Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького icon

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Скачати 378.18 Kb.
НазваНаціональна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького
Сторінка2/2
Дата10.11.2012
Розмір378.18 Kb.
ТипАвтореферат
1   2

^ СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Афанасієв Р. В. Щодо публічного аспекту права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 128–132.

 2. Афанасієв Р. В. Деякі аспекти адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С. 39–44.

 3. Афанасієв Р. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення права власності на природні ресурси: поняття, сутність, істотні ознаки / Р. В. Афанасієв // Юридична Україна. – 2008. – № 8. – С. 17–22.

 4. Афанасієв Р. В. Адміністративно-правова охорона права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Юридична Україна. – 2009. – № 9. – С. 25–30.

 5. Афанасієв Р. В. Щодо класифікації адміністративно-правових засобів забезпечення права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 54–57.

 6. Афанасієв Р. В. Окремі теоретичні аспекти права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 77–81.

 7. Афанасієв Р. В. Про публічний характер здійснення і захисту права власності на природні ресурси в світлі адміністративної реформи / Р. В. Афанасієв // Перспективи та проблеми адміністративної реформи в Україні : зб. тез доповідей Всеукраїнської конф. з адміністративного права, 1–2 березня 2007 р., Запоріжжя / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 11–13.

 8. Афанасієв Р. В. Щодо публічного аспекту права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста : зб. тез за матеріалами ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Суми, 12–13 травня 2007 р.) / Сумський юрид. ф-тет Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. – Суми : Вид-во „Слобожанщина”, 2007. – С. 57–59.

 9. Афанасієв Р. В. Деякі аспекти адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Суми, 22–23 листопада 2007 р.) / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми : ДВНЗ УАБС НБУ, 2007. – С. 44–46.

 10. Афанасієв Р. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення права власності на природні ресурси: поняття, сутність, істотні ознаки / Р. В. Афанасієв // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. тез за матеріалами Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Суми, 17–18 травня 2008 р.) / Сумський юрид. ф-т Харківського національного ун-ту внутрішніх справ. – Суми : Вид-во „Мрія-1”, 2008. – Ч. 1. – С. 324–327.

 11. Афанасієв Р. В. Деякі аспекти класифікації адміністративно-правових засобів забезпечення права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Правова система України в світлі європейського вибору : зб. тез за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих учених (м. Київ, 13 червня 2008 р.) / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : Вид-во „Юридична думка”, 2008. – С. 258–262.

 12. Афанасієв Р. В. Адміністративна відповідальність в складі адміністративно-правових режимів об’єктів права власності на природні ресурси / Р. В. Афанасієв // Держава і право : зб. тез Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 27–28 листопада 2009 р.) / Миколаївський навчальний центр ОНЮА. – Миколаїв : Вид-во „Іліон”, 2009. – С. 152–153.


Афанасієв Р. В. Адміністративно-правовий режим об’єктів права власності на природні ресурси. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України. – Київ, 2010.

Дисертація присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси. Зокрема, у роботі визначено адміністративно-правові аспекти права власності на природні ресурси, розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення і регулювання реалізації права власності на природні ресурси, механізм і напрямки його здійснення, дано поняття та характеристику адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси, досліджено сутність, зміст і систему його складових елементів – адміністративно-правових засобів забезпечення і регулювання реалізації права власності на природні ресурси, їх нормативну основу та практику їх реалізації.

^ Ключові слова: адміністративно-правовий режим, підрежим, адміністративно-правові засоби, адміністративно-правова охорона, адміністративна відповідальність, державний контроль, адміністративне регулювання, забезпечення права власності.


^ Афанасиев Р. В. Административно-правовой режим объектов права собственности на природные ресурсы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2010.

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-правового режима объектов права собственности на природные ресурсы. В работе раскрыто административные аспекты права собственности на природные ресурсы, проанализировано сущность административно-правового обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы, механизм и направления его осуществления. Предложено авторское понимание административно-правового режима объектов права собственности на природные ресурсы как совокупности административно-правовых средств обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы, выраженных в характере и объеме правомочностей по реализации права собственности на конкретные объекты, а также в его обеспечении. Охарактеризовано административно-правовые подрежимы отдельных объектов права собственности на природные ресурсы и тенденции структурного объединения административно-правовых средств в их пределах.

Особое место в диссертации занимает исследование сущности, содержания и системы административно-правовых средств обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы, под которыми следует понимать комплекс закрепленных в законодательстве административно-правовых ресурсов (инструментария и юридических действий по его использованию) регулятивного, контрольного, обеспечительного характера, что применяются в юрисдикционной деятельности уполномоченными органами исполнительной власти и местного самоуправления в направлениях упорядочивания осуществления права собственности на природные ресурсы, его охраны и защиты. Охарактеризовано их в качестве составных элементов административно-правового режима, проанализировано их нормативную основу, практические проблемы реализации, раскрыто их значение в механизме обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы.

Рассмотрено осуществление административно-правового обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы в рамках их административно-правового режима. Государство применяет правовые средства регулятивного и охранно-защитного характера, которые формируют административно-правовые подрежимы осуществления и охраны права собственности на природные ресурсы. Выделено два основных взаимосвязанных направления комплексного административно-правового воздействия: регулирование права собственности на природные ресурсы – в сфере его осуществления, а также обеспечение этого права – в сфере его охраны и защиты.

Обосновано положение о том, что применение государственного контроля позволяет правильно определять и оперативно применять надлежащие административно-правовые средства обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы, выяснять их эффективность и корректировать отдельные средства в пределах системы.

Сделан вывод о том, что эффективность административно-правового режима объектов права собственности на природные ресурсы должна достигаться согласованным применением всех его элементов – соответствующих административно-правовых средств: упорядочивания осуществления права собственности на природные ресурсы в соответствии с требованиями законодательства и публичных интересов, а также охраны и защиты права собственности на природные ресурсы, группы которых и отдельные средства, их содержание, условия, порядок применения проанализированы в диссертации, рекомендовано способы их усовершенствования.

Внесены предложения по усовершенствованию законодательства в сфере административно-правового обеспечения и регулирования реализации права собственности на природные ресурсы.

^ Ключевые слова: административно-правовой режим, подрежим, административно-правовые средства, административно-правовая охрана, административная ответственность, государственный контроль, административное регулирование, обеспечение права собственности.


Afanasijev R. V. Administrative-Legal Regime of Objects of the Property Right to Natural Resources. Manuscript.

Thesis for a Candidate’s Degree in Law, speciality 12.00.07. – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – V. M. Koretz’ky Institute of State and Law NAS of Ukraine. – Kyiv, 2010.

The dissertation is devoted to the studies of the administrative-legal regime of objects of the property right to natural resources. In particular, it was defined the administrative-legal aspects of the property right to natural resources; it was exposed the nature of the administrative-legal securing and regulation of the implementation of the property right to natural resources, the mechanism and trends of its realization; it was given the definition and characteristic of the administrative-legal regime of objects of the property right to natural resources; it was examined the essence, content and the system of its components – administrative-legal means of securing and regulation of the implementation of the property right to natural resources, their legislative basis and the practice of their realization.

^ Key words: administrative-legal regime, subregime, administrative-legal means, administrative-legal protection, administrative liability, State control, administrative regulation, securing the property right.


Підписано до друку 20.09.2010 р.

Формат 60 ´ 84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Умов.-друк.арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9

Тираж 150 прим..

Зам. 269/1


ВАТ “Сумська обласна друкарня”. 40021, м. Суми, вул. Кірова, 215.


Відруковано у РЦ ВАТ “Сумська обласна друкарня”,

40030, м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Тел./ факс: 22-21-42.
1   2

Схожі:

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconЗавгородня владислава миколаївна
...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconНаціональний банк україни державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни» інститут держави І права імені в. М. Корецького нан україни міжнародна асоціація істориків права шановні колеги!
Державний вищий навчальний заклад «українська академія банківської справи національного банку україни»
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconІнститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни видавництво “юридична думка”
Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconРозвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconКримінальному процесі україни
Робота виконана у відділі проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconЩербак світлана Володимирівна
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави І права ім. В. М. Корецького...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconБердянський університет менеджменту І бізнесу Національна академія внутрішніх справ Донецький юридичний інститут мвс україни
«Актуальні питання теорії та історії держави І права в дослідженнях студентів та молодих учених»
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconБердянський університет менеджменту І бізнесу Національна академія внутрішніх справ Донецький юридичний інститут мвс україни
«Актуальні питання теорії та історії держави І права в дослідженнях студентів та молодих учених»
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconАвторського договору
Науковий керівник – кандидат юридичних наук, Венецька Марина Віталіївна, старший науковий співробітник Інституту держави і права...
Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи