“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon

“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Скачати 105.38 Kb.
Назва“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Дата12.09.2012
Розмір105.38 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний університет фізичної культури

Кафедра педагогіки та психології


Самостійна робота

“Педагогіка вищої школи”

напрям підготовки «фізичне виховання»


для магістрантів (іноземних громадян)

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34

Автор: к.фіз.вих. доц. Окопний А.М.

«Затверджено»

на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № від "___ " вересня 2009р.

Зав. кафедри доц. Н.І.Степанченко

Львів - 2009 р.


^ Самостійна робота

ТЕМА. Предмет, категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система.

Мета: Розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення педагогіки вищої школи як науки, її предмет та основні категорії.

Основна проблема: засвоєння закономірностей процесу навчання і виховання у вищому навчальному закладі.

^ Провідна ідея: педагогіка вищої школи – наука про закономірності навчання і виховання студентів, їх наукову і професійну підготовку.

План


1.Предмет педагогіки вищої школи.

2.Основні функції та завдання педагогіки вищої школи.

3.Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи.

4.Вища школи як педагогічна система.


Обрані методи: лекція-бесіда, робота з документами Міністерства освіти і науки України, системно-структурний аналіз.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: предмет педагогіки, педагогіка вищої школи, об'єкт, педагогічна система, методологічні, суттєві категорії педагогіки вищої школи.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Аналіз статті «Гуманізація вищої освіти » (Рідна школа. - 1997.-№11,12).

Аналіз статуту вищого навчального закладу (Інфор. зб. Мін. Освіти України, 1997. - N 20.).

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К.: Шкільний світ, 2001. – 282 с.

2. Закон «Про освіту» (розділ П: Вища освіта) // Голос України. – 25 квітня 1996 р.

3. Положення про державний вищий навчальний заклад освіти – Інформ. Збірник Міністерства освіти України. – 1997. – МІ.

4. Державна національна програма « Освіта» Україна XXI століття. – К.: Райдуга, 1994. – с. 31-36.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Зробіть порівняльний аналіз функцій вищого і середнього навчального закладу.

2. Відобразіть схематично структуру педагогічної системи освіти.

Рекомендована література:

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXIстолітті. - К.: Шкільний світ, 2001.

 2. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXIстолітті) - К.: Райдуга, 1994. - с 33-36.

 3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія.Проблеми. - К: Либідь, 1998. - с 372-380.

 4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: Теорія та історія - Рівне, 1996. - с.30-37, 49-54.


Самостійна робота

ТЕМА. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу.

Мета: Проаналізувати основні компоненти педагогічної культури.

Основна проблема: виявити залежність формування культури викладача від рівня педагогізації навчально-виховного процесу вищого навчального закладу.

^ Провідна ідея: проблема культури є центральною у підготовці майбутніх педагогів.

План


1.Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави.

2.Сутність поняття «культура» у філософському і педагогічному аспектах.

3.Основні компоненти педагогічної культури.

4.Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача вищого навчального закладу.

^ Основні поняття теми: культура, педагогічна культура, культура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка. Обрані методи: лекція з елементами дискусії. Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення і осмислення:

1. Проаналізувати роботу В.О.Сухомлинського «Лист пропедагогічну етику» (Нар. Образование. -1970. -№11. -с. 48-52).

2. Проаналізувати роботу Дейла Карнегі «Як набуватидрузів і справляти вплив на людей». - К.: Науковадумка, 1989.

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. В.А. Сухомлинский. Слово о слове. - Избр. произв. в5т. -т.5.

2. Е.І.Головаха, Н.В.Панина. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Изд-во полит, литер., 1989.

3. Блонский П.П. Учитель, стань человеком: Избр. пед. произв. и психолог, соч. в 2 т. - М., 1979. -т.1 -с. 78-83.

3. Берне Р. Развитие Я - концепции в педагогике. Пер. сангл.-М., 1986.


Завдання для самоаналізу і самоконтролю:

1.Проаналізувати взаємозв'язок понять «педагогічна культура» і «педагогічна майстерність».

2. Охарактеризувати сутність поняття «педагогічне спілкування».

Рекомендована література:

1. Бодалёв В.Н. Личность и общение. - М., 1983.

2.Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. -М., 1987.

3. Лупьян Л.Н. Барьеры общения, конфликты, стресс. — Липецк, 1986.

Станиславский К.С. Работа актера над собой: Собр. соч. в 8т. - т.З. - М., 1955. - с. 27-59.

Учителю о педагогической технике /Под ред. РувинскогоЛ.М.-М., 1987.

Фурмановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. —М., 1989.

Машталер О.В. Педагогічна і освітня діяльність О.В Духно-вича.-К.,1966.

Самостійна робота

ТЕМА. Студент як об'єкт-суб'єкт педагогічної діяльності.

Мета: Ознайомити магістрів з особливостями студентства як специфічної соціальної і вікової групи.

Основна проблема: визначення місця і ролі студентства у суспільстві.

Провідна ідея: студентство є важливим джерелом відтворення української інтелігенції.

План


1.Студентство як соціальна група.

2.Права і обов'язки студентів педагогічного університету.

3.Психологічні особливості старшого юнацького віку.

4.Адаптація студентства у вищому навчальному закладі.

Основні поняття теми: студентство, соціальна група, психологічні особливості старшого юнацького віку, індивідуальність, соціально-педагогічна адаптація, студентський колектив, студентське самоврядування.

Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій. Обладнання: опорна схема.

^ Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Мета та завдання студентського самоврядування.

2. Зміст самовиховання майбутнього вчителя.

Завдання з вивчення першоджерел:

Проаналізувати статті:

1. Г.О.Нагорна. Специфічні особливості діагностики професійного мислення майбутніх вчителів // Педагогіка і психологія. – 1995. – №2.

2. Л.Ф.Пашко. Формування відповідального ставлення до педагогічної професії у студентів педвузу // Вища та середня освіта: Респ. наук, метод. зб.-К., 1991.– Вип. 15.– С. 35-42.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1.Специфіка студентства як соціальної групи.

2.Психологічні особливості старшого юнацького віку.

3.Типологія сучасного студентства.

4.Соціальна адаптація студентів.

5.Студентське самоврядування.

Рекомендована література:

 1. Закон України «Про освіту» (розд. Ш.)//Голос України. - 25квітня 1996р.

 2. Будянський М.Ф. Модель спеціаліста з вищою освітою: Концепція гуманізму в становленні та розвитку професійної освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 жовтня 1997 р. - Одеса, 1997.

 3. Основы педагогики и психологии высшей школы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. – с.67-74.

 4. Савотина Л. Проблемы формирования будущего специалиста // Педагогіка. – 1997. – №1.

 5. Современные психолого-педагогические проблемы высшейшколы / Под редакцией Б.Г. Ананьева, Н.В.Кузьминой. – Л., 1974.

 6. Селіверстов С.І. Деякі проблеми адаптації студентів першого куpсу у вищому навчальному закладі // Проблеми освіти. – 1997. -№10.– с. 69-81.

Самостійна робота

ТЕМА. Виховна робота у вищому навчальному закладі.

Мета: Ознайомити магістрів з основними напрямами національного виховання у педагогічному вищому навчальному закладі.

Основна проблема: розкрити сутність виховання старшого юнацького віку, єдність національного і загальнолюдського аспектів.

Провідна ідея: «Виховання перебуває в такому дуже складному і органічному зв'язку з народним життям, що справжні форми його не можуть вийти готовими з однієї голови, хап навіть це - голова Юпітера» (І.Франко).

Основні поняття теми: виховний ідеал, мета виховання, принципи виховання, система національного виховання, національна самосвідомість.

План


1.Мета і завдання виховання у вищому навчальному педагогічному закладі.

2.Основні напрями виховання студентів у процесі навчання та позанавчальній діяльності.

3.Виховна робота в академічній групі.

4.Роль та функції куратора академічної студентської групи.

 1. Форми позааудиторної роботи з студентами.


Обрані методи: проблемна лекція. Обладнання: фрагменти відеозаписів.

^ Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтю: А.І.Зязюн, І.Ф.Кривонос, Н.М.Тарасевич. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихователя //Педагогіка і психологія. - 1998. - №1. - с 18-43.

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати: роботу Ващенка Г. «Виховний ідеал» (Полтава, 1994. - т.1).


Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Мета національного виховання і шляхи її реалізації у вищому навчальному закладі.

2. Основні напрями і форми виховання в процесі навчання.

3. Позааудиторна виховна робота у педагогічному вищому навчальному закладі.

4. Роль та завдання куратора академічної групи.

Рекомендована література:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. Історія. Теорія. - К.:Либідь, 1998. - є. 342-388.

 2. Державна національна програма « Освіта». Україна XXI століття. – К.: Либідь, 1994 р.

 3. Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику академічної групи з виховної роботи педуніверситету. - Житомир, 2000.

 4. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. – К., 1994.

 5. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів: Навч. посібник /В.К. Демиденко - К.: ІЗМН, 1996.

 6. Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності: 36. наук. ст. - К.: ІЗМН, 1996.

Самостійна робота

ТЕМА. Сучасні технології в освіті.

Мета: ознайомити з сутністю поняття «педагогічна технологія» та різноманітністю педагогічних технологій.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння понять «освітні технології», «педагогічні технології» та їх сутності.

^ Провідна ідея: педагогічна технологія — це наука про системний підхід до конструювання педагогічних систем і процесів, спрямованих на досягнення гарантованих результатів.

План


1. Сутність і взаємозв'язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні технології.

2. Класифікація педагогічних технологій.

3. Модульно-рейтингова технологія навчання.

4. Технологія проблемного та групового навчання.

5. Ігрові технології та їх характеристики.

6. Модульно-контекстна технології педагогічної підготовки майбутніх вчителів.

7. Характеристика нових інформаційних технологій (комп'ютерних) та технології дистанційного навчання.


^ Обрані методи: проблемна лекція.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: технологія, освітня технологія, педагогічна технологія, комп'ютерна технологія, технологія дистанційного навчання.

^ Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізувати статтю:

Гуменюк Оксана. Самотвердження Я – духовного за модульно-розвивального навчання // Рідна школа - вересень – 2000. – С 16-22.

Мамаев Л. Романюк О. Нові технології навчання у ВНЗ // Рідна школа – квітень – 2002 – С.68-70.

Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від управління до машинного забезпечення//Рідна школа – липень – 2000 – С.17-23.

Завдання для вивчення першоджерел.

^ Самостійна робота

ТЕМА. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів.

Мета: ознайомити з сучасними видами та методами контролю, оцінки знань, умінь і навичок (ЗУН) студентів у ВНЗ.

Основна проблема: свідоме засвоєння специфіки кожного з методів контролю та оцінки ЗУН студентів.

Провідна ідея: конроль та оцінка ЗУН стимулює і керує пізнавальною діяльністю студентів.

План


1. Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» ЗУН.

2. Функції контролю ЗУН студентів.

3. Основні принципи контролю та оцінки знань..

4. Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів.

5. Методи контролю ЗУН.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів.

7. Рейтингова система оцінки ЗУН.

Обрані методи: лекція-дискусія. Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: контроль, облік, оцінка, модульно-рейтинговий контроль.

Запитання для самостійного вивчення та осмислення.

Проаналізувати статтю:

Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оцінювання у закладах вищої педагогічної освіти // Рідна школа- 2002. – №2.– С. 12-15.

Завдання для вивчення першоджерел:

Законспектувати.

Нагаев В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання//Педагогіка і психологія - 2000. – №3. – С.84-91.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю.

1. Розкрити сутність взаємозв'язку понять контроль, облік, оцінка ЗУН.

2. Охарактеризувати функції контролю.

3. Проаналізувати методи контролю ЗУН у вищому педагогічному закладі освіти.

4. Порівняти різні підходи до оцінки ЗУН студентів.

Рекомендована література:

1. Бойко Алла. Концептуальні засади 12-бальної системи оцінювання у закладах вищої педагогічної освіти//Рідна школа – 2002.-№2 – С. 12-15.

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

3. Вишневський О.І., Кобрій О.М., Чепіль М.М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О. Вишневського. – Дрогобич: Відродження, 2001.


Самостійна робота

ТЕМА. Магістерські роботи та їх типи.

^ Мета: Ознайомити магістрантів з основними типами магістерських робіт.

Основна проблема: розкрити основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

^ Провідна ідея: магістерські роботи – результат самостійної дослідницької діяльності.

Основні поняття теми: дипломна магістерська робота, реферат, тези, есе, стаття.

План


1.Значення дослідницької діяльності студентів.

2. Магістерські роботи та їх типи.

3. Загальні і специфічні вимоги до магістерської роботи.

4. Вимоги до магістерських робіт з педагогіки. Обрані методи: лекція.

5. Обладнання: зразки магістерських робіт, опорна схема.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Н.В.Кузьмина. Методы системного исследования педагогической деятельности: Уч.пос. - Л.: ЛГУ, 1980.

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. - К, 1993.

Завдання для самоаналізу та самоперевірки:

1. Види самостійних робіт студентів магістратури.

2. Вимоги до магістерської (дипломної) роботи.

Рекомендована література:

 1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего педагогического образования (Для пед. спец. высш. учеб. заведений). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. –141с.

 2. Галузинський В.М., Евтух М.Б. Основи педагогіки психологи вищої школи в Україні – К., 1995. – 168 с.

 3. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований - М.: Педагогика, 1982. – 192 с.

 4. Введение в научное исследование по педагогике / Под. ред.В.И. Журавлевой. - М: Педагогика, 1988. – 237с.

 5. Введение в специальность / Под. ред. Л.И. Рувинского. – М.: Просвещение, 1988. – 206с.

 6. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. - К.,1993

 7. Корсак К. Світова вища освіта: порівняння визначення закордонних кваліфікацій і дипломів: Монографія. - К., 1997.

 8. Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. -Л., 1970. – 114 с.

 9. Літературознавчий словник-довідник / Р.Г. Гром'як, Ю.Л. Ковілів та ін. - К.: ВЦ Академія, 1997. – 752с.

 10. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: Навчальний посібник. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 337 с.

Схожі:

“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин 54 Лекцій – 10; Семінарських -10 Самостійної роботи 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Даний курс в внз спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconТема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
З часом накопичення знань призвело до виникнення науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи