Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» icon

Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Скачати 339.87 Kb.
НазваПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Сторінка1/3
Дата13.09.2012
Розмір339.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма вступного екзамену з іноземної мови

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР»


Рівне 2012


Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» / Укладачі: Мороз Л.В., Бігунова С.А., Верьовкіна О.Є., Палій В.П. – Рівне: РДГУ. –2012.


Програма вступного екзамену призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою іноземних мов (протокол № 6 від 23.02.12р.).


^ Пояснювальна записка


Основною метою вступного екзамену є перевірка знання вступників іноземної мови у межах освітньо-професійної програми бакалавра, виявлення рівня їх лінгвістичної культури.

Ураховуючи результати національної реформи викладання іноземної мови та беручи до уваги міжнародну практику мовної освіти у ВНЗ, програма Іноземна мова професійного спрямування (ІМПС) констатує, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для бакалавра є рівень В2 (Незалежний користувач). Критерії для цього рівня Типової програми ІМПС базуються на:

 1. дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001р.)

 2. вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 3. конкретних посадових інструкціях, що розроблені та затверджені підприємствами, організаціями, інститутами

 4. результатах допроектного дослідження викладання ІМПС (2004р.) та опитування фахівців, викладачів і студентів ВНЗ.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних випробувань до магістратури внесено вступний екзамен з іноземної мови, який складають вступники, котрі здобули освітньо-кваліфікаційні рівня бакалавра або спеціаліста.

Вимоги вступного екзамену з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і є загальним для фахівців різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають наявність у вступників умінь, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню незалежного користувача.

Структура білету вступного екзамену з іноземної мови вступників – фахівців немовних спеціальностей передбачає володіння наступними мовленнєвими та мовними вміннями та навичками.


1. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією.

 • вміти аргументувати висловлювання щодо актуальних тем академічного та професійного життя (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі);

 • володіти мовленнєвим етикетом спілкування, застосовуючи мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

б) Монологічне мовлення

 • продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю;

 • вміти висловлюватися за запропонованою тематикою, передбаченою університетськими навчальними програмами вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням

2. Читання

 • розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих журналів та джерел мережі Інтернет;

 • розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

 • розуміти інструкції з. використання обладнання;

 • розуміти графіки, діаграми та рисунки;

 • передбачати основну інформацію тексту за його заголовком та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст (прогнозуюче читання);

 • здійснювати ознайомлювальне читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

 • накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

 • здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію (листи, факси, електронні повідомлення тощо);

 • розуміти інформацію рекламних матеріалів.3. Мовні вміння

Вступники повинні знати:

 • граматичні структури, необхідні для володіння відповідними мовленнєвими функціями, а також для розуміння текстів академічного та професійного спрямування;

 • правила синтаксису, щоб мати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійній сферах;

 • мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів.

Монологічне та діалогічне мовлення за даною темою (бесіда з екзаменатором ).

^ Критерії оцінки виконання завдань вступного екзамену з іноземної мови

Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції вступників.

Оцінювання якості виконання завдань здійснюється у відповідності до європейських стандартів за такою шкалою:

Максимальна кількість балів – 200, відповідно шкала оцінювання загальних результатів буде такою:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; вільне володіння іноземною мовою (90% і більше правильно виконаних завдань).

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності непринципового характеру (70% – 89% правильно виконаних завдань).

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у висловленні думки; характеризується поверховістю та фрагментарністю (50% – 69% правильно виконаних завдань).

100-123- за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмового матеріалу в цілому (менш ніж 50% правильно виконаних завдань).


^ ДОДАТКИ

Зразки завдань екзаменаційного білету


з іноземних мов

ДОДАТОК 1.

Зразок екзаменаційного білету з французької мови.


Завдання 1.

Lisez le texte et répondez aux questions.

La psychologie apliquée au FLE

La psychologie, en tant qu'étude des activités mentales sous-tendant le comportement et de processus qui le produisent, est au coeur des sciences humaines. Intérroger cette science quand on parle d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère semble donc évident.

Pour comprendre ce qui se passe chez l'individu en situation d'apprentissage, nous proposons de dépasser le constant des particularités individuelles et de nous intéresser à des indices de comportements mis en évidence par la psyhologie sociale et la psychologie cognitive, témoins de tendances humaines.

Au quotidien, nous constatons aussi bien des difficultés dans l'enseignement que dans les apprentissages en classe de langue étrangère. Souvent, nous nous étonnons que certains mots, conjugaisons ou expressions ne soient pas reconnus par les apprenants alors qu'à plusieurs reprises, ils sont apparus dans des textes et des exercices. L'approche de la didactique cognitive des langues fournit des pistes d'explication de ces phénomènes en insistant sur deux aspects de l'apprentissage. D'une part, elle spécifie l'apprentissage par le fait qu'il y a appropriation de connaissances – ce que les psychologues cogniticiens appellent mémorisation et automatisation. D'autre part, elle pointe les traces de l'apprentissage qui témoignent de la connaissance explicite ou implicite de formes d'expression acceptables dans la communauté linguistique de la langue- cible (distinction faite par les psychocogniticiens sous les expressions connaissances déclaratives et procédurales)

Prenons des exemples. A la suite de l'écoute d'un dialogue, l'enseignant invite les apprennants à préparer deux par deux un jeu de rôle. Déception: les apprenants réemploient très peu le vocabulaire et les expressions étudiées précédemment. Dans une autre activité d'expression écrite, les formes attendues n'apparaissent pas ou très peu alors qu'un exercice antérieur avait montré que les apprenants les maitrisaient. Dans ces deux cas, comment peut-on diagnostiquer les difficultés des apprenants?

1. Identifiez la nature du document ( article, lettre, déclaration, attestation, certificat, mode d'emploi, revue, biographie, récit etc).

2. A qui ce texte est-il destiné?

3. Quel est le sujet du texte?

4. En quoi consiste le problème principal du texte?

5. Trouvez les mots et les expressions professionnels.

Граматичний тест ( 15 речень )

Завдання 2.

Choisissez la bonne réponse.

1. Avant de partir en voyage, je

a) défais mes bagages.

b) fais mes bagages.

c) transmets mes bagages.

d) cache mes bagages.

2. Où achète-t-on des livres ?

a) dans une librairie

b) dans une bibliothèque

c) dans un cinéma

d) au théâtre

3. Pour conduire une voiture, il faut avoir

a) une carte verte.

b) une carte d'identité.

c) une carte orange.

d) un permis de conduire.

4. Qui dit : C'est pour une coupe ?

a) le chirurgien

b) le coiffeur

c) le couturier

d) le dentiste

5. Lequel de ces genres n'est pas un genre musical?

a) le rap

b) le jazz

c) le ballet

d) le cinéma

6. Lequel des quatres n'est pas un artiste ?

a) le chanteur

b) le peintre

c) le philosophe

d) le choréographe

7. Reliez les deux phrases. J'ai la grippe.

a) Va chez l'ophtalmo !

b) Va chez le généraliste !

c)Va au supermarché !

d) Va chez le psy !

8. Trouvez la définition de la profession. Médecin spécialiste des enfants.

a) chirurgien

b) oto-rhino-laryngologiste

c) pédiatre

d) ophtalmologue

9. Qui dit. N'oubliez pas vos devoirs pour demain !

a) le secrétaire

b) l'enseignant

c) le professeur de sport

d) le médecin

10. Vous allez vous faire soigner les dents chez

a) le chirurgien.

b) l'infirmier.

c) le dentiste.

d) le visagiste.

11. Mon professeur de français parle :

a) plus vite que mon professeur de mathématiques.

b) plus bien que mon professeur de mathématiques.

c) moins de vite que mon professeur de mathématiques.

d) bien que mon professeur de mathématiques *

12. Mon-professeur n'est pas gentil ; il n'a pas :

a) de patience,

b) de la patience,

c) la patience,

d) du patience.

13. Tu habites .... Suisse.

a) en

b) au

c) à

d) à la

14. Quelle est la forme correcte de l'adjectif démonstratif?

a) cet étudiant

b) cette étudiant

c) ces étudiant

d) cet étudiants

15. Lequel de ces genres n'appartient pas au théâtre ?

a) le drame

b) la tragédie

c) le polar

d) l'opéra


Усна відповідь:

 • Монологічне мовлення за темою білета

 • Діалогічне мовлення за даною темою (бесіда з екзаменатором ).

Завдання 3.

Développez le sujet de conversation.


Розмовні теми для кваліфікаційного іспиту з французької мови.


Спеціальність 8.01010011 Дошкільна освіта

Спеціальність 8.01010201 Початкова освіта

1. Mes études à l’Université.

2. Parlez de l’enseignement en Ukraine.

3. La profession de l’enseignant.

4. Parlez du systeme éducatif en France.

5. Pourquoi on apprend des langues étrangères ?

6. Est-ce qu’on peut tout montrer à la télé ?

7. Le français dans le monde.

8. Parlez de votre vie estudiantine.

9. Les pedagogues ukrainiens célébres.

10. Parlez de la Francophonie.

11. Les grands pédagogues du monde.

12. Les problèmes de la jeunesse ukrainienne.

13. L’ Internet.

14. Les recherches scientifiques à l’Université.

15. Quelles sont les fêtes les plus respectées en Ukraine ?


Спеціальність 8.02030201 Історія*

1. Mes études à l’Université.

2. Parlez de l’enseignement en Ukraine.

3. La profession de l’enseignant.

4. Parlez du systeme éducatif en France.

5. Les grands événements de l’Ukraine.

6. Le système politique en Ukraine.

7. Le français dans le monde.

8. Parlez de l’histoire de la France.

9. Les historiens ukrainiens célébres.

10. Parlez de la Francophonie.

11. Les grands historiens du monde.

12. La première guerre mondiale.

13. La deuxième guerre mondiale.

14. Les recherches scientifiques à l’Université.

15. Le système politique en France.


Спеціальність 8.04020101 Математика*

Спеціальність 8.04030101 Прикладна математика

Спеціальність 8.040302001 Інформатика*

1. Mes études à l’Université.

2. Parlez de l’enseignement en Ukraine.

3. La profession de l’enseignant.

4. Matematiques comme la matière.

5. L’arithmétique.

6. Les nombres .

7. Le français dans le monde.

8. Les operations principales.

9. Les mathématiciens ukrainiens célébres.

10. L’algèbre.

11. Les grands mathématiciens du monde.

12. La science des mathématiques en Ukraine.

13. L’homme éduqué et l’ordinateur.

14. Les recherches scientifiques à l’Université.

15. Le pourcentage.


Спеціальність 8.02030301 Українська мова та література*

1. Le français dans le monde.

2. Mes études à l’Université

3. Ma future profession.

4. La littérature ukrainienne.

5. Le développement de la littérature ukrainienne.

6. A la bibliothèque.

7. T. Chevchenko dans les traductions.

8. La littérature française.

9. Les grands écrivains français.

10. Mon écrivain français préféré.

11. Mon poète français préféré.

12. La littérature française du XIXe siècle.

13. Les écrivains français du XXe siècle.

14. Quelles sont les fêtes les plus respectées en Ukraine ?

15. Les recherches scientifiques à l’Université.


Спеціальність 8.04020301 Фізика*

Спеціальність 8.01010301 Технологічна освіта


1. Le français dans le monde.

2. Mes études à l’Université

3. Ma future profession.

4. La science en Ukraine.

5. L’homme éduqué et l’ordinateur.

6. Le réseau de l’Internet.

7. Les savants français célèbres.

8. Les inventions du XXe siècle.

9. Les recherches scientifiques à l’Université.

10. Les qualités physiques des gaz, des liquides, des matières.

11. Ma specialisation.

12. Les notions essentielles de la physique nucléaire.

13. L’énergie.

14. Le monde de l’électronique.

15. La science et le progrès de la technique.


Спеціальність 8.020101 Культурологія

1. Le français dans le monde.

2. Mes études à l’Université.

3. Ma future profession.

4. L’homme éduqué et l’ordinateur.

5. La culture en Ukraine.

6. La culture française.

7. Le passe-temps en Ukraine.

8. Au théâtre.

9. Le cinéma en Ukraine.

10. La vie sociale, sportive en Ukraine.

11. La vie sociale et sportive dans notre Université.

12. Les artistes ukrainiens célèbres.

13. Les artistes français célèbres.

14. Quelles sont les fêtes les plus respectées en Ukraine.

15. Les fêtes françaises.


Спеціальність 8.03010401 Політологія*

1. Qu’est ce que étudie la science politique?

2. Les politiques célèbres de l’Ukraine.

3. Les politiques célèbres de la France.

4. Le système politique ukrainien.

5. M. Grushevsky – le premier président de l’ Ukraine.

6. Le système electoral de l’Ukraine.

7. Le système electoral de la France.

8. La Communauté Européenne.

9. Le système politique français.

10. La Génocide en Ukraine en 1932-33.

11. L’homme éduqué et l’ordinateur.

12. Ma future profession.

13. Le français dans le monde.

14. Qu’est ce que la corruption.

15. Si j’étais le président...


Спеціальність 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища*

1. L’ environnement, c’est...

2. Les graves problèmes de l’environnement.

3. La pollution.

4. La pollution de l’air.

5. La pollution des eaux.

6. L’énergy et l’environnement.

7. La société, l’écologie et l’argent.

8. Les zones vertes.

9. Les espèces des animaux en danger.

10. La protection de l’environnement en Ukraine.

11. La protection de l’environnement dans le monde.

12. L’homme éduqué et l’ordinateur.

13. Ma future profession.

14. Le français dans le monde.

15. Le mouvement des “verts” dans le monde.


Спеціальність 8.04010605 Радіоекологія

1. L’ environnement, c’est...

2. Les graves problèmes de l’environnement.

3. L’énergie nucléaire.

4. La pollution nucléaire.

5. La pollution des eaux.

6. L’énergy et l’environnement.

7. Le danger et les avantages de l’énergie nucléaire.

8. Les zones vertes.

9. Les espèces des animaux en danger.

10. La protection de l’environnement en Ukraine.

11. La protection de l’environnement dans le monde.

12. L’homme éduqué et l’ordinateur.

13. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

14. Le français dans le monde.

15. Le mouvement des “verts” dans le monde.


Спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво*

Спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво (музично-педагогічний факультет)

1. La musique dans notre vie.

2. Les différents types de musique.

3. L’histoire de la musique ukrainienne.

4. La musique ukrainienne de folklore.

5. La musique populaire française.

6. La musique classique.

7. La visite au concert du chanteur ukrainien.

8. La visite au concert du chanteur étranger.

9. Les instruments de musique.

10. Ma future profession.

11. L’homme éduqué et la musique.

12. Le français dans le monde.

13. Mon (ma) chanteur (chanteuse) préféré (e).

14. Mon équipe de musique préférée.

15. Mon compositeur préféré.


Спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво (факультет музичного мистецтва)

1. La musique dans notre vie.

2. Les différents types de musique.

3. L’histoire de la musique ukrainienne.

4. La musique ukrainienne de folklore.

5. La musique populaire française.

6. La musique classique.

7. La visite au concert du chanteur ukrainien.

8. La visite au concert du chanteur étranger.

9. Les instruments de musique.

10. Ma future profession.

11. L’homme éduqué et la musique.

12. Le français dans le monde.

13. Mon (ma) chanteur (chanteuse) préféré (e).

14. Mon équipe de musique préférée.

15. Mon compositeur préféré.

  1   2   3

Схожі:

Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
«Радіоекологія», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020401 «Музичне мистецтво*», 02020201 «Хореографія*», 02010201 «Книгознавство, бібліотекознавство...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2012 програма
Програма співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПрограма співбесіди з іноземної мови (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Рівне – 2013 програма
Програма співбесіди з іноземної (англійської) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПояснювальна записка Дана програма ставить за мету ознайомити студентів, які претендують на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Програма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з іноземної мови (німецької). /...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconПрограма вступного випробування з математики для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти
Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Укладачі: Петрівський...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» iconМатематика програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Математика. Програма вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи