Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Скачати 100.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет
Дата13.09.2012
Розмір100.44 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра методики викладання фізики і хімії

Кафедра фізики


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

­­­­________проф. Постоловський Р.М.

«27» лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР»

за напрямом підготовки 0402 «Фізико-математичні науки»

зі спеціальності 8.04020301 «Фізика*»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»


Рівне – 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом підготовки 0402 «фізико-математичні науки» зі спеціальності 8.04020301 «Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: доктор хімічних наук, професор, зав. кафедри фізики Колупаєв Борис Сергійович; канд. педагогічних наук, професор, зав. кафедри методики викладання фізики і хімії Тищук Віталій Іванович. – Рівне: РДГУ, 2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, які розкривають зміст фахової підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою методики викладання фізики і хімії (протокол №6 від 17.01.2012 р.), кафедрою фізики (протокол №6 від 17.01.2012 р.).

Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є перевірка фахових знань вступників в межах освітньо-кваліфікаційної програми бакалавра, виявлення рівня їх загальної фізичної і методичної культури.

Фахове випробування з фізики і методики викладання фізики передбачає перевірку професійної підготовки студентів-випускників з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» та до роботи викладачем фізики. Воно дозволяє встановити рівень фізичних знань вступників і уміння використовувати їх на практиці, а також здійснювати процес викладання фізики в школі.

Програма складається з двох частин:

– питання загальної фізики, питання теоретичної фізики;

– питання з курсу методики навчання фізики.

Програма передбачає, що розгляд фізичних явищ, процесів, понять, законів і теорій ґрунтується на знаннях, отриманих студентами з курсів циклу фізичних дисциплін. Розглядувані питання органічно поєднуються з навчальним матеріалом шкільного курсу фізики та конкретизуються знаннями, отриманими під час розв’язування відповідних фізичних задач і виконання ряду фізичних лабораторних робіт.

На фаховому випробування вступник повинен продемонструвати:

  • глибину знань основних розділів фахових дисциплін;

  • вміння формулювати визначення, закони, фізичні ефекти, ключові фізичні експерименти тощо, виводити фізичні закономірності на основі сучасних теоретичних уявлень, пояснювати дослідні факти;

  • ілюструвати свої відповіді яскравими фізичними прикладами, наводити факти власного досвіду та прогресивного досвіду вчителів і викладачів фізики;

  • уміння вести науково-дослідну роботу з фізики та володіти експериментальним базисом , притаманним учителям фізики;

  • встановлювати інтеграційні зв’язки фізики з іншими природничо-математичними науками, методики навчання фізики – з науками психолого-педагогічного циклу.

До кожного екзаменаційного білета мають бути включені: теоретичні питання; питання прикладного змісту; одне із загальних питань дидактики фізики, органічно пов’язане з теоретичними питаннями; одна задача, чи лабораторна робота з шкільного курсу фізики.

Вступники повинні володіти теоретико-експериментальним базисом фізичної науки, основними поняттями загальної і теоретичної фізики та методики навчання фізики, мати чітке уявлення про основні фізичні теорії, про фундаментальні фізичні досліди, про основні фізичні закони і закономірності, чітко володіти фізичною термінологією, знати фізичні прилади і методи експериментальних досліджень, розуміти фізичні принципи дії основних вимірювальних приладів, володіти навичками розв’язування фізичних задач, володіти методикою і технікою проведення демонстраційних фізичних дослідів, методикою і технікою проведення лабораторних робіт з фізики, демонструвати глибоке розуміння цілей і задач, що стоять зараз перед школою і вчителем фізики на сучасному етапі розвитку національної середньої школи.

Розв’язування задач, виконання лабораторних робіт передбачає використання елементів вищої математики, загальних методів, методичних прийомів і підходів до теорії розв’язання задач та виконання лабораторних робіт, крім того передбачає здійснювати аналіз аналогічних задач і лабораторних робіт відповідно програмі шкільного курсу фізики.

Оцінювання знань і умінь вступників під час фахових випробувань здійснюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне питання, що дозволяє чітко встановити рейтинг кожного студента за результатами його виступу після підготовки на питання екзаменаційного білету та відповідей на додаткові питання від екзаменаторів. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181 – 200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване виведення фізичних законів і закономірностей або основних фізичних тверджень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових фізичних дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152 – 180за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при виведенні законів та закономірностей або тверджень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124 – 150 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, виведеннях законів і закономірностей, відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

106 – 123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті питань і програмного матеріалу в цілому.

Зміст фахового випробування

1. Вибрані питання з курсів загальної фізики і теоретичної фізики:

1. Елементи зонної теорії кристалів. Енергетичні зони.

2. Метали, провідники і діелектрики. Явище надпровідності.

3. Змінний струм. Робота і потужність змінного струму.

4. Електричне поле в діелектриках. Вектор електричного зміщення. Поле на межі двох діелектриків.

5. Магнітне поле в речовині. Діа- пара- і феромагнетики та їх магнітні властивості на основі електронної теорії речовини.

6. Постулати Бора. Досліди Франка-Герца, Штерна і Герлаха.

7. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість.

8. Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і Больцмана. Швидкості руху молекул.

9. Розподіли Максвелла і Больцмана як частинні випадки канонічного розподілу Гіббса.

10. Теплоємності речовини.

11. Ідеальний газ ферміонів. Статистика Фермі-Дірака.

12. Експериментальні методи ядерної фізики. Методи реєстрації елементарних частинок. Прискорювачі заряджених частинок.

13. Дія радіоактивного випромінювання на речовину. Біологічна дія іонізуючого

випромінювання. Дозиметрія і захист від іонізуючого випромінювання.

14. Поляризація світла. Поляризація при відбиванні від діелектрика. Закони Брюстера і Малюса.

15. Поляризаційні прилади та їх застосування.

16. Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція, дифракція світла та їх застосування. Голографія.

17. Інтерферометри та їх використання.

18. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета- і гама- випромінювання.

19. Дозиметрія. Захист від іонізуючого випромінювання.

20. Тверді тіла. Аморфні і кристалічні тіла. Класифікація кристалів за типом зв'язків.

21. Т еплоємність кристалів за Ейнштейном і Дебаєм. Рідкі кристали.

22. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її експериментальні основи. Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ.

23. Електромагнітні коливання і коливальний контур. Коливання власні, вільні і вимушені.

24. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

25. Природа електричного струму в різних середовищах. Досліди Кулона.

26. Ампера. Ерстеда і Фарадея.

27. Силова і енергетична характеристики електричного поля. Теорема Остроградського-Гаусса.

28. Опис стану частинки за допомогою квантових чисел. Спін. Стан електрона в багатоелектронному атомі.

29. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва.

30. Температура і методи її вимірювання. Поняття температури в статистичній фізиці і термодинаміці.

31. Дисперсія світла. Спектри.

32. Основні поняття термодинаміки. Перше начало термодинаміки та його застосування. Оборотні та необоротні процеси.

33. Друге і трете начала термодинаміки. Енергія. її термодинамічний і

статистичний зміст.

34. Оптичне випромінювання. Енергія електромагнітної хвилі. Енергетичні і світлові величини та одиниці їх вимірювання.

35. Ядерні сили. їх властивості. Моделі ядра. Ядерні реакції поділу і синтезу.

Ланцюгові реакції.

36. Ядерна енергетика і екологія. Проблеми керованих термоядерних реакцій.

37. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції Поняття про принцип еквівалентності.

38. Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія твердого тіла.

39. Основне рівняння динаміки обертального руху.

40. Рух точки змінної маси. Рівняння Мещерського.

41. Реактивний рух. Формула Ціолковського.

42. Гравітаційне поле. Задача Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна та гравітаційна маси.

43. Досліди Резерфорда і планетарна модель атома. Атом водню. Опис стану атома водню за допомогою квантових чисел.

44. Спонтанне і вимушене випромінювання світла атомами. Квантові генератори.


^ 2. Вибрані питання з методики викладання фізики та шкільного курсу фізики:


1. Факультативні курси з фізики у школі.

2. Активний, ємнісний та індуктивний опори в колах змінного струму. Резонанс.

3. Мотивація пізнавальної діяльності учнів на уроці (на прикладі вивчення теми "Трансформатор. Передавання електричної енергії на відстань.")

4. Комбінований урок на тему "Електрична ємність. Конденсатори",

5. Методика вивчення теми "Магнітні властивості речовини".

6. Вивчення агрегатних станів речовини в шкільному курсі фізики.

7. Методика проведення фронтальних лабораторних робіт (на прикладі лабораторної роботи". Визначення питомої теплоємності речовини").

8. Демонстраційні досліди з реєстрації іонізуючих випромінювань.

9. Навчальний фізичний експеримент: класифікація, дидактичні функції.

10. Класифікація уроків з фізики (на прикладі формування понять хвильової оптики).

11. Урок формування практичних умінь і навичок (на прикладі розв'язування задач на радіоактивність).

12. Самостійна робота учнів з фізики (на прикладі вивчення властивостей твердих тіл у школі).

13. Урок отримання нових знань на прикладі уроку "Основне рівняння МКТ".

14. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу.

15. Урок отримання нових знань на прикладі уроку "Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань".

16. Методика формування основних понять про електричний струм.

17. Закони постійного струму.

18. Електричні заряди і поле. Дискретність заряду. Елементарний заряд і методи його визначення. Закон збереження заряду. Закон Кулона.

19. Задачі з електростатики та методика їх розв'язування.

20. Технологія розв'язування експериментальних задач. Методика проведення експериментальних досліджень.

21. Методика вивчення в школі теми "Фотоефект".

22. Внутрішня енергія. Теплота. Види теплопередачі.

23. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової оптики. Основні поняття геометричної оптики. Оптичні прилади.

24. Методика формування основних понять геометричної оптики.

25. Планування роботи вчителя. Структурно-логічна схема вивчення теми "Термодинаміка".

26. Демонстраційний експеримент з хвильових властивостей світла.

27. Фотометрія. Закони фотометрії.

28. Задачі з фізики, їх класифікація і дидактичні функції. Загальні методи розв'язування задач (на прикладі динаміки).

29. Вивчення окремих питань будови атома та атомного ядра в школі.

30. Сонячна система. Закони руху планет.

31. Позакласна робота з фізики.

32. Методи навчання фізики.

33. Проблемне вивчення законів збереження імпульсу та енергії в школі.

34. Закони збереження у фізиці.

35. Методика організації і проведення лабораторних робіт фізичних практикумів.

Список рекомендованої літератури:


1. Підручники для 7 – 11 класів середньої школи.

2. Підручники і посібники, рекомендовані при вивченні загальної фізики.

3. Підручники і посібники, рекомендовані при вивченні теоретичної фізики.

4. Посібники, рекомендовані під час вивчення методики викладання фізики.

5. Практикуми з методики і техніки навчального фізичного експерименту.

6. Практикуми з методик і методів розв’язування фізичних задач.

7. Література з інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет
«магістр» за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні науки» зі спеціальності 03010201 «Психологія*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.
Доповіді конференції будуть надруковані у наукових записках Рівненського державного гуманітарного університету «Оновлення змісту,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Бакалавр” 0203 ’’Гуманітарні науки’’ за напрямом підготовки 020303 «Філологія*» (українська мова І література) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Спеціаліст" за галуззю знань 0401 "Природничі науки" зі спеціальності 04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра екології та збалансованого природокористування
Програма співбесіди з "географії" для вступників на навчання для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня "бакалавр". – Рівне: рдгу,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Рівненський державний гуманітарний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи