«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon

«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Скачати 147.07 Kb.
Назва«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Дата11.09.2012
Розмір147.07 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний університет фізичної культури

Кафедра педагогіки та психології


Робоча навчальна програма з курсу

«Педагогіка вищої школи»,

напрям підготовки «фізичне виховання»


для магістрантів (іноземних громадян)

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


Загальна кількість годин - 54 Лекцій – 10; Семінарських -10 Самостійної роботи - 34

Автор: к.фіз.вих. доц. Окопний А.М.

«Затверджено»

на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № від «___» 2009р.

Зав. кафедри доц. Н.І.Степанченко

Львів - 2009 р.

^ Пояснювальна записка


Визначаючи «Педагогіку вищої школи» як науку про навчання, освіту і виховання студентської молоді, впершу чергу вбачаємо її головне завдання в тому, щоб розкрити закономірності навчання й виховання студентів як майбутніх фахівців, а також виявити закономірності розвитку педагогічного процесу у вищій школі різних типів.

Мета та завдання дисципліни " Педагогіка" , її місце у навчальному процесі. Мета вивчення дисципліни.

Метою предмета "Педагогіка " є розвиток самостійного педагогічного мислення у магістрантів, підготовка до майбутньої праці і передачі іншим своїх знань, вмінь і навичок. Дисципліна допоможе при потребі змінити вид діяльності, проходячи періодичну підготовку, перепідготовку, чи підвищення кваліфікації кадрів.


Завдання дисципліни

Головне завдання предмету "Педагогіка " є допомогти студентам у самостійній роботі над педагогічними проблемами, у підвищенні рівня їх педагогічної майстерності, формування цілісної картини світу (наукового світогляду), у підготовці їх до життя у суспільстві.


Місце дисципліни у навчальному процесі


При вивченні дисципліни акцентується увага на актуальності проблем навчання і виховання, на переосмислені педагогічних надбань минулого з погляду сьогодення, на ознайомленні і використанні в педагогічній праці інноваційного досвіду (вітчизняного і зарубіжного). Предмет покликаний забезпечити студента знаннями педагогічної теорії, уміння застосовувати теорію педагогіки в практиці, ввести студентів у педагогічний смисл обраної спеціальності та забезпечити високу мобільність майбутніх спеціалістів і підвищити їх педагогічну майстерність.


Структура дисципліни.


Вивчення предмета "Педагогіка " розраховано на 54 годин, 10 годин передбачено на лекції, 10 годин передбачено на семінарські заняття, а 34 годин на самостійну роботу. В лекціях розкриваються теоретичні та методичні основи виховання і навчання, а в практично-семінарських заняттях створюються передумови для оволодіння практичними вміннями і навичками, необхідними для вирішування завдань практичної діяльності. Курс закінчується екзаменаційною перевіркою теоретичних знань, вмінь та навичок.


Зміст дисципліни
п/п

Теми

Кількість годин


Форма контролю

Лекції


Семінари

Сам.

робота

1.

Розділ 1. Педагогіка вищої школи як наука. Предмет, об'єкт, методи дослідження педагогіки вищої школи.

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука

Тема 2. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Тема 3. Виховання як педагогічна категорія

Тема 4. Предмет педагогіки вищої школи
2


22


4


2


4

2


У, ПК,

СР

2.

Розділ 2. Основи дидактики вищої школи

Тема 1.Предмет і принципи дидактики вищої школи

Тема 2. Лекційний метод викладання

Тема 3. Спеціалізація, зміст, планування та організація навчання у сучасній вищій
школі


Тема 4. Самостійна робота студентів у вузі

Тема 5. . Методи навчання у вищій школі2


2


2


2


2


2


2


2

3У, ПК,

СР

3.

Розділ 3. Історія становлення вищої школи України та за кордоном

Тема 1. Соціально-історичні характеристики розвитку системи вищої педагогічної школи в Україні

Тема 2. Фізичне виховання в історії педагогічної думки України.

Тема 3. Система вищої педагогічної освіти за кордоном (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея, Китай).
22


2
2


2


7


У, ПК,

СР
Всього: 54 год.

10

10

34

Форми контролю:

Усне опитування –У.

Перевірка конспектів – ПК.

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР.


^ ЗМІСТ ЗАНЯТЬ

Розділ 1. Педагогіка вищої школи як наука. Предмет, об'єкт, методи дослідження педагогіки вищої школи.

1. Педагогіка вищої школи як наука

Вища школа і педагогіка вищої школи України на сучасному етапі. Педагогіка

вищої школи як галузь загальної педагогіки. Сучасна загальна педагогіка -

сукупність теоретичних і прикладних наук, що досліджують навчання, освіту і

виховання як цілеспрямований і соціально організований процес, визначають умови

всебічного розвитку особистості. Сучасна педагогіка як наука виховання

людини. Спеціальні педагогічні системи і педагогічний процес у них - головні

об'єкти вивчення педагогіки вищої школи.

Рівні кваліфікації спеціалістів з вищою освітою як випускників вищих навчальних закладів України: молодший спеціаліст (навчальні заклади І рівня акредитації);бакалавр (П);спеціаліст (Ш); магістр (ІУ). Наукові ступені кандидата і доктора наук та їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів.

^ 2. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу. (Людина - об'єкт і суб'єкт педагогіки)

Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі. Завдання, права та обов'язки викладача педагогічного університету. Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу.

Вчення про сутність людини і виховання як суспільно-історичне явище. Безпосередній і опосередкований вплив на людину та їх взаємодія. Особа і особистість. Людина може стати особистістю, коли сформується як особа, що розвинула свій творчий потенціал, ставши своєрідною унікальною неповторністю, гідною наслідування, яка відповідає за свої вчинки.

^ 3. Виховання як педагогічна категорія

Педагогічний процес - одна з центральних категорій педагогіки. Категоріально-понятійний апарат складається з трьох видів категорій.

Методологічні категорії: педагогічна теорія, педагогічна концепція, ідея, закономірність, принцип.

Педагогічна теорія - система науково-педагогічних знань, яка описує і пояснює елементи реальної педагогічної діяльності у вузі. Складовим елементом педагогічної теорії є педагогічна ідея, поняття, концепції, закон. Найважливіші закономірності:

1 Процес формування особистості студента є єдиним і взаємозумовленим.

2 Виховання, навчання і освіта студента, його переростання у спеціаліста є

історично зумовленим процесом.

3 Загальний специфічний характер виховання студента є єдиним і
взаємозумовленим .

4 Професійно-педагогічна діяльність викладача і навчальна діяльність

студента є взаємозумовленими і взаємозалежними.

5 Формування особистості студента відбувається в структурі внутрішньо -

колективних стосунків.

Виховання - як процес розвитку почуттів і волі - оцінка явищ життя, процес вироблення переконань і мотивів поведінки процес формування характеру.

^ 4. Предмет педагогіки вищої школи

Предмет педагогіки вищої школи як процес створення і функціонування дійсних відношень студентів ВНЗ. Педагогічний процес як визначена галузь об'єктивної реальності. Педагогіка вищої школи як наука і мистецтво. Педагогічний аналіз системного підходу до виховання студентської молоді. Загальні методи виховання та їх диференціація. Методи формування свідомості, навичок і звичок громадської поведінки студентів. Методи заохочення і покарання.

^ Розділ 2. Основи дидактики вищої школи

І. Предмет і принципи дидактики вищої школи

Сутність і закономірність навчання у вищій школі. Предмет і об'єкт дидактики

вищої школи. Дидактика як теорія навчання і освіти. Предмет дидактики -- процес

створення і функціонування системи дійсних відносин студентів вузів у межах

навчавально-пізнавальної і науково-дослідницької діяльності. Головний об'єкт дослідження дидактики вищої школи - факти і явища системи ставлення студентів до навчання і освіти, керівництво цією системою у загальній структурі педагогічного процесу. Дидактичні принципи навчання у вузі. Дидактичні закони і закономірності.

^ 2. Лекційний метод викладання

Проблемна лекція у вузі на сучасному етапі. З історії питання про виникнення

Вузівської лекції. Тьюторська система кількісне співвідношення викладачів і

студентів - один до одного або один до двох. Лекція як форма організації і метод

навчання. Завдання, переваги і недоліки лекційного викладання. Переваги лекції над

іншими формами навчальної роботи студентів: оперує значно більшими

можливостями щодо специфіки аудиторії; озброює студента не тільки знаннями, а й переконаннями; зростає враження від матеріалу завдяки живому слову, інтонації, міміці і жестам викладача; відкриває можливості прямого контакту лектора зі слухачами; економність в часі; особливе професійно-педагогічне значення для студентів, які готуються до педагогічної діяльності. Лекція як діалог, а не монолог.

^ 3. Спеціалізація, зміст, планування та організація навчання у сучасній вищій
школі


З історії спеціалізації вищої освіти. Система освіти в Україні.

Курсова і предметна системи організації навчального процесу в сучасній вищій школі. Модульна система навчання у вузах. Навчальний план і навчальні програми -вихідні державні документи планування та організації навчання у сучасній вищій школі. Розклад навчальниз занять.

^ 4. Самостійна робота студентів у вузі

Сутність і значення самостійної роботи студентів у вузі. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними. Труднощі їх організації.

^ 5. Методи навчання у вищій школі

Нові вимоги до методів навчання у вищій школі за умов НТР і соціального прогресу в XXI ст. Визначення методів навчання у вузі. Структура об'єкта методів навчання. Класифікація методів навчання. Методи науки і методи навчання у вищій школі.


Розділ 3. Історія становлення вищої школи України та за кордоном

^ 1. Соціально-історичні характеристики розвитку системи вищої педагогічної школи в Україні.

Історія становлення і розвитку вищої школи в Україні. Братства. Братства як організації релігійного характеру. Поширення освіти поміж українським населенням. Львівське ставропігійське братство та його виникнення в 1463 р. Відомі вчені та педагоги: Арсеній Еласонський, Йов Борецький, Лаврентій і Стефан Зизанії, Памво Беринда, Кирило Транквіліон Ставровецький, Захарія Копистенський та ін. Острозька Академія (1576-1636 рр.). Князь К.Острозький як меценат української освіти і культури. Герасим Смотрицький — ректор Острозької Академії. Кирило Лукаріс, Мелетій Смотрицький, Никифор Парасхес видатні вчені Академії. Києво-Могилянська Академія (1615 - 1817 рр.). Феофан Прокопович ректор Академії.

2. ^ Фізичне виховання в історії педагогічної думки України.

Українські педагоги про фізичне виховання. Народна педагогіка і її вплив на формування системи тіловиховання в Україні. Перший український педагогічний конгрес – про рівень розвитку фізичного виховання на Галичині. Фізичне виховання в загальновиховній системі українських педагогів. Фізичне виховання в педагогічній спадщині О.Духновича. Фізичне виховання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Тіловиховання в педагогічній думці Г. Ващенка. Фізичне виховання в педагогічній думці М.І Демкова. Тілесне виховання в педагогічній творчості А.С. Макаренка. Фізичне виховання в педагогічній творчості В.О. Сухомлинського. Фізичне виховання в спадщині Ю. Дзеровича. Фізичне виховання у творчості філософа-педагога Памфіла Юркевича. Фізичне виховання в педагогічних поглядах І. Боберського. Позакласна система фізичного виховання О. Тисовського.


^ Система вищої педагогічної освіти за кордоном (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея, Китай).

Вища освіта за кордоном. Децентралізація в управлінні вищою школою. Елітарність освіти країн Заходу.

Список літератури

 1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень// Рідна школа -1994.-№3-4

 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання /Навчальний посібник-К ., 1993.

 3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998.

 4. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич: Відродження, 1997.

 5. Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К.: Школяр, 1999.

 6. Ващенко Г. Виховання любові до Батьківщини // Життя і школа. – 1991. - №5. – С. 13-15.

 7. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава : “Полтавський вісник”, 1994.

 8. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Видання перше. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997.

 9. Ващенко Г. Основи естетичного виховання. - Мюнхен: УТС А. Жуківського в Лондоні, 1957.

 10. Ващенко Г. Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. – К.: “Школяр” – “Фада” ЛТД, 2000.

 11. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру. – Мюнхен: Авангард, 1956.

 12. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Упорядн. та авт. Передмови О. Вацеба, А. Окопний. – Львів: Українські технології, 2001.

 13. Бугайцева Г.М. Проблеми виховання молодого покоління у творчій спадщині Григорія Ващенка: Автореф. … дис. канд. пед. наук: 13.00.01. / ІПАПНУ – К., 2000.

 14. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001. – 268 с.

 15. Окопний А. Тіловиховання у творчій спадщині Григорія Ващенка // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць. – Луцьк, 1999. – С. 70-73.

 16. Вишневський О. Методи і чинники сучасного українського виховання. – Дрогобич: “Рідна школа”, 1996.

 17. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. - Львів: ЛОНМІО, Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996.

 18. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001.

 19. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч посібник. – К.: Вища школа, 1995.

 20. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні - К., 1995.

 21. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

 22. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. - К, 1993.

 23. Євтух М.Б. Видатний український педагог і просвітитель ( 195 років від дня народження О. Духновича ) // Шлях освіти. – 1998. - №2.

 24. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997.

 25. Програма національно-громадянського виховання студентської молоді. – Львів, 1999.

 26. Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996.

 27. Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. - К: Експрес - об'ява, 1998. -143с. 28. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997.

 29. Ступарик Б.М. Національна ідея в працях українських педагогів 20-30-х років ХХ ст. // Педагогіка і психологія. – 1997. –№3.

 30. Сухомлинська О.В. Концептуальні засади розвитку історико-педагогічної науки в Україні // Шлях освіти. - 1999. - № 1. -с. 41-45.

 31. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект: Монографія /За ред. Н.Г. Ничкало. - К. 1999.

 32. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого куpсу у вищому навчальному закладі //Проблеми освіти. - 1997. -№10.- с 69-81.

 33. Шиян Б. До питання про зміст фізкультурної освіти в Україні // Освіта в галузі фізичної культури: стан, проблеми, перспективи. Мат. Всеукр. наук. конф. присв. 50-річчю ЛДІФК. – Львів, 1996. – Ч. 1. С. 29-33.

 34. Шиян Б.М. Що потрібно для формування національної системи фізичного виховання школярів // Фізичне виховання в школі. – 1997. - № 2. – С. 3-6.


Питання іспиту

 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи

 2. Основні категорії педагогіки вищої школи.

 3. Розвиток, виховання, формування особистості.

 4. Закономірності педагогічного процесу

 5. Методологічні основи і галузі педагогіки.

 6. Методи науково-педагогічних досліджень.

 7. Основні функції та завдання вищої школи

 8. Виховання як педагогічна категорія

 9. Сутність та взаємозв’язок понять методологія, метод, методика дослідження

 10. Класифікація методів дослідження.

 11. Характеристика теоретичних методів дослідження

 12. Педагогічне дослідження та етапи педагогічного дослідження.

 13. Мета і завдання виховання у вищій школі.

 14. Сутність процесу виховання у вищій школі

 15. Критерії ефективності виховання у ВНЗ

 16. Основні напрями виховання студентів

 17. Основні форми виховання у процесі навчання

 18. Форми позааудиторної роботи із студентами

 19. Значення дослідницької діяльності студентів

 20. Поняття об’єкт та предмет дослідження

 21. Поняття про дидактику вищої школи.

 22. Основні категорії дидактики.

 23. Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

 24. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

 25. Методи навчання у ВНЗ

 26. Форми організації навчального процесу у вищій школі.

 27. Засоби навчання у вищій школі.

 28. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя у педагогічному університеті.

 29. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні технології.

 30. Модульно-рейтингова технологія навчання.

 31. Технологія проблемного та групового навчання.

 32. Характеристика нових інформаційних технологій (комп'ютерних) та технології дистанційного навчання.

 33. Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» ЗУН.

 34. Функції контролю ЗУН студентів.

 35. Основні принципи контролю та оцінки знань.

 36. Види контролю ЗУН студентів

 37. Форми перевірки ЗУН студентів.

 38. Методи контролю ЗУН.

 39. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

 40. Рейтингова система оцінки ЗУН.

 41. Історія формування і розвитку вищої школи в Україні.

 42. Класичні університети України.

 43. Українська вища педагогічна школа до жовтневого перевороту.

 44. Педагогічна освіта в Україні радянського періоду (видатні педагоги).

 45. Відродження національної педагогічної освіти у незалежній Українській державі.

 46. Вища педагогічна освіта в США.

 47. Система вищої педагогічної освіти в західноєвропейських країнах (Франція).

 48. Система вищої педагогічної освіти в західноєвропейських країнах (Англія)

 49. Система вищої педагогічної освіти в західноєвропейських країнах (Німеччина)

 50. Реформа освіти в Україні: мета, завдання, перспективи.

 51. Історія ЛДІФК як провідного спеціалізованого навчального закладу України.

 52. ВНЗ України фізкультурного профілю.

 53. Внесок українських педагогів у розвиток системи тіловиховання.

 54. Думка українських педагогів про фізичне виховання та спорт.

 55. Система фізкультурної освіти в Україні.

 56. Педагогічна думка епохи Київської Русі (9-13 ст)

 57. Педагогічна думка України (14-15 ст)

 58. Педагогічна думка епохи українського ренесансу (16-18ст)

 59. Педагогічна думка України 19 ст.

 60. Педагогічна думка України 19- поч. 20 ст.

Схожі:

«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Даний курс в внз спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних...
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання» iconТема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
З часом накопичення знань призвело до виникнення науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи