Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План icon

Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
Скачати 92.69 Kb.
НазваТема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
Дата11.09.2012
Розмір92.69 Kb.
ТипДокументи


Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень.

План :

І. Предмет, завдання і основні категорії педагогіки вищої школи.

2. Методологічні основи і галузі педагогіки.

3. Методи науково-педагогічних досліджень.

Магістр з лат. – начальник, учитель.

І. Назву педагогіка отримала від грецьких слів "пайрос"-дитя та "аго" - вести. Дослівний переклад "пайдагогос" означає "дітопровідник". Педагогом в Давній Греції називали раба, який супроводжував дитину свого володаря в школу. Поступово слово "педагогіка" стало використовуватися в більш широкому змісті - "вести дитину по життю" тобто виховувати його і навчати, скеровувати духовний і тілесний розвиток. Часто поряд з іменами людей, які стали видатними по праву ставлять імена людей, які їх виховували. З часом накопичення знань призвело до виникнення науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні узагальнення. Така педагогіка стала наукою про виховання і навчання дітей.

Таке розуміння педагогіки збереглося до середини XX століття. І тільки в останні десятиліття виникло розуміння того, що кваліфікованого педагогічного керівництва потребують не тільки діти, але й дорослі.

Стисле, загальне і разом з тим відносно точне визначення сучасної педагогіки. Це наука про виховання людини. Поняття виховання застосовується тут в самому широкому смислі, вбираючи в себе освіту, навчання, розвиток. Розширення межі поняття виховання вступає в протиріччя з історичною назвою науки. Тому в світовому лексиконі все частіше застосовуються нові терміни - "андрогогіка" (від грец.”андрос”

- мужчина і “аго” - вести ( і антропогогіка ) від грец.”антропос " людина і “аго” - (вести).

У всі часи педагоги шукали кращих шляхів допомоги людям в використанні даних їм природою можливостей, формуванні нових якостей. Тисячоліттями по крихтам накопичувалися необхідні знання, одна за одною створювалися, перевірялися і відкидалися педагогічні системи, поки не залишилися найкорисніші і життєстійкіші. Розвивається і наука про виховання, головною задачею якої є накопичення, систематизація наукових знань про виховання людини. Функція педагогіки - пізнавати закони виховання, освіти і навчання людей і на цій основі вказувати педагогічній практиці найкращі шляхи, і способи досягнення поставлених цілей. Теорія озброює педагогів-практиків професійними знаннями про особливості виховних процесів людей різних вікових груп, соціальних утворень, уміннями прогнозувати, проектувати і здійснювати навчально-виховний процес в різних умовах, оцінювати його ефективність. Найновіші технології навчання, освіти і видавання, ефективні методики також народжуються в педагогічних лабораторіях.

Не дивлячись на те, що педагогіка займається вічними проблемами, її предмет конкретний: це виховна діяльність. Педагогіка розглядається як прикладна наука, яка скеровує свої зусилля на оперативне рішення в суспільстві проблем виховання, освіти, навчання.


У найзагальнішому плані педагогіку вищої школи визначають як науку про навчання, освіту і виховання студентської молоді.

^ ВНЗ в Україні – освітня установа, яка має статус юридичної особи й реалізує професіні освітні програми вищої професійної освіти. ВНз створюються, реорганізуються, функціонують і ліквідовуються згідно закону “Про освіту”, іншими законодавчими актами України, своїм статутом. З а організаційно правовими формами є державні, муніципальні, недержавні (приватні, від громадських і релігійних організаці). Головними завданнями (основною діяльністю) ВНЗ як центру освіти, науки, культури є: задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному розвитку, набутті вищої освіти і кваліфікації в обраній галузі професійної діяльності, задоволення потреб суспільства в кваліфікованих спеціалістах з вищою освітою й науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації; організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень та інших науково-технічних, дослідно-конструкторських, у тому числі з проблем освіти; перепідготовка й підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів; поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього і культурного рівня.

Предметом педагогіки вищої школи є процес створення і функціонування дійсних відносин студентів ВНЗ, які забезпечують можливість формування духовно багатого, добропорядного, свідомого громадянина, спеціаліста вищої кваліфікації різних галузей народного господарства (науки, техніки, культури, освіти, тощо), патріота України. (Алексюк А.М. Пед. вищої освіти України с. 374)

Одне з найважливіших завдань Пед. виш. Школи є розкриття педагогічних закономірностей формування студентів ВНЗ як майбутніх фахівців. Розкриваючи ці закономірності, вузівська педгогіка які педагогіка загальна має спиратися також і на закономірності суміжних її наук: психологічних, біолого-фізіологічних, логічних, історичних, соціологічних і звичайно має спиратися на філософсько-методологічну основу – на закономірності загальнофілософського вчення про людину.


Джерелами розвитку педагогіки є: багатовіковий практичний досвід виховання, який закріплений в способі життя, традиції, звичаї людей,

народна педагогіка; філософські, педагогічні і психологічні праці; світова і вітчизняна практика виховання; дані педагогічних досліджень; досвід педагогів-новаторів, які пропонують оригінальні ідеї і системи виховання в сучасних умовах.

До основних педагогічних категорій відносять виховання, навчання, освіта. Наша наука широко оперує такими категоріями як розвиток і формування.

Виховання - цілеспрямований і організований процес формування особистості. В педагогіці поняття виховання розглядається в широкому і вузькому соціальному смислі, а також в широкому і вузькому педагогічному значенні.

В широкому розумінні - це передача накопиченого досвіду від старших поколінь молодшим. Виховання носить історичний характер (приклади з різних історичних формацій. Довести, що виховання - це загальна і вічна категорія).

В вузькому смислі під вихованням розуміється вплив на людину зі сторони суспільних інститутів.

Навчання - спеціально організований, цілеспрямований процес взаємодії вчителів і учнів, направлений на засвоєння знань, вмінь, навичок, формування на їх основі світогляду, розвиток розумових сил і потенційних можливостей, закріплення навичок самоосвіти. Основу навчання складають знання, вміння, навички (3.,В.,Н.).

З. - відображення об'єктивної реальності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки.

В. - готовність свідомо і самостійно виконувати практичні і теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду і здобутих навичок.

Н. - компоненти практичної діяльності, що мають прояв при виконанні необхідних дій доведених до досконалості шляхом багаторазового повторення.

Поняття виховання і навчання частково перекриваються.

Освіта - результат навчання, об'єм систематизований 3.,В.,Н., способів мислення, якими оволодів учень. Освіта є те, що залишається, коли все вивчене забувається .

Зміст освіти – випливає із її основної функції – прилучити молодь до загальнолюдських та національних цінностей; це система наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду творчої діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки, якими повинен оволодіти студент у процесі навчання.

^ Система освіти – існуюча в маштабі країни структура освітньо-виховних закладів.

Самоосвіта – освіта, яка набувається у процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. Основним засобом є самостійне вивчення літератури.

Самовиховання – систематична і свідома діяльність людини спрямована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних, якостей, позитивних рис волі і характеру, усунення негативних звичок. Результат самовиховання перевіряється практикою життя. СВ пов’язане із самоосвітою.

Розвиток - це процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини під впливом зовнішніх і внутрішніх, природних та соціальних факторів. (Приклад впливу спадковості на розвиток та зовнішніх факторів).

Формування – процес становлення людини як соціальної істоти під впливом всіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних, тощо. Ця категорія ще не є сталою в педагогіці ( пояснити чому).

Викладання – діяльність вчителя в процесі навчання. Воно полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою, у перевірці якості знань, умінь, навичок.

Викладач – у широкому розумінні слова – працівник вищої, середньої спеціальної або загальноосвітньої школи, який викладає певний навчальний предмет; у вузькому розумінні слова – штатна посада у ВНЗ і середніх спеціальних начальних закладах.

ІІ. Педагогіка пройшовши довгий шлях розвитку, накопичивши інформацію, перетворилася в систему наукових знань (систему педагогічних наук). Тому сучасну педагогіку правильно називати системою наук про виховання.

Фундамент педагогіки - філософія, а саме та її частина, яка спеціально займається проблемами виховання.

^ Методологія – сукупність прийомів дослідження, що застосовуються у якісь науці.2) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності.

Методологія педагогіки – сукупність теоретичних положень про педагогічне пізнання і перетворення дійсності.

Найтісніші звязки у педагогіки з фізіологією і психологією. Соціологія яка вивчає вплив соціального середовища на людину, його положення в суспільстві має також зв'язок а педагогікою. Опосередковано впливає економіка (залишковий принцип коштів на освіту), а також народна педагогіка.

Існують такі галузі педагогіки :

І. дошкільна; 2. шкільна; З. професійно-технічна; 4. виробнича;

5. педагогіка вищої школи; 6. військова; 7. історія педагогіки;

8. безперервної освіти; 9. предметні методики навчання, до яких відноситься педагогіка фізичного виховання; 10. спец. педагогіки (тифло - для сліпих; сурдо - для глухих, олігофрено- для розумове відсталих).

ІІІ. Шляхи, способи пізнання об'єктивної реальності прийнято називати методами дослідження.

^ Методи дослідження в педагогіці (С. Гончаренко с. 206.) – прийоми, процедури та операції емпіричного та теоретичного пізнання й вивчення явищ педагогічної дійсності.

Особливості науки про виховання, які обумовлюють методи педагогічних досліджень: неоднорідність протікання; неповторність; експерименти, які протирічать моральним і етичним нормам заборонені; висновки формулюються у загальній формі.

Традиційно-педагогічні методи.

Традиційними будемо називати методи, які дісталися сучасній педагогіці у спадок від дослідників, які стояли у витоків педагогічної науки.

Це методи, якими користувалися Платон і Квінтіліан, Коменський і Песталоцці; застосовуються вони в науці і досі. До традиційних методів відносять спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної документації, вивчення учнівської творчості.

Спостереження - найбільш доступний і розповсюджений метод; спеціально організоване сприйняття досліджуваного об'єкта, процесу або явища в природних умовах. Вимоги: 1. визначення завдань, виділення об'єктів, розробка схеми спостереження; 2. результати фіксуються; 3. дані обробляються. Повинно бути: тривалим, систематичним, різностороннім, об'єктивним, масовим. Недоліки : не відкриває внутрішні сторони педагогічних явищ, при використанні неможливо забезпечити повну об'єктивність інформації.

Вивчення досвіду - організована пізнавальна діяльність, яка скерована на установлення історичних зв'язків виховання, виченення загального в системах виховання і навчання. Тісно пов'язаний метод з вивченням першоджерел в тому числі і літератури. Вимоги: звертати увагу на факти, які протирічать панівним теоріям, канонам, чим глибше аналіз досвіду, тим більше цінних ідей.

Опитування - вияв відносин людей, їх почуття і наміри, оцінки і позиції. Усне - бесіда, інтерв'ю. Письмове - анкетування.

Спец. заходи щодо зняття відтінку суб'єктивізму під час інтерв'ю: 1. наявність чіткого плану; 2. обговорення питань в різних ракурсах і зв'язках; 3. варіювання питаннями, постановка їх в зручній для співбесідника формі; 4. вміння використовувати ситуацію в питаннях і відповідях. Недолік : "язик даний людині не тільки для того, щоби викладати свої думки, але й для того, щоби успішно їх приховувати".

Анкетування ( відкрите і закрите) більш інформативне і краще обробляти результати. Пов'язано з необхідністю зібрати матеріал у масовій кількості. Вимоги: чіткість формулювання запитань та їх однозначність.

Педагогічний експеримент - дослідження явищ виховання і навчання в спеціально організованих і строго регламентованих дослідником умовах. Види: констатуючий, перетворюючий, природний, лабораторний (від мети і характеру дослідження) модифікації ПЕ: паралельний і перехресний.

Статистичні методи - математична обробка фактичних даних, отриманих в результаті експерименту, опитування, тощо. Навести приклади з обробкою даних курсових робіт, пов’язати з знаннями, які отримали студенти підчас вивчення предмету “Математична статистика”.

Література

  1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання /Навчальний посібник-К ., 1993.

  2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998.

  3. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.Схожі:

Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconТема лекції: Предмет, завдання, методологія та методи дослідження психології вищої школи. План
Тема лекції: Предмет, завдання, методологія та методи дослідження психології вищої школи
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconГрудень (статті подаються до 5 листопада)
Повідомляємо, що збірник наукових праць «Педагогіка вищої та середньої школи», затверджений постановою президії Вищої атестаційної...
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План icon8. 000005 «Педагогіка вищої школи» дипломна робота на тему: «Тема дипломної (випускної) роботи»

Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (гуманітарного профілю)

Тема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План iconНавчально-тематичний план підвищення кваліфікації з напряму «Педагогіка вищої школи» (технічного профілю)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи