Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Скачати 97.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Дата13.09.2012
Розмір97.32 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет іноземної філології

Кафедра романо-германської філології

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

проф. Постоловський Р.М.

__________________

«27» лютого 2012 р.


Програма

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР»

за напрямом підготовки 0302 «Гуманітарні науки»

зі спеціальності 8.02030302 «Мова та література*» (французька)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


Рівне - 2012

Програма фахового випробуваннядля вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «МАГІСТР» за напрямом підготовки 0302 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 8.02030302 «Мова та література*» (французька) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» – Рівне, РДГУ, 2012.


Розробник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

романо-германської філології Палій В.П.


Рецензенти: кандидат філологічних наук, завідувач кафедрою романо-германської філології , професор Павлова О.І. ; кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри романо-германських мов та перекладу РІС КСУ доцент Федоришин О. П.


^ Затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології,

факультету іноземної філології Рівненського державного

гуманітарного університету

Протокол № 6 від 29 cічня 2012 р.


Пояснювальна записка


Фахове випробування є перехідним етапом у підготовці від висококваліфікованого вчителя загальноосвітньої школи до магістра. Фахове випробування передбачає перевірку і оцінку сформованості у вступників мовознавчої та літературознавчої компетенції, наявності у них знань основ теорії та практики французької мови, а також здатності та готовності реалізувати здобуті знання та вміння у майбутній професійній діяльності.
Головною вимогою до рівня теоретичних знань вступників є володіння сукупністю сучасних наукових підходів до вивчення французької мови. Відповідь вступника з теорії французької мови повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану науки про мову, загальної проблематики та методики наукового розгляду мовних явищ, а також історичного розвитку мови, який обумовлює її сучасний стан. Відповідь вступника з практики французької мови має засвідчити достатньо повне володіння основними мовними та мовленнєвими компетенціями необхідними у професійному володінні французькою мовою на рівні В 2.

Вступники повинні

знати:

- головні ознаки мовної системи;

- основні мовні одиниці та їх класифікації;

- парадигматичні і синтагматичні відношення між одиницями мови;

- явища тотожності, валентності та дистрибуції мовних одиниць;

- основні рівні мовної структури та їх конститутивні одиниці;

- слово як основну структурно-семантичну одиницю мови;

- проблеми визначення, знаковості, окремості та тотожності слова.

уміти:

- вільно користуватися іноземною мовою у професійних, наукових та комунікативних цілях;

- володіти чотирма видами мовленнєвих компетенцій на рівні В 2;

- застосовувати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила та закономірності французької мови;

- використовувати соціокультурні знання та вміння іншомовної комунікації;

- застосовувати культурологічну інформацію у професійній діяльності;

- реалізовувати наукові дослідження, оцінювати й аналізувати власний навчальний досвід та удосконалювати свої навчальні стратегії;

- використовувати власний досвід іншомовного мовлення у викладацькій діяльності;

- удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів;

Фахове випробування має на меті проведення продуктивного підсумкового контролю знань та основних мовленнєвих компетенцій, який спрямований на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального обговорення. Цей вид контролю передбачає оцінювання трьох аспектів навчальної діяльності магістрів.

І. Якість професійної підготовки.

Кінцевий продукт, що має практичне та професійне спрямування, оцінюється з огляду на його змістовність, відповідність майбутнім професійним та навчальним потребам, рівень досягнення мети державного іспиту.

ІІ. Якість презентації.

Параметри оцінювання усної та письмової презентації результатів засвоєння іншомовного матеріалу є їх відповідність цілям та змісту іспиту, чіткість презентації, її послідовність і логічність, різноманітність застосованих прийомів, сформованість мовленнєвих компетенцій, участь вступників у підготовці та проведенні презентації набутих знань.


ІІІ. Якість мовної підготовки.

На фаховому випробуванні перевіряються знання з лексичного, граматичного матеріалу з іноземної мови, теоретичних курсів тощо; вміння логічно будувати висловлювання та формувати завершену за змістом розповідь, розуміти питання екзаменаторів та адекватно реагувати на них. У програмі подано орієнтовний список фахової літератури, якою не слід обмежуватися при підготовці до державного іспиту.

Програма складена на основі «Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (CECRL), Київ – 2003,- 261с.


І завдання – лексико-граматичний та стилістичний аналіз тексту;


II завдання – висловлювання на запропоновану тему;

Орієнтовна тематика:

1. Qui es-tu ? Parle de toi, de tes habitudes.

2. Qu’est-ce que la famille pour vous?

3. Quelles sont les f?tes les plus respect?es en France ?

4. Les go?ts et les couleurs, on ne les discute pas.

5. Parlez de la France comme d’un pays europ?en.

6. Parlez de votre vie estudiantine.

7. J’aime lire, surtout les auteurs franҫais.

8. Le franҫais dans le monde.

9. Raconter comment est votre chambre ?

10. Parlez du calendrier franҫais.

11. L’ami, il est difficile ? trouver et facile ? perdre.

12. C’est quoi l’amiti? dans votre vie ?

13. Parlez de vos go?ts et vos pr?f?rences.

14. Mes ?tudes ? l’Universit?.

15. Parlez de la Francophonie.

16. On dit que Paris est la capitale du monde.

17. Parlez de la France touristique.

18. Quelle(s) r?gions franҫaise(s) vous aimeriez visiter ?

19. Qu’est-ce qu’on peut d?couvrir dans la capitale de l’Ukraine, Kiyv ?

20. Comment vous passez vos loisirs ?


III завдання – питання з теоретичних дисциплін французької мови;

Орієнтовна тематика:

1. Le m?canisme de formation des sons de la langue francaise. Classification des phon?mes fran?ais.

2. Le syst?me vocalique du franҫais.

3. Le syst?me consonantique du franҫais.

4. Les groupes rythmiques et l’ intonation.

5. La d?finition de la phrase compl?xe.

6. Les parties du discours.

7. Les cat?gories des temps du franҫais.

8. La notion de mot.

9. La polys?mie des vocables.

10. La notion de synonymie. Les antonymes. L’homonymie.

11. La d?rivation affixales.

12. La composition des mots.

13. La m?taphore et la m?tonymie.

14. L’origine du franҫais, le latin parl?.

15. Le lexique d’origine gauloise et germanique.

16. La normalisation de la langue franҫaise.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

Форма № У-5.10


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

^ Кафедра романо-германської філології


Спеціальність: 8.02030302 “ Мова і література” (французька).

Дисципліна: “Практика усного та писемного мовлення (французька мова)”,

“Методика викладання іноземних мов “


Білет № -----

1. Faites l’analyse lexicale, grammaticale et stylistique du texte.

2. Parlez sur le sujet propos?.

3. Le syst?me phon?tique du franҫais. Classification des phon?mes franҫais.

4. Цілі та завдання методики як науки.


Білети затверджено на засіданні кафедри романо-германської філології.

Протокол №____ від __________ 2012 р.

Укладач білетів та екзаменатор _______________

Зав. кафедри романо-германської філології _______________^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСНОГО ЕКЗАМЕНУКритерії оцінювання

Оцінка за 5-ти бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінки

Вступник дає чіткі та змістовні відповіді, вміло їх аргументує відповідно до заданої теми. Темп висловлювання жвавий та невимушений. Мовлення вільне, правильне, в межах літературної норми французької мови з достатнім різноманіттям мовних засобів, нормативними граматичними формами та їх правильним вживанням. Слід продемонструвати достатні знання теоретичного матеріалу. Допускається обмовлення та незначна кількість помилок фонетичного та дискурсивного характеру.
5

181-200

Відмінно

Вступник розуміє питання, дає змістовні відповіді і може їх аргументувати. Мовлення відбувається у досить високому темпі. Мовлення має бути достатньо вільним і в основному правильним. Вибір мовних засобів дещо обмежений, але їх вживання переважно правильне. Знання теоретичного матеріалу добре, проте пропущені деякі другорядні факти. Допускаються незначні обмовлення та помилки.
4

152-180

Добре

При відповіді на питання вступник стикається з деякими труднощами, його реакція під час мовлення надто повільна.

Темп висловлювання нижчий за стандартний, вибір мовних засобів обмежений, їх вживання не завжди коректне. Зміст прочитаного передано з втратою інформації. Знання теоретичного матеріалу неповне. Допускаються значні помилки3

124-151

Задовільно

Рівень відповіді нижчий від вимог, які встановлені для оцінки “задовільно” (див. вище). Навички мовленнєвих компетенцій розвинені слабо, висловлювання примітивні, мовний рівень низький, темп недостатній. Розуміння тексту низьке. У мовленні допускаються грубі помилки, які відповідаючий не зауважує і не виправляє. Погане знання теоретичного матеріалу. Загальна оцінка за усний екзамен виводиться на основі чотирьох оцінок, які враховуються однаково.
2

106-123

Незадовільно^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Стилістика

1. Стилістика французької мови. Курс лекцій / Укл. Я.І.Пащук. – Чернівці: Рута

2003. –118 с.

2. Виноградов В.В. О теории художественной речи. – М., 1971.

3. Гак В.Г. Беседы о французском слове. – М., 1966.

4. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка (на франц. мові). – Л., 1970.

5. Потоцкая Н.Н. Стилистика современного французского языка. – М., 1967.

6. Хованская З.И., Дмитриева Л.Л. Стилистика французского языка. – М.,

1991.

7. Bally Ch. Trait? de stylistique fran?aise, 3-i?me ?dition. – P., 1951.

8. Marouzeau J. Pr?cis de stylistique fran?aise. – P., 1959.

9. Wilmet M., Grammaire critique du fran?ais, Paris, Duculot, 1997.


Лексикологія

Алефиренко Н. Современные проблемы семантики. – М.: Гнозис, 2005.

  1. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 1-?re partie.– Чернівці: ЧНУ, 2003.

  2. Вацеба Р.В., Якубовська Н.О. Cours de lexicologie. 2-?me partie. Курс лекцій з лексикології французької мови. Частина 2-га. – Чернівці: Рута, 2004.

  3. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М., 1977.

  4. Ганшина К.А., Петерсон М.Н. Современный французский язык. – М., 1984.

  5. Greimas A. S?mantique structurale. – P.: Larousse, 1966. – 208 p.

Теоретична граматика

  1. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология: Учеб. Для филол. фак. ун-тов – 2 изд. испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1986. – 312 с.

  2. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис: Для ин-тов и фак. иностр. языков. — М.: Высш. шк., 1981. — 208 с.

  3. Gak V. S. Essai de grammaire fonctionnelle du fran?ais. — M., 1974. — 277p.

  4. Васильева Н. М., Пицкова Я. П. Французский язык: Теоретическая грамматика: Морфология: Синтаксис. Уч. для ин-тов и фак. иностр. языков. — М., Высш. шк., 1991. — 299 с.

  5. Реферовская Е. А., Васильева А. К. Теоретическая грамматика современного французского языка. Часть I: Морфология – 2 изд. Л.: Просвещение, 1973. — 430 с.; Часть II. Синтаксис. — 357 с.


Історія мови

1. Аллендорф К. А. Очерк по истории французского языка.- М. 1959

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка.- М., 1936

3. Доза А. История французского языка- М., 1956.

4. Катагощина Н. А., Гурычева М. С., Аллендорф К. А. История французского языка- М., 1963.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»за напрямом підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо германської філології
Фахове випробування є перехідним етапом у професійній підготовці від освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи