Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право icon

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Скачати 302.31 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Дата10.05.2013
Розмір302.31 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

Юридичний факультет

Кафедра основ права України


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


________________________________

“______”_______________20___ року


Робоча програма навчальної дисципліни


Трудове право


Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Факультет: географічний


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2012


Робоча програма з трудового права студентів географічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». «____» __________ 2012 р.


Розробник: Шандра Р. С., кандидат юридичних наук, асистент кафедри основ права України.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри основ права України

Протокол № _____ від «____» __________ 2012 р.


Завідувач кафедрою основ права України


__________________ д.ю.н. Кобилецький М. М.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Протокол № __ від «___» _______________ 2010 р.


«___» ____________ 2010 р. Голова ____________ (_____________)


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям

6.030601 «Менеджмент»

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

«менеджер»


3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних – 4


самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»


36 год.
^ Практичні, семінарські

36 год.Лабораторні

год.
^ Самостійна робота

26 год.
Індивідуальні завдання:


Вид контролю: екзамен 40 год. 1. ^

  Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм трудового права та вироблення у студентів навичок для захистити їх трудових прав у разі порушення.

Завдання:

 • освоєння теоретичних матеріалу (підручників, монографій, статей тощо);

 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері трудових правовідносин;

 • підготовка студентами проектів документів, що застосовуються у сфері трудового права.

^ В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні та законодавчі положення трудового права; зміст нормативно правових актів, що регулюють трудові правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у трудовому законодавстві, практично застосовувати його норми, складати проекти наказів, заяв, трудових договорів та ін. документів у сфері трудового права.

 1. ^

  Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні засади трудового права та трудовий договір


Тема 1. Предмет, метод та функції трудового права

(2 год.)


Поняття трудового права. Трудове право як галузь права, наука та навчальна дисципліна. Види трудових правовідносин та їх загальна характеристика. Метод трудового права та його особливості. Принципи трудового права. Функції трудового права. Суб’єкти трудових правовідносин.


^ Тема 2. Джерела трудового права

(2 год.)


Джерела трудового права: поняття, види та особливості. Міжнародні договори. Закони України, як джерела трудового права. Підзаконні нормативно-правові акти. Колективні угоди та колективні договори. Локальні нормативно-правові акти.


^ Тема 3. соціальне партнерство та Колективний договір

(2 год.)


Соціальне партнерство: поняття та види. Форми соціального партнерства. Поняття, сторони та зміст колективних угод. Поняття, сторони та зміст колективного договору. Сфера та порядок укладення колективного договору. Строк та межі чинності колективного договору.


^ Тема 4. Трудовий договір

(4 год.)


Заняття 1. (2 год.)

Поняття, сторони та зміст трудового договору. Види трудових договорів. Форма трудового договору. Загальний порядок укладення трудових договорів. Випробування при прийнятті на роботу. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору. Правове регулювання ведення трудових книжок.


^ Заняття 2. (2 год.)

Зміна умов трудового договору: поняття, порядок здійснення, правові наслідки. Переведення працівника на іншу постійну роботу. Переведення працівника на іншу тимчасову роботу. Правове регулювання переміщень працівників. Конституційні гарантії заборони примусової праці та правове регулювання переведень. Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки.


^ Тема 5. Особливості укладення окремих видів трудових договорів

(4 год.)


Заняття 1. (2 год.)

Строковий трудовий договір та особливості його укладення. Контракт, як особлива форма трудового договору. Правове регулювання сумісництва, суміщення та заступництва. Укладення трудового договору з неповнолітніми. Особливості укладення трудового договору з молодими спеціалістами.


^ Заняття 2. (2 год.)

Укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками. Особливості укладення трудового договору з іноземцями. Укладення трудового договору з інвалідами. Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами. Укладення трудового договору з державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.


^ Тема 6. Припинення трудового договору

(6 год.)


Заняття 1. (2 год.)

Припинення трудового договору: умови та підстави. Відсторонення працівника від роботи: поняття, підстави та умови. Угода сторін, як підстава припинення трудового договору. Припинення трудового договору у разі відмови працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов трудового договору. Припинення трудового договору за ініціативою осіб, які не є стороною трудового договору. Порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника.


^ Заняття 2. (2 год.)

Розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням чисельності або штату. Переважне право на залишення на роботі. Порядок розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Розірвання трудового договору за систематичне невиконання працівником своїх трудових обов’язків. Звільнення працівника за прогул. Розірвання трудового договору з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння. Звільнення працівників за розкрадання вчинене за місцем роботи.


^ Заняття 3. (2 год.)

Звільнення з роботи керівного працівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків. Розірвання трудового договору з керівником у зв’язку із невиплатою заробітної плати. Звільнення з роботи працівника за вчинення аморального проступку. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Згода профспілкового органу, як умова розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Гарантії для працівників при розірванні трудового договору. Проведення розрахунку при звільненні працівника. Вихідна допомога.


^ Змістовий модуль 2. правове регулювання правовідносин між працівником і роботодавем


Тема 7. Робочий час

(2 год.)


Поняття та види робочого часу. Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу. Правове регулювання надурочних робіт. Режим робочого часу: поняття, види. Спеціальні режими робочого часу.


^ Тема 8. Час відпочинку

(4 год.)


Заняття 1. (2 год.)

Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом. Правове регулювання перерви протягом робочого дня. Щоденний і щотижневий відпочинок. Порядок залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні. Поняття та види відпусток. Щорічна основна відпустка.


^ Заняття 2. (2 год.)

Додаткові щорічні відпустки: види, підстави надання та тривалість. Порядок надання щорічних відпусток. Перенесення щорічної відпустки. Додаткові відпустки працівникам у зв’язку з навчанням. Інші види щорічних відпусток. Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.


^ Тема 9. Оплата праці

(2 год.)


Заробітна плата: поняття, структура, джерела виплати. Тарифна система та системи оплати праці. Державне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата. Договірне регулювання заробітної плати. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим правом. Гарантії права працівників на оплату праці та обмеження утримань із заробітної плати.


^ Тема 10. Дисциплінарна відповідальність працівників

(2 год.)


Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення працівників за добросовісні працю. Підстави дисциплінарної відповідальності. Загальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисциплінарна відповідальність. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.


^ Тема 11. Матеріальна відповідальність працівників

(2 год.)


Поняття та підстави матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Відмінність матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом. Обмежена матеріальна відповідальність. Загальна характеристика повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству. Договори про повну матеріальну відповідальність. Повна матеріальна відповідальність працівників за майно та інші цінності, одержані працівником під звіт за разовими документами.


^ Тема 12. Охорона праці

(2 год.)


Поняття охорони праці та її правове регулювання. Поняття та види гарантій працівників з охорони праці. Порядок організації охорони праці на підприємстві. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх. Особливості правового регулювання праці жінок. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.


^ Тема 13. Трудові спори

(2 год.)


Поняття та види трудових спорів. Комісії по трудових спорах: порядок утворення та організація роботи. Розгляд індивідуальних трудових спорів у КТС. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та оплата за вимушений прогул. Колективні трудові спори: поняття, види, та сторони. Правове регулювання страйку.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні засади трудового права та трудовий договір .

Тема 1.

5

2

22Тема 2.

5

2

22Тема 3.

5

2

22Тема 4.

10

4

42Тема 5.

10

4

42Тема 6.

16

6

64Разом – зм. модуль1

51

20

2014Змістовий модуль 2. Правове регулювання правовідносин між роботодавцем та працівником.

Тема 7.

5

2

22Тема 8.

10

4

42Тема 9.

5

2

22Тема 10.

5

2

22Тема 11.

10

2

22Тема 12.

5

2

21Тема 13.

5

2

21Разом – зм. модуль 2

43

16

1612


^

Усього годин :92


36


36
26Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-^

Усього годин^ 5. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет, метод та функції трудового права

2

2

Джерела трудового права

2

3

соціальне партнерство та Колективний договір

2

4

Трудовий договір

4

5

Особливості укладення окремих видів трудових договорів

4

6

Припинення трудового договору

6

7

Робочий час

2

8

Час відпочинку

4

9

Оплата праці

2

10

Дисциплінарна відповідальність працівників

2

11

Матеріальна відповідальність працівників

2

12

Охорона праці

2

13

Трудові спори

2
Разом

36


^ 6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Предмет, метод та функції трудового права

2

2

Джерела трудового права

2

3

соціальне партнерство та Колективний договір

2

4

Трудовий договір

2

5

Особливості укладення окремих видів трудових договорів

2

6

Припинення трудового договору

4

7

Робочий час

2

8

Час відпочинку

2

9

Оплата праці

2

10

Дисциплінарна відповідальність працівників

2

11

Матеріальна відповідальність працівників

2

12

Охорона праці

1

13

Трудові спори

1
Разом

26^ 7. Методи навчання


В процесі навчання використовуються наступні методи: лекція (подається фактичний матеріал, висвітлюються положення нормативно правових актів тощо), проблемний метод (полягає у постановці перед студентами проблем практичного характеру та аналізуються запропоновані студентами способи їх вирішення), інформаційно-пояснювальний метод (надається інформація законодавчого, адміністративного, практичного характеру, статистична інформація тощо. Пояснюється значення окремих нормативно-правових приписів та термінології), метод обговорення дискусійних питань (обговорюються проблеми реалізації прав людини, застосування норм чинного законодавства України, практика підготовки юридичної документації, судова практика тощо), метод виконання практичних завдань (на підставі сформульованих ситуативних задач розглядаються практичні аспекти застосування норм трудового права та способи вирішення трудових спорів)


^ 8. Методи контролю


Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних форм проведення поточного контролю:

 • усне опитування;

 • письмове опитування (контрольна робота);

 • тестовий контроль.

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.


Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу шляхом проведення модулів. Форма модульного контролю за рішенням кафедри може бути у вигляді:

 • тестів;

 • письмових завдань;

 • усно (колоквіум).

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену. Форма проведення екзамену може бути письмовою або тестовою.


^ 9. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Результати поточного контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний та модульні контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові за поточний контроль виставляють «0» балів.

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою шкалою:
Бали

Рівень знань за національною шкалою

1

50

Відмінно

2

45

Дуже добре

3

40

Добре

4

31

Задовільно

5

26

Достатньо

6

0

Незадовільно


Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, виставлять “0” балів. Отримані у такому разі (“0” балів) враховують при визначенні середнього бала.

Для допущення до екзамену студент мусить набрати за результатами поточного та модульного контролів не менше 26 балів. ). Якщо студент не виконав усі види робіт передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав одного чи декількох модулів), вважається, що він не виконав навчальної програми, і до здачі екзамену не допускається.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів.

Кінцева оцінки за екзамен складається із суми середнього бала за поточний та модульний контролі і балів за екзамен з дотримання пропорції 50% - 50%. Під час складання екзамену студент має набрати не менше 26 балів. Якщо студент набирає менше, ніж 26 балів, екзамен вважається нескладеним і бали за нього не нараховуються. Студент отримує оцінку незадовільно і складає екзамен за талоном №2.


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

5


82-89

В

добре

4

74-81

С
64-73

D

задовільно

3

60-63

Е
35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

2

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

2^ 9. Методичне забезпечення


 1. Трудове право. Плани практичних занять та загальні методичні рекомендації / Р.Шандра. – Львів, 2012.

 2. Трудове право. Робоча програма навчальної дисципліни / Семків В. О., Шандра Р. С. – Львів, 2010.

 3. Трудове право України: практикум / За ред. П. Пилипенка. – К., 2008.


10. законодавство та Рекомендована література


Законодавство:


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 2).

 2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50.

 3. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №2.

 4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8.

 5. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36

 6. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №17.

 7. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №49.

 8. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45.Базова література:


 1. Трудове право України: Навчальний посібник / За заг.ред. П. Д. Пилипенка. – К., 2009.

 2. Трудове право України: Підручник / Ю. П. Дмитренко. – К., 2009.

 3. Трудове право України: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. Н. М. Хуторян. – К., 2004.

 4. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К., 2001.


Допоміжна література:


 1. Буряк В. Я. Правове регулювання трудових спорів в Україні. – Львів, 2000.

 2. Козак З. Правове регулювання охорони праці: навч.посіб. – Львів, 2003.

 3. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та удосконалення. – К., 1997.

 4. Лазор В. В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ, 2004.

 5. Пилипенко П. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

 6. Прокопенко В. Предмет трудового права України: посібник. – Київ, 1995.

 7. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.

 8. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність. – К., 2003.10. Інформаційні ресурси


 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua.

 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.

 4. Офіційна веб-сторінка Міністерства праці та соціальної політики України: www.mlsp.gov.ua.^ 11. Питання, що виносяться на екзамен

з трудового права


 1. Поняття трудового права. Трудове право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

 2. Види трудових правовідносин та їх загальна характеристика.

 3. Метод трудового права та його особливості.

 4. Принципи трудового права.

 5. Функції трудового права.

 6. Суб’єкти трудових правовідносин.

 7. Джерела трудового права: поняття, види та особливості.

 8. Міжнародні договори.

 9. Закони України, як джерела трудового права.

 10. Підзаконні нормативно-правові акти.

 11. Колективні угоди та колективні договори.

 12. Локальні нормативно-правові акти.

 13. Соціальне партнерство: поняття та види.

 14. Форми соціального партнерства.

 15. Поняття, сторони та зміст колективних угод.

 16. Поняття, сторони та зміст колективного договору.

 17. Сфера та порядок укладення колективного договору.

 18. Строк та межі чинності колективного договору.

 19. Поняття, сторони та зміст трудового договору.

 20. Види трудових договорів.

 21. Форми трудового договору.

 22. Загальний порядок укладення трудових договорів.

 23. Випробування при прийнятті на роботу.

 24. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору.

 25. Правове регулювання ведення трудових книжок.

 26. Зміна умов трудового договору: поняття, порядок здійснення, правові наслідки.

 27. Переведення працівника на іншу постійну роботу.

 28. Переведення працівника на іншу тимчасову роботу.

 29. Правове регулювання переміщень працівників.

 30. Конституційні гарантії заборони примусової праці та правове регулювання переведень.

 31. Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки.

 32. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

 33. Контракт, як особлива форма трудового договору.

 34. Правове регулювання сумісництва, суміщення та заступництва.

 35. Укладення трудового договору з неповнолітніми.

 36. Особливості укладення трудового договору з молодими спеціалістами.

 37. Укладення трудового договору з сезонними та тимчасовими працівниками.

 38. Особливості укладення трудового договору з іноземцями.

 39. Укладення трудового договору з інвалідами.

 40. Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами.

 41. Укладення трудового договору з державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування.

 42. Припинення трудового договору: умови та підстави.

 43. Відсторонення працівника від роботи: поняття, підстави та умови.

 44. Угода сторін, як підстава припинення трудового договору.

 45. Припинення трудового договору у разі відмови працівника від продовження роботи у зв’язку зі зміною істотних умов трудового договору.

 46. Припинення трудового договору за ініціативою осіб, які не є стороною трудового договору.

 47. Порядок розірвання трудового договору за ініціативою працівника.

 48. Розірвання трудового договору у зв’язку із скороченням чисельності або штату.

 49. Переважне право на залишення на роботі.

 50. Порядок розірвання трудового договору при виявленні невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі.

 51. Розірвання трудового договору за систематичне невиконання працівником своїх трудових обов’язків.

 52. Звільнення працівника за прогул.

 53. Розірвання трудового договору з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного чи токсичного сп’яніння.

 54. Звільнення працівників за розкрадання вчинене за місцем роботи.

 55. Звільнення з роботи керівного працівника за одноразове грубе порушення трудових обов’язків.

 56. Розірвання трудового договору з керівником у зв’язку із невиплатою заробітної плати.

 57. Звільнення з роботи працівника за вчинення аморального проступку.

 58. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

 59. Згода профспілкового органу, як умова розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

 60. Гарантії для працівників при розірванні трудового договору.

 61. Проведення розрахунку при звільненні працівника. Вихідна допомога.

 62. Поняття та види робочого часу.

 63. Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу.

 64. Правове регулювання надурочних робіт.

 65. Режим робочого часу: поняття, види.

 66. Спеціальні режими робочого часу.

 67. Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.

 68. Правове регулювання перерви протягом робочого дня.

 69. Щоденний і щотижневий відпочинок.

 70. Порядок залучення працівників до роботи у святкові та неробочі дні.

 71. Поняття та види відпусток.

 72. Щорічна основна відпустка.

 73. Додаткові щорічні відпустки: види, підстави надання та тривалість.

 74. Порядок надання щорічних відпусток.

 75. Перенесення щорічної відпустки.

 76. Додаткові відпустки працівникам у зв’язку з навчанням.

 77. Інші види щорічних відпусток.

 78. Соціальні відпустки.

 79. Відпустки без збереження заробітної плати.

 80. Заробітна плата: поняття, структура, джерела виплати.

 81. Тарифна система та системи оплати праці.

 82. Державне регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.

 83. Договірне регулювання заробітної плати.

 84. Гарантійні та компенсаційні виплати за трудовим правом.

 85. Гарантії права працівників на оплату праці та обмеження утримань із заробітної плати.

 86. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

 87. Заохочення працівників за добросовісні працю.

 88. Підстави дисциплінарної відповідальності.

 89. Загальна дисциплінарна відповідальність.

 90. Спеціальна дисциплінарна відповідальність

 91. Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

 92. Поняття та підстави матеріальної відповідальності сторін трудового договору.

 93. Відмінність матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом від майнової відповідальності за цивільним правом.

 94. Обмежена матеріальна відповідальність.

 95. Загальна характеристика повної матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству.

 96. Договори про повну матеріальну відповідальність.

 97. Повна матеріальна відповідальність працівників за майно та інші цінності, одержані працівником під звіт за разовими документами.

 98. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану роботодавцю в нетверезому стані.

 99. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану роботодавцю не при виконанні трудових обов’язків.

 100. Матеріальна відповідальність службових осіб.

 101. Матеріальна відповідальність керівника.

 102. Правила обчислення розміру шкоди при притягнення працівника до матеріальної відповідальності та порядок її покриття.

 103. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

 104. Кратна матеріальна відповідальність.

 105. Поняття охорони праці та її правове регулювання.

 106. Поняття та види гарантій працівників з охорони праці.

 107. Порядок організації охорони праці на підприємстві.

 108. Особливості правового регулювання праці неповнолітніх.

 109. Особливості правового регулювання праці жінок.

 110. Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

 111. Поняття та види трудових спорів.

 112. Комісії по трудових спорах: порядок утворення та організація роботи.

 113. Розгляд індивідуальних трудових спорів у КТС.

 114. Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді.

 115. Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та оплата за вимушений прогул.

 116. Колективні трудові спори: поняття, види, та сторони.

 117. Правове регулювання страйку.

Схожі:

Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право
Робоча програма з трудового права студентів економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент». 2012 р
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародне право І журналістика
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діалогіка І мас-медіа
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни діаспорна публіцистика
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни основи європеїстики
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни міжнародна безпека
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Заступник директора з навчальної роботи О. П. Зубкова “ ” 2012 року робоча програма навчальної дисципліни “інформатика та комп’ютерна техніка
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інформаційних дисциплін
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни “Ідентичність в сучасній історії ідей: методи, контексти, значення”
Схвалено Вченою радою філософського факультету за напрямом 0301 – філософія (шифр, назва)
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни медіаекономіка зарубіжних країн
Медіаекономіка зарубіжних країн. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Затверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 року Робоча програма навчальної дисципліни Трудове право iconЗатверджую” Проректор (заступник директора) з навчальної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни християнська етика І журналістська творчість
Християнська етика І журналістська творчість. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи