Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене icon

Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України "Про зайнятість населення" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Скачати 46.44 Kb.
НазваЯкий навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України "Про зайнятість населення" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Дата23.06.2013
Розмір46.44 Kb.
ТипДокументи


ДОГОВІР
про стажування студентів (-та) Запорізького національного технічного університету на підприємствах, в установах та організаціях

№ _______ _____ __________ 20___ р.

_____________________________________________(далі — підприємство)

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності)

з однієї сторони, та студент (учень) __________________ (далі — стажист),

(прізвище, ім’я, по батькові)

який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене.

Предмет договору

1. Предметом договору є стажування студента Запорізького національного технічного університету.

Строк та умови стажування

2. Строк стажування становить з ____ _____________ 20____ р. по _____ ____________ 20____ року.

3. Режим стажування __________________________________________

4. Здобута спеціальність або кваліфікаційний рівень __________________________________________________________

5. Місце проходження стажування ______________________________

(найменування структурного підрозділу

________________________________________________________________

підприємства, установи, організації, його місцезнаходження)

________________________________________________________________

Права і обов’язки сторін

6. Підприємство разом із стажистом визначає зміст індивідуальної програми та форму стажування за здобутою спеціальністю або кваліфікаційним рівнем та перелік робіт.

7. Підприємство зобов’язується:

1) визначити строки стажування, місце проходження стажування (структурний підрозділ), спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), режим стажування, призначити керівника стажування з числа працівників підприємства;

2) надати стажисту робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії;

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати необхідне обладнання, інструменти, сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до індивідуальної програми стажування;

4) створити належні умови для виконання стажистом індивідуальної програми стажування, не допускати залучення його до виконання робіт, які не відповідають такій програмі, здобутій спеціальності або кваліфікаційному рівню;

5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (ввідний та на робочому місці), навчати стажистів безпечних методів праці, надати спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

6) надати стажистам можливість користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування;

7) у разі виконання стажистом професійних робіт, передбачених індивідуальною програмою стажування за встановленими нормами, ________________________________________________________________,

(види робіт та їх обсяг)

забезпечити своєчасну їх оплату в сумі _________________ на підставі акта здавання-приймання робіт;

8) не залучати стажистів до надурочних робіт та не направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми стажування.

8. Стажист має право:

1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за нормами, встановленими для штатних працівників;

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми стажування.


9. Стажист зобов’язується:

1) оволодіти видами робіт, передбаченими індивідуальною програмою стажування;

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного договору;

3) дбайливо ставитися до майна підприємства;

4) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час стажування, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідальність сторін

10. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону.

Порядок внесення змін до договору
та розірвання договору

11. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено законом, шляхом укладення додаткового договору.

12. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін.

13. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання договору, сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору.

14. Дія договору припиняється:

1) у разі закінчення строку його дії;

2) за згодою сторін;

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення або невиконання іншою стороною його умов.

Інші умови

15. Договір набирає чинності з _____ __________ 20___ р. та діє до _____ ___________ 20___ року.

16. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.


Місцезнаходження та реквізити сторін

Підприємство

_______________________________

(повне найменування,

_______________________________

_______________________________

_______________________________

місцезнаходження,

_______________________________

_______________________________

банківські реквізити)

_______________________________

(підпис керівника)

______ _____________ 20___ р.


МП

Стажист

_________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

_________________________________

Паспорт __________________________

(серія, номер, дата видачі, ким виданий)

_________________________________

_________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) _________________________________

_________________________________

(місце проживання)

_________________________________ (підпис стажиста)

______ _______________ 20___ р.Схожі:

Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconПроект авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Університет, з іншої сторони, разом іменуються сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconНаціональний Авіаційний Університет в подальшому нау, в особі Ректора Кулика Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись закон
Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconНаціональний Авіаційний Університет в подальшому нау, в особі Ректора Кулика Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись закон
Миколи Сергійовича з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 201 3 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
Який навчається у Запорізькому національному технічному університеті, з іншої сторони, керуючись Законом України \"Про зайнятість населення\" і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене iconПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи