Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» icon

Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Скачати 136.42 Kb.
НазваЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Дата11.09.2012
Розмір136.42 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний Університет фізичної культури

Кафедра економіки, інформатики та кінезіології


«Затверджено»

Декан ЗДтаПДН

протокол№_7_від_30. 11.2009

О.Ю. Сидорко__________


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ

“Менеджмент і маркетинг”

для магістрантів - іноземних громадян заочної

форми навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»


кількість годин за навчальним планом 81 год.

лекційні 16 год., семінарські (практичні) 10 год.

індивідуальна робота 55 год.


«Затверджено»

на засіданні кафедри ЕІТтаК

Протокол №_7__ від „_30__" __11______2009 р.

Зав. кафедри______проф.Заневський І.П.


Програму склав:

Доц. Атаманюк Д.В.


Львів – 2009

Пояснювальна записка

Навчальною дисципліною “Менеджмент і маркетинг” передбачається вивчення управлінської діяльності в сфері фізичної культури та спорту умовах ринкових відносин. Метою курсу є також вивчення економічних основ діяльності організацій, підприємств, вивчення суті та особливостей використання методів маркетингу для досягнення поставлених цілей.

Завданням вивчення курсу є теоретична та практична підготовка магістрантів, привиття професійного світогляду магістрантам з питань:

 • Сучасні принципи та методи управління;

 • Функцій менеджменту;

 • Технології прийняття рішень:

 • Інформаційного та технічного забезпечення процесу управління;

 • Основи економічної діяльності організацій, підприємств;

 • Менеджмент маркетингу;

 • Суть та напрямки діяльності по залученню спонсорів;

В результаті вивчення дисципліни магістрант повинен знати:

 • Сучасні концепції менеджменту;

 • Теорію та практику технології управління;

 • Суть та показники соціально-економічної ефективності;

 • Основні джерела фінансування фізкультурно- спортивної діяльності, послуг;

 • Зміст трудової діяльності і форми та системи оплати праці;

 • Суть маркетингу та напрямки маркетингової діяльності;

 • Менеджмент маркетингу;

Повинен вміти:

Аналізувати виробничі ситуації та приймати оптимальні управлінські рішення;

Користуватися методами менеджменту;

Формувати задачі та оптимально їх вирішувати включно із економічним їх аспектом;

Аналізувати ринок та проводити його сегментацію;

Працювати із спонсорами;

Раціонально використовувати наявні матеріальні, трудові та фінансові ресурси;

Основою для вивчення даної дисципліни є “Основи економічної теорії”, дисципліни з теорії та методики фізичного виховання та спорту.Основними формами вивчення курсу є лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання літератури, ознайомлення із системою управління, фінансово-економічними аспектами діючих спортивних споруд ,спортивних клубів, центрів спорту для всіх, підрозділів, організацій.

Загальний обсяг годин для студентів заочної форми навчання: 16 годин лекцій,10 годин практичні та семінари, 55 годин самостійне вивчення матеріалу.

Підсумкова форма контролю - залік.


Розподіл програмного матеріалу з дисципліни

^
Назва теми

Кількість годин
Лекції

Практ.

Семін.

Сам.

Роб.

Розділ І. Основи теорії менеджменту.

Тема 1.1.Вступ до сучасного менеджменту.

2

2

5

Тема 1.2. Організація управління організацією як системою. Функції управління.

2
5

Тема 1.3. Організаційно- правові форми підприємництва.
2

4

Тема 1.4. Методи менеджменту. Прийняття рішень в менеджменті.

2
7

Розділ ІІ Менеджмент маркетингу.

Тема 2.1. Основи маркетингу. Концепції та задачі маркетингу.

2

2

6

Тема 2.2. Організація та управління маркетингом.

2
6

Тема 2.3.Маркетингова цінова політика.

2

2

2

Тема 2.4.Управління комплексом маркетингових комунікацій

2

2

7

Тема 2..5. Спонсорство та реклама в маркетинговій діяльності. Міжнародний маркетинг.

2

2

10

Всього


16

10

55^ Розподіл програмного матеріалу з дисципліни

Менеджмент фізичної реабілітації”


Теми лекцій.

Розділ І. Основи теорії менеджменту.

Тема 1.1. Вступ до сучасного менеджменту.

Зміст понять “управління” та “менеджмент”. Основні категорії менеджменту. Менеджери та підприємці. Діяльність менеджера. Рівні управління, групи менеджерів.

Історичні аспекти виникнення та розвитку менеджменту: первісні соціальної організації праці, “древньосхідна диспотія”, організація управління за прикладом бенедиктинських монастирів. Зародження ознак менеджменту: школа Ф. Тейлора та його послідовників. Шкала людських стосунків. Підходи до проблеми управління Д. Мак-Грегора (теорії “Х” та “У”). Стилі керівництва в менеджменті: авторитарний, колегіальний, ліберальний, демократичний, груповий.

Сучасні теорії менеджменту. Менеджмент спорту та фізкультурно-оздоровчої діяльності.


^ Тема 1.2. Організація. Управління організацією як системою.

Функції управління.

Поняття організації, формальні та неформальні, прості та складні організації. Організація як система, керуюча та керована.

Цілі менеджменту, їх класифікація.

Планування як функція менеджменту. Поняття планування, його види та їхній взаємозв’язок. Поняття стратегічного планування. Планування реалізації стратегії на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Бізнес-планування, використання його в фізкультурно-оздоровчій та спортивній сферах діяльності.

Організація як функція менеджменту. Поняття організації з точки зору динаміки. Побудова організації, організаційне планування. Класифікація організаційних структур управління та лінійні, функціональні, лінійно-штабні, лінійно-функціональні, бюрократичні, адаптивні. Принципи побудови різноманітних структур управління.

Контроль як функція менеджменту. Поняття, зміст та види контролю. Процес контролю. Забезпечення ефективності контролю.

Мотивація як функція менеджменту. Поняття мотивації, вклад українських вчених у розвиток теорії мотивації. Класифікація мотиваційних теорій. Теорія потреб Туган-Барановського. Теорія А. Маслоу. Ієрархія потреб. Основні принципи менеджменту (СМР), стратегії, методи та форми винагород. Мотивації праці в фізкультурно-оздоровчій та спортивній сферах діяльності.

^ Тема 1.3 Організаційно-правові форми підприємництва.

Поняття підприємство та підприємництво.типи підприємств за формою власності.Вибір видів підприємницької діяльності.Підготовка бізнес- плану.збори засновників.Підготовка статуту підприємства та установчого договору.Структура статуту.Реєстрація підприємства. Реєстрація підприємця ( без юридичної особи )Етапи реєстрації. Ліцензування окремих видів діяльності.

^ Тема 1.4. Методи менеджменту. Прийняття рішень в менеджменті.

Сутність методів менеджменту, прийняття рішень в менеджменті організаційно-розпоряджувальні, соціально-психологічні.

Поняття про рішення. Суть та структурний аналіз складових частин управлінського рішення. Характеристика та послідовність основних етапів прийняття та реалізації управлінського рішення. Вимоги до якості управлінських рішень. Сучасні форми вироблення, прийняття та реалізації рішень. Ризик і прийняття рішень в умовах ринку.


Розділ 2. Менеджмент маркетингу.

Тема2.1. Основи маркетингу. Концепції та задачі маркетингу.

Суть маркетингу, предмет і методи дослідження в теорії маркетингу. Підприємництво та ринок. Значення та особливості діяльності організацій, підприємств фізичної реабілітації в умовах ринкової економіки.

Поняття маркетинг. Визначення поняття “ спортивний маркетинг”- його зміст в сфері ФК і С. Потреба, запит, товар, обмін, ринок. Їх зміст в сфері ФКіС. Соціальні основи маркетингу. Управління маркетингом. Особливості маркетингу фізичної культури та спорту. Напрямки маркетингу: маркетинг товару, організації, окремих спортсменів. Послуга як товар. Види послуг фізичної. культури та спорту.Характеристика специфічних властивостей фізкультурно-спортивних послуг. Стан попиту та послуги фізичної. культури та спорту. Задача маркетингу. Ринок. Види ринку.


^ Тема 2.2. Організація та управління маркетингом.

Основні елементи процесу управління маркетингом. Функції маркетингу як системи взаємопов’язаних дій по досягненню цілей в процесі організації надання послуг, дослідження та прогнозування ринку, вивчення внутрішнього та зовнішнього середовища, розробці стратегії та тактики поведінки на ринку з допомогою маркетингових програм. Організація та планування виконання окремих конкретних функцій маркетингової діяльності. Принципи маркетингу та їх діяльність в сфері фізичної реабілітації.

Система реалізації послуг фізичної культури та спорту Формування попиту та стимулювання збуту послуги фізичної культури та спорту. Комплексне дослідження та аналіз ринкових умов. Методи вивчення потреби в послугах та товарах фізичної культури та спорту. Вивчення та характеристика споживачів. Вивчення потреб споживачів та покупців. Робота із споживачем. Управління асортиментом послуг.


^ Тема 2.3 Маркетингова цінова політика. Управління ціноутворенням. Суть маркетингової цінової політики підприємства. Алгоритми маркетингового розрахунку цін. Встановлення цін на товари. Управління цінами ціноутворення орієнтоване на маркетинг. Ініціювання зміни цін і реакція на цінові зміни.


^ Тема 2.4. Управління комплексом маркетингових комунікацій. Сутність маркетингової політики комунікацій. Комунікативні стратегії. Розробка і реалізація комплексу маркетингових комунікацій. Рекламне планування. Прямий маркетинг. Заходи на стимулювання збуту. Планування заходів по стимулюванню збуту.


^ Тема 2.5. Маркетингова політика розподілу. Управління маркетинговими каналами розподілу товарів. Роль маркетингових каналів, створення каналів розподілу. Управління каналами розподілу. Розвиток каналу. Організація розподілу товарів.


^ Тема 2.6. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємства. Принципи та сутність контролю маркетингової діяльності. Система і процес контролю. Маркетингові організаційні структури управління. Аналіз маркетингової діяльності і його суть і мета.


^ Тема 2.7. Спонсорство та реклама в маркетинговій діяльності. Міжнародний маркетинг. Суть та значення спонсорства та меценатства. Види та рівні спонсорства. Взаємовигідність суб’єктів спонсорства. Рекламування продукції, марки спонсора, як засіб стимулювання спонсорування. Необхідність спонсорства в даний час економічного реформування. Як знайти спонсора і як з ним процювати? Спонсорські угоди.Суть реклами. Типи, види та форми рекламування. Роздрібна, індустріальна та інституційна реклама. Мета реклами. Принципи, яких необхідно дотримуватись при організації реклами послуг.

Реклама, зв’язок з громадськістю, стимулювання збуту (попиту) як способу просування продукту спортивної організації на ринок.

Реклама в пресі, радіо та телереклама. Завдання які вирішує реклама. Основні рекомендації щодо ведення рекламної кампанії. Негативні аспекти реклами. Правова відповідальність за достовірність реклами.

^ Тематика практичних та семінарських занять

Назва теми

Кіл-сть годин

Розділ 1.

Тема 1. Суть менеджменту та процес його становлення.

2

Тема 2. Організація та функції управління.

Тема 3. Методи менеджменту

2

Розділ 2.

Тема 4. Основні поняття та концепції маркетингу.


2

Тема 5. Тема 5. Маркетингові комунікації.

Суть маркетингової політики комунікацій.

Реклама.

Пропаганда.

Стимулювання збуту.

Паблік рілейшенз.

.

2

Тема 6.Організація та управління маркетингом

2

Всього

10
^
Завдання для самостійної роботи


Назва теми

Кількість годин

Тема 1.1. Вступ до сучасного менеджменту.

Історичні періоди становлення науки менеджменту. Школи менеджменту. Особливості їх діяльності.


5

Тема 1.2. Організація. Управління організацією.

Структура організаційних структур в закладах фізичної реабілітації.5

Тема 1.3. Методи менеджменту.

Економічні методи.

6

Тема 1.4 Технологія прийняття рішення

5


Тема 1.5.Управліня конфліктами.

5

Тема 2.1. Основи маркетингу.

Концепції та задачі маркетингу. Види маркетингу.

6

Тема 2.2. Організація та управління маркетингом.

Маркетинг організації та місць .6

Тема 2.3. Спонсорство та реклама в маркетинговій діяльності.

Напрямки роботи із спонсорами у сфері фізичного виховання

7

Тема2.4 .Міжнародний маркетинг

Тема творчого завдання:Розробити програму маркетингу в складі бізнес-плану запроектованого фізкультурно-оздоровчого центру (в районі проживання).

Всього

10Залікові вимоги

З курсу “Менеджмент у сфері фізичної виховання”

1.Менеджмент. Сутність, роль менеджменту та його основні категорії.

2.Рівні менеджменту.

3.Вимоги до менеджерів у сфері фізичної реабілітації.

4.Історичні передумови менеджменту, його формування та розвиток: доісторичні форми управління, древньосхідна бюрократія, бенедиктинська система, промислова революція.

5.Виникнення та розвиток теорій менеджменту.

6.Школи наукового управління.

7.Два підходи до проблеми управління: теорія “Х” та “У”.

8.Взаємозв’язок підходів до проблеми управління та поняття “стилі керівництва”. Стилі керівництва в менеджменті.

9.Цілі в менеджменті.

10.Функції менеджменту, їх класифікація.

11.Методи менеджменту, їх класифікація.

12.Економічні методи менеджменту.

13.Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.

14.Соціально- психологічні методи менеджменту.

15.Суть категорії “Рішення в менеджменті”.

16.Умови та етапи прийняття рішенння.

17.Оптимізація прийняття рішення.

18.Маркетинг, його сутність, засади та значення в сфері фізичної реабілітації.

19.Функції маркетингу, їх характеристика. Принципи маркетингу.

20.Основні поняття маркетингу: товар (послуга), запит, угода. Обмін, умови обміну.

21.Комплекс маркетингу.

22.Концепції маркетингу.

23.Управління маркетингом.

24.Сегментація ринку. Відбір сегменту цільового ринку, позиціювання товару на ринку.

25.Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, їх характеристика та вплив на діяльність організації.

26.Особливості маркетингу в сфері фізичної реабілітації.

27.Ціноутворення, його сутність та значення. Етапи ціноутворення. Методи ціноутворення.

28.Просування товару на ринок, його сутність та значення. Елементи (методи) просування товару на ринок.

29.Реклама та персональна продаж товару як методи просування його на ринок.

30.Спонсорство та меценатство, їх сутність, відмінність та перспективи.

31.Фактори, що спонукають фірму стати спонсором.

32.Ліцензійна діяльність.

33.Підприємництво в сфері фізичної реабілітації, порядок створення підприємства. Види та форми підприємницької діяльності.

34.Маркетингова діяльність громадських неприбуткових організацій.


Література:

1.Апопій В.В. та ін.. Організація та технологія надання послуг К.2006 2.Мескон М.Х. та ін. Основи менеджменту. М.: 1992.

3.Терещенко В.І. Організація та управління. К.: 1990.

4.Хміль Ф ІУправління персоналом К.: Академвидав 2006.

5.Економіка та менеджмент / За ред. Проф.Кузьмін О.Я. 1996.

6.Мічуда Ю.П.Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. К: 2007.

7.Котлер Ф. Основи маркетингу М.1996

8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент К.1998

9.Куценко В.М.Маркетинговий менеджмент К.2003.

10.Конспект лекцій.

Схожі:

Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено”
...
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009 р
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент...
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна дисципліна "Метаболізм рухової активності" послідовно продовжує курс біохімічних основ фв, розкриваючи при цьому нові аспекти...
Львівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов
Практичне оволодіння усним (монологічним, діалогічним) мовленням, граматичним матеріалом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи