Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет icon

Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Скачати 183.25 Kb.
НазваРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Дата10.05.2013
Розмір183.25 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

юридичний факультет

кафедра основ права України


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ року


Робоча програма навчальної дисципліни


інтелектуальна власність


Факультет: економічний

Галузь знань: 0305 – «Економіка і підприємництво»; Напрями підготовки: 7.03050301; 8.03050301 – «Міжнародна економіка»; 7.03050601; 8.03050601– «Прикладна статистика»; 7.03050101; 8.03050101; – «Економічна теорія»; 7.03050201 8.03050201;– «Економічна кібернетика»; 8. 18010024 – «Прикладна економіка». Галузь знань: 0305 – «Економіка і підприємництво»; Напрями підготовки: 7.03050401; 8.03050401 – «Економіка підприємства»; 7.03050801; 8.03050801 – «Фінанси і кредит»; 7.03050901; 8.03050901 – «Облік і аудит»; 7.03050802, 8.03050802 – «Банківська справа»; 7.03050803, 8.03050803 – «Оподаткування».


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2012

Робоча програма з «Інтелектуальної власності» для студентів економічного факультету за напрямом підготовки 7.03050301; 8.03050301 – «Міжнародна економіка»; 7.03050601; 8.03050601– «Прикладна статистика»; 7.03050101; 8.03050101; – «Економічна теорія»; 7.03050201 8.03050201;– «Економічна кібернетика»; 8. 18010024 – «Прикладна економіка»; 7.03050401; 8.03050401 – «Економіка підприємства»; 7.03050801; 8.03050801 – «Фінанси і кредит»; 7.03050901; 8.03050901 – «Облік і аудит»; 7.03050802, 8.03050802 – «Банківська справа»; 7.03050803, 8.03050803 – «Оподаткування». – „___” ________, 20__ року. - __ с.


Розробники: Шандра Р. С., кандидат юридичних наук, асистент кафедри основ права України.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ права України

Протокол № ____ від „___” ________, 20__ року


Завідувач кафедрою основ права України


__________________ д.ю.н. Кобилецький М. М.

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 Шандра Р. С., 2012

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузі знань

0305 – «Економіка і підприємництво»; 0305 – «Економіка і підприємництво»

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

77.03050301; 8.03050301 – «Міжнародна економіка»; 7.03050601; 8.03050601– «Прикладна статистика»; 7.03050101; 8.03050101; – «Економічна теорія»; 7.03050201 8.03050201;– «Економічна кібернетика»; 8. 18010024 – «Прикладнаекономіка»

7.03050401; 8.03050401 – «Економіка підприємства»; 7.03050801; 8.03050801 – «Фінанси і кредит»; 7.03050901; 8.03050901 – «Облік і аудит»; 7.03050802, 8.03050802 – «Банківська справа»; 7.03050803, 8.03050803 – «Оподаткування».


(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність

77.03050301; 8.03050301 – «Міжнародна економіка»; 7.03050601; 8.03050601– «Прикладна статистика»; 7.03050101; 8.03050101; – «Економічна теорія»; 7.03050201 8.03050201;– «Економічна кібернетика»; 8. 18010024 – «Прикладнаекономіка»

7.03050401; 8.03050401 – «Економіка підприємства»; 7.03050801; 8.03050801 – «Фінанси і кредит»; 7.03050901; 8.03050901 – «Облік і аудит»; 7.03050802, 8.03050802 – «Банківська справа»; 7.03050803, 8.03050803 – «Оподаткування».

(шифр, назва)


5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ______________________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 36

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр


10 год.
^ Практичні, семінарські

год.
Лабораторні

год.
^ Самостійна робота

26 год.
Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю: залік 1. ^

  Мета та завдання навчальної дисципліниМета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм у сфері інтелектуальної власності.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;

 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері інтелектуальної власності;

^ В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні та законодавчі положення у сфері інтелектуальної власності; зміст нормативно правових актів, що регулюють відповідні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у законодавстві прийнятому у сфері інтелектуальної власності, практично застосовувати його норми.


 1. ^

  Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1. інтелектуальна власність


Тема 1.

Загальні положення про інтелектуальну власність


Поняття та правова природа права інтелектуальної власності. Структура, ознаки та особливості інтелектуальної власності. Державна система охорони та захисту інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності та його джерела. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності.


^ Тема 2. Авторське право


Історико-правові аспекти розвитку авторського права в Україні. Поняття та правова природа авторського права. Джерела авторського права. Об’єкти авторського права: поняття та класифікація. Твори, які не є об’єктами авторського права. Суб’єкти авторського права та їх класифікація.


^ Тема 3.

зміст Авторських прав. колективне управління авторським правом


Особисті немайнові права автора. Майнові права суб’єктів авторського права. Випадки обмеження майнових прав автора. Строк дії особистих немайнових та майнових авторських прав. Правові наслідки закінчення строку дії майнових авторських прав. Колективне управління авторським правом.


^ Тема 4.

Захист авторського права


Загальні положення щодо захисту авторського права в Україні. Порушення авторського права, що є підставою для відповідальності. Цивільно-правові способи захисту авторського права. Адміністративно-правові способи захисту авторського права. Кримінально-правові способи захисту авторського права.


^ Тема 5.

Суміжні права


Поняття та особливості суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Зміст суб’єктивних суміжних прав. Строк дії особистих немайнових та майнових суміжних прав. Колективне управління суміжними правами. Захист суміжних прав.


^ Тема 6.

патентне право


Поняття та джерела патентного права. Об’єкти та суб’єкти патентного права. Поняття, види та межі чинності патенту. Заявка на видачу патенту: порядок подання, зміст та правове значення. Зміст прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Захист прав винахідника (автора промислового зразка) та патентовласника.


^ Тема 7.

інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг


Загальна характеристика інституту правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування. Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів та послуг). Право інтелектуальної власності на зазначення походження товарів (географічне зазначення).


^ Тема 8.

інтелектуальна власність на раціоналізаторську пропозицію


Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію. Порядок оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію. Зміст прав на раціоналізаторську пропозицію. Захист прав на раціоналізаторські пропозиції.


^ Тема 9.

інтелектуальна власність на комерційну таємницю

Інститут комерційної таємниці в правовій системі України. Поняття та ознаки комерційної таємниці. Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці. Суб’єкти права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Зміст прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Правові засоби захисту комерційної таємниці.


Тема 10.

загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності

Загальні положення про цивільно-правовий договір. Види договорів у сфері інтелектуальної власності. Форма договорів у сфері інтелектуальної власності. Державна реєстрація договорів у сфері інтелектуальної власності.


Тема 11.

особливості окремих видів договорів у сфері інтелектуальної власності

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Договір комерційної концесії (франчайзингу).


Тема 12.

міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності


Загальні положення міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності. Міжнародно-правова охорона авторських та суміжних прав. Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності. 1. ^ Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль. Інтелектуальна власність

Тема 1.

3

2


1Тема 2.

3

2


1Тема 3.

3

2


1Тема 4.

3

2


1Тема 5.

3

2


1Тема 6.

3

3Тема 7.

3

3Тема 8.

3

3Тема 9.

3

3Тема 10.

3

3Тема 11.

3

3Тема 12.

3

3Разом – зм. модуль

36

10


26


^

Усього годин :36


1026

^ 5. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні положення про інтелектуальну власність

1

2

Авторське право

1

3

Зміст авторських прав. Колективне управління авторським правом

1

4

Захист авторського права

1

5

Суміжні права

1

6

Патентне право

3

7

Інтелектуальна власність на правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

3

8

Інтелектуальна власність на раціоналізаторську пропозицію

3

9

Інтелектуальна власність на комерційну таємницю

3

10

Загальна характеристика договорів у сфері інтелектуальної власності

3

11

Особливості окремих договорів у сфері інтелектуальної власності

3

12

Міжнародно-правова охорона прав інтелектуальної власності

3
Разом

26


^ 6. Методи контролю


Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу шляхом проведення модулів. Засобами модульного контролю є:

 • тести;

 • письмові завдання;

 • завдання для колоквіуму.

Залік зараховується за результатами модульного контролю.


^ 7. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Для зарахування заліку з відповідної навчальної дисципліни, студент мусить набрати не менше 60 балів (середній бал за результатом модульного контролю). Якщо студент не виконав усі види робіт передбачених навчальним планом (має не відпрацьовані заборгованості, не належним чином написав письмову роботу або тестове завдання) вважається, що він не виконав навчальної програми і такому студентові залік не зараховується. Залік зараховують за талоном № 2 після складання модуля на додатковій сесії.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.


^ Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS

Кількість набраних балів, разом із поточним, модульним контролем

(національна шкала)

Код оцінки

(національна шкала)

Код оцінки за залік (міжнародний стандарт)

90 – 100зараховано

А

82-89

В

74-81

С

64-73

D

60-63

Е

35-59

не зараховано з можливістю повторного складання

FX

0-34

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F^ 8. Методичне забезпечення


1. Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт. - Львів, 2012.

2. Типові тестові завдання з інтелектуальної власності. Львів, 2012.


^ 9. Рекомендоване законодавство та література


Законодавство

 1. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000 - № 12.

 2. Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (ратифіковано Законом України № 34/95-ВР від 27.01.95).

 3. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.

 4. Цивільний Кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №40-44.

 5. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради – 2001. - №25-26.


Базова ілтература

 1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – К.: Знання, 2006.

 2. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник/ За ред. проф. Вачевського. – Київ: ВД Професіонал, 2005.

 3. Коссак В. М., Якубівський І. Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – Київ: Істина, 2007.

 4. Мантул К. В. Право інтелектуальної власності. – Кіровоград, 2005.

 5. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: У 2-х т.– 3-е вид., перероб. і доповн. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – Т. І.

 6. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: У 2-х т.– 2-е вид., перероб. і доповн. / За відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – Київ: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ.

 7. Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. – Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

 8. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. – Київ: «Знання», 2008.


Допоміжна література


 1. Авторське право на літературні та художні твори в Україні: Тематична добірка / Уклад. Л. І. Котенко. – Київ, 2000.

 2. Авторське право та інтелектуальна власність: Конспект лекцій / В. Д. Понікаров, О. М. Славінська, О. О. Єрмоленко. – Харків, 2004.

 3. Андрощук Г. О. Конкурентне право: Захист від недобросовісної конкуренції: Навчальний посібник. – Київ: Інститут економіки та права «КРОК», 2002.

 4. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на програми організацій мовлення в Україні // Право України. – 2008. – №6.

 5. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система міжнародно-правового регулювання. – Харків: ДИВ, 2004.


10. Інформаційні ресурси

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua.

 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.

 4. Офіційна веб-сторінка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: www.mon.gov.ua.

 5. Офіційна веб-сторінка Державного департаменту інтелектуальної власності: www.sdip.gov.ua.

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconТ. А. Коляда програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» ( для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconХарківська національна академія міського господарства гайденко С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Інтелектуальна власність” для студентів 5 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства гайденко С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” (для студентів 5 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет iconРобоча програма навчальної дисципліни інтелектуальна власність Факультет
Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»; Напрями підготовки: 03060101; 03060101– «Менеджмент»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи