Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія icon

Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія
Скачати 164.24 Kb.
НазваБобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія
Дата12.11.2012
Розмір164.24 Kb.
ТипПротокол


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


Юридичний факультет

Кафедра кримінального процесу і криміналістики


Бобечко Н.Р.


ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів юридичного факультету


Львів – 2007
Бобечко Н.Р.

Юридична психологія. Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 12 с.


Схвалено кафедрою кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Протокол № 1 від 29 серпня 2007 р.


Друкується за рішенням видавничої комісії юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.


Бобечко Н.Р., 2007
^

Переднє слово


У повсякденному житті ми часто чуємо та й самі нерідко вживаємо слово “психологія”. Для більшості з нас воно не є чимось абстрактним, незрозумілим, однак не наповнене конкретним змістом. А для юриста важлива саме конкретика. Оскільки будь-яка судова справа – кримінальна, цивільна завжди торкається життєво важливих питань, які іноді визначають наступну долю людей.

Ще в ХІХ ст. стверджувалось, що “судити людей, не враховуючи психології, – означає судити не живі істоти, а трупи”, а тому “кожен детектив повинен знати не тільки закон, але й вміти спостерігати та розбиратися в душах людей”. Справді, правосуддя – діяльність, яка включає цілий комплекс різних психологічних аспектів. Без врахування даної специфіки вона не може ефективно здійснюватись, оскільки суд, насамперед, покликаний вирішити проблеми людини, в тому числі найбільш складні, болючі. Проте в питаннях використання психологічних знань часто навіть професійні юристи відчувають певні труднощі.

Звичайно, є чимало кваліфікованих слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, які застосовуючи емпіричні знання психології, вміло виконують свою роботу. Але далеко не завжди той чи інший прийом, зразок дій, що засновані на власному досвіді, знанні життя та людей, є для даних умов оптимальними, допомагають успішно вирішити конкретні завдання. Засвоєні протягом років практичної роботи прийоми, правила та психологічні відомості, крім того, не можуть виправити помилки, допущені в минулому. Знання психологічних основ судочинства полегшують працю юристів, компенсують відмінності у їх досвіді та навиках, дозволяють запобігти багатьом невдачам у професійній діяльності.

Потреба психологічно розбиратися в людях та мотивації їхньої поведінки різко зросла в умовах демократичних перетворень в Україні. Недопустимо лише силовими методами вирішувати завдання охорони законності і правопорядку. Необхідно поєднувати повагу до прав людини з психологічно тонким та гуманним підходом до людей. Ось чому психологічна підготовка юриста сьогодні – не бажана добавка до його професійної майстерності, а обов’язковий компонент.

Оволодіння знаннями юридичної психології розширює світогляд юриста, полегшує його працю, допомагає йому правильно будувати взаємовідносини з людьми, глибше зрозуміти мотиви їх поведінки, завдяки чому він переходить від юридичної догматики і правових абстрактних форм до реального життя з психологічними складнощами і суперечностями.

Курс "Юридична психологія" розрахований на читання протягом одного семестру. Вивчення курсу здійснюється на лекціях, практичних заняттях та завдяки самостійній роботі. Виходячи з особливостей предмету юридичної психології, програма побудована у такий спосіб, що для кращого засвоєння студентами психологічних закономірностей юрисдикційної діяльності, вони повинні оволодіти і основами загальнопсихологічних знань (пізнавальні процеси, психічні стани та психічні властивості особистості). Дана програма також зорієнтує студента і у тих джерелах, які необхідні для вивчення курсу юридичної психології.
^

Тематичний план вивчення курсу
“Юридична психологія”
п/п


Назва теми

Всього

аудиторних

годин

У тому числі

лекцій

практичних

1

2

3

4

5

1.

Предмет, завдання, система та методологія юридичної психології

4

2

2

2.

Пізнавальні процеси

6

4

2

3.

Емоційні та вольові процеси і стани

4

2

2

4.

Психічні властивості особистості

4

2

2

5.

Психологічні основи проведення окремих слідчих дій

14

6

8

6.

Основи судово-психологічної експертизи

4

2

2
Всього

36

18

18
^

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Предмет, завдання, система та методологія юридичної психології


Предмет, об’єкт та генезис юридичної психології. Юридична психологія як результат процесу інтеграції та диференціації наукового знання. Психологія та юриспруденція як база юридичної психології.

Історія розвитку юридичної психології. Центри наукових досліджень з юридичної психології в Україні.

Завдання юридичної психології.

Система юридичної психології. Структура юридичної психології як науки та навчальної дисципліни. Актуальні напрями наукових досліджень у галузі юридичної психології.

Методи юридичної психології. Класифікація методів. Методи наукового пізнання в юридичній психології. Психологічні методи вивчення особистості в юридичній діяльності. Методи психологічного впливу на особистість в юридичній практиці. Правові та етичні межі застосування психологічного впливу в правоохоронній та правозастосовчій діяльності.

Зв'язок юридичної психології з правовими науками: теорією держави і права, кримінальним процесом, криміналістикою, кримінальним правом, кримінологією, кримінально-виконавчим правом, цивільним правом та цивільним процесом.

Рекомендована література:

 1. Бишевець О.В. До проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10.

 2. Бишевець О.В. Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, як засіб захисту прав громадян адвокатами // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 2.

 3. Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М. Тактика психологічного впливу на попередньому слідстві: Навч. посібник. – К., 1994.

 4. Еникеев М.И. О современном состоянии и перспективах развития юридической психологии // Психологический журнал. – 1982. – № 3.

 5. Еникеев М.И. Психолого-юридическая сущность вины и вменяемости // Советское государство и право. – 1989. – № 12.

 6. Коновалова В.Е. Проблема допустимости и правомерности психологического воздействия в судопроизводстве // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Одеса, 1998. – Випуск 5.

 7. Костицкий М.В. Введение в юридическую психологию: методологические и юридические проблемы. – К.: Вища школа, 1990.

 8. Ратинов А.Р. Актуальные задачи психологии права // Психологический журнал. – 1987. – № 1.

 9. Ратинов А.Р. Методологические вопросы юридической психологии // Психологический журнал. – 1983. – № 4.

 10. Ситковская О.Д. Психологические основания уголовной ответственности. – Баку, 1992.

 11. Столяренко А.М. Проблемы и пути развития юридической психологии // Психологический журнал. – 1988. – № 5.

 12. Хайдуков Н.П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц. – Саратов, 1984.

 13. Шахриманян И.К. К вопросу о предмете и структуре советской юридической психологии // Психологический журнал. – 1983. – № 6.

 14. Юстицкий В.В. Применение методов психологического воздействия на личность в деятельности сотрудников милиции по предупреждению преступлений. – Минск, 1986.
^

Тема 2. Пізнавальні процеси


А. Структура психіки людини та система психічних процесів.

Відчуття: поняття та класифікація. Властивості відчуттів.

Сприйняття: поняття та види. Властивості сприйняття. Закономірності сприйняття предметів, простору, часу та руху.

Увага: поняття та види. Фактори, що визначають спрямованість уваги. Критерії оцінки уваги.

Б. Уява: поняття та види. Роль реконструктивної уяви в слідчій та судовій практиці.

Пам'ять: поняття та класифікація. Процеси пам'яті. Прийоми активізації пам'яті учасників процесу.

Мислення: поняття та класифікація. Мислення та інтуїція. Роль інтуїції в юрисдикційній практиці.

Рекомендована література:

 1. Блонский П.П. Память и мышление // Избранные педагогические и психологические сочинения. – М.: Педагогика, 1979.

 2. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие. – М.: Изд-во МГУ, 1978.

 3. Мышление: процесс, деятельность, обучение / Под ред. А.В. Брушлинского. – М.: Наука, 1982.

 4. Натадзе Р.Г. Воображение как фактор поведения. – Тбилиси: Мецниереба, 1972.

 5. Оленникова М.В. Общая психология: Конспект лекций. – М.; СПб., 2004.

 6. Петровский А.В. Общая психология: Учебное пособие. – М., 1970.

 7. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1984.
^

Тема 3. Емоційні та вольові процеси і стани


Поняття та класифікація емоцій і почуттів. Класи емоційних станів та групи почуттів.

Стани емоційної напруги. Поняття, значення та види тривоги (тривожності). Поняття, значення, види та фази розвитку стресу. Суть та значення фрустрації.

Фізіологічний афект: поняття, фази розвитку, відмінність від паталогічного афекту. Кумульований (накопичувальний), аномальний та вторинний (слідовий) афекти.

Воля. Етапи вольового процесу. Вольові риси юриста.

Рекомендована література:

 1. Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. – М.: Изд-во МГУ, 1976.

 2. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Психические состояния человека, лишенного свободы. – М., 1968.

 3. Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Эмоции и чувства человека, лишенного свободы. – М., 1970.

 4. Изард К.Е. Эмоции человека. – М.: Изд-во МГУ, 1980.

 5. Ильченко Ю.И. Эмоции и чувства в деятельности следователя. – Краснодар, 1978.

 6. Оленникова М.В. Общая психология: Конспект лекций. – М.; СПб., 2004.

 7. Петровский А.В. Общая психология: Учебное пособие. – М., 1970.

 8. Селиванов В.И. Воля и ее воспитание. – М.: Знание, 1976.

 9. Сидоров Б.В. Аффект и его уголовно-правовое и криминалистическое значение (социально-психологические и правовые исследования). – Казань, 1978.

 10. Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. – М., 1983.

 11. Черечукіна Л. Доказування фізіологічного афекту // Право України. – 2004.  № 6.

 12. Шавгулидзе Т.Г. Аффект и уголовная ответственность. – Тбилиси, 1973.
^

Тема 4. Психічні властивості особистості


Поняття особистості. Людина як індивід та особистість.

Види психічних властивостей особистості.

Темперамент: поняття, типи, властивості та значення в юрисдикційній діяльності.

Характер: поняття та риси. Вивчення характеру учасників судочинства.

Спрямованість у структурі особистості.

Здібності особистості. Рівні та ступені здібностей.

Мотиваційна сфера особистості.

Рекомендована література:

 1. Левитов Н.Д. Психология характера. – М.: Просвещение, 1964.

 2. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М.: Педагогика, 1971.

 3. Мерлин В.С. Очерки теории темперамента. – М.: Просвещение, 1964.

 4. Оленникова М.В. Общая психология: Конспект лекций. – М.; СПб., 2004.

 5. Петелин Б.Я. Направленность личности и мотивы преступного поведения. – М., 1973.

 6. Петровский А.В. Общая психология: Учебное пособие. – М., 1970.
^

ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 5. Психологічні основи проведення
окремих слідчих дій


А. Психологічні основи огляду місця події. Психологічна характеристика особи злочинця за результатами огляду місця події. Психологічні аспекти виявлення та викриття інсценувань при огляді місця події. Особливості пізнавальної діяльності слідчого в ході огляду місця події. Психологічні етапи огляду місця події.

Б. Психологічні основи обшуку. Психологія особи, в якої проводиться обшук. Психологія особи, яка проводить обшук. Психологія пошукових дій. Психологічні особливості виїмки.

В. Психологічні основи допиту. Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації. Обставини, які вказують на те, що допитуваний дає завідомо неправдиві показання. Психологічні прийоми викриття завідомо неправдивих показань. Психологічні особливості допиту підозрюваного та обвинуваченого. Психологічні особливості допиту свідків і потерпілих. Психологічні особливості допиту неповнолітніх. Психологічні основи очної ставки.

Г. Психологічні основи пред’явлення для впізнання. Психологічні етапи пред'явлення для впізнання. Система об’єктивних та суб’єктивних факторів, які впливають на правильність та повноту сприйняття. Види (симультанне та сукцесивне) і форми (синтетичне та аналітичне) впізнання.

Психологічні основи відтворення обстановки і обставин події. Психологічні особливості слідчого експерименту. Психологічні особливості перевірки показань на місці.

Рекомендована література:

 1. Водолазский Б.Ф. Психология осмотра места происшествия. – Омск, 1979.

 2. Димитров А.В. Психология предварительного следствия: Учебное пособие. – М., 2007.

 3. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976.

 4. Еникеев М.И. Психология следственных действий: Учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2007.

 5. Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса. – Гродно, 1986.

 6. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса. – М., 1965.

 7. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков, 1999.

 8. Комарков В.С. Психологические основы очной ставки. – Харьков, 1976.

 9. Котов Д.П. Установление следователем обстоятельств, имеющих психологическую природу. – Воронеж, 1987.

 10. Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей. – М., 1984.

 11. Митрохина З.И. Использование данных психологии при производстве допроса. – К., 1990.

 12. Пальваль Є.А. Психолого-криміналістичний аналіз огляду місця події // Право і безпека. – 2004. – № 34.

 13. Ратинов А.Р., Адамов Ю.П. Лжесвидетельство (происхождение, предотвращение и разоблачение ложных показаний). – М., 1976.

 14. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. – М., 1988.

 15. Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемых обстоятельств. – М., 1979.

 16. Шахриманян И.К. Психологические основы отдельных следственных действий. – М., 1972.

 17. Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. – Волгоград, 1978.
^

Тема 6. Основи судово-психологічної експертизи


Форми та особливості використання спеціальних психологічних знань у юрисдикційному процесі.

Поняття, предмет, об’єкт та значення судово-психологічної експертизи.

Компетенція судово-психологічної експертизи. Компетенція комплексних психолого-психіатричних, медико-психологічних та психолого-мистецтвознавчих експертиз.

Питання, які вирішує судово-психологічна експертиза щодо психічних процесів, психічних та емоційних станів і психічних властивостей особистості.

Рекомендована література:

 1. Ахтирська Н.М. Судово-психологічна експертиза та використання її висновків у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 8.

 2. Гришина Е. Использование специальных познаний психолога на предварительном следствии // Законность. – 2004.  № 5.

 3. Зимарин В., Попов И. Проведение психологической экспертизы // Советская юстиция. – 1974. – № 5.

 4. Исаенко В. Использование возможностей судебно-психологической экспертизы // Законность. – 1998. – № 10 .

 5. Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. – Львов, 1987.

 6. Костицький М.В. Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі. – К., 1990.

 7. Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую эксперизу. – М., 1980.

 8. Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 1977.

 9. Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1988.

 10. Кудрявцев И.А., Гульдан В.В., Криворученко С.И. Актуальне вопросы комплексной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних. – М., 1980.

 11. Марчак В.Я. Використання спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві. Автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.09 / К., 2003.

 12. Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы. – М., 2000.

 13. Нор В.Т., Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – К., 1985.

 14. Подольная Н., Меломан Р. Значение судебно-психологической экспертизы для доказывания мотивов преступления // Советская юстиция. – 1989. – № 18 .

 15. Розов В. Психологічна експертиза у цивільному судочинстві // Юридична Україна. – 2003. – № 6.

 16. Розов В. Судово-психологічна експертиза // Юридична Україна. – 2003. – № 4.

 17. Сахнова Т.В. Зачем суду психолог? (О психологической экспертизе в гражданском процессе): Пособие для слушателей народных университетов. – М.: Знание, 1990.

 18. Сафуанов Ф.С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998.

 19. Ситковская О.Д., Конышева Л.П., Коченов М.М. Новые направления судебно-психологической экспертизы. – М., 2000.

 20. Фокин В. Эксперт-психолог должен стать помощником суда // Советская юстиция. – 1969. – № 14.^

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ АБО БІЛЬШОСТІ ТЕМ


 1. Бедь В.В. Юридична психологія: Навчальний посібник. – К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, Магнолія плюс, 2003.

 2. Васильев В.Л. Юридическая психология. – 5-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2002.

 3. Глазырин Ф.В. Конспект лекций по судебной психологии. – Свердловск, 1978.

 4. Дулов А.В. Судебная психология. – Минск, 1975.

 5. Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2004.

 6. Коновалова В.Е. Правовая психология: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. Харьков: Консум, 1997.

 7. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004.

 8. Лысков Б.Д., Курбатова О.Н. Основы юридической психологии. – Ленинград, 1986.

 9. Олексик Х., Максименко О. Юридична психологія: Навч. посібник. – Ужгород, 2000.

 10. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2001.

 11. Романов В.В. Юридическая психология: Учебник. – М.: Юристъ, 1999.

 12. Чуфаровский  Ю.В. Юридическая психология: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 2004.

 13. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология. – М.: Зерцало, 1998.

 14. Энциклопедия юридеской психологии / Под общ. ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003.Навчальне видання


Бобечко Назар Ростиславович
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики


ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


ПРОГРАМА КУРСУ

для студентів юридичного факультету


Рецензування – В.П. Бойко

Відповідальний за випуск – В.Т. Нор

Комп’ютерний набір – Н.Р. Бобечко

Макетування – А.В. Кальчук


Обл.-вид. арк. – 0,5. Ум. друк. арк. – 0,7.
Тираж – 100.


Надруковано у малому видавничому центрі юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул.Січових Стрільців, 14.


Схожі:

Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр"
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 "Психологія" спеціальність підготовки 03010201 «Психологія» окр "Магістр" окр «спеціаліст» − 03010201 Психологія
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconПрограма фахових вступних випробувань галузь знань 0301 соціально-політичні науки спеціальність підготовки 03010201 "Психологія" окр «Спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconПрограма фахових вступних випробувань 0301 Соціально-політичні науки на освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст»
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconРобоча програма для студентів 3-го курсу юридичного факультету Львів 2012 Уклали: ст викл. Анікіна Н. П
Навчальна практика зі спеціальності "Правознавство" в органах прокуратури, робоча програма для студентів юридичного факультету. Видання...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 29 с
Загальна психологія (пізнавальні психічні процеси). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 20 с
Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 30 с
Загальна психологія (вступ). Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю...
Бобечко Н. Р. Юридична психологія програма курсу для студентів юридичного факультету Львів – 2007 Бобечко Н. Р. Юридична психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 63 с
Соціальна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи