Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Скачати 179.95 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Дата13.09.2012
Розмір179.95 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра екології та збалансованого природокористування


"ЗАТВЕРДЖУЮ"


Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


_______ проф. Постоловський Р.М.


“27” лютого 2012 р.


ПРОГРАМА фахового випробування


для вступників на навчання

для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр"


за галуззю знань 0401 "Природничі науки"

зі спеціальності 8.04010601

"Екологія та охорона навколишнього середовища*"


на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР"


Рівне - 2012

ПРОГРАМА фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища*". - Рівне: РДГУ, 2012.


Розробник: Лико Д.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, зав.кафедри екології та збалансованого природокористування РДГУ


Рецензент: Клименко М.О., доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології НУВГП;

^ Трохимчук І.М., ст. викладач кафедри біології РДГУ.


ПРОГРАМА фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на основі освітньо–кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР" складена з урахуванням вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики, у відповідності з навчальним планом підготовки фахівців з напряму 0401 „Екологія” та нормативною документацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Програма фахового випробування схвалена і рекомендована до друку кафедрою екології та збалансованого природокористування (протокол № 2 від 14 лютого 2012 р.)


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Перевірка остаточного рівня знань випускників вищих навчальних закладів з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін на вступній співбесіді є основною метою виявлення готовності до навчання у магістратурі за спеціальністю 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”.

Програма фахового вступного випробування включає розділи з курсів: загальна екологія, екологічна експертиза, екологічний аудит та екологічне право.

На фаховому випробуванні вступники повинні продемонструвати:

 • глибину знань основних розділів екології;

 • відповідність знань сучасному рівню розвитку екологічної науки;

 • усвідомлення завдань практичного еколога для забезпечення всебічного розвитку особистості;

 • загальну орієнтацію у методах і методиках екологічних досліджень та їх застосування у практичній роботі еколога;

 • рівень оволодіння теоретично-практичними навичками проведення екологічної експертизи різних об'єктів та практичного застосування екологічного законодавства.

Під час вступного фахового випробування екзаменатори беруть до уваги рівень сформованості у студентів вмінь:

 • проводити науково-дослідну роботу;

 • встановлювати міжпредметні зв'язки;

 • аналізувати екологічні явища, екологічні ситуації та приймати рішення щодо їх розв'язання;

 • давати оцінку екологічного стану природних ресурсів, навколишнього природного середовища;

 • здійснювати проведення екологічної експертизи, складати відповідну нормативну документацію;

 • застосовувати правові акти.

Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими кафедрою екології та збалансованого природокористування.

^ ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ (ТА НЕОЕКОЛОГІЯ)


Навчальна дисципліна „Загальна екологія (та неоекологія)” є однією з провідних у системі базової вищої освіти при підготовці фахівців за напрямом 0708 „Екологія”.

Навчальна дисципліна „Загальна екологія (та неоекологія)” забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення професійного фахівця, здатного не тільки грамотно, науково обґрунтовано користуватися та захищати природу, але й здійснювати вагомий внесок у формуванні масової екологічної свідомості населення, набутих необхідних умінь щодо прийняття відповідних рішень.

Навчальна дисципліна є підґрунтям майже для всіх підфрактальних і галузевих (спеціальних) дисциплін за напрямом „Екологія”. Серед них: „Економіка природокористування”, „Екологія людини”, ”Екологічна експертиза”, „Техноекологія”, „Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище”, „Організація управління в екологічній діяльності” тощо.

Мета навчального курсу „Загальна екологія та неоекологія”: вивчення основ класичної та сучасної екології; усвідомлення причин виникнення екологічних проблем та шляхи їх розв’язання; ознайомлення з принципами раціонального використання природних ресурсів; забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи.

Завдання дисципліни полягає у:

 • засвоєнні особливостей організації життя;

 • усвідомленні сучасного рівня розвитку екології як науки;

 • засвоєнні основ раціонального використання природних ресурсів;

 • вирішенні екологічних проблем;

 • прогнозуванні змін природи під впливом людини;

 • вдосконалення екологічної освіти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» студенти повинні

знати:

 • об'єкт, предмет, методи традиційної екології;

 • еволюція поняття «екологія»;

 • екологічні загрози світового рівня;

 • потребу у новій екологічній моралі, нової моралі основ життя;

 • моделювання природних процесів в екосистемних дослідженнях;

 • знати переваги розмежування екології та неоекологія;

 • об'єкт, предмет, методи неоекологія;

 • глобальні проблеми неоекологія; проблему поведінки полютантів у біологічному та абіотичному середовищах;

 • пріоритетні неоекологічні проблеми України.

уміти:

 • визначати причини надзвичайних ситуацій;

 • шляхи управління якістю окремих компонентів навколишнього природного середовища в цілому;

скласти схему управління екологією міста і регіону.


^ Перелік тем, що виносяться на вступні випробування


Розділ I. Екологія як наука. Історія розвитку галузі


Історія розвитку екології. Екологія в сім'ї біологічних наук. загальні принципи екології. Розділи екології: аутекологія, популяційна екологія, біоценологія. Предмет та об'єкт вивчення.

Екологічні основи раціонального природокористування і охорони природи.


Розділ II. Закони і принципи взаємодії людини і природи


Класифікація екологічних законів: структурні, функціональні, еволюційні, міжсистемні. Типи зв'язків: конкуренція, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм, хижацтво, алелопатія.

Класифікація екологічних факторів: за Менадським (первинні та вторинні періодичні фактори, неперіодичні фактори); за Дажо (кліматичні, фізичні, кормові, біотичні); за Ніколсоном-Швердитфегером (матеріальні та умовні); за Андервартом-Берчем (фізичні умови життя, корм, інші організми, місцезростання).

Коації, їх типи (гомотипові, гетеротипові реакції). Груповий та масовий ефект, внутрівидова конкуренція. Принцип Гаузе (конкурентного витіснення). Поняття екологічної ніші.


Розділ III. Аутекологія


Поняття середовища існування. Водне, ґрунтове, повітряне середовище, соціальне середовище.

Екологічні фактори та їх вплив на живі організми. Абіотичні та біотичні фактори. Кліматичні, едафічні, орографічні, гідрологічні, геологічні фактори. „Закон мінімуму” Лібіха. Допоміжні принципи Ю.Одума. Взаємодія екологічних факторів. „Закон толерантності” Шелфорда. Зоогенні та фітогенні чинники.

Закони термодинаміки в живій природі. Продуценти, консументи, редуценти. Трофічні ланцюги, трофічні рівні.

Антропогенні фактори. Свідомий, випадковий та стихійний вплив. Основні позитивні та негативні урбогенні фактори.


Розділ IV. Демекологія


Поняття „популяцій”. Менделівські, ценотичні локальні популяції. Територіальні та репродуктивні механізми ізоляції популяцій.

Динаміка популяцій. Народжуваність та смертність. Мінімальна чисельність популяції. Щільність популяції.

Просторова структура популяцій (рівномірна, випадкова, групова). Територіальність. Вікова, статева, ієрархічна структури.

Типи взаємовідносин між популяціями. Коливання та регуляція чисельності популяцій. Ключовий фактор. Ріст чисельності популяції, криві росту та виживання.


Розділ V. Синекологія


Поняття „біоценозу”. Складові біоценозу: фітоценоз, зооценоз, мікоценоз, мікробіоценоз.

Критерії біоценозу. Структурні елементи біоценозу (на основі трофічних зв'язків, на основі просторового розміщення компонентів, на основі особливостей функціонування окремих біоценозів в конкретних умовах). Асоціація. Формація. Біоценотичний тип.

Трофічна структура біоценозу. Перший, другий, третій та четвертий трофічні рівні. Авто- та гетеротрофи. Деструктори. Мікроорганізми-деструктори.

Просторова структура біоценозу. Надземна і підземна ярусність. Екотон.

Екологічна структура угрупування. Типи біопродукційного процесу та запас біомаси.

Видова структура угрупування. Видове різноманіття. Іміграція та еміграція видів. Ознака видового насичення. Оцінка кількісного співвідношення між видами в біоценозі. Методи абсолютного обліку (числові прямого обліку, шкальні прямого обліку, непрямий облік). Методи відносного обліку. Бальний метод. Шкала Друде.

Концепція біотичного угрупування.

Класифікація елементів угрупування та концепція екологічного домінування. Критерії класифікації: структурні параметри (домінуючі види, життєві форми, види-індикатори), умови існування угрупувань, функціональні особливості (тип метаболізму). Зональний та градієнтний підходи. Екологічні домінанти.

Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Гомеостаз. Клімаксний стан. Флуктуації. Сукцесії. Теорія сукцесій Р.Коулеса і Ф.Клементса. сукцесійні серії. Первинні та вторинні сукцесії. Фази сукцесії: оголення, міграції, ецезису, змагання, реакції, стабілізації. Моделі сукцесії: модель полегшення, модель толерантності та модель інгібірування. Ендодинамічні, ензодинамічні та антроподинамічні сукцесії.

Метод біоіндикації середовища.


Розділ VI. Біогеоценологія


Екосистема (А. Тенслі). Біогеоценоз (В.М. Сукачов). закономірності існування екосистем різного рівня. Складові компоненти біогеоценозу та основні фактори, які забезпечують його існування.

Компоненти екосистеми (за Ю.Одумом): неорганічні та органічні речовини, кліматичний режим, продуценти, макроконсументи, мікроконсументи.

Основні етапи використання речовин та енергії в екосистемах. Фотосинтез. Первинна продукція. Організми-продуценти-фотосинтетики. Організми-гетеротрофи. Мікроорганізми-редуценти. Гетеротрофи консументи I, II, III порядку, детритофаги і редуценти. Втрати енергії при переході з одного трофічного рівня на другий.

Біомаса. Приріст біомаси. Чиста продукція. Первинна і вторинна продукції. потік енергії в екосистемах. Екологічна ефективність та її залежність від експлуатації, асиміляції та чистої продукції. визначення енергетичних ефективностей (за Рікморсом).

Екологічна „піраміда Елтона”. Типи пірамід: піраміда чисел, піраміда мас, піраміда енергії.

Загальні принципи стійкості екосистем. Екологічний резерв екосистеми. Формування екологічного суспільства.


Розділ VII. Екосистеми світу


Класифікація основних екосистем світу: природні та штучні. Екосистеми найвищої, високої, помірної та низької продуктивності. Екосистеми тундри. Лісові екосистеми помірного поясу: тайга, змішані та листяні ліси. Вічнозелений тропічний дощовий ліс. Екосистеми степу, пустелі, болота. Водні екосистеми: прісноводні (літораль, профундаль та пелагіаль) та океанічні (бентос, планктон та нектон, тимчасові компоненти).


Розділ VIII. Глобальна екологія.


Поняття про біосферу. Вернадський В.І. про відмінні особливості біосфери. „Генетичні ресурси”. Структура біосфери. Речовина біосфери ( за Вернадським). Біострома. Жива речовина. Геохімічна робота живої речовини (пасивна, активна). Властивості живої речовини.

Функції живої речовини в біосфері: газова, киснева, окислювальна, кальцієва, відновлювальна, концентраційна, руйнування органічних речовин, відновлювального розкладу, метаболізму і дихання організмів.

Енергетичний баланс біосфери. Зміни енергетичного балансу біосфери, пов'язані з діяльністю людини. Біогеохімічні цикли. Кругообіг важливих хімічних елементів у біосфері. Антропогенний вплив на природні цикли основних біогенних елементів. Стабільність біосфери. Ноосфера, управління біосферою.


Розділ IX. Екологія і практична діяльність людини


Етапи виробничої діяльності людства. Науково-технічний прогрес та проблеми екології. Джерела екологічної кризи та її вплив на біосферу. Техногенно-екологічна безпека України. Форми та механізми деградації біосфери. Вплив промислового та сільськогосподарського виробництва на біосферу. Природні небезпечні явища і процеси: землетруси, зсувні процеси, просадки, повені і паводки, селі, снігові лавини, лісові пожежі, епідемії та епізоотії. Техногенні небезпечні явища і процеси: радіаційна небезпека, хімічна небезпека, вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти, небезпека від зруйнування гідротехнічних споруд, небезпека енергетична, транспортна, харчова, від руйнування металевих і залізобетонних конструкцій, проблема відходів.

Екологічні особливо небезпечні процеси: забруднення (токсифікація) і деградація грунтів, забруднення поверхневих і підземних вод, повітря, підтоплення земель, генетична модифікація організмів. Екологічна безпека як основа сталого розвитку.


Розділ X. Правові аспекти охорони навколишнього

природного середовища


Система екологічного законодавства України. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”. Нормативні акти: Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, закони України „Про рослинний світ”, „Про тваринний світ”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Про природно-заповідний фонд”, „Про екологічну експертизу”, „Про відходи”, „Про пестициди і агрохімікати”, „Про зону надзвичайної екологічної ситуації”, „Про поводження з радіоактивними відходами”.

Право власності на природні ресурси. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян щодо охорони навколишнього природного середовища. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища: спостереження, дослідження, екологічна експертиза, контроль, прогнозування, програмування, інформування.

Екологічна експертиза, її завдання. Види екологічної експертизи: за формою проведення, за об'єктом дослідження, за підставою проведення, за порядком проведення.

Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища. Екологічний контроль: державний, відомчий, виробничий, громадський.

Види використання природних ресурсів. Природокористування: за об'єктами та за строком здійснення. Загальне та спеціальне природокористування. Характерні ознаки загального природокористування.

Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні. Природно-заповідний фонд України: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища. Штучно створені об'єкти: ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Курортні та лікувально-оздоровчі зони. Рекреаційні зони. Червона книга України. Закон „Про Червону книгу України”.

Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Фінансування заходів. Спеціальні збори: за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища, за погіршення якості природних ресурсів. Екологічне страхування.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні правопорушення: об'єкт, суб'єкт, об'єктивна та суб'єктивна сторони.


Перелік рекомендованої літератури:


 1. Андрейцев А.К. Основи екології. Підручник. - К. Вища школа, 2001.

 2. Анісімова С.В., Рибалова О.В., Подашкін О.В. Екологія. - К.: Грамота, 2001.

 3. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К. Либідь, 1995.

 4. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.О. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000.

 5. Джигирей В.С., Екологія та охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. - К. Знання, 2000.

 6. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. Екологія. - К.: КНУ, 2001.

 7. Запольський А.К. Основи екології: Підручник. - К. Вища школа, 2001.

 8. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: „Лібра”, 1998.

 9. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2000.

 10. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии. Часть 1. - 1999; Часть 2. – 2001. - Харьков: ХГУ.

 11. Серебряков В.В. Основи екології: Підручник. - К. Знання-Прес, 2002.

Додаткова література:

  1. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: словник довідник. - К.: Знання, 2002.

  2. Назарук М.М. Основи екології та соціоекології. – Львів: Афіша, 1999.

  3. Національна доповідь про стан навколишнього середовища України у 1998-2006 рр. - К., 1999-2001.

  4. Реймерс М.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы. - М.: Россия молодая, 1994.

  5. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів: Новий світ-2000, 2003.


^ ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ


Метою вивчення дисципліни „Екологічний аудит” є ознайомлення з основними засадами та принципами екологічного аудиту.

Завдання вивчення дисципліни полягає в розумінні студентами організації та практики створення міжнародних та національних стандартів екологічного аудиту, засвоєнні техніки і технології виконання процедури екологічного аудиту.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • систему природокористування держави, регіону, міста;

 • нормативно-правову основу держави та теорію класичної екології.

вміти:

 • розробляти та користуватися існуючими стандартами екологічного аудиту, орієнтуватися в ринку екологічних послуг.^ Перелік тем, що виносяться на вступні випробування


Формування поняття і значення екологічного аудиту. Особливості і статус екологічного аудиту.

Система екологічного менеджменту і аудиту (СММА). Участь у системі, аудитування та затвердження екологічних заяв. Реєстрація ділянок: стандарти системи екологічного менеджменту, та Європейського банку реконструкції і розвитку. Документація підприємств. Екологічний облік.

Екологічний аудит в системі управління природною діяльністю в Україні. Рівні запровадження аудиту, законодавчо-нормативні засади. Забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств. Спеціальні сфери застосування екологічного аудиту в Україні: приватизаційний, інвестиційний, енергетичний, комплексний, екологічний аудит на екологічному ринку. Екологічний аудит в системі ціноутворення.

Методологія. Основи здійснення екологічного аудиту. Структурні складові; цілі і типи, об'єкти і суб'єкти, критерії, система навчання. Типовий процес екологічного аудиту: обсяг та межі, основні вимоги до аудиторів, порядок проведення, підготовча робота на підприємстві, підбиття підсумків.

Спеціальні аудиторські методології: аудит мінімізації відходів виробництва, екологічне експрес-оцінювання, оцінювання екологічного стану промділянки (місцевості).

Запровадження екологічного аудиту в Україні. Структура галузевої програми комплексного запровадження екологічного аудиту; „зелених” технологій.

Вихідні орієнтири програмних положень.


Перелік рекомендованої літератури:


1.Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” (від 26.06. 1991 р.).

2. Екологічний аудит: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М.Навроцький. – К.: Вища шк., 2000. – 344с.

3. Шевчук В.Я та інші. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід. – К., 1997.

4. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.: Генеза, 2001. – 214с.


^ ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА


Мета навчальної дисципліни „Екологічна експертиза” полягає в оволодінні студентами теоретичних та методичних засад комплексної екологічної експертизи.

Більшість питань, які виникають у процесі управління станом навколишнього природного середовища, пов’язані з реалізацією екологічної експертизи різноманітних об’єктів. До таких об’єктів належать діючі господарські об’єкти та екологічні ситуації, проектні та перед проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій та багато іншого.

Стратегія, механізми, алгоритми здійснення таких експертиз і опановуються студентами при вивченні навчальної дисципліни „Екологічна експертиза”. При формуванні навчальної дисципліни важлива роль приділена питанням поєднання галузевого та територіального принципів у екологічній експертизі.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • суть, принципи, методи і типи екологічної експертизи, її правові основи та нормативну базу (діючі норми і правила природокористування, норми і правила забруднення компонентів довкілля).

уміти:

 • виконувати нескладні екологічні експертизи природних і антропогенних об’єктів, визначати ступінь їх забрудненості, ступінь екологічної витривалості екосистем;

 • виявляти причини, передбачати наслідки забруднень довкілля;

 • визначати можливу ступінь відповідальності за шкоду довкіллю.


^ Перелік тем, що виносяться на вступні випробування


Історія впровадження екологічної експертизи в Україні.

Основні види екологічної експертизи, їх характеристика. Форми і шляхи проведення державної екологічної експертизи. Загальні права і обов'язки спеціалістів екологічної експертизи. Суб'єкти екологічної експертизи.

Цілі і завдання еколого-експертних органів кожного етапу екологічної експертизи. Розробка положення про систему державної екологічної експертизи. Стадії еколого-експертного процесу.

Мета і завдання екологічної експертизи. Закон України „Про екологічну експертизу”. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Висновок державної екологічної експертизи. Заява про екологічні наслідки діяльності.

Аналіз водного середовища при оцінці впливу на довкілля.

Геологічне середовище при оцінці впливу на довкілля.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти при оцінці впливу на довкілля.

Аналіз повітряного середовища як компонента оцінки впливу на довкілля.

Оформлення заяви (замовлення) на розробку матеріалів ОВНС. Система нормативних актів про організацію і проведення екологічної експертизи. Оформлення документації державної екологічної експертизи. Функціональні повноваження і відповідальність експертів.


^ Перелік рекомендованої літератури:


 1. Гук М. та інші. Державна екологічна інспекція України. Державна інспекція охорони природного середовища Польщі. Контроль і моніторинг природного середовища в Україні та Польщі. – Варшава, 1994. – 99с.

 2. Закон України „Про екологічну експертизу” (від 09.02. 1995 р.) зі змінами та доповненнями. – 18 с.

 3. Нормативні акти Кабінету Міністрів України, 1998 – 2002.

 4. ДБН А.2.2-95. Склад та зміст матеріалів ОВНС. Мінекобезпеки України, 1996. – 28 с.

 5. Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи. Мінекобезпеки України, 1995. – 25 с.

 6. Андрейцев В.І. Екологічне право. – К.: Вен турі, 1996. – 208 с.

 7. Бухвалов В.А., Богданова Л.В. Экологическая экспертиза. – М., 1995. – 366 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ:


Знання й уміння вступників оцінюються за 200–бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:


181 – 200 – виставляється вступнику, який при відповіді на запитання виявив всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, правильно та повністю виконав поставлене завдання, уміє грамотно інтерпретувати одержані результати, продемонструвати знання основної і додаткової літератури, передбачені на рівні творчого використання;

152 – 180 – виставляється вступнику, якщо при відповіді на запитання він виявив повне знання програмного матеріалу, передбачене на рівні аналогічного відтворення, правильно виконав поставлене завдання, показав володіння практичними вміннями та навичками, але припустився окремих несуттєвих помилок, які не мають принципового значення;

124 – 151 – виставляється, якщо при відповіді на запитання абітурієнт виявив повні знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, у цілому справився з поставленим завданням, але при цьому окремими вміннями та навичками володіє невпевнено, припустився незначних помилок в арифметичних розрахунках, демонструє здатність упоратися з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення;

106 – 123 – виставляється, якщо при відповіді на питання абітурієнт виявив серйозні прогалини в знаннях основного матеріалу, зробив принципові помилки, не зміг розв’язати задачу і провести розрахунки тощо.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі: Войтович...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма вступного екзамену з "Хімії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Укладачі:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр" за галуззю знань...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Укладачі: Лико Д. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, зав кафедри екології та збалансованого природокористування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет
Укладач: Лико Д. В., доктор сільськогосподарських наук, професор, зав кафедри екології та збалансованого природокористування рдг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи