Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Скачати 99.68 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Дата13.09.2012
Розмір99.68 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет документальних комунікацій і менеджменту

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії


«Затверджую»

Голова приймальної комісії РДГУ

проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма


фахового випробування для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

0201 «Культура»

зі спеціальності 8.02010201

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”


Рівне – 2012


Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”за спеціальністю 8.02010201„Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”/Укладачі: В.М.Жук, Г.М.Швецова. – Рівне: РДГУ 2012.


Укладачі: Жук Вікторія Михайлівна, кандидат педагогічних

наук, доцент, завідуюча кафедрою бібліотекознавства

і бібліографії РДГУ;

Швецова Галина Миколаївна, доктор історичних наук,

професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії РДГУ


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри

бібліотекознавства і бібліографії (протокол № від 05.01.12 р.)


Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” складено з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


^ Пояснювальна записка


Фахове випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” має на меті перевірку рівня професійної підготовленості з основних професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності „Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”.


Під час фахового випробування враховується здатність вступника встановити міжпредметні звязки між професійно-орієнтованими і соціо-гуманітарними науковими дисциплінами, розкривати системне мислення як основу наукового світогляду.Критерії оцінювання

Оцінка за

200-бальною шкалою

Оцінка за 5-бальною шкалою

Вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно узагальнювати знання, використовувати набуті знання і вміння для вирішення рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, володіє термінологією, самостійно розкриває власну думку щодо сутності існуючих явищ та фактів інформаційної сфери.

181-200

5

Вступник вільно володіє вивченим обсягом матеріалу та проявляє знання у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, має власний підхід до поставленого завдання. Допускаються незначні помилки і неточності по всіх пунктах. Вступник увміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, добирати аргументи для підтвердження думок і вмінь. Допускається наявність однієї істотної помилки по таких пунктах як виклад явищ чи фактів, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу одного із питань варіанту.

152-180

4

Вступник відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих: наявність двох істотних помилок по таких пунктах як виклад існуючих явищ чи фактів щодо розглядуваного питання, невірна подача термінів чи понять. Недостатньо повний виклад матеріалу двох питань варіанту.

124-151

3

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні вищому за початковий, значну частину відтворює на репродуктивному рівні. Наявність двох істотних помилок по таких пунктах як виклад існуючих явищ чи фактів в розглядуваному питанню, невірна подача термінів чи понять, неповний виклад матеріалу з усіх питань варіанту.

106-123

2


Питання з дисциплін фахового випробування


^ ЗАГАЛЬНЕ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО


 1. Бібліотекознавство, його предмет і об’єкт.

 2. Бібліотекознавство в системі наук.

 3. Методологія і методика бібліотекознавства.

 4. Бібліотека як соціальний інститут, характеристика її соціальних функцій.

 5. Типологія бібліотек.

 6. Бібліотечні сітки і системи, їх сучасний стан в Україні.

 7. Структура бібліотекознавства.

 8. Національна бібліотека, її функції та завдання діяльності.

9. Основні принципи організації діяльності бібліотечної справи в Україні на

сучасному етапі, їх характеристика.

10.Термінологія і стандартизація в бібліотекознавстві.

11.Універсальні бібліотеки, їх типологічні особливості.

 1. Спеціальні бібліотеки, їх типологічні особливості.^ ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ


 1. Національні бібліотеки зарубіжних країн: історія та тенденція їх розвитку на сучасному етапі.

 2. Видатні бібліотечні діячі зарубіжних країн.

 3. Міжнародні бібліотечні організації та міжнародне бібліотечне співробітництво на сучасному етапі.

 4. Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи зарубіжних країн на сучасному етапі.

 5. Проблеми становлення і розвитку Національної парламентської бібліотеки України.

 6. Видатні представники бібліотечної справи України.

 7. Бібліотечні форуми та професійні бібліотечні об’єднання в Україні на сучасному етапі.

 8. Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи в Україні на сучасному етапі.


^ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ


 1. Поняття про аналітико-синтетичну обробку документів, її сутність. Види та процеси. Використання.

 2. Бібліографічний опис документів: поняття, функції, вимоги. Загальна та спеціальна методика складання бібліографічного опису.

 3. Сучасний стан стандартизації бібліографічного опису в Укоаїні..

 4. Монографічний бібліографічний опис видань індивідуального та колективного автора.

 5. Методика складання бібліографічних описів багатотомних та серіальних видань..

 6. Аналітичний бібліографічний опис: методика складання.

 7. Теоретичні основи індексування документів. Систематичні документні класифікації.

 8. Сучасні систематичні класифікації, що використовуються в Україні: загальна характеристика, зміст, структура, система ділення.

 9. Методика систематизації документів: основні принципи, загальні правила та методи. Поняття про загальну та спеціальну методику систематизації

 10. Зміст та послідовність процесу систематизації. Уточнення таблиць класифікації.

 11. Структура та методика використання другого видання “Таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації для масових бібліотек”. Характеристика основних структурних одиниць.


^ БІБЛІОТЕЧНЕ ФОНДОЗНАВСТВО


 1. Завдання створення бібліотечних фондів в українській державі.

 2. Державний бібліотечний фонд України: формування та використання.

 3. Бібліотечний фонд як наукове поняття та підсистема бібліотеки.

 4. Теоретичні основи формування бібліотечного фонду.

 5. Теорія відбору документів.

 6. Технологічний цикл формування бібліотечного фонду.

 7. Моделювання бібліотечного фонду.

 8. Комплектування бібліотечного фонду.

 9. Облік і обробка бібліотечного фонду.

 10. Розміщення бібліотечного фонду. Доставка документів.

 11. Зберігання бібліотечного фонду.

 12. Вивчення і планування розвитку бібліотечного фонду.

 13. Управління бібліотечним фондом: структура, функції, технологія.

 14. Особливості формування фондів наукових і публічних бібліотек для дорослих.

 15. Особливості формування фондів дитячих і юнацьких бібліотек.^ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


 1. Інформаційні потреби читачів. Сутність та формування інформаційних потреб читачів.

 2. Сутність бібліотечного обслуговування як система: загальна характеристика.

 3. Бібліотекар і користувач бібліотеки як суб’єкти обслуговування, їх взаємодія.

 4. Бібліотечна послуга. Особливості даних послуг, їх класифікація.

 5. Ресурси та технологія бібліотечного обслуговування.

 6. Поняття про бібліотечне середовище. Взаємовплив зовнішнього середовища і бібліотечного обслуговування.

 7. Загальна характеристика управління системою бібліотечного обслуговування.

 8. Формування культури читання в бібліотеці.

 9. Типологія читачів в бібліотеці.

 10. Теоретичні основи бібліотечної психології.

 11. Вивчення читачів в бібліотеці: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.


^ КНИГОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ КНИГИ

 1. Початок слов’янського книгодрукування.

 2. Проблеми та перспективи розвитку книжкової справи в Україні на сучасному етапі.

 3. Книга як суспільне явище, її соціальні функції.

 4. Книжкова справа як система.

 5. Книгознавство як суспільна наука.^ ЗАГАЛЬНЕ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


 1. Термін “бібліографія” та його тлумачення в різні історичні періоди.

 2. Сучасне визначення бібліографії.

 3. Компонентна структура бібліографічної діяльності. Загальна характеристика бібліографічних об’єктів, суб’єктів, процесів.

 4. Бібліографічний пошук як вихідна основа всіх бібліографічних процесів.

 5. Загальна характеристика методів бібліографування.

 6. Класифікація бібліографічних посібників: загальна характеристика.

 7. Класифікація бібліографії за ознакою її суспільного призначення: різні підходи.

 8. Організаційно-відомча структура бібліографії.

 9. Поточна державна бібліографія, її завдання і сучасний стан.

 10. Загальна ретроспективна бібліографія, її завдання та функції. Проблема створення українського бібліографічного репертуару.

 11. Науково-допоміжна бібліографія: її завдання і організація.

 12. Суспільне призначення рекомендаційної бібліографії та її завдання на сучасному етапі розвитку суспільства.

 13. Проблеми створення системи рекомендаційних бібліографічних посібників.

 14. Видавничо-книготорговельна бібліографія: проблеми визначення і система посібників.

 15. Бібліографія бібліографії: її визначення, функції, система покажчиків бібліографічних посібників.

 16. Об’єкт і предмет бібліографознавства.

 17. Структура і завдання бібліографознавства.

 18. Методологія бібліографії і бібліографознавства. Поняття про “бібліографічний метод” і методи бібліографознавства.

 19. Принципи бібліографії.

 20. Бібліографознавство в системі суміжних галузей знань.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА БІБЛІОГРАФІЧНОЇ

РОБОТИ В БІБЛІОТЕЦІ


 1. Основні напрямки бібліографічної роботи.

 2. Організаційна структура та функції бібліографічної служби в бібліотеках різних типів.

 3. Планування та облік бібліографічної роботи бібліотек, звітність про неї.

 4. Довідково-бібліографічний апарат бібліотек: структура, функції, основні вимоги до організації.

 5. Система каталогів та картотек як частина довідково-бібліографічного апарату (ДБА) бібліотеки.

 6. Довідково-бібліографічний фонд та його місце у ДБА бібліотеки.

 7. Підготовчий та аналітичний етап підготовки бібліографічних посібників.

 8. Синтетичний та заключний етап підготовки бібліографічних посібників.

 9. Бібліографічне інформування споживачів (БІС) у бібліотеці: організація, види, форми.

 10. Довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) читачів у бібліотеці: організація та методика виконання довідок.

 11. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування (РБО) читачів у бібліотеці: зміст, організація, форми.

 12. Бібліографічне навчання читачів (БНЧ) у бібліотеці: зміст та форми


^ БІБЛІОГРАФІЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА


 1. Змістова, тематична та видова структура масиву та потоків публікацій з суспільствознавства.

 2. Типологія видань праць видатних діячів суспільствознавства. Види та методика їх пошуку.

 3. Основні ланки системи джерел поточної бібліографічної інформації з суспільствознавства. Їх характеристика.

 4. Бібліографія історії України: організація та система бібліографічних посібників.

 5. Особливості методики бібліографування суспільно-політичної літератури.

 6. Особливості довідково-бібліографічного обслуговування читачів суспільно-політичної літератури.

 7. Типологія видань політичних першоджерел.

 8. Типологія видань правових першоджерел.

 9. Сучасні періодичні видання суспільно-політиччного змісту:їх види і типи.

 10. Диференціація читачів-споживачів бібліографічної інформації з суспільствознавства.

 11. Структура потреб у бібліографічній інформації з суспільствознавства.

 12. Довідкова література з суспільствознавства: Її різновиди та довідково-пошукові можливості.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет «Затверджую»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
«магістр» за напрямом підготовки 0201 «Культура» зі спеціальності 02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра документальних комунікацій
Програма фахового випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарнийуніверситет „Затверджую” Голова приймальної комісії рдгу­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ проф. Постоловський Р. М
Схвалено вченою радоюфакультету документальних комунікацій та менеджменту протокол №7 від­­­­ 28 лютого 2013 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Спеціаліст” за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010401 «Політологія»/ Укладачі: к політ н.,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет документальних комунікацій І менеджменту Кафедра бібліотекознавства І бібліографії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи