Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Скачати 180.55 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
Дата13.09.2012
Розмір180.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра педагогіки і психології (дошкільної)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_________ проф.Р.М.Постоловський

«____» ___________________2012 р.


ПРОГРАМА фахового випробування

Для вступників НА НАВЧАННЯ ДЛЯ здобуття ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНого РІВня «Магістр»


на ОСНОВІ освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»


Рівне 2012

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі: Т.І.Поніманська, І.М.Дичківська, Н.М.Горопаха, О.А.Козлюк. – Рівне: РДГУ, 2012.


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» визначає вимоги до рівня підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми бакалавра, зміст основних професійних компетенцій, критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою педагогіки і психології (дошкільної), протокол №6 від 13.02.2012 р.

^ Пояснювальна записка


Основною метою фахового випробування є виявлення рівня професійної компетентності вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у межах освітньо-професійної програми за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». Фахове випробування виявляє основні види компетенцій, які розкривають загальні здатності спеціаліста в галузі дошкільної освіти в різних сторонах педагогічного процесу: пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку компетенцію тощо.

Фахове випробування проходить у формі усної співбесіди з абітурієнтом, який має дати відповіді на питання з основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОПП освітньо-професійного рівня «бакалавр»: дошкільної педагогіки, дитячої психології, методик дошкільної освіти (теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку, методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою, методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку, методика керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку).

Програма фахового випробування окреслює зміст основних проблем з названих вище навчальних дисциплін, які пропонуються для підготовки абітурієнтів до вступного випробування.

На основі програми фахового випробування кафедрою педагогіки і психології (дошкільної) складається комплект білетів, кожен з яких містить три питання: одне з дошкільної педагогіки, одне з дитячої психології та з однієї з фахових методик.

Всі питання сформульовані таким чином, щоб вступник міг не тільки пригадати і висвітлити відомі йому теоретичні положення психолого-педагогічної та методичної науки, але виявити рівень своєї педагогічної компетенції. Відповідь передбачає як репродуктивну, так і творчу діяльність вступника: розмірковування, доведення своєї думки, виклад матеріалу у вигляді практичних рекомендацій для педагогів, батьків тощо.

^ Критерії оцінювання знань вступників на фаховому випробуванні


Загальні критерії оцінювання


Рівень професійної компетентності вступників оцінюється за 200-бальною шкалою.

Виділені такі рівні компетентності.

I рівень – початковий. Відповіді вступника на теоретичні питання елементарні, фрагментарні, зумовлюються початковими уявленнями про сутність психолого-педагогічних та методичних категорій. У відповідях на практичні та творчі завдання абітурієнт не виявляє самостійності, демонструє невміння аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення.

II рівень – середній. Вступник володіє певною сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, навичок, здатний виконувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання.

III рівень – достатній. Вступник знає істотні ознаки понять, явиш, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень.

IV рівень – високий. Передбачає глибокі знання з педагогіки, психології та методик дошкільної освіти, ерудицію, вміння застосовувати знання творчо, здійснювати зворотній зв'язок у своїй роботі, самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Відповідь абітурієнта свідчить про його уміння адекватно оцінити власні здібності, можливості, рівень домагань, психологічні особливості; вибрати найефективніший варіант поведінки в тій чи іншій ситуації; регулювати власні емоційні стани, долати критичні педагогічні ситуації тощо.


^ Таблиця відповідності

рівнів компетентності значенням 200-бальної шкали оцінювання відповідей вступників під час фахового випробування


Рівень компетентності

Шкала оцінювання 100-200 балів

12-бальна шкала

Національна шкала оцінювання

початковий

100-111,9

1

незадовільно

112-117,9

2

118-123,9

3

середній

124-133,4

4

задовільно

133,5-142,9

5

143-152,4

6

достатній

152,5-161,9

7

добре

162-171,4

8

171,5-180,9

9

високий

181-190,4

10

відмінно

190,5-199,9

11

200

12

Зміст вступного випробування
^

Дошкільна педагогіка

Предмет і методи педагогіки. Виховання як суспільне і природне явище. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.


Джерела дошкільної педагогіки як науки. Народна педагогіка як джерело ідей дошкільного виховання та основа наукової педагогіки. Основні складові народної педагогіки та форми втілення народно-педагогічних ідей.

Філософські засади дошкільної педагогіки. Зв’язок дошкільної педагогіки з філософією, соціологією, етикою та естетикою. Теорії виникнення виховання.

Природничо-наукові основи дошкільної педагогіки. Взаємозв’язок дошкільної пе­дагогіки й дитячої психології.

Особливості педагогічного дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Методи педагогічного дослідження. Упровадження результатів наукових досліджень в практику дошкільного виховання. Значення передового педагогічного досвіду.

Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. “Материнська школа” Я.А.Коменського. Ф.Фребель – засновник дитячого садка.

Теорія і практика роботи перших дошкільних закладів в Україні. Перша концепція національного садка в Україні С. Русової.

Концепції дошкільного виховання 90-х років. Закон України “Про дошкільну освіту”. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

Сучасні зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти.

^ Система дошкільної освіти в Україні. Принципи функціонування сучасної системи дошкільної освіти в Україні. Становлення вітчизняної системи дошкільної освіти. Сучасний дошкільний виховний заклад. Типи дошкільних закладів. Програма виховання і навчання дітей, історія створення програм для дитячого садка. Сучасні програми виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

Педагогічні кадри для системи дошкільного виховання. Система підготовки фахівців з дошкільного виховання в Україні.

^ Виховання і розвиток. Основні чинники розвитку особистості. Виховання як провідний фактор розвитку. Розвиваючий характер виховання і навчання. Дитина як суб'єкт виховання та розвитку, роль діяльності у розвитку дитини-дошкільника. Роль дорослого у соціалізації дитини дошкільного віку.

Вікова періодизація дошкільного дитинства. Індивідуальні особливості дітей і їх врахування у вихованні. Явища акселерації та раннього вияву обдарованості дітей, врахування їх у вихованні дошкільнят.

^ Розвиток і виховання дітей раннього віку. Особливості періоду раннього дитинства і завдання виховання дітей. Загальні вимоги до організації життя і виховання дітей раннього віку.


Розвиток і виховання дітей першого року життя. Організація життя і виховання дітей першого року життя в сім’ї та дошкільному закладі.

Розвиток і виховання дітей другого року життя. Організація життя і виховання дітей першого року життя в сім’ї та дошкільному закладі.

Розвиток і виховання дітей третього року життя. Організація життя і виховання дітей першого року життя в сім’ї та дошкільному закладі.

^ Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. Виховний ідеал і мета виховання. Своєрідність мети виховання дітей дошкільного віку.

Складові частини виховання. Завдання фізичного, розумового. морального, естетичного, трудового виховання. Необхідність здійснення їх у єдності і взаємозв’язку.

^ Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Завдання і засоби фізичного виховання. основні форми та методи фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. Режим дня дитини, педагогічні вимоги до режиму дня.

Завдання і методи формування навичок гігієнічної поведінки в різних вікових групах.

^ Розумове виховання дітей дошкільного віку. Розумовий розвиток і розумове виховання. Завдання розумового виховання дітей. Засоби розумового виховання. Роль різних видів діяльності у розумовому вихованні.

Сенсорне виховання і сенсорний розвиток у різних вікових групах.

Знання у розумовому розвитку та вихованні дитини. Навчання дітей дошкільного віку.

Загальна характеристика методів розумового виховання дітей дошкільного віку.

^ Моральне виховання дітей дошкільного віку. Моральний розвиток і моральне виховання. Зміст морального виховання.

Завдання морального виховання дітей дошкільного віку. Засоби морального виховання. Загальна характеристика методів морального виховання дітей дошкільного віку.
^

Організація практики моральної поведінки дітей у різних видах діяльності.

Виховання гуманістичної спрямованості поведінки дитини. Розвиток доброти, здатності до співпереживання, милосердя в процесі спілкування з дорослими і дітьми.


Виховання вольової поведінки. Попередження негативізмів поведінки. Дисциплінованість та методи її виховання у дітей дошкільного віку. Культура поведінки, її складові. Зміст та методи виховання у дошкільному віці культури поведінки.

Поняття про дитячий колектив. Формування колективу однолітків у групі дошкільного закладу. Педагогічне керівництво розвитком колективних взаємин дітей. Формування у дошкільників дружба та взаємодопомоги.

Формування моральних якостей дитини-дошкільника: самостійності, чесності та правдивості, відповідальності та почуття обов’язку.

Формування у старших дошкільників уявлень про рід і родовід. Народознавство у роботі з дошкільниками.

Виховання любові до Батьківщини. Ознайомлення з історією України, державними символами, із походженням географічних назв і пам’ятними місцями рідного краю.

^ Трудове виховання дітей дошкільного віку. Завдання та засоби трудового виховання дітей.

Педагогічні умови трудового виховання дітей у сім’ї і дошкільному закладі.

Ознайомлення дітей з працею дорослих.

Методика організації трудової діяльності дітей у різних вікових групах. Види праці дітей дошкільного віку. Форми організації трудової діяльності дітей у дошкільному закладі.

^ Естетичне виховання дітей дошкільного віку. Естетичний розвиток і естетичне виховання. Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби та методи естетичного виховання дітей дошкільного віку.
Виховання дітей у грі. Гра як провідний вид діяльності дітей дошкільного віку та як засіб виховання. Розвиток особистості дитини в грі.

Теорії гри. Походження гри, її зв'язок з працею а мистецтвом. Класифікація дитячих ігор.

Виховна й освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Українська народна іграшка. Види іграшок, вимоги до них.

Творчі ігри, їх розвиток та різновиди. Характеристика режисерських, сюжетно-рольових, театралізованих, будівельно-конструктивних ігор. Шляхи формування дитячого ігрового колективу.

Психолого-педагогічні дослідження проблем сюжетно-рольової гри. Характеристика комплексного методу керівництва грою. Формування ігрових умінь дітей у різних вікових групах.

Зміст, структура, види дидактичних ігор, методика педагогічного керівництва ними у різних вікових групах. Формування ігрових умінь дітей у іграх з правилами.
^ Навчання дітей дошкільного віку. Особливості навчання дітей дошкільного віку. Принципи і типи навчання. Класифікація методів навчання.

Форми організації навчання. Заняття як важлива форма навчання дітей дошкільного віку. Види занять за змістом, метою, формою організації, методикою проведення. Особливості методики проведення інтегрованих занять.

^ Зв’язок дошкільного закладу, сім’ї, школи. Поняття про педагогічний процес дошкільного закладу і його компоненти.

Організація життя дітей у групах дошкільного віку.

Планування педагогічного процесу. Вимоги до планування, види і форми планування.

Виховна функція сім’ї. Народні педагогічні традиції сімейного виховання. Батьківський авторитет.

Особливості сімейного виховання дошкільників. Сучасні проблеми виховання дітей дошкільного віку в сім’ї.

Педагогічна культура батьків. Завдання педагогічної освіти батьків.

Форми спільної роботи дошкільного закладу з сім’єю.

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти України. Основні завдання та шляхи забезпечення наступності.

Вступ до школи – якісно новий етап у житті дитини, його особливості. Виховання у дошкільників бажання навчатись у школі.

Готовність дітей до шкільного навчання, її складові. Методика виявлення готовності дитини до школи.

Умови підготовки дітей до школи в сім’ї і дошкільному закладі.

Зміст, методи і прийоми навчання і виховання, організації життя дітей у підготовчій групі дитячого садка і першому класі шестиліток.

Зміст і форми зв’язку дошкільного закладу і школи.


Дитяча психологія

Предмет дитячої психології. Зв’язок дитячої психології з іншими науками.

Фактори психічного розвитку.

Методи наукового дослідження в дитячій психології, планування та структура психологічного дослідження.

Становлення дитячої психології як науки.

Сучасні теорії психічного розвитку дитини.

Вікова періодизація дитинства. Стабільні та критичні періоди розвитку.

Поняття провідної діяльності, механізм її зміни.

Гра як провідна діяльність дитини дошкільного віку, її значення для психічного розвитку дитини.

Спілкування з дорослими та однолітками як основа психічного розвитку дитини, мотиви та форми спілкування.

Умови розвитку особистості дитини дошкільного віку.

Вродженні форми поведінки новонародженого, їх загальна характеристика, основні новоутворення періоду новонародженості.

Загальна характеристика психічного розвитку немовлят.

Основні новоутворення в психічному розвитку дітей раннього віку.

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці.

Формування статевої приналежності дитини.

Розвиток самосвідомості дитини дошкільного віку, вплив дорослих на формування самооцінки дитини.

Розвиток пам'яті у дошкільному віці.

Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дитини.

Розвиток здібностей у дітей дошкільного віку.

Розвиток відчуттів та сприймань в дошкільному віці.

Розвиток різних видів мислення у дітей.

Особливості розвитку уяви дітей дошкільного віку. Роль різних видів діяльності у розвитку дитячої уяви.

Розвиток уваги в дошкільному віці, шляхи та засоби організації та підтримки уваги дітей.

Розвиток мотиваційної сфери дитини.

Особливості прояву емоцій та почуттів у дошкільному віці.

Загальні прояви темпераменту у дітей. Характеристика дітей різних типів темпераменту.

Мовлення і його розвиток у дошкільному віці.

Психологічні особливості зображувальної діяльності дитини.

Становлення навчальної діяльності в дошкільному віці.

Поняття психологічної готовності дитини до навчання в школі. Компоненти психологічної готовності.


Методики дошкільної освіти


Теорія і методика фізичного виховання

дітей дошкільного віку

Охарактеризуйте фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання дітей.

Розкрийте методику проведення рухливих ігор з дітьми дошкільного віку.

Розкрийте особливості занять з фізичної культури, їх типи, структуру, методику проведення з дітьми різних вікових груп.

Розкрийте особливості організації активного відпочинку дітей.

Розкрийте методику використання загальнорозвивальних вправ у фізичному вихованні дітей дошкільного віку.

Розкрийте методику розвитку основних рухів дітей.


Методика формування елементарних математичних уявлень

Розкрийте особливості формування уявлень про множину у дітей дошкільного віку.

Розкрийте методику формування уявлень про величину предметів та вимірювання величин.

Охарактеризуйте етапи формування у дітей уявлень про форму предметів та геометричні фігури.

Розкрийте особливості формування кількісних та порядкових уявлень у дошкільнят.

Розкрийте особливості навчання дітей старшого дошкільного віку обчисленню.

Розкрийте методику формування у дітей дошкільного віку уявлень про час.


Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Розкрийте особливості створення природного розвивального середовища в дошкільному закладі.

Охарактеризуйте наочні методи ознайомлення дітей з природою.

Охарактеризуйте практичні методи ознайомлення з природою.

Охарактеризуйте словесні методи ознайомлення з природою. Наведіть приклад розповіді або бесіди про природу, та розкрийте методику їх проведення з дітьми дошкільного віку.

Проаналізуйте види і типи занять з ознайомлення дітей з природою.

Розкрийте особливості екскурсії та прогулянки як форм організації роботи з ознайомлення з природою в дошкільному закладі.


Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Розкрийте методику розвитку діалогічного мовлення дітей.

Розкрийте методику навчання дітей розповідання та переказування.

Розкрийте методику словникової роботи в дошкільному закладі.

Розкрийте методику формування граматичної будови мови.

Розкрийте методику виховання звукової культури мови.

Розкрийте особливості навчання грамоти в дошкільному закладі.


Методика керівництва зображувальною діяльністю

дітей дошкільного віку

Розкрийте особливості ознайомлення дошкільників з творами образотворчого мистецтва.

Розкрийте методику навчання малювання в різних вікових групах дошкільного закладу.

Розкрийте методику навчання дітей ліпленню в різних вікових групах дошкільного закладу.

Розкрийте методику навчання дітей аплікації в різних вікових групах дошкільного закладу.

Проаналізуйте програмові завдання, зміст і методику навчання дітей різним видам конструювання.

Охарактеризуйте форми організації зображувальної діяльності в дошкільному закладі та керівництво ними.


Література

 1. Базова програма розвитку дитини «Я у Світі» / Наук.ред О.Кононко. – К., 2008

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.,1999.

 3. Бенера В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей / Бенера В.Є.,Маліновська Н.В. – К., 2010.

 4. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К., 1998.

 5. Богуш А.М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей. – К., 1991.

 6. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К., 2002.

 7. Буре Р.С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. – М., 1979.

 8. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1998.

 9. Венгер Л.А., Пилюгина Є.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М., 1988.

 10. Виховання дошкільників в праці / За ред. З. Н. Борисової. – К., 2002.

 11. Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В.К. Котырло. – К., 1987.

 12. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. – М., 1983.

 13. Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М., 1989.

 14. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3 – 7 років у дитячих закладах. – К., 1992.

 15. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2012.

 16. Дошкольная педагогика. В 2-х ч. / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. – М.: Просвещение, 1988.

 17. Дошкільна педагогіка / За ред. В.Й.Ядешко, Ф.О.Сохіна. – К., 1985.

 18. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. – К., 1995.

 19. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. – М., 1975.

 20. Запорожец А.В. Избранные психологические труды.. – М., 1986.

 21. Игра дошкольника / Под ред. С. Л. Новоселовой. – М., 1989.

 22. Історія дошкільної педагогіки / З.Н.Борисова, В.У.Кузьменко. – К., 2004.

 23. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М., 2002.

 24. Конвенція ООН про права дитини.

 25. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979.

 26. Кондратенко Т.Д., Котырло В.К., Ладывир С.А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.

 27. Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду. – М., 1984.

 28. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О.Л.Кононко. – К., 2003.

 29. Концепція дошкільного виховання в Україні. Проект – К., 1993.

 30. Концепция дошкольного воспитания. – М.,1989.

 31. Котырло В. К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К., 1971.

 32. 1юблінська Г.О.Дитяча психологія. – К., 1974.

 33. Макаренко А. С. Книга для батьків. – К., 1969.

 34. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 35. Методика обучения изобразительной деятельности и конструирования / Под ред. Н.П.Сакулиной, Т.С.Комаровой. – М., 1979.

 36. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / Ред. А.М.Богуш. – К., 1992.

 37. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1995.

 38. Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. З.Н. Борисової. – К., 1985.

 39. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под. ред. Р.С.Буре. – М., 1987.

 40. Ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія / Укл. Н.Горопаха. – Рівне, 2007.

 41. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В.Запорожца, Т.А.Марковой. – М., 1980.

 42. Павелків Р.В. Загальна психологія. – К, 2002.

 43. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004.

 44. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993.

 45. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України (№1/9-434 від 01.10.2002) // Дошкільне виховання. – 2002. – №10.

 46. Про охорону дитинства: Закон України. – К., 2001.

 47. Про дошкільну освіту: Закон України. – К., 2001.

 48. Про освіту: Закон України. – К., 1996.

 49. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. – Львів, 1995.

 50. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н.Поддьякова. – М.,1980.

 51. Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. – М., 1975.

 52. Стельмахович М .Г. Українська родинна педагогіка. – К., 1996.

 53. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1987.

 54. Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі / Сухорукова Г.В., Дронова О.О., Голота Н.М., Янцур Л.А. – К., 2010.

 55. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье. – К., 1987.

 56. Художественное творчество и ребенок. – М., 1972.

 57. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М., 1978.

 58. Щербакова К. Й. Вступ до спеціальності. – К., 1990.

 59. Усова А. П. Обучение в детском саду. – М., 1981.

 60. Ушинський К.Д. Вибр. пед. твори. – К., 1983.

 61. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К., 1993.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної)
«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 010101 «Дошкільна освіта» / Укладачі:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
«спеціаліст» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укладачі: Т.І. Поніманська,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
«Бакалавр» з напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» / Укладачі:...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки і психології (дошкільної та корекційної)
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 01010101 «Дошкільна...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Фізико-технологічний факультет Кафедра методики викладання фізики І хімії
Програма співбесіди для вступників до Рівненського державного гуманітарного університету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра педагогіки І психології (дошкільної) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи