\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon

"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Скачати 161.37 Kb.
Назва"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Дата13.09.2012
Розмір161.37 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки

Кафедра технологічної і графічної освіти та профорієнтації


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова приймальної комісії

Рівненського державного

гуманітарного університету

____проф. Постоловський Р.М.

__

«27»___лютого___2012 року


ПРОГРАМА

фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

у галузі знань 0101 "Педагогічна освіта"

за напрямом підготовки 6.010103

«Технологічна освіта» (технічна праця)

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодший спеціаліст


РІВНЕ - 2012


^ Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавру галузі знань 0101 "Педагогічна освіта" за напрямом підготовки 6.010103 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” / Укладачі: А.С. Юсенко, М.С. Янцур, Ю.В. Кирильчук, Ю.В. Фещук, А.І. Войтко. − Рівне: РДГУ 2012.


Укладачі: А.С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки РДГУ;

М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Кирильчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

Ю.В. Фещук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ;

А.І. Войтко, ст. викладач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Рецензенти: В.К. Сидоренко, доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент НАПН України (НУБПК);

В.М. Стрілець, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри машинознавства (НУВГПК).


Відповідальний редактор М.С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ.


Навчальна програма рекомендована до друку Радою фізико-технологічного факультету РДГУ (протокол №7 від 20 лютого 2012 р.).


Навчальна програма схвалена і рекомендована до друку кафедрами загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки та технологічної і графічної освіти та профорієнтації РДГУ (протокол №7 від 14 лютого 2012 р.).

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основною метою фахового випробування є перевірка готовності вступників до навчання в університеті за галуззю знань "Педагогічна освіта” напряму підготовки „Технологічна освіта". Кваліфікація: Бакалавр педагогічної освіти. Вчитель технологій і креслення (технічна праця).

До змісту програми фахового випробування включений матеріал з таких курсів освітнього-професійної програми молодшого спеціаліста як "Технічна механіка", "Основи виробництва", "Психологія", "Педагогіка" "Теорії і методики трудового та початкового професійного навчання", "Технічна творчість учнів", "Нарисна геометрія і креслення з методикою викладання", "Практикум в навчальних майстернях" та інших. Але програма фахового випробування не є механічним повторенням відповідних курсів. Розкриваючи у ході випробування питання вибраних курсів вступники повинні використовувати власний досвід, набутий у процесі самостійного поглиблення і розширення знань, технологічної та науково-виробничої практики. Тому одні і ті ж положення вони повинні розкривати на фаховому випробуваннні детальніше і глибше, ніж на семестрових екзаменах.

З урахуванням профілю майбутньої спеціальності вступники повинні продемонструвати:

 • розуміння суті поставленого питання;

 • уміння застосовувати набуті знання при розрахунку і підборі матеріалів, механізмів та машин.

Їхні відповіді повинні свідчити про готовність до навчання на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» .


ЗМІСТ фахового випробування


Машинознавство

 1. Визначення рівнодійної сил геометричним та аналітичним способами.

 2. Визначення реакції опори і моментів защемлення.

 3. Просторова система сил. Центр тяжіння.

 4. Основні поняття кінематики. Найпростіші приклади руху твердого тіла.

 5. Складний рух твердого тіла.

 6. Основні положення опору матеріалів.

 7. Розтяг і стиск. Поздовжні та поперечні деформації. Закон Гука.

 8. Механічні випробування, механічні характеристики конструкційних матеріалів.

 9. Напруження і деформації кручення.

 10. Напруження на міцність при згині.

 11. Розрахунок бруса круглого поперечного перерізу при сукупності основних деформацій.

 12. Стійкість стиснутих стержнів.

 13. Матеріали у машинобудуванні та аргументація їхнього вибору.

 14. Основи надійності роботи деталей та механізмів машин.

 15. Основи класифікації та вибору механічних передач.

 16. Фрикційні та пасові передачі. Варіатори.

 17. Зубчасті передачі.

 18. Ланцюгові передачі.

 19. Черв’ячні передачі. Передача «гвинт-гайка».

 20. Осі та вали.

 21. Підшипники ковзання та кочення.

 22. Пружинні елементи машин.

 23. Муфти.

 24. З’єднання різьбою.

 25. З’єднання зварюванням.

 26. Клемові (фрикційно-гвинтові) з’єднання. З’єднання паянням та склеюванням.

 27. Шпонкові (плішкові) з’єднання.

 28. Шліцьові (зубчасті) з’єднання.

 29. З’єднання деталей гарантованим натягом.

 30. Заклепкові з’єднання.


Основи виробництва

 1. Властивості металів і методи їх визначення. Класифікація металів. Фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості конструкційних матеріалів. Методи визначення механічних властивостей. Поняття про в’язке і крихке руйнування металів.

 2. Діаграма стану подвійних сплавів І-ІV типів. Поняття про діаграми стану і методи їх побудови. Правило фаз (закон Гібсона). Діаграма стану бінарних сплавів І-ІV типів. Взаємозв’язок між типом діаграми стану і властивостями сплавів. Діаграма стану залізо-цементит.

 3. Виробництво чавуну. Основні способи виробництва металів і сплавів із руд. Основні матеріали в металургії. Вихідні матеріали для виплавляння чавуну і їх підготовка до плавлення.

 4. Виробництво сталі. Суть переробки чавуну на сталь. Киснево-конверторний і мартенівський способи виробництва сталі. Виплавляння сталі в електропечах. Розливання сталі. Технологія прямого відновлення заліза із руд і виплавляння сталі.

 5. Кольорові метали та сплави. Мідь та її сплави. Алюміній та його сплави. Титан і його сплави. Магній і його сплави. Сплави на основі олова та свинцю (бабіти).

 6. Інструментальні сталі та матеріали. Принцип вибору матеріалів для інструменту. Класифікація інструментальних сталей за теплостійкістю.

 7. Технологія термічної обробки сталей. Класифікація видів термічної обробки.

 8. Хіміко-термічна обробка сталей (х.т.с). Теоретичні основи х.т.с. Азотування сталей. Ціанування і нітроцементація сталей. Дифузійна металізація сплавів.

 9. Класифікація способів ОМТ. Вплив різних факторів на пластичність металів і опір деформуванню. Вибір температури нагрівання для обробки металів тиском.

 10. Ливарне виробництво. Суть ливарного виробництва. Класифікація способів ливарного виробництва. Технологічний процес виготовлення відливок в разові піщані форми.

 11. Зварювання металів. Суть процесу зварювання. Класифікація способів зварювання. Термічний клас зварювання (електродугове, електрошлакове, газове, електропроменеве).

 12. Пластичні маси. Поняття про полімери та їх класифікація. Термопластичні і термоактивні пластмаси. Технологічні процеси переробки пластмас у вироби.

 13. Деревні матеріали. Макро- і мікробудова деревини. Фізико-механічні властивості деревини. Види деревних матеріалів. Способи обробки деревини.

 14. Суть процесу різання. Класифікація рухів в металоріжучих верстатах. Схеми обробки різанням.

 15. Основні відомості про металорізальні верстати. Класифікація металорізальних верстатів.

 16. Точіння. Свердління, розточування. Фрезерування. Стругання, довбання, протягання. Зубонарізування. Шліфування.

 17. Основні поняття забезпечення точності оброблюваних деталей. Шорсткість оброблюваних поверхонь. Основні інструменти і прилади.

 18. Основні поняття про різання деревини. Основні параметри, що характеризують процес різання. Допуски і посадки в деревообробці.

 19. Деревообробні верстати, їх класифікація, будова і призначення. Класифікація деревообробних верстатів. Налагодження та настроювання деревообробних верстатів.

 20. Види і призначення інструментів для деревообробних верстатів.

 21. Обробка деревини на деревообробних верстатах. Види механічної обробки деревини.

 22. Обробка сучасних пресованих матеріалів, що мають у своїй основі деревину, на деревообробних верстатах.

 23. Технологічний процес як основи промислового виробництва.

 24. Елементи технологічного процесу.

 25. Автоматизації технологічних процесів.

 26. Екологічні проблеми сучасного виробництва.

 27. Структура основних форм організації процесу виробництва.

 28. Ефективність виробництва. Якість продукції.

 29. Трудові ресурси та їх використання в процесі виробництва, їх склад і структура. Наукова організація праці та оплати праці.

 30. Основи теорії управління виробництвом.


Теорія і методика трудового навчання

 1. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів: сутність, мета, завдання, принципи, компоненти, зміст та умови реалізації.

 2. Психологічні основи трудової діяльності людини: сутність, структура, елементи, їх психологічна структура та види.

 3. Психофізіологічні основи процесу формування трудових навичок: сутність, закономірності, етапи та принципи.

 4. Психофізіологічні основи формування трудових умінь: сутність, структура, етапи та умови.

 5. Психологічні основи суті і процесу формування та розвитку технічних здібностей у школярів в процесі трудового навчання.

 6. Політехнічні основи трудової підготовки школярів: сутність, завдання, зміст, шляхи реалізації.

 7. Особистість вчителя трудового навчання, його основні професійно-педагогічні вміння.

 8. Система дидактичних принципів трудового навчання, їх характеристика і шляхи реалізації.

 9. Системи трудового навчання, їх характеристика та особливості використання в сучасних умовах.

 10. Система організаційних форм трудової підготовки учнів, їх характеристика та особливості реалізації в загальноосвітніх навчальних закладах.

 11. Урок (заняття) як основна форма трудового навчання: типи занять, їх структура.

 12. Методи повідомлення учням техніко-технологічних відомостей та закріплення їх на занятті. Методичні прийоми та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на заняттях трудового навчання.

 13. Методи демонстрації об’єктів та явищ, що вивчаються, зображень та прийомів роботи на заняттях трудового навчання. Вимоги до демонстрації натуральних об’єктів та їх моделей і макетів.

 14. Методи навчання учнів практичній роботі та розвитку їх самоконтролю на заняттях трудового навчання.

 15. Метод проектів у трудовому навчанні: види, етапи та стадії виконання проектів у різних вікових групах учнів.

 16. Завдання і зміст підготовки вчителя трудового навчання до занять. Попереднє і біжуче планування занять з трудового навчання у 5-9 класах.

 17. Характеристика, завдання, функції і змістові лінії освітньої галузі „Технологія” в основній школі.

 18. Організація та обладнання шкільних майстерень і кабінетів з трудового навчання для учнів 5-9 класів. Вимоги до приміщень та ведення господарства майстерень.

 19. Завдання і зміст трудового навчання учнів 5-9 класів та їх подальше вдосконалення в сучасних умовах розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

 20. Зміст і методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню виробів з деревини і металу.

 21. Зміст і методика навчання учнів 5-8-х класів конструюванню, проектуванню та виготовленню виробів з деревини і металу.

 22. Зміст і методика вивчення учнями 5-8-х класів конструкційних матеріалів та способів їх обробки.

 23. Зміст і методика вивчення учнями 5-9-х класів основ техніки і технологій.

 24. Зміст і методика навчання учнів 9-го класу проектуванню і виготовленню комплексного виробу.

 25. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 5-6-х класах.

 26. Зміст і особливості методики вивчення варіативних модулів у 7-9-х класах.

 27. Інтерактивні технології в трудовому навчанні: сутність, класифікація, методика організації і використання на уроках.

 28. Нетрадиційні уроки трудового навчання: сутність, класифікація, методика організації і проведення.

 29. Особистісно-орієнтовані технології в трудовому навчанні: сутність, види, методика організації і використання на уроках.

30. Організаційно-методичні умови проектно-технологічної діяльності учнів на заняттях з трудового навчання.


Нарисна геометрія та креслення з методикою навчання.

Практикум в навчальних майстернях

 1. Геометричні побудови, що використовуються при виконанні креслень.

 2. Перерізи: призначення, класифікація, правила виконання.

 3. Утворення розрізів: призначення, правила виконання, класифікація розрізів.

 4. Умовності і спрощення, які застосовують при виконанні креслень.

 5. Ескізи. Послідовність і правила виконання ескізів.

 6. Зображення і позначення різьб на кресленнях. Класифікація різьб.

 7. Складальні креслення. Читання складальних креслень.

 8. Виконання робочих креслень по складальному кресленню. Деталювання.

 9. Аксонометричні проекції. Види аксонометричних проекцій.

 10. Кінематичні схеми. Правила читання і виконання схем.

 11. Завдання і зміст курсу «Креслення» для загальноосвітніх навчальних закладів.

 12. Основні форми і методи вивчення креслення в школі.

 13. Особливості методики підготовки і проведення уроків з креслення в школі.

 14. Графічні задачі на уроках креслення: класифікація, характеристика та методика розв’язування.

 15. Графічні і практичні роботи на уроках креслення в школі: зміст та методика проведення.

 16. Шляхи реалізації дидактичних принципів навчання на уроках креслення.

 17. Методика навчання учнів виконанню ескізів деталей на уроках креслення.

 18. Методика вивчення теми «Виконання та читання креслень предметів».

 19. Методика вивчення теми «Геометричні побудови під час виконання креслень» на уроках креслення.

 20. Методика вивчення теми «Технічні схеми» на уроках креслення.

 21. Металорізальні верстати: призначення, класифікація. Токарні верстати: призначення, види.

 22. Призначення, будова і принцип дії токарно-гвинторізного верстату. Догляд за ним.

 23. Деревообробні верстати: призначення, класифікація.

 24. Призначення, будова і принцип дії верстата СТД 120 М.

 25. Токарні різці: призначення, будова, геометрія, класифікація.

 26. Технологія точіння конічних поверхонь на токарно-гвинторізних верстатах. Способи точіння конічних поверхонь.

 27. Шипові з'єднання: призначення, види, технологія виготовлення.

 28. Слюсарні операції: класифікація, характеристика.

 29. Столярні операції: класифікація, характеристика.

 30. Призначення, будова і принцип роботи верстата НГФ 110-Ш4.

Знання і вміння вступників оцінюються за 200-бальною шкалою відповідно до повноти і правильності відповіді на кожне з питань. При цьому фаховою атестаційною комісією виставляється оцінка за такими критеріями:

181-200 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу; глибоке і аргументоване доведення теоретичних положень; уміння інтегрованого застосування теоретичних знань з фахових дисциплін, вільне володіння і адекватне застосування термінології;

152-180 – за правильне і глибоке розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому при доведенні теоретичних положень допускаються окремі неточності непринципового характеру;

124-151 – за правильне розуміння суті питання програмного матеріалу, якщо при цьому допускаються окремі неточності у формулюваннях, доведеннях теоретичних положень; відповідь характеризується поверховістю і фрагментарністю;

^ 106-123 – за невірні, фрагментарні відповіді, які демонструють нерозуміння суті програмного матеріалу в цілому.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Александров М.П. Подъемно-транспортные машины / Александров М.П. - М.: Машиностроение, 1984. – 336 с.

  2. Анурьев В.Н. Справочник конструктора машиностроителя. т. 1,2,3. / Анурьев В.Н. -М.: Машиностроение, 1980.

  3. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин / Артоболевский И.И. - М.: Наука, 1988. - 639 с.

  4. Баранов Н.А. Технология металлов / Баранов Н.А. [и др.]. - М., Металургиздат, 1963. – 554 с.

  5. Баскаков А.Д. Теплотехника / Баскаков А.Д. - М.: Высшая школа, 1992. – 343 с.

  6. Батышев С.Я. Производственная педагогика / Батышев С.Я. - М.: Машиностроение, 1984.

  7. Беспалько В.П. Методика обучения автоделу в средней школе. / Беспалько В.П. - М.: Просвещение, 1977.

  8. Білоножко М.А. Рослинництво з основами землеробства / Білоножко М.А., Руденко І.С. [і ін.]. - К.: Урожай, 1986.

  9. Буталов В.А. Технология металлов / Буталов В.А. - М., Металургиздат, 1959. - 502 с.

  10. Гедвило О.А. Різання матеріалів, верстати та інструменти / Гедвило О.А. – К.: Вища школа, 1980. – 199 с.

  11. Гельман Б.М. Сельскохозяйственные тракторы / Гельман Б.М., Москвин М.В. - М.: Высшая школа, 1978.

  12. Гильбух Ю.З. Психология трудового воспитания школьников / Гильбух Ю.З., Верещак Е.П. - К.: Рад. школа, 1987. - 255 с.

  13. Гончаренко В.С. Сільськогосподарські машини та їх використання / Гончаренко В.С. - К.: Урожай, 1966.

  14. Горбунов Б.И. Обработка металлов резанием, металлорежущий инструмент и станки / Горбунов Б.И. - М.: Машиностроение, 1981. - 287с.

  15. Гринберг Б.Г. Металловедение и термическая обработка / Гринберг Б.Г. - М., 1963.

  16. Гуревич А.М. Тракторы и автомобили / Гуревич А.М. - М.: Колос, 1983.

  17. Діденко М.К. Експлуатація машинно-тракторного парку / Діденко М.К. - К.: Вища школа, 1983.

  18. Добровольский В.І. Технологія металів / Добровольский В.І., Чумак М.Г. - К., "Радянська школа", 1962. - 280 с.

  19. Душков Б.А. Индустриально-педагогическая психология / Душков Б.А. - М,: Просвещение, 1987. - 208 с.

  20. Дьомін А.М. Методика вивчення трактора в школі / Дьомін А.М. - К.: Рад. школа, 1981.

  21. Ердеди А.А. Техническая механика / Ердеди А.А. [ и др.]. - М.: Высшая школа, 1991. - 303 с.

  22. Ефремов Ю.М. Металлорежущие станки / Ефремов Ю.М. - М.: Машиностроение, 1985. – 320 с.

  23. Жаров М.С. Методика изучения курса «Трактор». Пособие для учителя / Жаров М.С. - М.: Просвещение, 1986. - 191 с.

  24. Иванов М.Н. Детали машин / Иванов М.Н. - М.: Высшая школа, 1987. - 320с.

  25. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов / Ицкович Г.М. - М.: Высшая школа, 1986. - 351с.

  26. Кальней В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. / Кальней В.А., Капралова В.С., Поляков В.А. -М.: Просвещение, 1987 - 192 с.

  27. Комляков В.Н. Краткий курс теоретической механики / Комляков В.Н. - К.: Высшая школа, 1993. - 311с.

  28. Косилов С.А. Физиологические основы режима труда подростков / Косилов С.А., Леонова Л.А. - М.: Медицина, 1967. - 140 с.

  29. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Костюк Г.С. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

  30. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам / Крайнев А.Ф. - М.: Машиностроение, 1987. – 560 с.

  31. Кузнецов М.М. Автоматизация производственных процессов / Кузнецов М.М. - М.: Машиностроение, 1985. – 576 с.

  32. Куклин Н.Г. Детали машин / Куклин Н.Г., Куклина Г.С. - М.: Высшая школа, 1987. – 337 с.

  33. Кучер А.М. Технология металлов / Кучер А.М. - Л., 1987. - 213с.

  34. Лернер П.С. Токарна і фрезерна справа. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / Лернер П.С., Лук'янов П.М. [Пер. з рос. - 2-е вид, перероб. і доп.]. - К.: Освіта, 1993. -224 с.

  35. Малов В.Н. Технология машиностроения / Малов В.Н. - М., 1990.

  36. Милирян Е.А. Психология формирования политехнических общетрудовых умений / Милирян Е.А. - М.: Педагогика, 1973.

  37. Никифоров В.М. Технология металлов / Никифоров В.М. - К., 1984.

  38. Никало Н.Г.Педагогічна книга майстра виробничого навчання. Навч.-метод. посібник / Ничкало Н.Г. [ 2-е вид., перероб. і доп.]. - К.: Вища школа, 1994.

  39. Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений / Новиков А.М. - М.: Высшая школа, 1986. - 288 с.

  40. Патон Б.Е. Наука - техника – производство / Патон Б.Е. - М., 1996.

  41. Писаренко Г.С. / Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С. [и др.]. - К.: Наукова думка, 1988. - 735с.

  42. Поляков В.А. Методика трудового обучения и воспитания учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах / Поляков В.А., Соколов Б.А., Уланов В.Г. - М.: Просвещение, 1979.

  43. Поляков В.А. Общая методика трудового обучения в старших классах / Поляков В.А., Ставровский А.Е. - М.: Просвещение, 1980.

  44. Потапенко А.Т. Тракторы / Потапенко А.Т., Рябченко П.С., Коришко С.А. - К.: Урожай, 1983.

  45. Решетов Д.Н. Детали машин / Решетов Д.Н. - М.: Высшая школа, 1987.– 410 с.

  46. Родичев В.А. Тракторы и автомобили / Родичев В.А., Родичева Г.И. - М.: Высшая школа, 1989.

  47. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины / Спиваковский А.О. - М.: Машиностроение, 1983. - 487с.

  48. Терехов В.К. Металловедение и конструкционные материалы / Терехов В.К. - М., 1981. – 223 с.

  49. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін / Тхоржевський Д.О. - К.: Вища школа, 1992 -334 с.

  50. Федосеев В.И. Сопротивление материалов / Федосеев В.И. - М.: Наука, 1983. – 539 с.

  51. Фелипов Г.В. Режущий инструмент / Фелипов Г.В. - Л.: Машиностроение, 1981. – 287 с.

  52. Фигурнов В.Э. ЭВМ руководство для пользователя / Фигурнов В.Э. - М.: Наука, 1991.

  53. Чугаев Р.Р. Гидравлика / Чугаев Р.Р. - М: Высшая школа, 1993. – 520 с.

  54. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / Якушев А.И. - М.: Машиностроение, 1987. – 351 с.

  55. Янцур Н.С. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод. рекомендации / Янцур Н.С., Ковалев В.Н., Петров Я.А. - Ровно: РИОУП, 1991. - 88 с.

  56. Янцур М.С. Організація трудового навчання учнів VIII-IX класів на навчально-виробничій базі. Монографія / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ, 2005. – 104 с.

  57. Янцур М.С. Практикум з теорії і методики трудового й професійного навчання. Навчальний посібник для студентів, вчителів та майстрів трудового і виробничого навчання / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с.: іл.

  58. Янцур М.С. Практикум з теорії трудового навчання. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / Янцур М.С. − Рівне: РДГУ РВВ, 2010. − 160 с.: іл.

  59. Янцур М.С. Теорія трудового навчання. Навчальний посібник:курс лекцій. Для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” / Янцур М.С. – Рівне: РДГУ РВВ, 2010 − 395 с.:іл.Схожі:

\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М «27» лютого 2012 року програма фахового випробування
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 010103 «Технологічна освіта» (обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (обслуговуюча праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. " " 2013 р. Програма фахового випробування
Укладачі: А. О. Сяський, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для
Укладачі: А. С. Юсенко, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового iconЗатверджую голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” спеціальності 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта»(обслуговуюча праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового iconЗатверджую” Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. "27" лютого 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”
Педагогічна освіта” за напрямом підготовки 01010301 "Технологічна освіта (технічна праця)" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня...
\"затверджую\" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. «27» лютого 2012 року програма фахового icon"затверджую" Голова приймальної комісії Рівненського державного гуманітарного університету проф. Постоловський Р. М. 2013 р. Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” зі спеціальності 01010301
Укладачі: М. С. Янцур, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної І графічної освіти та профорієнтації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи