Затверджую icon

Затверджую
Скачати 72.94 Kb.
НазваЗатверджую
Дата11.09.2012
Розмір72.94 Kb.
ТипДиплом

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету заочного дистанційного

та післядипломного навчання

_______________ доц. О. Ю. Сидорко


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з Ділової української мови

для підготовки іноземних студентів

(магістерський курс)


Укладач: Романчук О.В.


Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри

іноземних мов

Протокол № 7 від 30 листопада 2009р.


Завкафедри О.В. Романчук

_______________________


ЛЬВІВ – 2009


ВСТУП


Навчальна програма дисципліни „Ділова українська мова” для магістрантів іноземних громадян розроблена з урахуванням положень національної програми „Освіта”, кредитно-модульної системи навчання та ґрунтується на європейських стандартах рівня знань мови.

В основу програми закладено принцип невід’ємності вивчення мови під час професійної підготовки сучасного фахівця.

Вивчення української мови магістрантами іноземними громадянами передбачає практичне оволодіння українською мовою – формування комунікативної професійної компетенції майбутнього фахівця в усіх видах мовленнєвої діяльності з тематики, пов’язаної з фахом магістранта, формування навичок з усіх видів читання, отримання і передавання інформації з оригінальних видань в усній та письмовій формі, вміння будувати мовленнєву поведінку в ситуаціях ділового спілкування.

Програма враховує освітньо-кваліфікаційну характеристику фахівця вищого навчального закладу, галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності.

В основу програми закладено такі положення:

 • навчання мови носить професійно-орієнтований характер, тому його мета та зміст визначаються комунікативними, пізнавальними та професійними потребами фахівця;

 • оволодіння комунікативною компетенцією здійснюється у відповідності до основних положень теорії мовної діяльності, мовний матеріал розглядається як засіб реалізації усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, говоріння та письма.

Програма навчання за кредитно-модульною системою враховує послідовність окремих компонентів із визначенням проміжних стадій навчання (кредит, модуль, семестр, рік).

Таким чином використовується функціонально-комунікативний підхід до відбору мовного матеріалу. Увесь курс навчання носить комунікативно-орієнтований характер із урахуванням ситуативного підходу до вивчення іноземної мови та опанування лексичними навичками.

Вивчення ділової мови, практичне використання її для комунікації у професійному спілкуванні здійснюється на основі принципів практичної реалізації мовної комунікативної компетенції:

 1. Принцип культурологічності навчання (навчання соціокультурним нормам мовної ділової компетенції).

 2. Принцип урахування основних варіантів ділової мови та ділової культури.

 3. Принцип зануреності у предметний зміст (орієнтація на предмет змістової ділової комунікації).

 4. Принцип проблемності (творчі проблемні завдання, орієнтація на суто предметний зміст навчання).

 5. Принцип інтегрованості навчання чотирьом видам мовленнєвої діяльності ( говоріння, аудіювання, читання, письмо).

Загальна кількість годин за навчальним планом – 108, з них: аудиторні заняття – 30 годин, самостійна робота в позааудиторний час – 78 години.


^ Практична мета курсу навчання:


Практична мета курсу полягаю в тому, щоб забезпечити достатньо вільне і функціонально адекватне опанування усіх видів мовленнєвої діяльності українською мовою в межах програми.

Комунікативна компетенція передбачає:

 • Сприйняття та продовження мовної діяльності відповідно до умов мовної комунікації, ситуацій спілкування з урахуванням адресата та характеру взаємодії партнерів.

 • Читання з наступним реферуванням та анотуванням оригінальної наукової літератури.

 • Професійно-орієнтоване спілкування українською мовою з колегою, фахівцем.

 • Написання ділових листів та паперів; документації, пов’язаної із професійною діяльністю; рекомендацій, запрошень, заповнення анкет.


Основні завдання дисципліни курсу:

 • Поповнення словникового запасу загальновживаної, спеціальної, наукової лексики, термінології.

 • Розвиток та вдосконалення усних фахових комунікативних навичок.

 • Розвиток та вдосконалення письмових фахових комунікативних навичок. Піднесення культури писемного та усного мовлення.

 • Вдосконалення навичок правильної вимови спеціальних термінів.

 • Вдосконалення навичок аудіювання.

 • Вдосконалення загальних усних комунікативних навичок (діалогічного, монологічного, полілогічного мовлення).

 • Навчання роботі над фаховою науковою літературою, перекладу з на українську мову.

 • Оволодіння сучасними джерелами інформації.

 • Складання відповідних ділових паперів.


І. Структура курсу.

Структура курсу базується на таких видах мовленнєвої діяльності:

усне мовлення – монологічне та діалогічне (підготовлене та непідготовлене), аудіювання, читання.

Наступні види мовленнєвої діяльності є метою та засобами вивчення мови:

  • письмо і переклад – засоби вивчення, що входять у систему вправ при поясненні, закріпленні та контролі лексичного та граматичного матеріалу, засіб контролю прочитаного тексту;

  • фонетика, лексика і нормативна граматика вивчається у мовленнєвих зразках, у процесі роботи над якими у студентів формуються навички вимови та мовлення.

Навчання всім видам мовленнєвої діяльності здійснюється комплексно.


ІІ. Зміст навчання:

Комунікативна основа навчання магістрантів має на меті комплексну організацію мовного матеріалу з таких аспектів:

Фонетика.

Опанування фонетико-орфоепічними нормами, артикуляцією звуків, інтонаційним оформленням.

Граматика.

Тренування граматичних форм та конструкцій на новому лексичному матеріалі, практичне оволодіння морфологічною та синтаксичною основою мови для правильного розуміння оригінальної літератури з фаху, вилучення інформації та усного ділового мовлення.


Лексика.

Лексичний мінімум по завершенні курсу повинен складати 1500-1800 мовних одиниць: лексика спеціальна, загальновживана, терміни, формули мовного етикету, кліше, діалогічні єдності для забезпечення висловлювань у типових ситуаціях ділового спілкування.

Письмо.

Навички складання анотації чи реферату наукової статті, вибірковий письмовий переклад. Заповнення анкет, написання ділових листів, ділової документації, анкет тощо.


Студенти повинні вміти:

 1. Усне мовлення:

  • Адекватно реагувати в певній комунікативній ситуації, дотримуватися параметрів комунікативної відповідності та мовної правильності.

  • Описати події, висловити свою думку, зробити повідомлення, отримати інформацію у співрозмовника, передати інформацію у непрямій мові.

  • Вести бесіду в обсязі тематики курсу. Брати участь у диспутах, діалогах, полілогах.

Професійний рівень магістрантів щодо володіння українською мовою передбачає комунікативну діяльність та спілкування в колективі, участь у конференціях, ділових зустрічах, захист магістерської роботи.


 1. Аудіювання:

 • Розуміти озвучені автентичні тексти.

 • Вилучати фактичну інформацію з озвучених діалогічних та монологічних текстів навчального характеру.

 • Вміти відтворити почуту інформацію у текстовому форматі.

 • Сприймати українську мову на слух.
 1. Читання:

 • Опанувати усі види читання: вивчаюче, ознайомлювальне, пошукове, переглядове.

 • Скласти термінологічний словник зі своєї спеціалізації.

 • Написати реферат, анотацію.

 • Здійснити письмовий вибірковий переклад.

 1. Письмо.

Письмо – постійна складова частина усього навчального процесу. Письмова комунікація – одне із завдань курсу дисципліни.

До письмових робіт відносяться:

  • складання словника, написання перекладу, реферату, анотації, плану статті;

  • укладання ділових паперів4

  • виконання письмових робіт при опрацюванні тематики програми.


Способи контролю.

Увесь програмний матеріал опрацьовується на практичних заняттях, під час самостійної роботи магістранта під керівництвом викладача чи самостійно в позааудиторний час.

Контроль роботи магістранта, оцінка його знань проводиться у вигляді тестів, виконання письмових перекладів, складання анотацій, написання ділових паперів, листів, участі у бесіді, виконання завдань для самостійної роботи.


Методи оцінювання:

 1. Поточна перевірка лексичного матеріалу, монологічного і діалогічного мовлення, читання.

 2. Підсумковий тест.


Залікові вимоги:

 1. Сприймати на слух та передавати зміст незнайомого тексту (обсяг – 500-600 друк. знаків).

 2. Знати лексичний мінімум з тем програми.

 3. Брати участь у співбесіді.

 4. Представити письмовий матеріал завдань, передбачених для самостійної роботи.Екзаменаційні вимоги:

 1. Прочитати та переказати оригінальний текст з фаху. Обсяг тексту – 1500 друк. знаків. Час виконання – 20 хвилин.

 2. Скласти анотацію прочитаної статті. Обсяг анотації – 500 друк. знаків. Час виконання – 45 хвилин.

 3. Зробити повідомлення з теми наукового дослідження магістранта.ЛІТЕРАТУРА

1. Вступний курс з української мови для студентів-іноземців/за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми: Університецька книга, 2010. – 415 с.

2. Лисенко Н., Кривко Р., Світлична Є., Цапко Т. Українська мова для іноземних студентів. Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

3. Мацюк З., Станкевич С. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник 3-є вид. – К., 2009.

4. Мацько Л., Кравець Л. Культура української фахової мови: Навчальний посібник. – К., 2007.

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.,2000.

6. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Підручник. – К.,2009.

7. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К., 2008.

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи