Кафедра театральної режисури “Затверджую” icon

Кафедра театральної режисури “Затверджую”
Скачати 195.76 Kb.
НазваКафедра театральної режисури “Затверджую”
Дата13.09.2012
Розмір195.76 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ


ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТЕАТРАЛЬНОЇ РЕЖИСУРИ
Затверджую”


Голова приймальної комісії

Ректор Рівненського державного

гуманітарного університету


__________проф. Постоловський Р.М.

“27” лютого 2012 р.


Програма фахового випробування

для вступників на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань «Мистецтво»

за напрямом підготовки 6.020201 «Театральне мистецтво»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


РІВНЕ -2012
Програма фахового випробування (творчого конкурсу) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0202 «Мистецтво» за напрямом підготовки 6.020201 «Театральне мистецтво» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укладач: Богатирьов В.О. – Рівне, РДГУ. – 2012.


Укладач – Богатирьов В.О. – зав. кафедрою театральної режисури, доцент, кандидат педагогічних наук.


Програма фахового випробування (творчого конкурсу) призначена на допомогу вступникам на навчання за напрямом підготовки «Театральне мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» у Рівненському державному гуманітарному університеті. В ній визначені вимоги до рівня підготовки вступників, вимоги до наявності певних творчих даних, запропоновано умови та завдання, які мають бути виконані в ході творчого конкурсу, навички та уміння, які має продемонструвати вступник фаховій атестаційній комісії під час фахового випробування. В програмі визначено основні критерії оцінки відповідей та виконання практичних творчих завдань вступників на фаховому випробуванні (творчому конкурсі), вказано рекомендовані літературні джерела.


Програма схвалена і рекомендована до друку кафедрою театральної режисури протокол № 8 від 20 лютого 2012 року.


^ Пояснювальна записка.


Фахове випробування (творчий конкурс) проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в РДГУ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання та уміння для подальшої самостійної творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.

Вступники, які мають на меті отримати кваліфікацію “^ Режисер драматичного театру ”, повинні мати творчі здібності, виявити відповідні фахові уміння, необхідні знання у галузі акторського мистецтва в обсязі освітньо-професійної програми відповідної кваліфікації молодшого спеціаліста. Під час фахового випробування вони повинні виявити:

Знання:

 • теорії акторської майстерності, основних положень системи К.С.Станіславського;

 • основних етапів еволюції професії актора драматичного театру;

 • історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури;

 • історії написання літературних творів, виконуваних абітурієнтом під час випробування;

 • театральної термінології та літератури за фахом, основ теорії театрального мистецтва.

Уміння:

 • грамотно і виразно виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою літературні твори;

 • грамотно визначати жанрові особливості драматургії при втіленні монологу;

 • створити характер, образ дійової особи;

 • співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування.

Навички:

 • акторського перевтілення;

 • темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні літературних творів;

 • органічної дії;

 • м`язового звільнення;

 • слухового, зорового та емоційного сприйняття;

 • досконале володіння навиками засобів виразності звуку, тембру, голосу, пластичної виразності тіла.Вступники, які мають на меті отримати кваліфікацію “^ Режисер драматичного театру”, повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.

Під час фахового випробування вступники повинні виявити:

Знання:

 • теорії режисури та майстерності актора, розуміння основних положень системи К.С.Станіславського;

 • основних етапів еволюції режисерсько-постановочного мистецтва;

 • історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури;

 • технології постановки театральної вистави;

 • специфіки режисерського аналізу драматургії;

 • театральної термінології та літератури за фахом;

 • технології розробки режисерського задуму та постановчого процесу.

Уміння:

 • зробити режисерський розбір п’єси;

 • дієво сприймати життя і драматургію;

 • оперувати дієвими і видовищними поняттями у визначенні суті події;

 • грамотно відповідати на запитання з теорії та історії вітчизняного і світового мистецтва.

Навички:

 • акторського перевтілення;

 • темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні літературних творів;

 • м`язового звільнення;

 • слухового, зорового та емоційного сприйняття;

 • володіння елементами хореографії та вокалу;

 • володіння засобами виразності звуку, тембру, голосу, пластичною виразністю тіла;

 • володіння засобами створення видовища;

 • володіння прийомами постановки театральної вистави;

 • організаційно-творчої роботи у театральному колективі.


Для проходження творчого конкурсу вступник має подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Фахове випробування вимагає виявлення громадянської позиції вступника, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людські характерів; виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

Фахове випробування (творчий конкурс) складається з двох частин:
1– виконавська майстерність.
Вступник повинен виконати літературні твори та пройти перевірку музично-ритмічних та пластичних здібностей.
2– спеціальність (співбесіда):
Відповідно вступник під час фахового випробування повинен:

 • виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення;

 • зробити самостійно режисерський аналіз однієї із запропонованих п’єс, розробити режисерський задум вистави та більш детально – втілення однієї з ключових сцен у виставі, підкріплене ескізами сценографічного вирішення,костюмів, експікацією музичної партитури, тощо.
  пройти співбесіду на виявлення загальногокультурного рівня, його обізнаності щодо питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.Перед творчим конкурсом вступники мають пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення музичного супроводу виконання вокальних та хореографічних творів, обрана для режисерського аналізу драматургія.


Продемонстровані вступником знання та уміння оцінюються за 200- бальною шкалою відповідно до рівня володіння творчими даними та повноти і вичерпності, оригінальності та виправданості застосованих засобів виразності при виконанні запропонованих творчих завдань.


Таблиця

оцінювання результатів фахового випробування вступників,

які мають на меті здобути кваліфікацію «Актор драматичного театру».

Таблиця оцінювання І етапу фахового випробування (творчого конкурсу)

Виконавська майстерність (Перевірка акторських даних.)

Спеціальність (Співбесіда, пісня, танець, етюд)

^ Оцінка за 5 бальною

шкалою

Шкала оцінювання

100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Незадовільно

106-123

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані.

Вступник не підготував до показу репертуар, не виявив музичних і ритмічних даних. Невпевнено почувається у запропонованих обставинах етюду, дія нелогічна, виявляється м’язовий затиск. Не орієнтується в питаннях театрального мистецтва.

Задовільно

124-151

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані. Вступник виявляє слабкі музичні та пластичні дані, демонструє зображення сценічної дії, не вірить у запропоновані обставини, має недостатні творчі дані, окремі та фрагментарні знання з театрального мистецтва. Виявляє недостатньо обізнаність у галузі інших видів мистецтва.

Добре

152-180

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності. Вступник добре володіє тілом та голосом, має музичний слух, ритмічні дані, добре рухається під музику, підготував відповідний його даним репертуар. Має достатні знання про театральне мистецтво, володіє певною театральною термінологією, демонструє обізнаність в суміжних видах мистецтва.

Відмінно

181-200

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє сценічною імпровізацією.

Вступник бездоганно виконує пісню, танець. Демонструє блискучі вокальні та пластично-ритмічні дані, бездоганне володіння тілом та голосом. Акторський етюд логічний, має сюжет, точну і органічну сценічну дію, виразні пристосування і яскраві оцінки фактів. Вільно орієнтується в питаннях історії та теорії театру, демонструє розуміння особливості творчого процесу створення ролі та вистави.
Таблиця

оцінювання результатів фахового випробування вступників,

які мають на меті здобути кваліфікацію «Режисер драматичного театру»


Таблиця оцінювання І етапу фахового випробування (творчого конкурсу)

Виконавська майстерність (Перевірка акторських даних.)

Спеціальність (Режисерський аналіз п’єси. Співбесіда)

^ Оцінка за 5 бальною

шкалою

Шкала оцінювання

100-200 балів


Критерії оцінювання знань абітурієнтів


Незадовільно

106-123

Вступник не підготував до показу репертуар, не впевнений у виконанні тексту. Виявляє лише окремі творчі дані. Режисерський аналіз не готовий. Вступник не розуміє проблематики, не бачить сюжету, не володіє засобами театральної виразності.

Задовільно

124-151

Вступник підготував до показу не всі обов’язкові твори, демонструє слабкий рівень майстерності виконання. Допускає порушення логіки. Має недостатні творчі дані. Режисерський аналіз неглибокий. Відсутній дієвий підхід. Режисерський аналіз неглибокий. Відсутній дієвий підхід до розуміння сюжету. Примітивно і поверхово аналізується проблематика п’єси, характери дійових осіб

Добре

152-180

Вступник добре підготував репертуар до показу. Має добрі творчі дані і певні недоліки у виконавський майстерності. Режисерський аналіз ґрунтовний, демонструє окремі елементи режисерського бачення. Не відчувається бачення стильових та жанрових особливостей драматургії. Дещо поверховий асоціативний ряд режисерського трактування п’єси.

Відмінно

181-200

Вступник бездоганно виконує репертуар, демонструє блискучі творчі дані, в тому числі в інших видах мистецтва. Володіє сценічною імпровізацією.

Режисерський аналіз і трактування твору демонструють оригінальний творчий підхід, образне вирішення. Вступник вільно володіє режисерськими засобами театральної виразності, впевнено оперує спеціальною термінологією. Відчуває цілісність образу вистави.^ ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Фахове випробовування(творчий конкурс) складається з двох частин

Для вступників, які планують здобути кваліфікацію «Актор драматичного театру»

І. Виконавська майстерність (перевірка акторських даних)

Програма фахового випробування передбачає знання фахових дисциплін освітньо–кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціалізацією «Акторське мистецтво», «Народна художня творчість».

Запроваджене випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: практичної та теоретичної. Теоретична частина має за мету виявити знання з теорії акторської майстерності. Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах в публічної самотності та звернений монолог або уривку з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Крім оцінки здатностей абітурієнта перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.

Практична частина складається з виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах в публічної самотності та звернений монолог або уривку з моно вистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Крім оцінки здібностей абітурієнта перевіряються його зовнішні, голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.

1. Виконання монологу з п’єси будь-якого жанру в обставинах публічної самотності або уривку з моновистави (самостійно підготовлених абітурієнтом). Перевірка абітурієнта на володіння психофізичним апаратом актора, володіння всіма елементами сценічної дії, перевтілення в образ, внутрішнє бачення, створення внутрішнього монологу, володіння «другим» планом у виконанні монологу, створення мовної характеристики та внутрішнього і зовнішнього характеру.

2. Виконання абітурієнтом самостійно підготовленого танцю. Демонстрація абітурієнтами професійних умінь і навичок з народного сюжетного, бального або сучасного танцю за вибором абітурієнта.


З метою більш повного вияву творчих здібностей фахова атестаційна комісія має право давати вступникові завдання, які не виходять за межі запропонованої програми. Вступник може включити до програми фахового випробування (творчого конкурсу) інші творчі роботи, крім вказаних вище у переліку.

ІІ .«Спеціальність (співбесіда - Основи теорії та історії театрального мистецтва) передбачає: перевірку знань основ теорії акторської майстерності.


^ Орієнтовні питання теоретичного рівня

 1. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. Станіславського - “Робота актора над собою”.

 2. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – пам'ять фізичних дій. Наведіть приклади вправ.

 3. Розкрийте основні етапи роботи над створенням образу у виставі.

 4. Розкрийте поняття “сценічна задача” та охарактеризуйте її елементи.

 5. Поясніть сутність методу фізичної дії К.С. Станіславського та біомеханіки Мейєрхольда.

 6. Розкрийте поняття “партитура ролі”. Поясніть її значення в роботі актора над роллю.

 7. Розкрийте сутність вчення К.С. Станіславського про сценічну дію та охарактеризуйте види сценічної дії.

 8. Охарактеризуйте елементи сценічної дії - сценічна віра та безпосередність. Наведіть приклади вправ.

 9. Надайте характеристику природи акторської гри. Поясніть єдність фізичної та психічної дії.

 10. Розкрийте значення словесної дії у творчості актора.

 11. Охарактеризуйте основні частини системи К.С. Станіславського.

 12. Поясніть сутність сценічної задачі та охарактеризуйте її елементи.

 13. Розкрийте основні положення одного з розділів системи К.С. Станіславського – “Робота актора над роллю”.

 14. Охарактеризуйте елемент сценічної дії – відчуття правди, логіка та послідовність. Наведіть приклади вправ.

 15. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера Леся Курбаса з акторами.

 16. Розкрийте поняття “акторське пристосування” та поясніть їх значення у роботі актора над роллю.

 17. Надайте характеристику акторському мистецтву України на сучасному етапі.

 18. Розкрийте поняття “сценічна правда”. Поясніть сутність органічності виконавця на сцені.

 19. Поясніть значення внутрішньої та зовнішньої характерності в роботі актора над роллю.

 20. Охарактеризуйте застільний період роботи актора над роллю та розкрийте його цілі та задачі.

 21. Розкрийте поняття “запропоновані обставини”, “магічне “якби” та їх роль над створенням образу.

 22. Поясніть сутність поняття: «актор - носій специфіки театру».

 23. Розкрийте сутність елементу сценічної дії – сценічної уваги. Наведіть приклади вправ.

 24. Розкрийте поняття “сценічні відношення” та оцінка факту. Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічними відношеннями.

 25. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи системи К.С.Станіславського та поясніть їх важливість у роботі актора над роллю.

 26. Розкрийте поняття «сценічна уява та фантазія». Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічною уявою та фантазією.

 27. Розкрийте сутність домашньої роботи актора над роллю.

 28. Розкрийте поняття «надзавдання та наскрізна дія ролі», шлейф та перспектива ролі. Наведіть приклади.

 29. Поясніть сутність роботи актора над роллю. Розкрийте поняття «дійовий аналіз життя ролі”.

 30. Поясніть роль тренінгу у набутті акторської майстерності та наведіть приклади вправ на тренування акторської психотехніки.

 31. Розкрийте поняття “м'язова свобода”. Наведіть приклади вправ на розвиток "внутрішнього м'язового контролера".

 32. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та зерно ролі. Наведіть приклади.

 33. Розкрийте поняття «словесна дія». Поясніть важливість виявлення підтексту в роботі актора над роллю.

 34. Розкрийте поняття «сценічна віра». Наведіть приклади вправ на оволодіння сценічною вірою.

 35. Обґрунтуйте значення внутрішнього монологу та бачення в пошуку вірної сценічної дії та акторського самопочуття.

 36. Розкрийте поняття «емоційна пам'ять». Наведіть приклади вправ на розвиток емоційної пам'яті.

 37. Розкрийте значення «акторських манків» та наведіть їх приклади.

 38. Розкрийте поняття “темпо-ритм”. Поясніть значення роботи актора над оволодінням темпо-ритмом. Наведіть приклади вправ.

 39. Поясніть основний принцип системи К.С. Станіславського – принцип перевтілення. Наведіть приклади.

 40. Поясніть значення вивчення матеріалів дійсного життя в роботі актора над роллю.


^ Для вступників, які планують здобути кваліфікацію « Режисер драматичного театру»

І. Виконавська майстерність (перевірка акторських даних)

ІІ. Спеціальність (співбесіда - режисерський аналіз п’єси (усний). Вступник повинен представити атестаційній комісії режисерський розбір однієї з п’єс української чи зарубіжної драматургії, або твору образотворчого мистецтва (орієнтовний перелік п’єс додається).

Режисерський аналіз п’єси.

У режисерському аналізі п’єси необхідно висвітлити такі питання:

 • актуальність вибору даної п’єси;

 • коротка характеристика творчості автора;

 • ряд подій (сюжет), головні події;

 • конфлікт, предмет конфлікту, дію та протидію у п’єсі;

 • тему, ідею, жанр п’єси;

 • композицію (зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, фінал);

 • характеристику основних дійових осіб;

 • надзавдання майбутньої вистави.

На основі розбору п’єси вступник відтворює образне бачення одного з епізодів (картини п’єси) за вибором, демонструючи свою здібність до просторового мислення та вміння використати виразні засоби театрального мистецтва (декорацію, музику, світло, шуми, тощо).


Орієнтовні питання теоретичного рівня

 1. Поясніть роль і функції режисера в постановці вистави.

 2. Розкрийте сутність методики роботи режисера з виконавцями в аматорському колективі.

 3. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування вибору.

 4. Назвіть основні етапи роботи режисера над виставою.

 5. Поясніть поняття “сценічне спілкування”, назвіть елементи та основні закони спілкування.

 6. Поясніть цілі розділу постановчого плану: ідейно-тематичний аналіз.

 7. Розкрийте роль дисципліни та етики в колективній творчій роботі теаьтрального колективу.

 8. Розкрийте зміст та задачі режисерського аналізу п’єси.

 9. Розкрийте значення постановчого плану вистави як проекту майбутнього сценічного твору.

 10. Назвіть засоби художньої виразності в роботі актора і режисера.

 11. Поясніть цілі розділу постановчого плану: партитура освітлення.

 12. Розкрийте значення задуму вистави та назвіть його основні елементи.

 13. Розкрийте поняття “сценічна задача” та охарактеризуйте її елементи та мотивацію.

 14. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська експлікація вистави.

 15. Поясніть значення наскрізної дії та надзавдання в роботі режисера над виставою.

 16. Розкрийте поняття “словесна дія”, поясніть значення словесної дії в творчості актора.

 17. Поясніть цілі розділу постановчого плану: характеристика дійових осіб.

 18. Обґрунтуйте твердження: “сценічна дія – основний виразник театрального мистецтва”. Назвіть види сценічної дії.

 19. Поясніть значення внутрішніх бачень та внутрішнього монологу в роботі актора.

 20. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування декоративно-художнього оформлення.

 21. Поясніть значення режисерської партитури, як засобу фіксації майбутнього видовища.

 22. Поясніть цілі розділу постановчого плану: обґрунтування партитури музики та шумів.

 23. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, реквізит, бутафорію.

 24. Розкрийте сутність методики організації роботи режисера з постановчою групою.

 25. Поясніть цілі розділу постановчого плану: режисерська партитура масового театралізованого заходу.

 26. Назвіть особливості роботи режисера над театралізованим концертом.

 27. Розкрийте значення атмосфери театралізованого заходу, назвіть засоби створення атмосфери.

 28. Назвіть вимоги до художньої цілісності вистави.

 29. Обґрунтуйте твердження: “конфлікт – основа сценічного твору”. Розкрийте поняття “дія, протидія та предмет боротьби”.

 30. Розкрийте поняття ”мізансцена” та назвіть її види.

 31. Поясніть особливості роботи виконавця над роллю та розкрийте методику створення характеристики образу.

 32. Поясніть цілі розділу постановчого плану: виписки на костюми, реквізит, бутафорію.

 33. Розкрийте сутність події, як основного матеріалу будови художнього твору.

 34. Розкрийте поняття «внутрішня та зовнішня характерність» та поясніть її значення у роботі виконавця.

 35. Поясніть цілі розділу постановчого плану: дієвий аналіз п’єси..

 36. Розкрийте сутність композиції та архітектоніки художнього твору.

 37. Поясніть роль і функції музично-шумового оформлення в театралізованому масовому заході.

 38. Назвіть основні компоненти театрального мистецтва та охарактеризуйте їх.

 39. Розкрийте основні принципи роботи видатного українського режисера Леся Курбаса з акторами.

 40. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи системи К.С. Станіславського.


Вступники, які отримали під час творчого конкурсу менше 124 балів, до участі в конкурсі щодо зарахування на денну або заочну форми навчання не допускаються.


П Е Р Е Л І К П’ЄС,

рекомендованих для фахового випробування


1. І.Котляревський “Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник”.

2. Т.Шевченко “Назар Стодоля”.

3.Г.Квітка-Основ’яненка“Шельменко-денщик”, “Сватання на Гончарівці.

4. І.Карпенко-Карий “Мартин Боруля”, “Сто тисяч”, “Хазяїн”, “Безталанна”.

5. М.Старицький “За двома зайцями”, “Не судилось”.

6. М.Кропивницький “Дай серцю волю”, “Пошились у дурні”, “По ревізії”, “Глитай або Павук”.

7. С.Васильченко “На першій гулі”.

8. Л.Українка “Лісова пісня”, “Камінний господар”, “Одержима”, “Бояриня”.

9. І.Франко “Украдене щастя”.

10. О.Олесь “Ніч на полонині”

11. В.Винниченко “Брехня”, “Закон”, “Чорна пантера і Білий ведмідь”.

12. М.Куліш “ 97”, “Патетична соната”, “Отак загинув Гуска”, “Мина Мазайло”.

13. О.Коломієць” Голубі олені”, ”Фараони”.

14. І.Кочерга “Свіччине весілля”, “Ярослав Мудрий”.

15. М.Зарудний “Тил”, “Обочина”.

16. В.Шекспір “Ромео і Джульєтта”, “Гамлет”, “Король Лір”.

17. Мольєр “Тартюф”, “Міщанин -шляхтич”, “Лікар мимоволі”

18. Лопе де Вега “Собака на сіні”

19. Бомарше “Одруження Фігаро”.

20. Г.Ібсен “Нора”.

21. Б.Шоу “Пігмаліон”.

22.Г.Лорка “Криваве весілля”, “Дім Бернарди Альби”.

23.Б.Брехт “Матінка Кураж та її діти”, “Трьохкопійчана опера”

24. М.Гоголь “Ревізор”, “Одруження”.

25. О.Островський “Безприданниця”, “Гроза”.

26. А.Чехов “Чайка”, “Вишневий сад”, “Освідчення”, “Ювілей”.

27. Л.Розумовська “Дорога Олена Сергіївна”.

28. О.Вампілов “Старший син”.

29. Л.Петрушевська “Любов”, “Квартира Коломбіни”.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Берсенев И. Об актерском искусстве / И. Берсенев. –М. : Искусство, 1961. – 349 с.

 2. Брехт Б. О театре : сб. ст. / Б. Брехт. – М.: Искусство, 1960 – 363 с.

 3. Брук П. Жодних секретів./ П.Брук . – Львів: ЛНУ, 2005.

 4. Вахтангов Е. Материалы и статьи / Е. Вахтангов. – М.: Искусство, 1989.– 310 с.

 5. Жуве Л. Мысли о театре / Л. Жуве. – М.: Искусство, 1960. – 298с.

 6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг/ С.В.Гиппиус.- СПб: Пройм- Еврознак, 2006.

 7. Захава В. Мастерство актера и режисера / В. Захава. – М.: Искусство, 1978. – 334 с.

 8. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли / М.И.Кнебель.

 9. Корифеї українського театру : зб. ст. – К., 1982.

 10. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього /Н.М. Корнієнко. – К., 1998.

 11. Корогодський З.Я. Этюд и школа / З.Я. Корогодский. – М.,1975.

 12. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского / Г.С.Кристи.- М.: ВТО, 1978.

 13. Курбас Л. Спогади / Л.Курбас. – К. : Мистецтво,1969. – 373 с.

 14. Немирович-Данченко В. О творчестве актера / В. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1984. – 623 с.

 15. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х томах / В. Мейерхольд. – М. : Искусство, 1968.

 16. Пацунов В.П. Театральна вертикаль. / В.П.Пацунов – К.: КНУКіМ, 2003.

 17. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. –М.: Искусство, 1983. – 424 с.

 18. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 1. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1983. – 398 с.

 19. Станиславский К. Работа актера над собой. Ч. 2. / К.Станиславский. – М. : Искусство, 1951. – 666 с. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2-х т./ Г.А. Товстоногов – Л. : Искусство, 1984.

 20. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені./ Р.О.Черкашин - К.,Вища школа, 1989.

 21. Чехов М. Литературное наследие. В двух томах. / М. Чехов. Т.2. (Об искусстве актера). – М.: Искусство, 1986. – 560 с.

 22. Журнали: “Український театр”, “Театр”, “Кіно і театр”.Схожі:

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconКафедра театральної режисури “Затверджую”
«спеціаліст» за напрямом підготовки 0202 «мистецтво» за спеціальністю 02020101 «Театральне мистецтво» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут мистецтв кафедра режисури театралізованих видовищ І свят шановні викладачі та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-творчої конференції
Які відбудеться 5 квітня 2012 року в м. Києві на базі накккіМ (актова зала, 11. 30)
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconОснови режисури театральних форм відпочинку

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconІ.І. Мечникова сучасні “синдроми” театральної критики
move to 1064-20619
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconПерелі к рекомендованих п’єс для вступного іспиту з режисури та майстерності актора

Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра режисури та хореографії Програма творчого конкурсу для абітурієнтів Галузь знань
Упродовж періоду подачі документів для абітурієнтів організовано консультації, де вони можуть з’ясувати особливості проведення творчого...
Кафедра театральної режисури “Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра музичного мистецтва І хореографії Кафедра вокалу та хорових дисциплін затверджую
Спеціалізація: художня культура, інструментально – виконавська майстерність; вокально – хорове мистецтво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи