Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Скачати 148.28 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Дата13.09.2012
Розмір148.28 Kb.
ТипПояснювальна записка


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Рівненський державний гуманітарний університет

Історико-соціологічний факультет

Кафедра політичних наук


Затверджую”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

________________________

27” лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”

за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки ”

зі спеціальності 8.03010401 „Політологія*”


Рівне 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за напрямом підготовки 0301 „Соціально-політичні науки ” зі спеціальності 8.03010401 „Політологія*” / Укладач: к.політ.н., доц. Черній А.Л. – Рівне: РДГУ. – 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки фахівців, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри політичних наук РДГУ (протокол №2 від 27 січня 2012р.).


Програма фахового випробування складена на основі нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


П^ ОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Завдання фахового випробування з “Актуальних проблем сучасної політичної науки” – перевірка рівня фахової підготовки майбутніх вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.


Відповіді вступників повинні продемонструвати:

 • знання основних положень програми курсу;

 • знання категоріального апарату політичної науки;

 • знання політичної теорії, що є основою політичної науки й важливою складовою частиною їх професійної освіти;

 • розуміння основних світових і вітчизняних політологічних шкіл, концепцій і напрямків;

 • розуміння політичних відносин і політичних процесів;

 • розуміння сенсу і основних напрямків розвитку світового політичного процесу, геополітичної ситуації, місця, ролі й статусу України в сучасному світі;

 • навички політичної культури;

 • вміння застосовувати політичні знання у професійній і громадській діяльності.

Під час підготовки до фахового випробування і в процесі його проведення рекомендується користуватися програмами окремих курсів, та необхідними законодавчими та нормативними документами, список яких наведений у програмі.

Завдання до фахового випробування розроблені таким чином, щоб врахувати різні рівні знань, умінь та навичок, засвоєних вступниками під час навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра, перевірити їх підготовленість до майбутньої роботи за фахом.


^ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ІСПИТІ


При оцінці знань вступників атестаційна комісія керується критеріями, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, в основу яких покладено повноту і правильність відповідей.

Оцінкою "відмінно" (181-200 б.) оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь на запитання програмного матеріалу, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу, володіння термінологією; показує вміння повно й глибоко використовувати теоретичні знання, застосовувати принцип об‘єктивності при аналізі основних теоретичних проблем політичної науки, що виражає необхідність неупередженого, наукового підходу до політичної дійсності, її пізнання і практичного перетворення; опрацювання основної та додаткової літератури з політології.

Оцінкою "добре"(152-180 б.) оцінюється правильна і обґрунтована відповідь, з якої видно, що вступник знає й розуміє теоретичний матеріал, володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок при відповіді на всі питання, застосовуючи при цьому приклади з політологічної практики.

Оцінка "задовільно"(124-151 б.) виставляється за відповідь, яка відповідає змісту програмного матеріалу, але є неповною і неточною у визначенні понять, свідчить про неповне розуміння основних положень програмного матеріалу, за відповідь, що не містить аналізу фактичного матеріалу і свідчить про те, що знання вступника мають фрагментарний, поверховий характер. Таку оцінку виставляють також у випадку недостатнього обгрунтування, нечіткого і непослідовного викладення відповіді на поставлені питання.

Оцінка "незадовільно"(106-123 б.) виставляється за неправильну відповідь, яка не відповідає змісту програмного матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень.

Оцінка відповіді кожного вступника обговорюється колегіально всіма членами атестаційної комісії, що були присутні при складанні вступниками іспиту. Оцінки вносяться до екзаменаційної відомості вступників, які складали фахове випробування.


І. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Тема 1. Роль теорії в політичній науці. Функції науки. Місце політичної теорії в системі знань про політику. Моделі та концепції як форми теорії.

Риси політичної теорії та політології. Групи фундаментальних питань політичної теорії. Цілі та задачі політичної теорії. Кінцевий продукт політичної теорії - висновки та рекомендації. Функції політичної теорії.

^ Основні поняття:

Епістемологія, онтологія, норма, нормативна теорія, універсали, концепція. Модель. Емпіричне знання, теорія.


Тема 2. Принципи методологічного оновлення науки.

Виклики науковим цінностям. Циклічність розвитку науки. Етапи циклічності в розвитку науки. Криза суспільно-політичної науки. Наступність розвитку науки. Методологічні переваги політичної теорії. Періодизація розвитку методології політичної науки. Класичний, інституціональний, біхевіеоральний, постбіхевіоральний періоди методології.

^ Основні поняття:

Методологія, циклічність, наступність, класичний, інституційний, біхевіоральний, постбіхевіоральний періоди.


Тема 3. Процес формування політичної науки.

Структура політичного знання. Конвенційність політичної науки. Технологічне відображення політики. Наукова верифікація політичних знань. Загальне та особливе в розвитку науково-теоретичного знання. Функції політичної науки. Етапи розвитку науково-теоретичного знання. Витоки політичної теорії. Позитивізм. Інституціоналізм. Теорії раціонального вибору. Біхевіоризм. Нормативні теорії. Особливості політичної науки. Еволюція політичної науки. Проблема предмета політичної науки. Статус політичної науки. Система політичної науки . Внутрішні межі (відносини, механізми, компоненти) політики, зовнішні зв'язки з іншими сферами суспільства та світу. Особливості сучасного стану дослідження політики. Значення традицій у вивченні політики. Розширення конвенційності понятійного апарата.

^ Основні поняття:

Конвенційність, верифікація, технологічне відображення, еволюція науки, об'єкт, предмет політичної науки.


Тема 4. Основні парадигми політичної науки.

Природа парадигмального мислення. Теологічна парадигма. Сутність натуралістичного підходу до політики. Натуралістична парадигма. Географічна парадигма. Біополітична парадигма. Психологічна парадигма. Сутність соціоцентристської парадигми. Теорія К. Шмітта. Культорологічна парадигма. Раціонально-критичні підходи. Парадигма конфлікту. Парадигма консенсусу. Цивілізаційно-етична (полісна) парадигма політики. Національно-економічна парадигма.

^ Основні поняття:

Парадигма, конфлікт, консенсус, цивілізація.


Тема 5. Політика як-суспільне явище.

Походження політики. Причини виникнення. Політика як соціальна сфера. Функції політики. Структура політики. Політичні відносини. Рівні організації політики. Онтологічні, морфологічні, процесуальні якості політики. Проникнення -характерна ознака політики. Просторові та темпоральні якості політики. Характер відносин політики з іншими сферами політичного життя.

^ Основні поняття:

Онтологічні, морфологічні, процесуальні якості політики. Темпоральні та просторові можливості політики.


Тема 6. Уряди, системи, режими, ідеології.

Традиційні системи класифікації. Класичні типології. Типологія "трьох світів". Режими сучасного світу. Західні поліархії. Визначення демократії. Нові демократії. Моделі демократії. Класична демократія. Протективна демократія. Демократія розвитку. Народна демократія. Практичне втілення демократичних цінностей. Плюралістичний підхід. Елітиський підхід. Корпоративістський підхід. Основні теми, теорії та принципи основних ідеологій. Трансформація головних ідеологій. Лібералізм. Консерватизм, соціалізм, інші ідеологічні традиції.

^ Основні поняття:

Режими сучасного світу, моделі демократії, ідеології, ідеологічні традиції, екологізм, фашизм, анархізм, релігійний фундаменталізм.


| Тема 7. Держава, нація та глобалізація.

Теорія держави. Підходи до пояснення та аналізу держави. Значення та роль держави. Загрози перед сучасними державами в період глобалізації. Нації як культурні спільності. Різновидності націоналізму. Полікультуралізм. Майбутнє нації - держави. Початок та кінець холодної війни. Світопорядок 21 ст.. Фактори та тенденції глобалізації. Концепції глобалізації. Регіоналізація. Світовий уряд, як перспектива глобального розвитку.

Внутрішня політика. Централізація та децентралізація. Федерації та унітарні системи. Етнічна політика.

^ Основні поняття:

Держава, держава - нація, глобалізація, полікультуралізм, однополярність, біполярність, багатополярність, гуманітарна інтервенція, регіоналізм, протекціонізм, федерація, централізм, децентралізація, світовий уряд.


Тема 8. Політична взаємодія.

Політична культура. Громадянська культура. Засоби масової комунікації та політична комунікація. Легітимність та політична стабільність. Легітимність влади. Криза легітимності. Представництво. Теорії представництв. Вибори. Функції виборів. Виборні системи, дискусії та протиріччя. Електоральна поведінка. Партії. Партійна політика. Партійні системи. Суспільні рухи та політика. Участь груп в політиці.

Основні поняття:

Політична культура, засоби масової комунікації, легітимність, криза легітимності, представництво, суспільні рухи.


^ III. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


 1. Визначте та проаналізуйте функції політологічного знання.

 2. Проаналізуйте сучасні концепції влади.

 3. Охарактеризуйте основні класифікації політичних систем.

 4. Визначте основні загрози демократії ХХІ ст.

 5. Проаналізуйте функції та суспільне значення політики.

 6. Визначте основні функції політичних партій.

 7. Охарактеризуйте основні парадигми пізнання політики.

 8. Проаналізуйте процеси централізації та децентралізації у сучасних політичних процесах.

 9. Проаналізуйте етапи розвитку політичної думки в Україні.

 10. Розкрийте зміст вхідних імпульсів у політичну систему.

 11. Визначте загальні та особливі риси функціонування тоталітарного й авторитарного режимів.

 12. Проаналізуйте механізм функціонування політичної системи.

 13. Визначте місце держави в політичній системі.

 14. Проаналізуйте особливості функціонування і розвитку посттоталітарної політичної системи.

 15. Проаналізуйте особливості форм державного правління у сучасному світі.

 16. Розкрийте зміст поняття «політичний процес».

 17. Назвіть основні типи виборчих систем, використовуваних у сучасному світі.

 18. Поясніть, як співвідносяться поняття «політичний розвиток» і «політична модернізація».

 19. Дайте визначення політичної науки з позиції біхевіоризму.

 20. Порівняйте типології легітимності політичної влади.

 21. Поясніть в чому полягають особливості політичного конфлікту.

 22. Визначте можливі перешкоди і сприятливі обставини для розвитку молодих демократій.

 23. Поясніть, чи є третя хвиля демократизації складовою частиною «глобальної демократичної революції».

 24. Проаналізуйте концепцію «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона.

 25. Поясніть специфіку модернізації в умовах постіндустріального суспільства.

 26. Охарактеризуйте геополітичний статус України.

 27. Проаналізуйте основні ознаки сучасних демократій.

 28. Охарактеризуйте глобальні проблеми сучасності.

 29. Визначте основні тенденції та форми розвитку сучасних міжнародних відносин.

 30. Проаналізуйте політичні шляхи вирішення глобальних проблем сучасності.

 31. Розкрийте суть наукової верифікації та конвенційності.

 32. Дайте розгорнуту характеристику парадигми як методу дослідження історії політичної думки.

 33. Проаналізуйте причини, які лежать в основі суперечливості методів пізнання політики.

 34. Дайте порівняльну характеристику основних парадигм історії політичної думки.

 35. Проаналізуйте відмінності між інституційними та біхевіористськими методами політичного аналізу.

 36. Охарактеризуйте специфіку цивілізаційно-етичної (полісної) парадигми політики.

 37. Розкрийте відмінності між біхевіористськими та постбіхевіористськими методами політичного аналізу.

 38. Проаналізуйте специфіку психологічної парадигми політики.

 39. Проаналізуйте наукові школи сучасної західної політології.

 40. Дайте визначення демократії. Порівняйте основні сучасні моделі демократії.

 41. Дайте характеристику основним етапам розвитку політичної науки.

 42. Визначте переваги та недоліки федералізму в сучасному світі.

 43. Визначте особливості політичної науки.

 44. З’ясуйте, які теорії та концепції Нового часу стали ідейною основою лібералізму та консерватизму.

 45. Проаналізуйте основні елементи наукової політичної теорії

 46. Охарактеризуйте просторові та кростемпоральні якості політики.

 47. Дайте визначення політичної науки з позиції традиційного підходу.

 48. Проаналізуйте сучасні теорії еліт.

 49. Дайте визначення політичної науки з позиції біхевіоризму.

 50. Порівняйте різні підстави легітимності політичної влади.

 51. Дайте визначення політичної науки з позиції структурно-функціонального підходу.

 52. Визначте зв'язок між політичним режимом і політичною системою.

 53. Порівняйте сучасні виборчі системи.

 54. Охарактеризуйте взаємозалежність понять “політична система” та “політичний режим”.

 55. Проаналізуйте причини кризи політичної науки в кінці 1960-х–початку 1970 р.

 56. Охарактеризуйте традиційні класифікації політичних систем .

 57. Визначте предмет, структуру та функції політичної науки.

 58. Поясніть відмінності між закритою та відкритою політичними системами.

 59. Проаналізуйте сучасний стан політичної науки.

 60. Дайте характеристику формам націоналізму.

 61. Поясніть яку мету відображав та відображає націоналізм.

 62. Подумайте чи є майбутнє держави-нації. Обґрунтуйте свою думку.

 63. Визначте майбутнє державного суверенітету: між теорією “світового уряду” і національною державою.

 64. Проаналізуйте основні підходи до аналізу світової політики.

 65. Поясніть, що таке глобалізація і які її наслідки для розвитку світової та внутрішньої політики.

 66. Дайте характеристику діяльності наднаціональних регіональних організацій.

 67. Як ви думаєте, чи є світовий уряд бажаною перспективою, обґрунтуйте свою думку.

 68. Порівняйте переваги централізації та децентралізації.

 69. Поясніть, чим зумовлена тенденція до централізації в сучасних суспільствах.

 70. Проаналізуйте, якими причинами пояснюється пожвавлення етнічної політики.

 71. Визначте плюси та мінуси федералізму в сучасному світі.

 72. Порівняйте майбутнє співвідношення централізації та децентралізації.

 73. Проаналізуйте, яким чином у індивідів та груп формується політична позиція та цінності.

 74. З’ясуйте, яким чином політичні режими зберігають свою легітимність.

 75. Визначте, чи знаходяться сучасні суспільства в ситуації “кризи легітимності”.

 76. Охарактеризуйте основні причини революцій.

 77. Проаналізуйте механізм забезпечення народного представництва на практиці.

 78. Визначте основні фактори впливу на електоральну поведінку.

 79. Проаналізуйте відмінності між сучасними виборчими системами.

 80. З’ясуйте, яким довгостроковим політичним тенденціям сприяють вибори.

 81. Окресліть роль виборів у забезпеченні життєздатності політичного режиму.

 82. Визначте головні функції сучасних політичних партій.

 83. Охарактеризуйте структурно-функціональну організацію партій.

 84. Поясніть механізм впливу характеру партійної системи на політичний процес в цілому.

 85. Подумайте, чи можна говорити про розформування партій. Обґрунтуйте свою думку.

 86. Розкрийте основні критерії класифікації політичних систем.

 87. Охарактеризуйте партії як фактор впливу на демократичність політичної системи.

 88. Дайте характеристику групам інтересів з точки зору демократії та теорії державного управління.


ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Алексеева Т.А. Современные политические теории. М., 2007.

10.Соловьев А.И. Политология. Политическая теория, политические технологии. М., 2005.

11.Политология / Под ред. Тугаева А.С., Хренова А.Е. Спб., 2005.

15.Ильин В.В., Панарин А.С., Падовский Д.В. Политическая антропология. М., 1995.

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис, 1997, №6.

3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

4. Бортніков В.І. Політична участь і демократизація: українські реалії (монографія). - Луцьк, 2007. - 524 с.

5. Бортніков В.І. Дилеми демократизації в теорії демократії // Політологічний вісник. - Вип.26. - 2007. - С. 140-152.

6.Власть и демократия: Зарубежные ученые о политической науке / Под ред. П.А. Цыганкова. М., 1992.

7.Политическая наука: новые направления: новые направления / Науч. Ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999.

8. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997.

9. Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. М., 2002.

 1. Бойчук, М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії [Текст] : [монографія] / М. А. Бойчук. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007. – 208 с.

 2. Бортніков В.І. Політична участь і демократизація: українські реалії (монографія). - Луцьк, 2007. - 524 с.

 3. Варій, М. Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології : Навч.-метод. посібник / М. Й. Варій. – К. : Ельга: Ніка-Центр, 2003. – 399 с. 

 4. Газін, В. П. Актуальні проблеми сучасності: історія, світова політика [Текст] : монографія / В. П. Газін. – К. : Слово, 2009. – 422 с. 

 5. Гелей, С. Д. Політико-правові системи світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : Знання, 2006. – 668 с. 

 6. Гуторов В.А. Политическая наука: предмет и метод // Политология: проблемы теории. Спб., 2000.

 7. Демидов А.И. Учение о политике: философские основание. М., 2001.

 8. Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції [Текст] : [монографія] / М. А. Дмитренко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т оперативної діяльн. та держ. безпеки. – К. : Знання України, 2008. – 541 с.

 9. Зеркин Д.П. Основы политологии: теоретико-методологические проблемы: Курс лекций. Ростов. М/Д, 1993.

 10. Ирхин Ю.В. Проблемы постмодерна в политике // Полис, 2000, №6.

 11. Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. Обзор круглого стола // Полис, 2001, №6.

 12. Категории политической науки / Под ред. М.А. Мельвиля. М., 2002.

 13. Мериам Ч. Новые аспекты политики // Антология мировой политической мысли. Т. 2. М., 1997.

 14. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы политической теории / Сост. Н. Конеген, К. Шуберт., М., 2010.

 15. Политология: Учебник / Под ред. В.С. Комаровского. М., 2010.

 16. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. М., 2004.

 17. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, Ю. С. Ганжуров та ін. – К. : Либідь, 2008. – 439 с.

 18. Примуш, М. В. Політичні партії: історія та теорія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Примуш ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – К. : Професіонал, 2008. – 409 с. 

 19. Троян, С. С. Порівняльні політичні системи сучасності (терміни, поняття, категорії) : Навч. посіб. / С. С. Троян ; М-во освіти і науки України. РІС КІСУ, Каф. міжнар. відносин і країнознавства. – К. : НМЦВО, 2001. – 73 с.

 20. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2002. - 590 с.Довідкові видання:


 1. Демократія : Антологія / Наук. т-во ім. В. Липинського; Упоряд. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – 1105 с. 

 1. Етнополітична карта світу ХХІ століття : Метод. і предмет. коментарі / П. Жук, Н. Мазур, Р. Соломонюк, Р. Турчак. – Т. : Мандрівець, 2000. – 239 с. 

 1. Национальные отношения : Словарь / Моск. ин-т нац. и региональных отношений; Под общ. ред. В.Л. Калашникова. – М. : ВЛАДОС, 1997. – 207 с.

 2. Політична наука: Словник: категорії, поняття і терміни / Б.Кухта, А.Романюк, Л.Старецька та ін. – Львів, 2003.

 3. Політичні партії на Рівненщині 2002-2005 рр. : Довідник / Рівн. обл. громадська організація «Комітет виборців ; Ред. С.Штурхецький. – Рівне, 2005. – 88 с.

 4. Політичні партії України: Довідник. – К., 2001.

 5. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – К., 2004.

 6. Політологічний енциклопедичний словник : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Укр. асоц. політологів; За ред.: Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна; Упоряд.: В.П.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук
Спеціаліст” за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010401 «Політологія»/ Укладачі: к політ н.,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет Історико-соціологічний факультет Кафедра політичних наук iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи