Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» icon

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Скачати 75.63 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Дата13.09.2012
Розмір75.63 Kb.
ТипПояснювальна записка

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рівненський державний гуманітарний університет

Факультет документальних комунікацій та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики


«Затверджую»

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

_______проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»

у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»


на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

^ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»


Рівне – 2012

Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика”/ Укладачі: Калічава Н.Г., Пляшко О.С. – Рівне: РДГУ, - 2012. - 7 с.
Укладачі: Калічава Н.Г. – канд. екон. наук., доцент кафедри економічної кібернетики РДГУ;

Пляшко О.С. – ст. викладач кафедри економічної кібернетики РДГУ;


Програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри економічної кібернетики (протокол № 6 від «25» січня 2012 р.)


Програма фахового випробування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з навчальним планом спеціальності і нормативною документацією Міністерства освіти і науки України


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове випробування вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» має на меті перевірку рівня професійної підготовленості з нормативних дисциплін за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика».

Під час фахового випробування враховується здатність вступників до системного мислення, уміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання програмного матеріалу професійно-орієнтованих дисципліни.


^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фінанси


 1. Сутність і функції фінансів

 2. Роль фінансів у суспільному виробництві

 3. Фінансові ресурси

 4. Структура та джерела формування фінансових ресурсів

 5. Вплив фінансів на економіку

 6. Фінансовий механізм та фінансові інструменти

 7. Відтворювальна функція фінансів

 8. Фінанси суб’єктів господарювання

 9. Фінансовий контроль, його види та елементи

 10. Фінанси комерційних підприємств

 11. Фінанси підприємств та організацій бюджетної сфери

 12. Фінанси некомерційних структур

 13. Державні фінанси: поняття та структура

 14. Державний бюджет України: функції та соціальне призначення

 15. Структура надходжень до державного бюджету

 16. Структура видатків державного бюджету

 17. Загальна система оподаткування

 18. Спрощена система оподаткування

 19. Класифікація податків, платежів та зборів

 20. Державні позабюджетні збори: коротка характеристика та соціальне призначення

 21. Система пенсійного забезпечення в Україні та світі

 22. Місцеві фінанси

 23. Єдиний соціальний внесок


Гроші та кредит


 1. Економічна суть і функції грошей

 2. Грошовий оборот і грошові потоки

 3. Види грошей

 4. Сучасні засоби платежу

 5. Грошовий ринок: економічна суть, учасники ринку. Рівновага грошового ринку

 6. Грошові системи: типи і механізми функціонування

 7. Сутність, роль і функції кредиту

 8. Державний кредит і позики: сутність, цільове призначення, способи погашення

 9. Кредитна система: поняття, функції, елементи системи

 10. Банківська система України

 11. Комерційний кредит: сутність, форми та переваги

 12. Споживчі кредити: види та тенденції ринку

 13. Небанківські кредитно-фінансові установи

 14. Класифікація кредитів у комерційних установах

 15. Кредитний договір

 16. Принципи банківського кредитування


Фінанси підприємств


 1. Поняття і сутність фінансів підприємств в умовах ринкової економіки

 2. Фінансові ресурси і активи підприємств

 3. Основи організації фінансів: саморегулювання і господарська самостійність, самоокупність, самофінансування

 4. Фінансові відносини підприємств

 5. Форми грошових розрахунків підприємств

 6. Грошові надходження підприємств

 7. Формування прибутку. Методи розрахунку прибутку підприємств

 8. Оподаткування підприємств

 9. Фінансування оборотних активів підприємств

 10. Фінансування необоротних активів підприємств

 11. Кредитування підприємств

 12. Планування фінансів підприємств

 13. Фінансовий стан підприємств

 14. Розподіл прибутку підприємств

 15. Правове регулювання фінансової діяльності підприємств

 16. Фінансова санація і банкрутство підприємств

Бухгалтерський облік


 1. Суть, призначення, предмет та методи бухгалтерського обліку.

 2. Суть, класифікація та призначення бухгалтерських рахунків. План рахунків.

 3. Правила здійснення записів та визначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку.

 4. Поняття, класифікація та призначення первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку

 5. Поняття господарської операції та бухгалтерської проводки.

 6. Зв’язок господарських операцій, бухгалтерських рахунків та фінансової звітності.

 7. Класифікація, визнання та правила бухгалтерського обліку доходів.

 8. Класифікація, визнання та правила бухгалтерського обліку витрат.

 9. Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів.

 10. Особливості організації та обліку касових операцій та готівкових розрахунків.

 11. Особливості організації та обліку безготівкових розрахунків.

 12. Класифікація, визнання та особливості бухгалтерського обліку запасів.

 13. Класифікація, порядок розрахунку та бухгалтерського обліку собівартості запасів, що вибувають.

 14. Класифікація, визнання та особливості бухгалтерського обліку необоротних активів.

 15. Класифікація, визнання та особливості бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

 16. Суть та порядок бухгалтерського обліку амортизації необоротних активів.

 17. Класифікація, визнання та особливості бухгалтерського обліку зобов’язань та розрахунків.

 18. Особливості нарахування, оподаткування та бухгалтерського обліку зарплати.

 19. Класифікація, визнання та особливості бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств.

 20. Порядок обліку процесу виробництва та готової продукції.ЛІТЕРАТУРА


 1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. — 3-ге вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід", 2004. — 912 с.

 2. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.

 4. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. – Т.: Карт–бланш, 2005.

 5. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр навч. літ., 2006.

 6. Савлук М.І., Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф. та ін. Гроші та кредит: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001.

 7. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К.: Основи, 2001.

 8. Романенко О.Р. Фінанси: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 310 с.

 9. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999.

 10. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС.–2000.

 11. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів – К.: Кондор, 2005.

 12. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. Фінанси підприємств (Підручник) – К.: КНЕУ. – 2005. – с.546.

 13. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств (Навчальний посібник) – К.: Знання-Прес. – 2004. – с.424.КРИТЕРІЇ

оцінювання знань та уміньКритерії оцінювання

Оцінка за 4-х бальною шкалою

Шкала оцінювання 100-200 балів

Значення оцінок

За правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, чіткість і логічність висловлювання, вміння узагальнювати та аргументувати засвоєний теоретичний матеріал.

5

181-200

відмінно

За правильне і глибоке розуміння суті питання матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних завдань, вміння узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал.

4

152-180

добре

За правильне розуміння суті питання матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у застосуванні теоретичних знань при вирішенні практичних завдань.

3

124-151

задовільно

За нерозуміння суті матеріалу, невміння узагальнювати засвоєний теоретичний матеріал.

2

106-123

незадовільно

Схожі:

Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02020201 «Хореографія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Метою фахового випробування є перевірка теоретичних знань, володіння методикою викладання хореографічних дисциплін,виконавської майстерності...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 03050201 "Економічна кібернетика".
Укладачі: Юськів Б. М. – канд екон наук., доцент кафедри економічної кібернетики рдгу
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Молодший спеціаліст», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030501 «Економічна теорія». Форма навчання...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма фахового випробування з англійської мови та методики для вступників спеціальності 02030302 «Мова і література» (англійська)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи