Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Скачати 179.54 Kb.
НазваЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Дата13.09.2012
Розмір179.54 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет


Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки

Кафедра технологічної і графічної освіти та профорієнтації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету


________ проф. Постоловський Р.М.

"27" лютого 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

^ 0101 “Педагогічна освіта”

зі спеціальності 8.01010301

«Технологічна освіта» (технічна праця)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр


РІВНЕ – 2012


^ Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 8.01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” / Укладачі: А.О. Сяський, М.С. Янцур, А.С. Юсенко, Ю.В. Кирильчук, Ю.В. Фещук, А.І. Войтко. – Рівне: РДГУ, 2012.


Укладачі: А.О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики;

М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

А.С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;

Ю.В. Кирильчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

А.І. Войтко, старший викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Рецензенти: В.К. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор, член - кореспондент НАПН України (НУБПК);

Г.В. Терещук, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (ТНПУ ім. В. Гнатюка).


Відповідальний редактор М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Навчальна програма рекомендована до друку Радою фізико-технологічного факультету РДГУ (протокол №7 від 20 лютого 2012 р.).


Навчальна програма схвалена і рекомендована до друку кафедрами загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки та технологічної і графічної освіти та профорієнтації (протокол № 7 від 14 лютого 2012 р.) РДГУ.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основною метою фахового випробування з професійно-орієнтованих дисциплін є перевірка готовності вступників до здобуття повної вищої освіти за фахом. До змісту програми включений матеріал з таких курсів освітнього рівня "Бакалавр": "Машинознавство", "Основи виробництва", "Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки", "Методика вивчення креслення", „Практикум в навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів”, "Теорія і методика трудового навчання" та ряду інших. Але програма вступного іспиту не є механічним повторенням відповідних курсів. Розкриваючи у вступному іспиті загальні питання даних курсів вступники повинні використовувати власний досвід, набутий к процесі самостійного поглиблення і розширення знань, навчальних, технологічної та педагогічної практик. Тому одні і ті ж положення вони повинні розкривати на вступному іспиті детальніше і глибше, ніж на семестрових екзаменах.

З урахуванням профілю майбутньої спеціальності вступники повинні продемонструвати:

 • розуміння суті поставленого питання;

 • вміння застосовувати набуті знання при розрахунку і підборі матеріалів, механізмів та машин;

 • розуміння і здатність використовувати набуті знання і вміння з теорії і методики трудового навчання та методики вивчення креслення при вирішенні педагогічно-методичних практичних завдань.

Їхні відповіді повинні свідчити про готовність до навчання у магістратурі за вказаним фахом.

^ ЗМІСТ фахового випробування


Нарисна геометрія і креслення з основами машинної графіки.

Методика навчання креслення.

Практикум в навчальних майстернях з художньою обробкою матеріалів.


 1. Геометричні побудови, що використовуються при виконанні креслень.

 2. Перерізи: призначення, класифікація, правила виконання.

 3. Утворення розрізів: призначення, правила виконання, класифікація розрізів.

 4. Умовності і спрощення, які застосовують при виконанні креслень.

 5. Ескізи. Послідовність і правила виконання ескізів.

 6. Зображення і позначення різьб на кресленнях. Класифікація різьб.

 7. Складальні креслення. Читання складальних креслень.

 8. Виконання робочих креслень по складальному кресленню. Деталювання.

 9. Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.

 10. Кінематичні схеми. Правила читання і виконання схем.

 11. Завдання і зміст курсу «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів.

 12. Основні форми і методи вивчення креслення в школі.

 13. Особливості методики підготовки і проведення уроків з креслення в школі.

 14. Графічні задачі на уроках креслення: класифікація, характеристика та методика розв’язування.

 15. Графічні і практичні роботи на уроках креслення в школі: зміст та методика проведення.

 16. Шляхи реалізації дидактичних принципів навчання на уроках креслення.

 17. Методика навчання учнів виконанню ескізів деталей на уроках креслення.

 18. Методика вивчення теми «Виконання та читання креслень предметів».

 19. Методика вивчення теми «Геометричні побудови під час виконання креслень» на уроках креслення.

 20. Методика вивчення теми «Технічні схеми» на уроках креслення.

 21. Металорізальні верстати: призначення, класифікація. Токарні верстати: класифікація, призначення, види.

 22. Призначення, будова і принцип дії токарно-гвинторізного верстату 1К-62. Технічне обслуговування та ремонт верстату.

 23. Деревообробні верстати: призначення, класифікація, принцип дії.

 24. Призначення, будова і принцип дії верстата СТД 120 М. Технічне обслуговування та ремонт верстату.

 25. Токарні різці: класифікація, призначення, будова, геометрія. Умови підбору різців.

 26. Технологія точіння конічних поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах. Способи точіння конічних поверхонь.

 27. Шипові з'єднання: класифікація, призначення, види, технологія виготовлення.

 28. Слюсарні операції: класифікація, характеристика, виконання.

 29. Столярні операції: класифікація, характеристика, виконання.

 30. Призначення, будова і принцип роботи верстата НГФ 110-Ш4. Технічне обслуговування та ремонт верстата.


Теорія і методика трудового навчання

 1. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів: сутність, мета, завдання, принципи, компоненти, зміст та умови реалізації.

 2. Психологічні основи трудової діяльності людини: сутність, структура, елементи, їх психологічна структура та види.

 3. Психофізіологічні основи процесу формування трудових навичок: сутність, закономірності, етапи та принципи.

 4. Психофізіологічні основи формування трудових умінь: сутність, структура, етапи та умови.

 5. Психологічні основи суті і процесу формування та розвитку технічних здібностей у школярів в процесі трудового навчання.

 6. Політехнічні основи трудової підготовки школярів: сутність, завдання, зміст, шляхи реалізації.

 7. Особистість вчителя трудового навчання, його основні професійно-педагогічні вміння.

 8. Система дидактичних принципів трудового навчання, їх характеристика і шляхи реалізації.

 9. Системи трудового навчання, їх характеристика та особливості використання в сучасних умовах.

 10. Система організаційних форм трудової підготовки учнів, їх характеристика та особливості реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах.

 11. Урок (заняття) як основна форма трудового навчання: типи занять, їх структура.

 12. Методи повідомлення учням техніко-технологічних відомостей та закріплення їх на занятті. Методичні прийоми та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях трудового навчання.

 13. Методи демонстрації об’єктів та явищ, що вивчаються, зображень та прийомів роботи на заняттях трудового навчання. Вимоги до демонстрації натуральних об’єктів та їх моделей і макетів.

 14. Методи навчання учнів практичній роботі та розвитку їх самоконтролю на заняттях трудового навчання.

 15. Метод проектів у трудовому навчанні: види, етапи та стадії виконання проектів у різних вікових групах учнів.

 16. Завдання і зміст підготовки вчителя трудового навчання до занять. Попереднє і біжуче планування занять з трудового навчання у 5-9 класах.

 17. Характеристика, завдання, функції і змістові лінії освітньої галузі „Технологія” в основній школі.

 18. Організація та обладнання шкільних майстерень і кабінетів з трудового навчання для учнів 5-9 класів. Вимоги до приміщень та ведення господарства майстерень.

 19. Завдання і зміст трудового навчання учнів 5-9 класів та їх подальше вдосконалення в сучасних умовах розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

 1. Зміст і методика навчання учнів 5-8-х класів конструюванню, проектуванню та виготовленню виробів з деревини і металу.

 2. Зміст і методика вивчення учнями 5-8-х класів конструкційних матеріалів та способів їх обробки.

 3. Зміст і методика вивчення учнями 5-9-х класів основ техніки і технологій.

 4. Зміст і методика навчання учнів 9-го класу проектуванню і виготовленню комплексного виробу.

 5. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 5-6-х класах.

 6. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 7-9-х класах.

 7. Інтерактивні технології в трудовому навчанні: сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

 8. Нетрадиційні уроки трудового навчання: сутність, класифікація, методика організації і проведення.

 9. Особистісно-орієнтовані технології в трудовому навчанні: сутність, види, методика організації і використання на уроках.

 10. Інформаційно-комунікаційні технології в трудовому навчанні та кресленні: сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

30. Організаційно-методичні умови проектно-технологічної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання.


Машинознавство

1. Закони статики твердого тіла. Реакції зв'язку в опорах. Визначення центра ваги твердого тіла.

2. Кінематика руху твердого тіла.

3. Закони динаміки руху твердого тіла.

4. Види деформацій та напруження в деталях машин.

5. Види роз'ємних та нероз'ємних з'єднань. Область застосування.

6. Відкриті передачі, пасові, ланцюгові, фрикційні.

7. Зубчасті передачі: циліндричні, конічні, черв'ячні.

8. Передача "гвинт-гайка". Область застосування передачі.

9. Підшипники, їх типи, призначення, область застосування.

10. Вали і осі. З'єднання деталей з валом.

11. Фізичні властивості води та інших технологічних рідин.

12. Закони гідростатики. Застосування законів гідростатики в техніці.

13. Прилади для вимірювання тиску.

14. Рівняння Бернуллі про рух рідини.

15. Опір руху рідини, число Рейнольдса.

16. Витікання рідини через отвори та насадки.

17. Об'ємні гідравлічні насоси.

18. Параметри стану термодинамічної системи.

19. Шкали температур. Прилади для вимірювання температури.

20. Паливо та його характеристики.

21. Теплоємність газів. Ентальпія та ентропія.

22. Пристрої для спалювання палива.

23. Способи поширення теплоти. Тепловий опір.

24. Класифікація теплових машин.

25. Класифікація автомобілів за технологічним призначенням, приводом та інших ознаках.

26. Основні типи ДВЗ автомобілів.

27. Основні системи ДВЗ.

28. Системи мащення і охолодження ДВЗ

29. Елементи ходової частини автомобіля.

30. Системи живлення і пуску ДВЗ.


Основи виробництва

1. Типи конструкційних матеріалів. Метали: їх основні властивості.

2. Види сплавів металів. Вплив легуючих домішок на властивості металів.

3. Чавуни, види чавунів, область застосування.

4. Сталі, класифікація і маркування сталей.

5. Технологічний процес отримання чавуну.

6. Технологічні процеси отримання сталей.

7. Технологічний процес отримання міді.

8. Технологічний процес отримання алюмінію.

9. Термічна обробка металів.

10. Технології отримання напівфабрикатів з металу.

11. Мікропорошкова металургія.

12. Технології ливарного виробництва.

13. Технології зварювання.

14. Хіміко-термічна обробка металів.

15 Технології обробки деревини.

16. Використання пластмас як конструкційного матеріалу.

17. Технології отримання і область застосування гумово-технічних виробів.

18. Використання кераміки, скла і паперу в якості конструкційних матеріалів.

19. Стандартизація в техніці і технологіях.

20. Допуски і посадки деталей.

21 Види вимірювальних інструментів.

22. Інструментальні матеріали.

23. Елементи режиму різання: швидкість, подача, глибина різання.

24. Геометрія ріжучого клину інструментів.

25. Типи токарних верстатів. Технологічні операції на токарних верстатах.

26. Пристрої до токарних верстатів.

27. Типи свердлильних верстатів. Технологічні операції на свердлильних верстатах.

28. Пристрої до свердлильних та фрезерних верстатів.

29. Типи фрезерних верстатів. Технологічні операції на фрезерних верстатах.

30. Технологічні операції з доведення обробленої поверхні до заданої точності та шорсткості.


Знання і вміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення теоретичних положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при доведенні теоретичних положень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях теоретичних положень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

^ 106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу в цілому.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины / Александров М.П. – М.: Машиностроение. 1984. – 336 с.

 2. Алексеев В.Е. Активизация работы по развитию технического творчества учащихся / Алексеев В.Е. – М.: Высшая школа., 1989. – 72 с.

 3. Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских. Учебн. пособие для пединститутов по специальности «ОТД и труд» / Антонов Л.П. – М.: Просвещение, 1976. – 400 с.

 4. Антропова М.В. Работоспособность учащихся и её динамика в процессе учебной и трудовой деятельности / Антропова М.В. − М., 1968.

 5. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. Т. 1, 2, 3./ Анурьев В.Н. – М.: Машиностроение, 1980.

 6. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / Артоболевский И.И. – М.: Наука, 1988. – 639 с.

 7. Бака И.И. Техническое творчество учащихся 9 и 10 классов / Бака И.И. – К.: Рад. шк., 1984. – 80 с.

 8. Баранов Н.А. Технология металлов / Баранов Н.А. [и др.]. – М., Металургиздат, 1963. – 554 с.

 9. Баскаков А.Д. Теплотехника / Баскаков А.Д. – М.: Высшая школа, 1992. – 343 с.

 10. Білоножко М.А. Рослинництво з основами землеробства / Білоножко М.А., Руденко І.С. і ін. – К.: Урожай, 1986.

 11. Ботвинников О.Д. Креслення: Підручник для 8-9 класів середньої загальноосвіт. шк. / Ботвинников О.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский І.С. − К.: Рад. шк., 1990. − 224 с.

 12. Буталов В.А. Технология металлов / Буталов В.А. – М., Металургиздат, 1959. – 502 с.

 13. Василевская А.П. Развитие технического творческого мышления у подростков и юношества / Василевская А.П., Пономарев Н.А. – К.: Рад. школа, 1982.

 14. Волкотруб И.П. Основы художественного конструирования / Волкотруб И.П. − К.: Вища шк., 1988. − 191 с.

 15. Гедвило О.А. Різання матеріалів, верстати та інструменти/ Гедвило О.А. – К.: Вища школа, 1996.

 16. Гильбух Ю.З. Психология трудового воспитания школьников/ Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. - К.: Рад. школа, 1987 – 255 с.

 17. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки/ Горбунов Б.И. – М.: Машиностроение, 1981. – 287 с.

 18. Горский В.А. Техническое творчество школьников / Горский В.А. − М.: Просвещение, 1981. − 96 с.

 19. Гринберг Б.Г. Металловедение и термическая обработка / Гринберг Б.Г. – М., 1963.

 20. Громов Г.А. Деревообробка. Навч. пос. для учнів 10-11кл./ Громов Г.А., Солодовников Г.М. – К.: Рад. шк., 1991. – 186 с.

 21. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили./ Гуревич А.М. – М.: Колос, 1983.

 22. Добровольский В.І. Технологія металів / Добровольский В.І., Чумак М.Г. – К., Радянська школа, 1962. – 280 с.

 23. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология/ Душков Б.А. – М,: Просвещение, 1987. – 208 с.

 24. Ердеди А.А. Техническая механика / Ердеди А.А. [и др.] – М.: Высшая школа, 1991. -303 с.

 25. Ефремов Ю.М. Металлорежущие станки / Ефремов Ю.М. – М.: Машиностроение, 1985. – 320 с.

 26. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Захаров Н.Н. − М.: Просвещение, 1988. − 272 с.

 27. Иванов М.Н. Детали машин / Иванов М.Н. – М.: Высшая школа, 1987. – 320 с.

 28. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Ицкович Г.М. – М.: Высшая школа, 1986. – 351 с.

 29. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. / Кальней В.А., Капралова В.С., Поляков В.А. [Под ред. В.А. Полякова]. – М.: Просвещение, 1987. – 192 с.

 30. Колотилов В.В. Техническое моделирование и конструирование. / Колотилов В.В. [и др.] – М.: Просвещение, 1985. – 255 с.

 31. Комляков В.Н. Краткий курс теоретической механики/ Комляков В.Н. – К.: Высшая школа, 1993. – 311с.

 32. Косилов С.А. Физиологические основы режима труда подростков / Косилов С.А., Леонова Л.А. – М.: Медицина, 1967. – 140 с.

 33. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Костюк Г.С. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

 34. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам / Крайнев А.Ф. – М.: Машиностроение, 1987. – 560 с.

 35. Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов/ Кузнецов М.М. – М.: Машиностроение. 1985. – 576 с.

 36. Куклин Н.Г. Детали машин / – Куклин Н.Г., Куклина Г.С. М.: Высшая школа, 1987. -337 с.

 37. Кучер А.М. Технология металлов/ – Кучер А.М. - Л., 1987. – 213 с.

 38. Лернер П.С. Токарна і фрезерна справа. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл/ Лернер П.С., Лук'янов П.М. [Пер. з рос. – 2-е вид, перероб. і доп.]. – К.: Освіта, 1993. – 224 с.

 39. Малов В.Н. Технология машиностроения / Малов В.Н. – М., 1990.

 40. Методика викладання креслення у школі. Посібник для вчителя /За ред. А.П. Верхоли. − К.: Рад. шк., 1989. − 128 с.

 41. Милирян Е.А. Психология формирования политехнических общетрудовых умений / Милирян Е.А. – М.: Педагогика, 1973.

 42. Моляко  В.А. Техническое творчество и трудовое воспитание / Моляко  В.А. − М.: Знание, 1985. − 80 с.

 43. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці / Моляко  В.А. − К.: Т-во „Знання” УРСР, 1989. − 48 с.

 44. Муравьев В.М. Практикум в учебных мастерских. Учеб. пособие для студентов по специальности «ОТД и труд» [в 2 ч.]. / Муравьев В.М., Молодцев М.П. – М.: Просвещение, 1987. – 272 с.

 45. Наин А.Я. Формирование и развитие технического мышления учащихся / Наин А.Я. – М.: Высшая школа, 1983. – 72 с.

 46. Никифоров В.М. Технология металлов / – Никифоров В.М. - К., 1984.

 47. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений / Новиков А.М. – М.: Высшая школа, 1986 – 288 с.

 48. Патон Б.Е. Наука – техника – производство / – Патон Б.Е. - М., 1996.

 49. Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С. [и др.] – К.: Наукова думка, 1988. – 735 с.

 50. Практикум у навчальних майстернях / За ред. проф.  Д.О. Тхоржевського. [2-е вид., перероб. і доп.] – К.: Вища шк. Головне вид-во, 1982. – 397 с.

 51. Рапацевич Е.С. Формирование технических способностей у школьников / Рапацевич Е.С − Минск: Народная аскета, 1987. − 96 с.

 52. Решетов Д.Н. Детали машин / Решетов Д.Н. – М.: Высшая школа, 1987. – 410 с.

 53. Родичев В.А. Тракторы и автомобили / Родичев В.А., Родичева Г.И. – М.: Высшая школа, 1989.

 54. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии/ Рубинштейн С.Л. − СПб: Питер, 1999. − 168 с.

 55. Сидоренко В.К. Креслення: Підручник для учнів загальноосвітн. Навч. закл. / Сидоренко В.К. − К.: Школяр, 2005. − 239 с.: іл.

 56. Сидоренко В.К. Наглядне пособия и технические средства в обучении черчению. Пособие для учителя. / Сидоренко В.К. − К.: Освіта, 1991. − 192 с.

 57. Соколов Г.О. Металообробка. Навч. посібник для учнів 10-11 кл./ Соколов Г.О., Румянцев А.В. – К.: Рад.шк., 1991. – 176 с.

 58. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины / – Спиваковский А.О. М.: Машиностроение, 1983. – 487 с.

 59. Терехов В.К. Металловедение и конструкционные материалы / Терехов В.К. – М.:1981. - 223с.

 60. Терещук Г.В. Пізнавальні завдання з трудового навчання. 5 клас. Навч. - метод. посібник [у 2-х ч.]./ Терещук Г.В., Туранов Ю.О. – Тернопіль: ТДПУ, 1999-2000. – Ч І. – 96 с., Ч ІІ. – 120 с.

 61. Техническое творчество учащихся /Под ред. Столярова Ю.С., Комского Д.М. − М.: Просвещение, 1989. − 223 с.

 62. Тимош І.М. Основи фізіології та психології праці / Тимош І.М. − Тернопіль: Економічна думка, 1999. − 168 с.

 63. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Тхоржевський Д.О. – К.: Вища школа, 1992. – 334 с.

 64. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання. Ч І. Теорія трудового навчання / Тхоржевський Д.О. – К.: РННЦ „ДІНІТ”, 2000. –– 248 с.

 65. Тхоржевський Д.О. Методика трудового навчання. Ч ІІ. Загальні засади методики трудового навчання / Тхоржевський Д.О. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2000. – 186 с.

 66. Федосеев В.И. Сопротивление материалов / Федосеев В.И. – М.: Наука, 1983. – 539 с.

 67. Фелипов Г.В. Режущий инструмент / – Фелипов Г.В. Л.: Машиностроение. 1981. - 287 с.

 68. Чебышева В.В. Психология трудового обучения / Чебышева В.В. – М.: Высшая школа, 1983 – 239 с.

 69. Червінька В.В. Креслення / Червінька В.В. − Львів: Вища шк.., 1984. − 200 с.

 70. Чугаев Р.Р. Гидравлика / Чугаев Р.Р. – М: Высшая школа, 1993. – 520 с.

 71. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / Якушев А.И. – М.: Машиностроение. 1987. – 351 с.

 72. Янцур Н.С. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод. рекомендации / Янцур Н.С., Ковалев В.Н., Петров Я.А.. – Ровно: РИОУП, 1991. – 88 с.

 73. Янцур М.С. Основи професіографії / Янцур М.С. − К.: МПУ ДЦЗ, МОУ РДПІ, 1996. − 224 с.

 74. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового і професійного навчання. Навчальний посібник / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с.

 75. Янцур М.С. Класифікація, аналіз та опис професій з практикумом. Навчально-монографічний посібник / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ, 2006. – 250 с.

 76. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів 8-9 класів на навчально-виробничій базі. Монографія / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ,2005. – 104 с.[з табл. і діагр.]

 77. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі: Монографія / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.

 78. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання: Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с.: іл.

 79. Янцур М.С. Практикум з теорії трудового навчання. Навчальний посібник. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 160 с.: іл.

 80. Янцур М.С. Теорія трудового навчання: навчальний посібник: курс лекцій. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 395 с.: іл.

Схожі:

Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" зі спеціальності 02030201 «Історія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М «27» лютого 2012 року програма фахового випробування
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon«затверджую» Голова приймальної комісії рдгу проф. Постоловський Р. М
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» зі спеціальності...
Затверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. \"27\" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи