Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році icon

Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році
Скачати 200.83 Kb.
НазваПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році
Дата17.12.2012
Розмір200.83 Kb.
ТипПравила прийому

Додаток 9

до правил прийому до Рівненського

державного гуманітарного університету


Правила прийому до Дубенського коледжу

Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році

Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД №041220 від 02.07.2012 р. (термін дії ліцензії – до 2017 року) (копія ліцензії додається).

Правила прийому, розроблені Приймальною комісією Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету (надалі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1224 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214.


І. Загальні положення

1.1. Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання подані у додатку 1.

1.2. До Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток розраховано на 200 мешканців. Для проживання абітурієнтів виділяється 8 секцій. Кожна секція обладнана кухнею, холодильником, туалетною кімнатою, душовою кімнатою, кімнатою самопідготовки. В кімнатах для проживання обладнано від трьох до чотирьох спальних місць.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з базовою загальною середньою освітою, з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

2.2. Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні та години):

понеділок – п’ятниця: з 8.00 до 17.00

субота: з 9.00 до 16.00

Перерва на обід: з 12.00 до 13.00

Вихідний день: неділя, окрім 11.08.2013 року (з 9.00 до 14.00)

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії


Денна форма навчання

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени,що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21— 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року


Термін зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, у якій вказують спеціальність та форму навчання. Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • медичну довідку за формою 086-о;

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження- для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає :

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії ;

 • медичну довідку за формою 086- о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.6. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Дубенському коледжі РДГУ. Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

5.8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів вступних екзаменів та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.


^ VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

6.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, та у конкурсному відборі не допускаються.

6.5. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

Апеляція вступника подається в письмовій формі на ім’я голови приймальної комісії. В заяві необхідно обґрунтувати причини непогодження з оцінкою отриманою на вступному випробуванні.

Апеляція вступника, щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись особисто в день проведення усного іспиту, а з письмового - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Розгляд апеляцій та вирішення спірних питань здійснює апеляційна комісія, яка створюється наказом директора коледжу і керується в своїй роботі Положенням про приймальну комісію Дубенського коледжу РДГУ та Положенням про апеляційну комісію Дубенського коледжу РДГУ. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. Реалізація рішень апеляційної комісії здійснюється через рішення приймальної комісії коледжу, накази та розпорядження директора коледжу.

6.6. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія за умови наявності педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.

Результат екзамену на основі базової загальної середньої освіти оцінюється за 12 - бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробовування з української мови.


VІІ. Цільовий прийом до Дубенського коледжу

Рівненського державного гуманітарного університету

7.1. Цільовий прийом організовується: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.

7.4. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VІІІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


ІХ. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу ХІІ цих Правил учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі базової загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з української мови.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами І ступеня, - 3 бали;

 • особам, нагородженим дипломами ІІ ступеня, - 2,4 балів;

 • особам, нагородженим дипломами ІІІ ступеня,- 1,8 балів.

 • Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1 - 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


Х. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф.Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Дубенському коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

Кількість місць оприлюднюється усіма доступними засобами інформації після отримання обсягу державного замовлення. Квота у відсотках зазначена у додатку 2 цих Правил.

За умови встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які склали вступні випробовування з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.


ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

 • випускники, яким це право визначено правилами прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


ХІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому .

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується :

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються :

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди ;

 • наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Дубенського коледжу РДГУ із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п'ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії та розміщується на веб-сайті Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

13.5. Розподіл вступників за додатковими кваліфікаціями (спеціалізаціями) здійснюється після зарахування на навчання за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб рішенням приймальної комісії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.


ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу ХV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній рівень та додаток до нього, медичну довідку та інші документи, що передбачені Правилами прийому у 2013 році до приймальної комісії Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній рівень, додатка до нього державного зразка, зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній рівень державного зразка та додатка до нього. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень, додаток до нього державного зразка, медичну довідку та інші документи, що передбачені Правилами прийому у 2013 році (не виконали вимог для зарахування) втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.


^ ХV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;

 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

 • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

15.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

Вступники, які до 10 серпня включно, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатки до нього, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було відкликано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією вищого навчального закладу, але не пізніше 25 серпня.

15.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу ХІІІ цих правил.


ХVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету.

16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та завантажуються до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного цільового пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до виділених Дубенському коледжу Рівненського державного гуманітарного університету коштів.


^ ХVІІ. Додаткове зарахування до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування, що проводив Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету, і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

до вищих навчальних закладів

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутні представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

Головний редактор засобу масової інформації не пізніше ніж за 7 днів до засідання приймальної комісії подає заявку на ім’я директора Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету на акредитацію в якій вказує:

- мету присутності журналіста на засіданні приймальної комісії ;

 • прізвище, ім’я, по батькові журналіста та номер його журналістського посвідчення .

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування його з числа студентів.


Директор Дубенського коледжу

Рівненського державного

гуманітарного університету Бабак В. П.Схожі:

Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Вітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Сарненського педагогічного коледжу Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Сарненському педагогічному коледжі Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету у 2013 році iconПравила прийому до Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи