Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році icon

Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Скачати 160.64 Kb.
НазваПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Дата13.09.2012
Розмір160.64 Kb.
ТипПравила прийому
Додаток 9.1

до правил прийому до Рівненського

державного гуманітарного університету


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році


Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АГ № 582087 від 17.10.2011 р., термін дії ліцензії 2016 р.).

Правила прийому розроблені приймальною комісією Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 р. № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення.

1.1. Рівненське музичне училище Рівненського державного гуманітарного університету оголошує прийом на підготовку фахівців для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на спеціальність "Музичне мистецтво", відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. До Рівненського музичного училища РДГУ приймаються громадяни України, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Рівненського музичного училища РДГУ для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць гарантовано. Гуртожиток відповідає всім нормам проживання.


ІІ. Вимоги до освітнього рівня вступників.

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.2. Рівненське музичне училище РДГУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців.

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Рівненському музичному училищі РДГУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров'я втратив можливість виконувати службові і посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, проведення творчих конкурсів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

4.1. Порядок роботи приймальної комісії Рівненського музичного училища РДГУ: Понеділок – п'ятниця – з 9.00 год. до 17.00 год.

Субота – з 9.00 до 13.00 год.

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.

5 серпня – неділя з 9.00 до 13.00 год.

4.2. Прийом заяв і документів, проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів, конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі освіти

Базова загальна середня освіта

Початок прийому заяв та документів.

2 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Рівненське музичне училище РДГУ.

17 липня 2012 року

Строки проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів.

18-31 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 год.

1 серпня 2012 року;

другий – не пізніше 12 год.

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 год.

8 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників.

за державним замовленням –

11 серпня 2012 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення, не пізніше 25 серпня 2012 року.


^ V. Порядок прийому заяв і документів до Рівненського музичного училища РДГУ.

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Рівненського музичного училища РДГУ в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних"

5.2. Вступники особисто подають заяву про вступ до Рівненського музичного училища РДГУ на спеціальність "Музичне мистецтво" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, форма навчання – денна.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ державного зразка про базову загальну середню освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- медичну довідку за формою 0-86-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- документ державного зразка про базову загальну середню освіту і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 0-86-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4.

При прийомі в порядку переведення або поновлення додається також академічна довідка встановленого зразка про незакінчену вищу освіту.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Рівненського музичного училища РДГУ, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

5.5. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів та творчих конкурсів у Рівненському музичному училищі РДГУ.

5.6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Рівненського музичного училища РДГУ.

5.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки, а також наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір.

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховується таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.2. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюється за 12-бальною шкалою. Результати творчого конкурсу оцінюються за 12-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше, ніж три.

6.3. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Рівненським музичним училищем РДГУ не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії Рівненського музичного училища РДГУ.

6.4. Творчий конкурс (спеціальність) – сольне виконання програми.

6.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів. що проведені училищем розглядає апеляційна комісія Рівненського музичного училища РДГУ склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

- Скарга вступника щодо оцінки вступних екзаменів та творчого конкурсу подається в день оголошення оцінки;

- додаткове опитування абітурієнтів при апеляції не допускається;

- апеляції з питань усунення вступника від участі у випробуваннях не розглядаються;

- засідання апеляційної комісії з розгляду скарг проводиться не пізніше наступного робочого дня після подання заяви в присутності вступника;

- результати розглянутих апеляцій повідомляються в день їх розгляду головою комісії особисто абітурієнту;

- термін повноважень апеляційної комісії закінчується після закінчення вступних випробувань.


^ VІІ. Зарахування поза конкурсом.

7.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди І та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному, підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».


7.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 7.1. цього розділу установлюється приймальною комісією Рівненського музичного училища РДГУ за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 % обсягу державного замовлення доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 7.1. цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


VІІІ. Право на першочергове зарахування.

8.1. Право на першочергове зарахування до Рівненського музичного училища РДГУ мають:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського.

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти.


8.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 8.1. цих Правил.


ІХ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників.

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

9.2. У межах кожної зазначеної в пункті 9.1. цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

9.3. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім'я, по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність права на першочергове зарахування.

9.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Рівненського музичного училища РДГУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ Х. Надання рекомендацій для зарахування.

10.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку.

Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається в межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

10.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

10.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Рівненського музичного училища РДГУ.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.


ХІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання.

11.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 12.1., 12.2. розділу ХІІ цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених умовами та правилами прийому, до приймальної комісії музичного училища

11.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

11.3. Особи, які у встановлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та інших документів, передбачених цими умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів (не виконали вимог до зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.


^ ХІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування.

12.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія музичного училища здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбаченими умовами та правилами прийому до приймальної (відбіркової) комісії музичного училища;

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбаченими умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії музичного училища;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

12.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

12.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, але не пізніше 25 серпня.

12.4. Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування здійснюється відповідно до розділу Х цих Правил.


ХІІІ. Наказ про зарахування.

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Рівненського музичного училища РДГУ на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії Рівненського музичного училища РДГУ у вигляді списку зарахованих.

13.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти

13.3 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 15.4 розділу ХV цих умов. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


ХІV. Додаткове зарахування до Рівненського музичного училища РДГУ та зберігання робіт вступників.

14.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Рівненського музичного училища РДГУ. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування, що проводило Рівненське музичне училище РДГУ, і не пройшли за конкурсом на навчання.

14.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ ХV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Рівненського музичного училища РДГУ.

15.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

15.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій.

Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов'язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

15.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

15.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, є підставою для відрахування студента.

15.5. Приймальна комісія зобов'язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Схожі:

Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconДодаток 10 до правил прийому до Рівненського державного
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Рівненського державного гуманітарного університету...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Вітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи