Кафедра теорії І методики фізичного виховання icon

Кафедра теорії І методики фізичного виховання
Скачати 98.16 Kb.
НазваКафедра теорії І методики фізичного виховання
Дата11.09.2012
Розмір98.16 Kb.
ТипРобоча програма


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
“Затверджено”

на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання

протокол № __ від “___”________ 2009р.

Завідувач кафедри, доцент

_________________Петришин Ю.В.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ»


спеціальність 8.012.01 – “фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – магістр

^ 6 курсу – іноземних громадян

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


Загальна кількість годин – 81 година

Лекційних – 14 годин

Семінарських – 12 годин
^

Самостійної роботи – 55 годин


Залік: 1 семестр


Програму підготував:

доцент Петришин Ю.В.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


1. Мета викладання дисципліни

Дисципліна “Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті” спрямована на оволодіння студентами-магістрантами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи та написанню магістерської праці.

Узагальнюючи наукові і практичні дані, дисципліна “Методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті” розкриває суть задач, які необхідно вирішувати в процесі науково-дослідницької роботи, обумовлює ефективні методи реалізації цих задач, розробляє оптимальні форми побудови наукового дослідження.

Значення дисципліни в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів визначається не тільки сумою необхідних для студентів знань і професійних вмінь, але і тим, що дозволяють студенту-магістрантові усвідомлювати особливості своєї майбутньої діяльності, яка може бути пов’язана з науково-дослідницькою роботою.


^ 2. Завдання дисципліни

Знати: алгоритм побудови наукового дослідження, характеристики і можливості використання педагогічних і супутніх методів наукового дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи, особливості і алгоритм оформлення наукової роботи.

Уміти: застосовувати у практичній діяльності одержані знання, використовувати педагогічні і супутні методи наукового дослідження у написанні кваліфікаційних робіт з фізичного виховання та спорту.


^ 3. Зміст дисципліниОбсяг годин

NN

Найменування тем

Лекції

Семін.

Сам. роб.

1.

Методологія і логіка побудови наукових досліджень.

2

-

10

2.

Організація і проведення педагогічного спостереження та проведення педагогічного експерименту.

4

2

9

3.

Теоретичні методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті.

2

4

9

4.

Емпіричні методи наукових досліджень у фізичній культурі та спорті.

2

2

9

5.

Математично-статистична обробка результатів експерименту.

2
10

6.

Технологія оформлення наукової (магістерської) роботи.

2

4

8
Разом:

14

12

55


^ 4. Зміст лекційних, семінарських занять і самостійна робота


NN п/п

Зміст заняття

Кількість годин

Лек

Сем.

лекції

семінар

сам.роб

1

1

Логіка побудови наукового дослідження.

 • Значення наукових досліджень у ФВ та спорті.

 • Схема наукового дослідження.

 • Аналіз літератури і практики.

 • Вибір теми та визначення задач.

 • Вибір методів дослідження.

 • розробка гіпотези та плану дослідження.

 • Підбір досліджуємих.

 • Організація умов проведення дослідження та оформлення результатів.

2

-

10

2

2

Організація і проведення педагогічних спостережень та педагогічного експерименту.

 • Педагогічні спостереження як метод наукового дослідження.

 • Види педагогічних спостережень.

 • Особливості проведення педагогічних спостережень у фізичному вихованні і спорті.

 • Програма педагогічного спостереження.

 • Скласти програму педагогічного спостереження.

 • Педагогічний експеримент, як метод наукового дослідження, експериментальні фактори.

 • Організація педагогічного експерименту.

 • Види педагогічного експерименту.

 • Скласти програму педагогічного експерименту.

4293

3

Теоретичні методи наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті.

 • Аналіз документів.

 • Спостереження і його роль у спортивній соціології.

 • Опитування, як метод збору первинної соціальної інформації.

 • Соціальний експеримент, його особливості.

2

4

9

4

4

Емпіричні методи наукового дослідження у фізичному вихованні і спорті.

 • Методи наукових досліджень рівня розвитку рухових якостей.

 • Методи наукових досліджень техніки фізичних вправ.

 • Методи наукових досліджень стану і функціональних можливостей організму людини.

2

2

9

5.

5.

Математично-статистична обробка результатів експерименту.

 • Роль математичної статистики у розв’язанні завдань фізичної культури і спорту.

 • Вибір досліджуваних.

 • Вибір кількості досліджуваних.

 • Основні параметри математичної статистики.

2

-

10

6

6

Оформлення наукової роботи.

 • Загальні вимоги до оформлення наукової роботи.

 • Літературний текст.

 • Табличний матеріал і малюнки.

 • Список літератури.

 • Правила оформлення наукової (магістерської) роботи.

 • Скласти план наукової (магістерської) роботи.

248

Разом:

14

12

55^ ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ

з дисципліни “Методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті” для магістрантів VІ курсу ФЗН


 1. Значення наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті.

 2. Схема педагогічного наукового дослідження.

 3. Аналіз літератури і практики.

 4. Вибір теми та визначення задач.

 5. Розробка гіпотези та плану дослідження.

 6. Підбір об’єкта та предмета дослідження.

 7. Вибір методів дослідження.

 8. Організація умов проведення педагогічного дослідження та оформлення результатів.

 9. Педагогічні спостереження, як метод наукового дослідження.

 10. Види педагогічних спостережень.

 11. Особливості проведення педагогічних спостережень у фізичному вихованні і спорті.

 12. Програма педагогічного спостереження.

 13. Педагогічний експеримент, як метод наукового дослідження.

 14. Експериментальні фактори педагогічного експерименту.

 15. Організація педагогічного експерименту.

 16. Види педагогічного експерименту.

 17. Програма педагогічного експерименту.

 18. Соціологічні методи досліджень у фізичному вихованні та спорті.

 19. Аналіз документів.

 20. Спостереження і його роль у спортивній соціології.

 21. Опитування, як метод збору педагогічної і первинної соціальної інформації.

 22. Особливості складання анкет.

 23. Соціальний експеримент, його особливості.

 24. Педагогічні методи досліджень розвитку рухових якостей.

 25. Педагогічні методи досліджень спортивної техніки.

 26. Наукові методи досліджень стану і функціональних можливостей спортсмена.

 27. Загальні вимоги до оформлення наукової роботи.

 28. Літературний текст.

 29. Табличний матеріал і малюнки.

 30. Список використаних джерел.

 31. Особливості оформлення і план магістерської роботи.

 32. Особливості оформлення магістерської роботи.


ЛІТЕРАТУРА:


Основна

 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физичнеском воспитании (пособие для студентов, аспирантов и препод. - М.: ФиС, 1978. - 233 с.

 2. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. - М.: Медицина, 1990.

 3. Березин Ф.В., Мирошникова М.П., Рогинец П.В. Методика многостороннего исследования личности. - М., 1976.

 4. Воронов Ю.Й. Методы сбора информации в социологическом исследовании. - М.: Статистика, 1974. - 158 с.

 5. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. - К.: Здоров’я, 1977. - 184 с.

 6. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина. - Л.,1977.

 7. Осипов Г.В., Гвишиани Д.М. и др. Рабочая книга социолога. - М.: Наука, 1976. - 512 с.


Додаткова


 1. Ашмарин Б.А. Методика педагогических исследований в физическом воспитании. /Учеб.пособие, ЛГПИ, 1973.

 2. Аулик И.В. Как определить тренированость спортсмена. - М.: ФиС, 1977. - 102 с.

 3. Донской Д.Д. Биомеханика. Учеб. пособие для студентов фак. Физ. Воспитания пед. Ин-тов. - М.: Просвещение, 1975. - С.19-28.

 4. Здравоміслов А.Г. Методология и процедура социологических исследований. - М.:Місль, 1979. - С. 150-156.

 5. Карпман В.П., Белоцерковский З.В., Гуднов И.А. Тестирование в спортивной медицине. - М.: ФиС, 1988.

 6. Келлер В.С., Бубен Н.Ф. и др. Радиотелеметрическая аппаратура для биологических исследований в спорте // и практ. Физ. Культуры, 1969, N3.

 7. Меркулова Р.А., хрущев С.В., Хельбин В.Н. Возрастная кардигемодинамика у спортсменов. - М.: Медицина, 1989.

 8. Методика исследования в физической культуре / Под общ. Ред. Д.Д.Донского. - М.: ФиС, 1961.

 9. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. - Киев: Здоров’е, 1989.

 10. Теория и методика физического воспитания / Учеб. Для ИФК. Под общ. Ред. Л.П.Матвеева и А.Д.Новикова. т.1. - М.: ФиС, 1976. - С. 21-27.Схожі:

Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Методичні основи фізичного виховання в основному та спортивному навчальному відділеннях
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
Самостійна робота з курсу теорія та методика фізичного виховання, якові необхідно виконати письмово у формі відповідей на запитання...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра Завідувач
Кафедра теорії І методики фізичного виховання, лікувальної фізкультури та спортивної медицини
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання з 11. 09 по 20. 11. 09
move to 0-36036514
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Кафедра теорії І методики фізичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи