Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні icon

Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Скачати 152.11 Kb.
НазваІсторія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні
Дата10.11.2012
Розмір152.11 Kb.
ТипДокументи

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з курсу "Історія України" на заочному відділенні

Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників над вивченням курсу історії України є виконання індивідуального завдання тобто контрольної роботи.

Тематика контрольних робіт відповідає державній навчальній програмі курсу “Історія України” і спрямована на об’єктивну оцінку історичних подій та осіб. Виконання індивідуального завдання сприяє формуванню навиків роботи з історичними документами, навчальною літературою, вмінню аналізувати тенденції та явища суспільного життя, робити висновки і узагальнення, висвітлювати проблему всебічно, з різних теоретичних позицій. Настановчу роль у самостійній роботі студента-заочника відіграють лекції, методичні розробки, навчальна література. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею на установчій сесій.

Перша буква прізвища

А,Б

В,Г

Д,Е

Є,Ж,З

И,І,Ї,Й

К,Л,М

О,П,Р

С,Т,У

Ф,Х,Ц

Ч,Ш,Щ

Ю,Я

Варіанти контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

У міжсесійний період проводяться тематичні консультації-співбесіди, де студенти отримують необхідні методичні поради. Водночас з’ясовується ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу.

На семінарському занятті студент проводить захист своєї роботи. Як варіант контролю за виконаною самостійною навчальною роботою студентів може використовуватися система письмового тестування, а також опитування і виступи на практичних заняттях. Завершальною формою контролю результатів вивчення студентами курсу є іспит ( див. питання до іспиту). Підготовка до іспиту включає в себе перегляд конспектів лекцій, рекомендованих підручників, словників і навчальних посібників згідно з програмою курсу та переліком питань для самопідготовки.


Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи

Контрольна робота є однією із форм самостійної роботи студента-заочника. Для її виконання студенту необхідно врахувати наступні вимоги:

 1. Виконувати роботу на основі глибокого вивчення запропонованої літератури з використанням інших історичних джерел. Викладати матеріал теми логічно, послідовно, грамотно. Необхідно самостійно розкривати питання теми, а не механічно переписувати текст з підручника по історії України, інших книг, газетних та журнальних публікацій. У такому випадку робота не буде зарахована.

 2. Необхідно дати відповіді на всі питання плану контрольної роботи. Робити висновок по кожному питанню і по темі в цілому. Там, де потрібно, показувати зв’язок теми з сучасністю.

 3. Робити посилання на всі використані джерела. Якщо дослівно цитується положення з книги, цитату необхідно брати в лапки, а також показати вихідні дані джерела (прізвище та ініціали автора, назву видання, том, місце видання, видавництво, рік видання, сторінку). Наприклад: "Протягом 1921-1922 рр. формується непівська модель організації суспільства"1. Якщо приведена цитата використана не дослівно, а викладена своїми словами, перед виноскою необхідно писати слово "Див.:". Наприклад: Історик О.Д. Бойко вказує, що непівська модель організації суспільства формувалася протягом 1921 - 1922 років2.

 4. Контрольна робота має дві частини. Перша - висвітлення теми контрольної роботи за планом, а друга словник термінів з визначенням (15 понять) підібраних студентом самостійно по опрацьованій темі.

 5. Контрольна робота повинна мати обсяг 20-25 сторінок друкованого тексту формату А 4 з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. На титульному аркуші слід указати назву установи та її підрозділу, назву контрольної роботи, прізвище та ініціали її автора, курс, групу. На окремій сторінці слід помістити план контрольної роботи. У кінці роботи скласти список використаної літератури за алфавітом.

 6. Контрольна робота повинна бути відправлена в термін, визначений деканатом.

 7. Перевірена і не зарахована контрольна робота повертається студенту для доопрацювання. Студент повинен врахувати всі зауваження, доопрацювати роботу і здати її.


Варіанти контрольних робіт

Тема 1. Історія України як наука та навчальний предмет

План

 1. Історія як наука: предмет і завдання курсу. Періодизація історії

 2. Історіографія та принципи історичних досліджень.

 3. Історичні джерела та допоміжні історичні дисципліни.

 4. Історичні напрямки в українській історичні науці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Видатні дослідники історії України.


Тема 2. Княжа доба в історії України (V-ХV ст.)

План

 1. Слов’янські протодержавні утворення на українських землях. Причини утворення Давньоруської держави. Внутрішня та зовнішня політика київських князів.

 2. Система організації політичної влади. Соціальна структура давньоруського суспільства.Причини розпаду Київської Русі.

 3. Відокремлення від Києва. Утворення єдиної Галицько-Волинської держави. Соціально-політична система та економічний розвиток Галицько-Волинської держави.

 4. Утворення Великого князівства Литовського і поширення влади литовських князів на українській землі. Система організації влади та соціальна структура. Початок зближення Литви та Польщі.


Тема 3. Козацька доба в історії України

(ХVІ- перша половина ХVІІ ст.)

План
 1. ^

  Люблінська та Берестейська унія і їх наслідки для України.


 2. Походження українського козацтва. Запорізька Січ як військова і територіально-адміністративна одиниця.

 3. Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст.


Тема 4. Козацька доба в історії України

(середина ХVІІ- кінець ХVІІ ст.)

План

 1. Причини, характер, рушійні сили визвольної війни середини ХVІІ ст. Хід та основні події війни.

 2. Боротьба за владу в Україні в другій половині ХVІІ ст. Закріплення територіального поділу українських земель.

 3. Політичний і соціально-економічний розвиток Слобідської України в ХVІІ-ХVІІІ ст.

Тема 5. Козацька доба в історії України

( ХVІІІ ст.)

План

 1. Україна в часи Північної війни.

 2. Ліквідація автономного устрою Лівобережної України. Ліквідація Січі.

 3. Національно-визвольні рухи ХVІІІ ст. (опришки, Коліївщина, гайдамаччина).

Тема 6. Українські землі в XIX столітті

План

 1. Участь українського населення у війні 1812 р. Декабристи в Україні.

 2. Імперські реформи 60 – 70-х років ХІХ ст.

 3. Український національний рух у наддніпрянській Україні.

 4. Західноукраїнські землі на початку ХІХ ст. Революція 1848 – 1849 рр. Головна руська рада.

 5. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ ст. Формування перших українських політичних партій.
^

Тема 7. Україна на початку ХХ століття


План

 1. Революція 1905 – 1907 рр. Столипінська аграрна реформа, її наслідки. Перша світова війна. Головні воєнні дії на території України. Український національно-визвольний рух в роки війни.

 2. Революційна ситуація в Росії 1917 р. Створення Центральної Ради та її діяльність.

 3. Гетьманат П.Скоропадського.

 4. Директорія і відновлення Української Народної Республіки. Об’єднання УНР і ЗУНР.
^

Тема 8. Україна в 20-ті – 30-ті роки


План

 1. Політика „військового комунізму” в Україні, її соціально-економічні та політичні наслідки.

 2. НЕП.

 3. Індустріалізація та колективізація на Україні.

 4. Створення СРСР. Політика „українізації”.

 5. Репресії 30-х років.


Тема 9. Україна в середині ХХ століття

План

 1. Початок Другої світової війни. Політика сталінського режиму на західноукраїнських землях.

 2. Напад Німеччини на СРСР. Окупаційний режим в Україні. Національно-визвольний рух на території України. Звільнення України від загарбників.

 3. Міжнародне становище УРСР по завершенню Другої світової війни.

 4. Повоєнна відбудова: труднощі, характерні риси, особливості.

 5. Суспільно-політичне та економічне життя України в період десталінізації (1953-1964 рр.)


Тема 10. Україна в період загострення кризи радянської системи та «перебудови» (1965-1991 рр.)

План

 1. Криза адміністративно-командної системи керівництва країною в 70-ті на початку 80-х років і проблеми соціально-політичного та духовного життя в Україні. Загострення економічних проблем.

 2. Суперечності в політичному і духовному житті суспільства.

 3. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 – серпень 1991 рр.).

 1. Суверенізація Української РСР. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Проголошен­ня незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.


Тема 11. Україна на шляху самостійного державного розвитку. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу .

План

 1. Трансформаційні процеси в політиці, економіці та соціальній сфері в перші роки незалежності (1991-1994 рр.)

 2. Зовнішня політика незалежної України. Вихід України на міжнародну арену.

 3. Президентські вибори 1994 року та проголошення стратегії економічних перетворень. Соціально-економічна політика керівництва в період нового реформаційного курсу.

 4. України. Україна на початку ХХІ століття. Сучасний розвиток.


Питання до іспиту

 1. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України .

 2. Теорії походження Давньоруської держави. Причини її виникнення.

 3. Організація системи влади Київської Русі.

 4. Зовнішня політика князів Київської Русі.

 5. Внутрішня політика князів Київської Русі.

 6. Причини та наслідки прийняття християнства на Русі.

 7. Соціальна структура населення Київської Русі.

 8. Економічний розвиток Київської Русі.

 9. Причини розпаду Київської Русі. Відокремлення князівств від Києва.

 10. Утворення єдиної Галицько-Волинської держави. Політика Р. Мстиславича.

 11. Відновлення Галицько-Волинської держави. Політика Д. Галицького.

 12. Галицько-Волинська держава за наступників Д. Галицького.

 13. Поширення влади литовських князів на українські землі. Соціально-економічний та політичний розвиток України у складі Великого князівства Литовського.

 14. Польсько-литовські унії кінця ХІV – початку ХV ст.: передумови суть та наслідки.

 15. Люблінська унія і її політичні наслідки для України.

 16. Релігійні відносини в Україні. Брестська унія.

 17. Теорії походження та причини виникнення українського козацтва.

 18. Запорізька Січ як військова і адміністративно-територіальна одиниця.

 19. Організація реєстрового козацтва.

 20. Причини, характер, періодизація та рушійні сили Визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

 21. Хід і основні події Визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.

 22. Входження України під протекторат Московського царства. "Березневі статті" 1654 р.

 23. Боротьба за вплив на Україну в 1654-1657 рр.

 24. Основні напрями державної політики гетьмана І. Виговського. Причини громадянської війни.

 25. Внутрішня та зовнішня політика лівобережних гетьманів доби "Руїни".

 26. Внутрішня та зовнішня політика правобережних гетьманів доби "Руїни".

 27. Заселення Слобідської України. Соціально-економічний та політичний розвиток Слобожанщини в 2-й половині ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.

 28. І. Мазепа. Політика російського уряду щодо України під час Північної війни.

 29. Політика обмеження автономного устрою Гетьманщини в 20 - 40-х роках ХVІІІ ст.

 30. К. Розумовський. Ліквідація автономії українських земель: передумови і наслідки.

 31. Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель у кінці ХVІІІ – ХІХ ст.

 32. Декабристський рух в Україні.

 33. Кирило-Мефодіївське братство: програма і діяльність. Громадівський рух в другій половині ХІХ ст.

 34. Реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. Розвиток України в пореформений період.

 35. Україна в революції 1905 - 1907 рр.

 36. Українська думська громада в Державних Думах царської Росії.

 37. Перша світова війна та воєнні дії на території України. Український національно-визвольний рух в роки війни.

 38. Лютнева революція в Росії 1917 р. та піднесення національно-визвольного руху в Україні. Створення Центральної Ради та її діяльність.

 39. Гетьманат П. Скоропадського і його політика.

 40. Директорія в Україні і її політика. Об’єднання УНР і ЗУНР.

 41. Встановлення радянської влади в Україні. Радянсько-польська війна і її наслідки для українців.

 42. Нова економічна політика: суть, причини, наслідки.

 43. Індустріалізація в Україні: причини і наслідки.

 44. Утворення СРСР. Україна в складі Союзу РСР.

 45. Колективізація в Україні: причини і наслідки.

 46. Політика українізації в 20-ті роки: причини, хід і наслідки.

 47. Початок Другої світової війни. Політика сталінського режиму на західноукраїнських землях.

 48. Напад Німеччини на СРСР. Україна в планах загарбників. Захоплення українських земель.

 49. Окупаційний режим в Україні в роки Великої Вітчизняної війни і його наслідки.

 50. ОУН-УПА і їх боротьба в роки Другої світової війни.

 51. Партизанський рух в роки Великої Вітчизняної війни.

 52. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Міжнародне становище УРСР по завершенню Другої світової війни.

 53. Заходи по відбудові зруйнованого війною господарства України.

 54. Політика десталінізації та її наслідки.

 55. Зростання застійних явищ у політичному і суспільно-економічному розвитку СРСР і УРСР.

 56. Дисидентський рух на Україні.

 57. Україна на шляху до незалежності (1985 - 1991 рр.).

 58. Політичний і соціально-економічний розвиток України на шляху розбудови демократичного суспільства (з 1991 - 1994 рр.).

 59. Україна в період реформаційного курсу (др. пол. 1994 - 2004 рр.)

 60. Україна на початку ХХІ століття.Доц. Зякун А.І.

ЛІТЕРАТУРА

Публікації документів та матеріалів

 1. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських партій. - К., 1992

 2. Історія України: Хрестоматія: У 2 ч. / Упоряд. С. Клапчук. - К., 1996

 3. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів. - К., 1994

 4. Пробудження: Робітничий рух в Україні в 1989 - 1993 рр.: документи і матеріали. - К., 1995

 5. Россия – Украина. 1990 - 2000: Документы и материалы: В 2 кн. – М., 2001

 6. Самостійна Україна: збірник програм Українських політичних партій початку ХХ століття. - Тернопіль, 1991

 7. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К., 1993

 8. Україна в ХХ столітті (1900 - 2000): Збірник документів і матеріалів. - К., 2000

 9. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991 - 1995): У 2-х кн. - К., 1998

Навчально-методична література

 1. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. - Х., 1993

 2. Баран В., Даниленко В. Україна в умовах системної кризи (1946 - 1980-ті). - К., 1999

 3. Бойко О. Д. Історія України у ХХ столітті: 20-ті - 90-ті роки / Навч. пос. для студ. – Ніжин, 1994

 4. Бойко О. Д. Історія України: Посіб для студ. – К., 1999

 5. Борисенко В. Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст.: Навч. посіб. для студ. - К., 1996

 6. Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 - 1996). Навч. посіб. - К., 1998

 7. Воронянський О. В. Історія України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. - Х, 2005

 8. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11т., 12 кн. - К., 1991 - 2000

 9. Губарєв В. К. Історія України: Довідник школяра і студента. - Донецьк, 2004

 10. Губарев В. К. Історія України. Конспект лекцій для студентів і викладачів. - Донецьк, 2007

 11. Гусєв В. І., Калінцев Ю. О., Кульчицький С. В. Історія України: Навч. посіб. – К., 2003

 12. Енциклопедія історії України: В 5-ти томах. Т.1: А-В. - К, 2005

 13. Енциклопедія історії України: В 5-ти томах. Т.2: Г-Д. - К, 2004

 14. Енциклопедія історії України: В 5-ти томах. Т.3: Е-Й. - К, 2004

 15. Енциклопедія українознавства: Загальна частина / За ред. В. Кубійовича, З. Кузелі. - К., 1994

 16. Энциклопедия войн ХХ века. - М., 2000

 17. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визна­чення, персонали. - К., 1993.

 18. Історія України в особах: ІХ-ХVІІІ ст. / Кер. Замлинський. - К., 1993

 19. Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / Кер. І.Войцеховська. - К., 1995

 20. Історія України: Короткий термінологічний словник / Упоряд. П. Юхименко, Б. Кошкін, О. Коломієць. - К.,2000

 21. Історія України: Курс лекцій: У 2 т. / Навч. пос. для вузів / За ред Л. Мельника. - К., 1991 - 1993

 22. Історія України: Нове бачення: У 2 т. / Під ред. В. А. Смолія. - К., 1995

 23. Кормич Л., Багацький В. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: Навч. посіб. - Х., 2001

 24. Костомаров Н. И. История Украины в жизнеописаниях выдающихся ее деятелей. - К., 1991

 25. Кремень В. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980 - 2000 роки). Підруч. - К., 2001

 26. Кульчицький С. В., Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. - К., 2007

 27. Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України: Навч. пос. для студ. - К., 2000

 28. Малий словник історії України / За ред. В.Смолія. - К., 1997

 29. Міжнародні відносини та зовнішня політика 1945 - 70-ті роки / Автор. кол. Білоусов М. М., Гайдуков Л. Ф. – Підруч. для студ. гум. спец. вищ. закл. - К., 1999

 30. Мирончик В. Д., Ігошкін Г. С. Історія України – К., МАУП, 2001

 31. Новітня історія України. 1900 - 2000: Підруч. для студ. - К., 2000

 32. Новий довідник: історія України / Упоряд. С. Крупчак, Т. Крупчак, О. Скопненко, О. Іванюк. - К., 2006

 33. Овсій І. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945 - 70-ті роки). Навч. посіб. - К., 2000

 34. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України: В 3 т. - К., 1993 - 1999

 35. Політична історія України: Посіб. / За ред. В. Танцюри. - К., 2001

 36. Полонська-Василенко Н. Д. Історія України: В 2 т. - К., 1995

 37. Рибалка І. К. Історія України. Підруч. для вузів. У 2 ч. - Х., 1995 - 1997

 38. Савченко Н. М., Подольський М. К. Історія України: модульний курс. Навч. пос. – К., 2006

 39. Світлична В. В. Історія України. Навч. посіб. 4-е вид. - К., 2006

 40. Сторінки історії України: ХХ століття / За ред. С. В. Кульчицького. - К., 1992

 41. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст.: Навч. пос. для вищ. закл. - К., 1996

 42. Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії / П. П.Панченко, М. Р.Плющ та ін. - К., 1997

 43. Черкащина Н. К. Історія України: від давніших часів до сьогодення. - К., 2005

 44. Шевчук В., Тараненко М. Історія української державності. Курс лекцій. - К., 1999


Додаток

Державний вищий навчальний заклад

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


Контрольна робота з історії України

Тема: «Козацька доба в історії України (ХVІІІ ст.)»

Варіант 5


Виконав: Іванов Іван Іванович

ЗБС-81 (зал кн. 123456)

Перевірив: доц.


Суми - 2012

1 Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті 20-ті – 90-ті роки / Навч. посіб. для студ.-Ніжин:Стиль,1994.-С.19

2 Див.: Бойко О.Д. Історія України у ХХ столітті 20-ті – 90-ті роки / Навч. посіб. для студ.-Ніжин: Стиль,1994.-С.19
Схожі:

Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconМіністерство освіти І науки України
Методичні матеріали щодо організації та змісту самостійної роботи студентів, поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconПрограма Курсу історія україни
Предмет І завдання курсу історії України. Історія України як складова частина загальносвітової історії. Місце вітчизня­ної історії...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. М. Рассоха Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання та ІІ курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconІ. Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України»
Вивчення нормативного курсу «Історія України» в інституті проводиться протягом одного семестру. Для успішного вивчення дисципліни,...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства в. В. Жигло програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
«Історія української культури» для студентів І курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 050702...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconПоложення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Мнту, порядок проведення поточного І підсумкового контролю знань, визначення рейтингу студентів в умовах кредитно-модульної системи...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconПрограма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «Історія України» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства історія україни методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 030504 «Економіка підприємства»
Сторія україни: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальностей 030504 «Економіка...
Історія україни завдання для студентів заочної форми навчання порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з курсу \"Історія України\" на заочному відділенні iconІХ. Система поточного І підсумкового контролю знань
Контроль успішності студентів із врахуванням поточного контролю та підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи