“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon

“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Скачати 82.57 Kb.
Назва“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Дата12.09.2012
Розмір82.57 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний університет фізичної культури

Кафедра педагогіки та психології


Семінарські заняття

“Педагогіка вищої школи”

напрям підготовки «фізичне виховання»


для магістрантів (іноземних громадян)

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34

Автор: к.фіз.вих. доц. Окопний А.М.

«Затверджено»

на засіданні кафедри

педагогіки та психології

Протокол № від "___ " вересня 2009р.

Зав. кафедри доц. Н.І.Степанченко

Львів - 2009 р.


^ Семінарське заняття

ТЕМА. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу.

Мета: Ознайомити магістрів зі специфікою педагогічної діяльності викладача вищого навального закладу.

Основна проблема: засвоєння сутності поняття «педагогічний професіоналізм викладача».

^ Провідна ідея: діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості молоді та духовної культури українського суспільства.

План


1.Специфіка діяльності педагога у вищому навчальному закладі.

2.Завдання, права та обов'язки викладача педагогічного університету.

3.Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу.

4.Психологічна структура педагогічної діяльності.

5.Педагогічний професіоналізм викладача вищого навчального закладу.

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, педагогічна професія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм.

^ Обрані методи: проблемна лекція, теоретичний аналіз та синтез, моделювання, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

1. Проаналізувати роботу: Семиченко В.А. Концепция целостности и её реализация в процессе подготовки будущих учителей: Психолог, аспект. -К., 1993.

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Аналіз роботи: Пономаренко В.А. «Психология духовности профессионала». -М., 1999.

2. Аналіз роботи: Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. - метод, посіб. /Гол ред. В.М. Доній. - К., 1996.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

Проаналізувати основні компоненти педагогічного професіоналізму викладача вищого навчального закладу.

Рекомендована література:

 1. Закон про освіту (р.З) // Голос України. - 1996.

 2. Положення про державний вищий навчальний заклад (р.4) // Освіта України: Інформаційний збірник Міністерства освіти. – 1997. – №1.

 3. Гусак П.М. Підготовка вчителя: технологічні аспекти. – Луцьк: РВВ «Вежа», 1999.

 4. Кічук Н.В. Творча особистість вчителя: педагогічні засадиформування. Навч. посіб. /Ізмаїл держ пед. інст.: МПП «Принтмайстер», 1999.

 5. Коротов В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А.. Педагогіка вищоїшколи. - К., 1990. - с.22-23.

 6. Рогинский В.М. Азбука педагогического труда. - М: Высшая школа, 1990.

Семінарське заняття

ТЕМА. Основи дидактики вищої школи.

Мета: Ознайомити магістрів з основними категоріями дидактики вищої школи, організацією навчально-виховного процесу у вищому освітньому закладі та шляхами його удосконалення.

Основна проблема: Реалізація змісту педагогічної освіти через різні методи і форми організації навчання у вищому навчальному закладі.

Провідна ідея: професіоналізм майбутнього спеціаліста залежить від рівня навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, а також від оволодіння викладачами сучасними методами і формами його організації.

Основні поняття теми: дидактика, категорії дидактики, закономірності, принципи, зміст, форми та методи навчання, контекстний підхід у навчанні, ділова гра, мікровикладання.

Обладнання: схеми, діафільми.

План


1.Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.

2.Закономірності та принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі.

3. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.

4. Методи та форми організації навчального процесу у вищій школі.

5. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя у педагогічному університеті.

Обрані методи: Лекція з розбором конкретних ситуацій, моделювання.

Обладнання: схеми, таблиці, діафільми, фрагменти кінофільмів.

^ Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Прорецензувати статтю І.М.Богданової « Соціально-педагогічні аспекти оновлення професійної підготовки майбутніх вчителів» (Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - №3).

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

Ряппо Я. О педагогическом образовании //Путь просвещения. - 1922. - №3. - с.342-350.

Коротяев В.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Гнучкі педагогічні технології навчання і підготовка спеціаліста// Педагогіка вищої школи. - Київ, 1990. - с 45-67.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Основні категорії дидактики вищої школи

2. Закономірності та принципи навчання у вищому навчальному закладі.

3. Методи та форми організації навчання у педагогічному вищому навчальному закладі.

Рекомендована література:

1. Концепція української школи: Вихідні положення // За вільну Україну. - 1991. – 7 червня.

2. Педагогіка /За ред. Алексюка А. М. - К., 1986. – С 92-116,150-169.

3. А.М.Алексюк. Педагогіка вищої освіти України. Історія.Теорія. – К.: Либідь, 1998. – С. 393-497.

Семінарське заняття

ТЕМА . Методи та методика педагогічних досліджень.

Мета: розкрити специфіку методів та методики педагогічних досліджень.

Основна проблема: усвідомлене засвоєння сутності, етапів, методів педагогічного дослідження.

^ Провідна ідея: педагогічне дослідження – цілеспрямований пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу з використанням наукового апарату.

План


1. Сутність поняття «педагогічне дослідження». Етапи педагогічного дослідження.

2. Сутність та взаємозв'язок понять методологія, метод, методика дослідження.

3. Різні підходи до класифікації методів дослідження.

4. Характеристика емпіричних методів дослідження.

5. Характеристика теоретичних методів дослідження.

6. Методи кількісної обробки результатів дослідження.


Обрані методи: лекція-бесіда.

Обладнання: логічно-структурні схеми.

Основні поняття теми: педагогічне дослідження, мета, проблема, гіпотеза, задачі дослідження, методологія, методика, метод дослідження.

^ Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Проаналізувати роботу: Гончаренко СУ. Методологічні характеристики педагогічних досліджень// Вісник Академії педагогічних наук України. -1993 - № 3 - с 11-23.


Завдання для вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень // Рідна школа – 1994. - № 3-4. – с 41-43.

2. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти -Київ: РННЦ «Деніта». – 2000. – 259с.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

 1. Розкрити сутність та взаємозв'язок категоріальних понять педагогічного дослідження.

 2. Проаналізувати теоретичні методи педагогічного дослідження.

 3. Дати характеристику емпіричним методім педагогічного дослідження.

 4. Охарактеризувати методи кількісної обробки результатів дослідження.


Рекомендована література:

1. Абашкіна Н.В., Бережна Є.П., Дорошкевич В.О. Нові підходи до розробки сучасних педагогічних досліджень// Рідна школа -1994. -№3-4- с. 41-43.

2. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник Академії педагогічних наук України. -1993. -№3-с 11-23.

Семінарське заняття

ТЕМА. Система вищої педагогічної освіти за кордоном (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея, Китай).

Мета: Проаналізувати основні тенденції розвитку педагогічної освіти за кордоном.

Основна проблема: виявити закономірності розвитку педагогічної освіти в кожній окремій країні.

Провідна ідея: світовий досвід підготовки педагогів свідчить про оригінальність, унікальність регіональних типів педагогічної освіти, а також про спільні тенденції, перспективи їх розвитку.

План


1. Вища педагогічна освіта в США.

2. Система вищої педагогічної освіти в західноєвропейських країнах (Франція, Англія, Німеччина).

3. Система вищої педагогічної освіти в Японії.

4. Вища педагогічна освіта в Китаї.

5. Система педагогічної освіти в Південній Кореї.

Основні поняття теми: коледж, багатопрофільний університет,

дослідницький університет, класичний університет, велика школа, громадянський університет, університетський центр, академія.

^ Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій.

Обладнання: схеми, діафільми.

Завдання з вивчення першоджерел:

Аналіз роботи: Калашніков С. Організаційні та управлінські засади педагогічної освіти у США: Концепція гуманізму та розвитку професійної освіти: Матеріали науково-практичної конференції 1-2 жовтня. - К, 1997. - с.148-152.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Особливості педагогічної освіти в США.

2. Система педагогічної освіти в Німеччині.

3. Педагогічна освіта в Південній Кореї.

4. Педагогічна освіта в Англії.

5. Педагогічна освіта у Франції та Японії.

Рекомендована література:

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Проблеми. - К.: Либідь, 1998.

 2. Зязюн І.А. Реформи освіти в Японії // Рідна школа. –1993. – №8.

 3. Концепція національного виховання // Рідна школа, 1995. – №6. – С.18-25.

 4. Корсак К.В. Світова вища освіта: порівняння, визначення закордонних кваліфікацій дипломів: Монографія. – К. – 1997.

 5. Михайличенко О.В., Репетюк Н.С. Система освіти у сучасній Японії. Київ: Держ. унів. лінгвіст, ін-т. К., 1997.

 6. Михайличенко О.В., Шрестха О.О. Система освіти у сучасному Китаї. Київ: Держ. лінгвіст, університет: Схід-Захід, 1996.

 7. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті – К: «Шкільний світ», 2001.

 8. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у західній Європі: спільність і розбіжність. – К., 1997.

Семінарське заняття

ТЕМА. Соціально-історичні характеристики розвитку системи вищої педагогічної школи в Україні.

^ Мета: Познайомити магістрів з основними етапами розвитку вищої освіти і, зокрема, вищої педагогічної освіти в Україні.

Основна проблема: Виявити головні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

^ Провідна ідея: Знання історії становлення вищої освіти в Україні дає можливість оцінити і зрозуміти сучасний стан і перспективи її розвитку.

План

1. Передісторія вищої школи освіти в Україні.

2. Класичні університети України періоду нової та новітньої історії.

3. Українська вища педагогічна школа до жовтневого перевороту.

4. Вища педагогічна освіта доби Центральної Ради.

5. Педагогічна освіта в Україні радянського періоду.

6. Відродження національної педагогічної освіти у незалежній Українській державі.

Основні поняття теми: братська школа, колегіум, гімназія, університет, класичний університет, академія, інститут, інститут соціального виховання, національна школа, національна система навчання і виховання.

^ Обрані методи: лекція - прес-конференція.

Питання з теми для самостійного вивчення та осмислення:

Проаналізувати роботу Ващенка Г. «Проект системи освіти в самостійній Україні» (Мюнхен, 1957).

Завдання з вивчення першоджерел:

Законспектувати:

1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – Київ: Шкільний світ, – 2001.

2. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение?: Соч. в 6т. – Т.6. – Москва, 1966. – С.25-35.

3. Луначарский А.В. Что такое образование? // О воспитании и образовании. – Москва, 1976. – С.353-365.

Завдання для самоаналізу та самоконтролю:

1. Основні етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні.

2. Типи педагогічних закладів в історії розвитку педосвіти.

3. Сучасні тенденції реформування вищої педагогічної освіти.

Рекомендована література:

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія. – Київ: Либідь, 1998. – С.8-286.

 2. Антология педагогической мысли УССР / Сост. Н.П.Калениченко. – М., 1987.

 3. Курляк І. Класична освіта на західноукраїнських землях (XIX – перша половина XX ст.) - Тернопіль, 2000. - С.203-231.

 4. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – Київ, 1997. – С.5-22, 78-89.

 5. Левківський К.М. Вища школа України на порозі радикальних змін: Проблеми освіти: Науково-метод. зб. – №10. – Київ, 1997.

Схожі:

“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин 54 Лекцій – 10; Семінарських -10 Самостійної роботи 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Даний курс в внз спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconФакультет фізичного виховання та спорту
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconЗанять для студентів 6 курсу зі спеціальності "Педагогіка вищої школи"
Педагогіка вищої школи вечірньої форми навчання нфаУ на осінній семестр 2012/2013 навчального року
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання» iconТема лекції: Педагогіка вищої школи як наука та методи педагогічних досліджень. План
З часом накопичення знань призвело до виникнення науки про виховання дітей. Теорія очистилася від конкретних фактів, зробила необхідні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи