Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Скачати 109.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Дата13.09.2012
Розмір109.11 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра української мови ім. професора Шульжука К.Ф.

Кафедра української літератури


„Затверджую”

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

______ проф. Постоловський Р.М.

„27” лютого 2012р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня

«Магістр»,

за напрямом підготовки 0203 „Гуманітарні науки”

зі спеціальності 8.02030301

Українська мова та література*”

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«Спеціаліст»


Рівне - 2012


Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня ’’Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 „Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 8.02030301 „Українська мова та література*’’ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня ’’Спеціаліст’’. /Укладачі: проф.Вокальчук Г.М., проф. Кир’янчук Б.М.-/ Рівне:РДГУ,-2012.


Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, запропоновані питання, що розкривають зміст фахової підготовки вступників у межах освітньо-професійної програми спеціаліста, охарактеризовані критерії оцінки відповідей вступників на фаховому випробуванні, рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою української мови (протокол № 6 від 24.01.12) та кафедрою української літератури (протокол № 5 від 17.01.2012р.)


Пояснювальна записка

Основна мета фахового випробування – виявити рівень знань з лінгвістичних дисциплін, що вивчаються на V курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст".

Програма фахового випробування включає матеріал курсів „Загальне мовознавство", „Історія української літературної мови", „Історія української літератури”.

На вступному випробуванні абітурієнт повинен продемонструвати:

 • ґрунтовні знання основних розділів фахових дисциплін;

 • уміння формулювати визначення, обґрунтовувати їх;

 • ілюструвати теоретичні положення достатньою кількістю прикладів;

 • уміння здійснювати науково-дослідну роботу;

 • встановлювати міжпредметні зв'язки.

Екзамен проводиться за білетами, затвердженими кафедрою.


Питання фахового випробування

з української мови

 1. Знакова природа мови. Поняття про знак і знакову систему мови. Типологія знаків. Знаковість і одиниці мови.

 2. Мова і мислення. Проблеми співвідношення мови і мислення. Роль мови у процесі пізнання.

 3. Мова і мовлення. З історії вивчення проблеми мови і мовлення. Сучасні уявлення про співвідношення мови і мовлення.

 4. Системний характер мови. Парадигматичні, синтагматичні й ієрархічні відношення між мовними одиницями.

 5. Своєрідність системності мови. Співвідношення системних і несистемних явищ в мові. Система і норма.

 6. Фонологічна система мови. Передумови фонології. Поняття фонеми. Фонологічні школи.

 7. Граматична система мови. Граматичне значення. Граматичні категорії.

 8. Морфологічний рівень. Морфема. Частини мови. Принципи класифікації. 9.Лексико-семантична система мови.

ІО.Синтаксичний рівень. Проблема основної синтаксичної одиниці. Сучасні теорії речення.

 1. Проміжні рівні мови. Морфологічний, словотвірний, фразеологічний проміжні рівні мови.

 2. Мова і суспільство. Суспільна природа мови. Суспільні функції мови. Соціолінгвістика.

 3. Мова як історична категорія. Зовнішні й внутрішні причини мовних змін. Взаємодія мов і мовні контакти. Синхронія і діахронія.

 4. Методи дослідження мови. Поняття про методи наукового дослідження. Основні лінгвістичні методи та прийоми.

 5. Зародження порівняльно-історичного мовознавства. Лінгвістичні погляди В.фон Гумбольдта.

 6. Східнослов'янське мовознавство XIX ст. Лінгвістичні погляди О.О.Потебні.

 7. Лінгвістичні погляди Ф. де Соссюра.

 8. Українське мовознавство XX - початку XXI ст.

 9. Мовознавство на сучасному етапі. Когнітивна лінгвістика. Функціональна лінгвістика. Лінгвістика тексту.

 10. Внесок українських мовознавців у розробку лінгвістичних теорій (Л.А.Булаховський, О.С. Мельничук, В.М. Русанівський та ін.)

 11. Дві літературно-писемні мови в Київській Русі, їх джерела та функції.

DO /ЗЯГ.ЯТТТ.ТТЯ уяря^рх^тиття тошжної ттепкбвнослов'енської мовдукраїнської

редащії, її словниковий склад, синтаксичні засоби.

23. Питання періодизації історії української літературної мови.

 1. Концепція літературної мови другої половини ХУІ - першої половини ХУІІ ст.

 2. Стилі старої української літературної мови в кінці ХУІІ ст. Причини звуження її функції у ХУЛІ ст.

 3. Формування нової української літературної мови на народній основі (кінець ХУІП - перша половина XIX ст.)

 4. Новий етап у розвитку української літературної мови. Народні і книжні джерела мови творів Т.Шевченка.

 5. Джерела збагачення української літературної мови та її стилістики в другій половині XIX ст.

 6. Роль І.Франка, Лесі Українки, М.Коцюбинського та інших письменників в створенні єдиної літературної мови.

ЗО.Системи українського правопису, граматики та словники української мови.


Питання фахового випробування

з української літератури

 1. Жіночі постаті в поезії Т. Г. Шевченка.

 2. Поеми Шевченка завершального періоду творчості.

 3. Біблійні мотиви в поезії Т. Г. Шевченка.

 4. Поетичний доробок Івана Франка.

 5. Прозова спадщина Івана Франка.

 6. Творчість Івана Котляревського.

 7. Повісті О. Кобилянської.

 8. Розвиток байки у першій половині XIX ст.: П. Гулак -Артемовський, Є.Гребінка.

 9. Новелістика О. Кобилянської.

 1. Творчість Михайла Коцюбинського.

 2. Творчість Г. Квітки - Основ'яненка.

 3. Творчість Тараса Шевченка раннього періоду (1837-1843). 13 .Творчість Тараса Шевченка періоду „трьох літ" (1843-1847).

 1. Творчість Володимира Винниченка.

 2. Творчість Тараса Шевченка завершального періоду (1857-1861).

 3. Творчість Уласа Самчука.

 4. Творчість Пантелеймона Куліша.

 1. Творчість І.Нечуя-Левицького.

 2. Творчість Панаса Мирного.

 3. Творчість Марка Кропивницького.

 4. Драматургія Карпенка-Карого.

 5. Творчість Ю. Яновського.

 6. Творчість Михайла Старицького. 24.Поезія шістдесятників.

25.Драматургія М. Куліша.

26.Творчість О. Олеся.

27.Драматургія Лесі Українки.

28. Поетична творчість Лесі Українки.

29.Творчість Г. Сковороди.

30. Творчість В. Стефаника.


Питання фахового випробування

з методики навчання української мови

1. Методика викладання української мови, її предмет і завдання. Зв'язок
методики української мови з суміжними дисциплінами. Наукові основи і джерела
розвитку методики викладання української мови.

 1. Принципи побудови і зміст підручників (10 - 12 кл. ) та чинних програм з української мови для 5-12 класів загальноосвітньої школи. Огляд історії програм з української мови. Методика використання підручника в навчальній роботі.

 2. Методи теоретичного і теоретично-практичного вивчення української мови (система усних і письмових вправ).

 3. Повторення з української мови, його значення, види й методика проведення. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

5. Наочні посібники з української мови, їх значення, види і методика
використання на уроках різних типів. Технічні засоби навчання, методика їх
застосування на уроках української мови.

 1. Урок-лекція. Семінарське заняття.

 2. Урок-конференція. Урок-диспут.

 3. Урок-залік. Практичне заняття.

 4. Урок-співбесіда. Урок-консультація.

10. Урок - ділова гра. Особливості проведення ділової гри. Жанрова специфіка
ділових ігор різних рівнів.

II. Значення і завдання роботи з розвитку зв'язного мовлення. Види робіт із
розвитку зв'язного мовлення. Перекази, їх значення, види і методика проведення.

 1. Значення і місце творів серед робіт із розвитку зв'язного мовлення. Види творів і методика їх проведення.

 2. Методика використання вправ під час опрацювання стилістики, особливості їх проведення.

 3. Основні наукові дослідження вивчення стилістики у 10 - 12 класах.

 4. Система роботи зі стилістики у старшій школі. Загальнодидактичні та лінгво-методичні принципи вивчення стилістики. Система вправ.


Питання фахового випробування

з методики навчання української літератури

1. Методика літератури як наука, її завдання. Структурування цієї наукової дисципліни.

 1. Специфіка навчального предмета літератури, його зміст і структура.

 1. Учитель-словесник і його професійні якості. Види планування.

 1. Лекція, бесіда, самостійна робота як основні методи викладання літератури в школі.

 1. Сучасний урок літератури. Специфіка, структура, типологія.

 1. Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору.

 2. Вивчення художніх творів з огляду на їх родову специфіку (ліричні, епічні, драматичні).

 3. Самостійна робота як метод вивчення української літератури в школі. Класифікація. Система завдань для самостійної роботи (на конкретному прикладі).

 4. Особливості вивчення життєпису літератора у старших класах. Принципи, джерела, методи і прийоми.

10. Уроки літератури рідного краю, їх специфіка,структура.

11. Основні етапи роботи над художнім твором.

12. Підготовка вчителя до уроку, укладання поурочного плану.

13. Формулювання теми. Методичні прийоми та різновиди читання художнього тексту.

14.Виразне читання вчителя, читання майстрів художнього слова,

навчання виразному читанню учнів, коментоване читання,

читання в особах тощо.

15.Підсумкові заняття як завершальний етап вивчення творчості письменника.

16.Уроки позакласного читання.

17.Специфіка вивчення фольклорних творів.

18.Нестандартні уроки з української літератури.

19.Методика вивчення лірики в старших класах.

20.Розвиток усного і писемного мовлення учнів у процесі шкільного вивчення літератури.

21.Формування в учнів теоретико - літературних понять.

Домашні завдання у структурі уроку української літератури. Система домашніх завдань (на конкретному прикладі).

22.Методика вивчення епічних творів. Великий епічний твір на уроках літератури.

23.Проблема типології уроків літератури. Інтегрований урок, його специфіка.

24.Особливості аналізу художніх творів у системі оглядового вивчення творчості митця.

25.Методика вивчення драматургії.

26.Аналіз діючих програм з української літератури для загальноосвітніх шкіл.

27.Позакласна й позашкільна робота з літератури, її організаційні форми. Факультативні заняття з літератури, їх зміст і методи проведення.

28.Шкільний літературний кабінет і його роль в організації навчального процесу.

29.Критерії оцінювання знань і умінь учнів з літератури.

30.Концептуальні засади методичної спадщини Бориса Степанишина.


Список рекомендованої літератури

1.Ковалик І.І., Cамійленко С.П. Загальне мовознавство: Історія лінгвістичної думки. –К., 1985.

2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

3. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

4. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000.

5. Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К., 2001.

6. Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К., 1971.

7. Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова. – К.: Наукова думка, 1993.

 1. Возняк М. С. Історія української літератури: У 2 книгах. Навч. вид.- Вид. 2-ге, перероб. –Кн.1. – Львів: Світ, 1992.

 2. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка.- К.: Основи, 1997.

 3. Грицай М. С., Микитась В. Л., Шолом Ф. Я. Давня українська література. -2-ге вид., доп. – К. : Вища школа, 1989.

 4. Грушевський Михайло. Історія української літератури: – У 6-ти томах, 9 книгах. – Київ : Либідь, 1993-1996.

 5. Грушевський Михайло. Історія української літератури. – Т 6. – Київ : АТ „Обереги”,1995.

 6. Історія української літератури : У 8 т. – К., 1970 – Т. 3-4.

 7. Білецький Л. Основи української літературно-наукової критики. – К., 1998.

 8. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ- поч. ХХ ст. – К., 1986.

 9. Филипович П. Літературно – критичні статті. – К., 1994.

17.Чижевський Д. Реалізм в українській літературі. – К., 1999.

18.Гундорова Т. Франко – не каменяр. – К., 1995.

19. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки. – К., 1981.

20. Зеров М. Поезія Олеся і спроба нового її трактування.-. Т. 2.

21.Неврлий М. Олександр Олесь. К., 1995.

22. Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн. – К., 1998.

23. Гузар З. О. Кобилянська : семінарій. – К., 1990.

24. Жулинський М. Із забуття - в безсмертя. – К., 1990.

25. Новиченко Л. Не ілюстрація - відкриття. – К., 1967.

26. Ільницький М. Критики і критерії. – Львів, 1998.

27. Мельник. Суворий аналітик доби – В. Підмогильний. –

К., 1994.

28. Грибан Г.В., Кучерук О.А. Практикум з методики навчання української мови. - Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004.

29. Методика вивчення української мови в школі /О.М.Біляєв, В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк та ін. – К.: Рад. школа, 1987.

30. Методика викладання української мови в середній школі / І.С.Олійник, В.К.Іваненко, Л.П.Рожило, О.С.Скорик; За ред. І.С.Олійника. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: Вища школа, 1989.

31. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2000.

32. Методика викладання української мови. Практичні та лабораторні заняття / І.С.Олійник, П.І.Білоусенко, Н.Г. Каневська, В.В.Явір / За ред. І.С.Олійника – К.: Вища школа, 1991.

33. Потапенко О.І., Потапенко Г.І. Методика викладання української мови. Практикум: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1992.

34. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах / За ред. М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003.

35. Словник-довідник з української лінгводидактики / За ред. М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2003.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Програма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямом підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова та література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Магістр’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури
Спеціаліст’’ за напрямком підготовки 0203 ’’Гуманітарні науки’’ зі спеціальності 02030301 „Українська мова І література*’’ на основі...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconРівненський державний гуманітарний університет Кафедра української мови імені академіка К. Ф
Рівненський державний гуманітарний університет (рдгу), Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) 19 – 20 травня...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програму з української мови І літератури 2012 року розроблено з урахуванням чинних програм з української мови та літератури для 5-11...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет кафедра української мови ім професора Шульжука К. Ф. Кафедра української літератури iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет Кафедра романо-германської філології
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи