Кафедра теорії І методики фізичного виховання icon

Кафедра теорії І методики фізичного виховання
Скачати 74.05 Kb.
НазваКафедра теорії І методики фізичного виховання
Дата11.09.2012
Розмір74.05 Kb.
ТипДокументи

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
„Затверджено”

на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання

протокол № __ від „___”___ 2009 р.

Зав. кафедри, доцент

_________________Петришин Ю.В.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ „МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ

для студентів VI-VII курсів

факультету заочного, дистанційного

та післядипломного навчання - іноземних громадян

спеціальність 8.012.01 – “фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – магістр


Загальна кількість годин – 81 години

Лекційних – 14 годин

Семінарських – 12 годин
^

Самостійної роботи – 55 годин


Залік: 1 семестр


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Розвиток науки і техніки значною мірою впливає на вдосконалення вищої освіти загалом і педагогічної зокрема. Реформування загальноосвітньої школи, її гуманізація і демократизація передбачає нові вимоги до знань студентів, відбору наукової інформації, вміння ставити й розв'язувати різноманітні принципово нові завдання передовими методами, що може бути досягнуто за умови озброєння молодих фахівців новітніми знаннями в галузі наукових досліджень. Це зобов'язує вищу школу широко залучати студентів до проведення наукових досліджень, набуття навичок та вмінь творчої праці.

Таким чином, наукова підготовка студентів у вищих навчальних закладах — одна з важливих засад навчання, формування фахівців нової генерації, яка забезпечується введенням у навчальні плани ВНЗ нового предмету „Основи наукових досліджень”.

Навчальна дисципліна „Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті” передбачає озброєння студентів елементами методики наукових досліджень, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності.

Дисципліна „Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті” спрямована на оволодіння студентами-магістрантами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи та написання магістерської праці.

Узагальнюючи наукові і практичні дані, дисципліна „Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті” розкриває суть завдань, які необхідно вирішувати в процесі науково-дослідницької роботи, обумовлює ефективні методи реалізації цих завдань, розробляє оптимальні форми побудови наукового дослідження.

Значення дисципліни в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів визначається не лише сумою необхідних для студентів знань і професійних вмінь, але і тим, що дозволяють студенту-магістрантові усвідомлювати особливості своєї майбутньої діяльності, яка може бути пов’язана з науково-дослідницькою роботою.

Знати: алгоритм побудови наукового дослідження, характеристики і можливості використання педагогічних і супутніх методів наукового дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи, особливості і алгоритм оформлення наукової роботи.

Уміти: застосовувати у практичній діяльності отримані знання, використовувати педагогічні і супутні методи наукового дослідження у написанні кваліфікаційних робіт з фізичного виховання та спорту.


^ Навчальна програма з дисципліни „Методи наукових досліджень у фізичному виховання і спорті”.
Обсяг годин

NN

Найменування тем

Лекції

Семін.

Сам. роб.

1.

Методологія і логіка побудови наукових досліджень.

2

-

10

2.

Організація і проведення педагогічного спостереження та проведення педагогічного експерименту.

4

2

9

3.

Теоретичні методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті.

2

4

9

4.

Емпіричні методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті.

2

2

9

5.

Математично-статистична обробка результатів експерименту.

2
10

6.

Технологія оформлення наукової (магістерської) роботи.

2

4

8
Разом:

14

12

55^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ


МЕТОДОЛОГІЯ І ЛОГІКА ПОБУДОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Значення наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті. Схема наукового дослідження. Вибір теми дослідження. Напрям дослідження, його об’єкт і предмет. Актуальність дослідження. Гіпотеза дослідження. Мета і завдання дослідження. Наукова новизна дослідження. Практичне значення дослідження. Підбір досліджуваних. Організація умов проведення дослідження. Апробація результатів дослідження.


^ ТЕОРЕТИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА СПОРТІ.

Загальна характеристика методів опитування. Бесіда та інтерн’ю як методи дослідження. Метод експертного опитування. Соціометричний метод. Анкетування як метод опитування. Види анкетування. Побудова анкети. Класифікація питань. Перевірка якості анкети. Загальна характеристика документальних матеріалів. Класифікація типів документів. Аналіз документальних матеріалів. Проблема вірогідності документальної інформації. Контент-аналіз та його процедури . Історичний і логічний методи наукового дослідження.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ.

Загальна характеристика педагогічних спостережень. Недоліки спостереження як методу наукового дослідження та шляхи їх усунення. Об’єкти педагогічного спостереження. Види педагогічних спостережень. Загальна характеристика педагогічного експерименту як методу дослідження, експериментальні чинники. Тривалість педагогічного експерименту і його структура. Види педагогічного експерименту. Формування дослідних груп. Етапи педагогічного експерименту.


^ ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ. ТЕСТУВАННЯ.

Тести досягнень. Тести здібностей. Тести особистості. Надійність та інформативність тесту. Особливості тестування рухових можливостей. Методи наукових досліджень рівня розвитку рухових якостей. Методи наукових досліджень техніки фізичних вправ. Методи наукових досліджень стану і функціональних можливостей організму людини.


^ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

Предмет математичної статистики, її роль у розв’язанні завдань фізичної культури і спорту. Генеральна сукупність і вибірка. Вибір досліджуваних. Основні параметри математичної статистики. Середня арифметична величина. Середнє квадратичне відхилення. Середня помилка відхилення. Середня помилка різниці. Достовірність розбіжностей. Кореляція. Коефіцієнт регресії R. Визначення ступеня узгодженості думок експертів за величиною коефіцієнта конкордації.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ.

Загальні відомості про студентську наукову роботу (курсова, дипломна, магістерська робота).Основні вимоги до написання обґрунтування наукової
роботи. Методика виконання студентської наукової роботи. Планування наукової роботи (курсової, дипломної, магістерської). Структура і зміст наукової роботи . Зміст студентської наукової роботи. Оформлення роботи. Підготовка до захисту і захист. Керівництво студентськими творчими роботами.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. - М.: Медицина, 1990.

 2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод.) - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 3. Довідник здобувача наукового ступеня / За ред. Бойка Р.В. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 2002. – 64 с.

 4. Донской Д.Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 232 с.

 6. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 7. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – 439 с.

 8. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований В.М. Сиденко, И.М. Грушко. – Харків: Вища школа, 1979. – 200 с.

 9. Соціологія: Підручник / За ред. В.Г. Городяненка. – К.: Академія, 2008. – 544 с.

 10. Шандригось В.І. Методи дослідження фізичного стану школярів в процесі фізичного виховання: метод. реком. на допомогу студентам / В.І. Шандригось. – Тернопіль, 2001. – 156 с.

 11. Шиян Б.М., Вацеба О.М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті. – Тернопіль. 2008. – 275 с.

 12. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: Методичні поради / Упорядн. Пономаренко Л.А. – К.: Редакція „Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, видавництво “Толока”, 2001. – 80 с.

Схожі:

Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Методичні основи фізичного виховання в основному та спортивному навчальному відділеннях
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Самостійна робота з курсу теорія та методика фізичного виховання, якові необхідно виконати письмово у формі відповідей на запитання...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра Завідувач
Кафедра теорії І методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
move to 0-36036514
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи