колективній творчій роботі театрального колективу.

 8. Розкрийте зміст та задачі режисерського аналізу п’єси.

 9. Розкрийте значення постановчого плану вистави як проекту майбутнього сценічного твору.

 10. Назвіть засоби художньої виразності в роботі актора і режисера.

 11. Поясніть цілі розділу постановчого плану: партитура освітлення.

 12. Розкрийте значення задуму вистави та назвіть його основні елементи.

 13. Розкрийте поняття “сценічна задача” та охарактеризуйте її елементи та мотивацію.

 14. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська експлікація вистави.

 15. Поясніть значення наскрізної дії та надзавдання в роботі режисера над виставою.

 16. Розкрийте поняття “словесна дія”, поясніть значення словесної дії в творчості актора.

 17. Поясніть цілі розділу постановчого плану: характеристика дійових осіб.

 18. Обґрунтуйте твердження: “сценічна дія – основний виразник театрального мистецтва”. Назвіть види сценічної дії.

 19. Поясніть значення внутрішніх бачень та внутрішнього монологу в роботі актора.

 20. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування декоративно-художнього оформлення.

 21. Поясніть значення режисерської партитури, як засобу фіксації майбутнього видовища.

 22. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування партитури музики та шумів.

 23. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, реквізит, бутафорію.

 24. Розкрийте сутність методики організації роботи режисера з постановчою групою.

 25. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська партитура масового театралізованого заходу.

 26. Назвіть особливості роботи режисера над театралізованим концертом.

 27. Розкрийте значення атмосфери театралізованого заходу, назвіть засоби створення атмосфери.

 28. Назвіть вимоги до художньої цілісності вистави.

 29. Обґрунтуйте твердження: “конфлікт – основа сценічного твору”. Розкрийте поняття “дія, протидія та предмет боротьби”.

 30. Розкрийте поняття ”мізансцена” та назвіть її види.

 31. Поясніть особливості роботи виконавця над роллю та розкрийте методику створення характеристики образу.

 32. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, реквізит, бутафорію.

 33. Розкрийте сутність події, як основного матеріалу будови художнього твору.

 34. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та поясніть її значення у роботі виконавця.

 35. Поясніть цілі розділу постановчого плану: дієвий аналіз п’єси..

 36. Розкрийте сутність композиції та архітектоніки художнього твору.

 37. Поясніть роль і функції музично-шумового оформлення в театралізованому масовому заході.

 38. Назвіть основні компоненти театрального мистецтва та охарактеризуйте їх.

 39. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера Леся Курбаса з акторами.

 40. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи системи К.С. Станіславського.


П Е Р Е Л І К

п’єс, рекомендованих для фахового випробування


 1. І.Котляревський “Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”.

 2. І.Карпенко-Карий “Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”, “Безталанна”.

 3. М.Старицький “За двома зайцями”, “Не судилось”.

 4. М.Кропивницький “Дай серцю волю”, “Пошились у дурні”, “По ревізії”, “Глитай або Павук”.

 5. Л.Українка “Лісова пісня”, “Камінний господар”, “Одержима”, “Бояриня”.

 6. І.Франко “Украдене щастя”.

 7. О.Олесь “Ніч на полонині”, « По дорозі в казку»

 8. В.Винниченко “Брехня”, “Закон”, “Чорна пантера і Білий ведмідь”.

 9. М.Куліш “ 97”, “Патетична соната”, “Отак загинув Гуска”, “Мина Мазайло”.

 10. І.Кочерга “Свіччине весілля”, “Ярослав Мудрий”.

 11. В.Шекспір “Ромео і Джульєтта”, “Гамлет”, “Король Лір”.

 12. Мольєр “Тартюф”, “Міщанин -шляхтич”, “Лікар мимоволі”

 13. Лопе де Вега “Собака на сіні”

 14. Бомарше “Одруження Фігаро”.

 15. Г.Ібсен “Нора”.

 16. Б.Шоу “Пігмаліон”.

 17. Г.Лорка “Криваве весілля”, “Дім Бернарди Альби”.

 18. Б.Брехт “Матінка Кураж та її діти”, “Трьохкопійчана опера”

 19. М.Гоголь “Ревізор”, “Одруження”.

 20. О.Островський “Безприданниця”, “Гроза”.

 21. А.Чехов “Чайка”, “Вишневий сад”, “Освідчення”, “Ювілей”.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. . Берсенев И. Об актерском искусстве / И. Берсенев. –М. : Искусство, 1961. – 349 с.

 2. . Брехт Б. О театре : сб. ст. / Б. Брехт. – М.: Искусство, 1960 – 363 с.

 3. . Брук П. Жодних секретів./ П.Брук . – Львів: ЛНУ, 2005.

 4. . Вахтангов Е. Материалы и статьи / Е. Вахтангов. – М.: Искусство, 1989.– 310 с.

 5. . Жуве Л. Мысли о театре / Л. Жуве. – М.: Искусство, 1960. – 298с.

 6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг/ С.В.Гиппиус.- СПб: Пройм- Еврознак, 2006.

 7. Захава В. Мастерство актера и режисера / В. Захава. – М.: Искусство, 1978. – 334 с.

 8. . Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли / М.И.Кнебель.

 9. . Корифеї українського театру : зб. ст. – К., 1982.

 10. . Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього /Н.М. Корнієнко. – К., 1998.

 11. . Корогодський З.Я. Этюд и школа / З.Я. Корогодский. – М.,1975.

 12. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского / Г.С.Кристи.- М.: ВТО, 1978.

 13. Курбас Л. Спогади / Л.Курбас. – К. : Мистецтво,1969. – 373 с.

 14. Немирович-Данченко В. О творчестве актера / В. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1984. – 623 с.

 15. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х томах / В. Мейерхольд. – М. : Искусство, 1968.

 16. Пацунов В.П. Театральна вертикаль. / В.П.Пацунов – К.: КНУКіМ, 2003.

 17. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. –М.: Искусство, 1983. – 424 с.

 18. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 1. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1983. – 398 с.

 19. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 2. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1951. – 666 с. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2-х т./ Г.А. Товстоногов – Л. : Искусство, 1984.

 20. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені./ Р.О.Черкашин - К.,Вища школа, 1989.

 21. Чехов М. Литературное наследие. В двух томах. / М. Чехов. Т.2. (Об искусстве актера). – М.: Искусство, 1986. – 560 с.

 22. Журнали: “Український театр”, “Театр”, “Кіно і театр”.Схожі:

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 020201 «Театральне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут мистецтв кафедра режисури театралізованих видовищ І свят шановні викладачі та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-творчої конференції
Які відбудеться 5 квітня 2012 року в м. Києві на базі накккіМ (актова зала, 11. 30)
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconОснови режисури театральних форм відпочинку

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconІ.І. Мечникова сучасні “синдроми” театральної критики
move to 1064-20619
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconПерелі к рекомендованих п’єс для вступного іспиту з режисури та майстерності актора

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра режисури та хореографії Програма творчого конкурсу для абітурієнтів Галузь знань
Упродовж періоду подачі документів для абітурієнтів організовано консультації, де вони можуть з’ясувати особливості проведення творчого...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи