Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" icon

Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу "менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту"
Скачати 76.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу "менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту"
Дата11.09.2012
Розмір76.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМ КУРСУ “МЕНЕДЖМЕНТ і МАРКЕТИНГ УСФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ”


ЛЬВІВ - 2009

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійного опрацювання тем з курсу

"Менеджмент у сфері фізичної реабілітації"


ТЕМА 1. Сучасний менеджмент.

1.1. Сутність категорій управління, менеджмент, менед­жер-управлінець. Діяльність менеджера.

В темі вивчається менеджмент як категорія, показується його місце в системі соціально-економічних категорій. Для глибшого розуміння менеджменту як категорії його слід розгляну­ти в поєднанні з іншими поняттями: менеджмент та власність, менеджмент та прибуток, менеджмент та ринок, менеджмент та лю­дина, менеджмент та суспільство, менеджмент та бюрократія. Слід показати різницю між просто управлінням і менеджментом. Необхідно уяснити, що менеджмент це складова частина культури сучасного людства, і як такий має історію і включає теорію, традиції, інструментарій, практику. Необхідно знати дві обста­вини менеджменту: 1) сприйняття людини як найбільш цінного із всього чим володіє підприємство; 2) розуміння менеджментом своєї ролі в навколишньому середовищі.

Зрозумівши менеджмент як вид діяльності, необхідно засво­їти категорію "менеджер". Розглянути вимоги до нього, обов'яз­ки.

^ 1.2. Історичні аспекти виникнення менеджменту.

Рідко якщо взагалі коли-небудь новий соціальний інститут, нова ключова соціальна функція виникали з такою швидкістю, як менеджмент в нашому столітті. Рідко в людській історії новий інститут зустрічав так мало протидії, викликав так мало диску­сій і конфліктів і охоплював земну кулю з такою легкістю, пе­ресікаючи кордони рас і культур, мов і традицій. Щоб краще зрозуміти це складне соціальне явище, корисно поставити його в деякий історичний ряд:

- неолітична община, ключові племена;

- древньосхідна деспотія або створення так званих мегамашин;

- Бенедектинська система.

Особливу увагу слід приділити системі організації праці в бенедектинських монастирях. Регулярність, ефективність, плану­вання монастирської праці заклали фундамент організації праці XIX ст.

Саме бенедектинську систему через промислову революцію необхідно пов’язати з початком винекнення менеджменту, зокрема з класичною теорією Ф.Тейлора і його послідовників ( А.Файоля, М. Вебера, Г. Форда, О. Шелдона, Г.Емерсона і ін.)

Для глибокого розуміння історичних аспектів виникнення менеджменту необхідно добре уяснити схему запропоновану А.Ско­том.

Важливе місце в темі відводиться "доктирині людських від­носин", особливо положенням Е. Мейо, Д. Мак-Грегора, Ф. Гецберга, Р. Дайкерта.

Закінчення теми заключаєтьея у вивченні концептів теорій менеджменту 50-х - 80-х років.

^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке менеджмент?

2. Дати визначення категорії "менеджмент".

3. Порівняти поняття менеджер та підприємець.

4. Які основні вимоги до менеджера?

5. Проаналізувати розвиток управління до "Бенедектинської системи".

6. Суть "Бенедектинської системи".

7. Особливості управління в XIX столітті.

8. Суть наукової теорії Тейлора та його послідовників.

9. Суть класичної теорії управління Д.Феліоля та його послідовників.

10. Два підходи до управління Д. Макгрегора (Теорія Х і У).

11. Які є стилі керівництва в менеджменті ?

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрушків Н. І. , КузьміН О.Є. Основи менеджменту. -Львів.:

"Світ", 1996.

2. Мескон М. X., Альберт М, , Хедоури Ф. Основи менеджмента:

Пер. с англ. М.: Дело, 1992.

3. Хміль Ф. І. Менеджмент. -Київ.: "Вища школа". Голов. видав­ництво, 1995.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Кутепов М. Е., менеджмент в зарубежном спорте. М.: 1992.

2. Скворцов Н. Н., Назимова Н. К. Теория и практика менеджмента: зарубежний опит. -Києв, Укр, ИНТЗИ, 1992.

ТЕМА 2. Організація. Функції менеджменту.


^ 2.1. Організація, її види в Україні.

Поняття "менеджмент" тісно пов'язано а поняттями "організація”.

Вивчаючи це питання необхідно дати визначення організа­ції, розглянути формальні та неформальні організації, зв'язок видів організації і законодавства в Україні.

^ 2. 2. Цілі в менеджменті.

Мета - вихідне, центральне понятття в менеджменті, це те для чого функціонує, служить система. Отже в цій темі необ­хідно чітко уяснити процес визначення цілей. Наглядно це можна зробити при використанні кібернетичного підходу, тобто зарису­вати дерево цілей. Вироблення цілей тісно пов'язане з етапами маркетингу, зокрема зі збором інформації про клієнта, конкурен­тів і детальним аналізом ситуації.

^ 2. 3. Функції менеджменту.

2.1.3. "Функції управлінння виробництвом". При цілевизначенні особливу увагу слід звернути на компо­ненти цілі, вмінні заповнити стратегічні пробіли, узгоджувати заходи, порівнювати бажане з дійсним.


^ 2.3. Функції менеджменту

2.3.1. Функція планування.

Функція планування - це одна з загальних функцій менедж­менту. Завдання цієї теми - ознайомлення з етапами розвитку системи стратегічного планування, факторами, що впливають на стратегії, елементами плануванння (цілі, дії, ресурси, виконання).

Заслуговує на увагу ознайомлення а екстраполяційним пла­нуванням, плануванням на рівні господарської одиниці, страте­гічним плануванням на корпоративному рівні, перевагами кожного наступного над попереднім.

Необхідно зупинитись на вивченні деяких внутрішніх проти­річчях стратегічного планування і дальшому його розвитку.

2.3. 2. Функція організації.

Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає людям ефективно разом для досягнення його цілей. В функції організації слід виділяти два аспекти. Одним з них є ділення організації на підрозділи у відповідності до цілей та стратегій. Тут необхідно знати правила побудови структур, вміння вибирати необхідну структуру управління, організувати або хоча б знати основні документи і порядок при створенні но­вого підприємства.

Другий аспект організації - організація взаємодії і пов­новаження. При вивчені другого аспекту необхідно розуміти такі терміни: делегування, відповідальність, повноваження, влада, лінійні повноваження, ланцюг команд, апаратні (штабні) повно­важення, рекомендовані повноваження, обов'язкові узгодження.

2.3.3. Функція контролю.

Контроль - це процес забезпечення досягнення організацією своїх цілей. Тема ця досить актуальна та важлива. Хрестоматійним є вислів П. Друкера: "Контроль та визначення напрямку -це синоніми".

При вивчені теми головним чином необхідно звернути увагу на принципи, методи, типи фази контролю, інформаційному забез­печенню його. Люди - це невід’ємний елемент контролю. Отже, при розгляді даної теми слід звернути увагу на поведінку людей при контролі.

2.3.4. Функція мотивації до праці.

Ця тема відноситься до однієї з центральних тем курсу. З функції мотивації витікає основний принцип менеджменту відомий під абревіатурою /GРМ/: на цьому світі в сфері бізнесу не ро­биться те про що ми просимо, мріємо і т.п.., а те, що винаго­роджується.

Вихідним моментом при вивчені даної теми повинна бути теорія мотивації 3. Фрейда і А. Маслоу, піраміда потреб розроблена А. Маслоу в 1943 році.

При мотивації до праці необхідно засвоїти стратегії голов­ного принципу менеджмент (за що слід винагороджувати); методи винагород (чим винагороджувати) і форми винагород (як винагороджувати).


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке організація? Її види.

2. Значення мети в менеджменті.

3. Що таке "дерево цілей"?

4. Класифікація функцій в менеджменті.

5. Суть функці ї “планування”.

6. Суть функції “організація”.

7. Суть Функції “контролю”.

8. Суть функції “мотивація”.

9. Суть головного принципу менеджменту (GMP).

10. Які ви знаєте теорії мотивації?

^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.

 1. Конституція України. -К.: Україна, 1996.

 2. Андрушків Н. І. , Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. -Львів.:"Світ", 1996.

 3. Мескон М. X. , Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1992.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Р.Генри Милер. “Менеджмент. Достижение цели” (Санкт-Петер­бург: ИИА “ЛИК”, 1992.

 2. Моанас П. Портрет корпорации “Хюлетт-Поккард”. – США: Економика, политика, идеология. 1991.

ТЕМА 3. Методи менеджменту. Рішення в менеджменті.

Метою теми є вивчення способів, методів досягнення пос­тавлених цілей. Методи менеджменту - це сукупність способів і прийомів впливу на колективи працівників та окремих виконавців в метою досягнення цілей організації та ефективного виконання її місії. Показати приклади цілей в сфері фізичної культури та спорту.

Вихідним моментом при вивчені теми є класифікація методів менеджменту. Методи класифікуються на такі групи: економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні. Необхідно зрозуміти суть методів кожної групи, значення їх у ринковій економіці стосовно сфери ФКІС.

Рішення в менеджменті.

В літературі зустрічаються різні визначення рішення. Заслуговує на увагу таке визначення: рішення - це розгорнутий в часі соціально-психологічний, організаційно-правовий акт, який здійснюється керівником або з залученням інших осіб.

При вивчені теми слід ----- класифікацію рішень в ме­неджменті. Необхідно глибоко зрозуміти технологію прийняття управлінського рішення: умови, етапи, оптимізацію.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Наведіть класифікацію методів менеджменту.

2. Що таке економічні методи?

3. Роль економічних методів в ринкових умовах.

4. Що таке організаційно-розпорядчі методи менеджменту?

5. Розкрийте суть організаційних методів.

6. Розкрийте суть розпорядчих методів.

7. Суть соціально-психологічних методів менеджменту.

8. Що таке рішення?

9. Класифікація рішень в менеджменті.

10. Умови та етапи вирішення рішень.

11. Назвіть методи оптимізації управлінських рішень.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Конституція України. -К.: Україна, 1996.

 2. Про підприємства в Україні: Закон України.-К.: Україна,1991.

 3. Андрушків Е І. , Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. -Львів.: “Світ”, 1996.

 4. Мескон М. Х , Альберт М., Хедоури Ф Основи менеджмента:Пер. с авгл. М.: Дело, 1992.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Кортис Д. Найти свой путь в менеджменте. -Дело, 1993.

 2. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. -М.: Финансн й статисти­ка. 1991.

Схожі:

Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни "Фінанси, гроші та кредит", рекомендована література, робоча програма дисципліни, пояснення до тем, контрольні завдання по варіантах і рекомендації щодо їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит ” для студентів за напрямком...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconГ. В. Стадник методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Маркетинг” для студентів 3 курсу спеціальності 050201 „Менеджмент організацій” спеціалізації...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси, рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, перелік практичних занять, контрольні завдання по варіантах І рекомендації до їх виконання
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України стадник світлана олександрівна
Харківська державна академія фізичної культури, завідувач кафедри менеджменту фізичної культури
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМіністерство освіти І науки україни
В роботі наведені загальні методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси”, рекомендована література, робоча програма, пояснення...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент»
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з курсу «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної форм навчання...
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Методичні рекомендації та контрольні питання до тем курсу \"менеджмент І маркетинг усфері фізичної культури та спорту\" iconКонтрольні питання з дисципліни «Транспортний менеджмент» для 5-го курсу денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» старший викладач Калініна Ганна Геннадіївна

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи