Програма переддипломної практики icon

Програма переддипломної практики
Скачати 134.82 Kb.
НазваПрограма переддипломної практики
Дата12.09.2012
Розмір134.82 Kb.
ТипДиплом

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра теоретико-методичних основ спорту

Кафедра теорії і методики фізичного виховання“ЗАТВЕРДЖЕНО”

проректор з навчальної роботи

___________ Музика Ф.В.

„___”_________20___ р.


“ЗАТВЕРДЖЕНО” декан факультету спорту

________ Бережанський В.О.

„___”_________20___ р.
“ЗАТВЕРДЖЕНО”

декан факультету заочного

дистанційного та післядипломного

навчання

________ Сидорко О.Ю.

„___”_________20___р.


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

декан факультету

фізичного виховання

________ Петрина Р.Л.

„___”_________20___р


ПРОГРАМА


переддипломної практики


для магістрантів V курсу факультету спорту, факультету фізичного виховання та магістрантів VІІ курсу – іноземних громадян

факультету заочного дистанційного та післядипломного навчання


Семестр - Х

Тривалість - 5 тижнів

Обсяг - 270 год. в т.ч. 90 год. - самостійна робота.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри ТМОС

„___”_____ 20___р. протокол № __

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри ТіМФВ

„___”_____ 20___р. протокол № __Зав.каф. Бріскін Ю.А. Зав.каф. Петришин Ю.В.З М І С Т


1.

Пояснювальна записка

2.

Мета практики

3.

Завдання практики

4.

Організація практики

5.

Керівництво практикою

6.

Індивідуальний план проходження практики

7.

Самостійна робота практиканта

8.

Перелік документів, що подаються студентами на захист практики

9.

Орієнтовна схема характеристики практиканта


 1. ^ Пояснювальна записка.

Переддипломна практика є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки магістрантів університету до практичної діяльності. Змістом переддипломної практики є оволодіння магістрантами сучасними засобами, методами і формами організації і проведення науково-дослідницької роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок здатності організовувати і проводити науково-дослідну роботу, приймати самостійні рішення, виховувати потреби систематичного оновлення власних знань і творчо їх застосовувати у практичній діяльності, тобто при написанні магістерських робіт.


 1. ^ Мета практики.


Переддипломна практика є важливим етапом підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі фізичного виховання та спорту.

У взаємозв’язку з іншими дисциплінами вона сприяє апробації теоретико-методичних знань у реальній практичній діяльності та формуванню професійних знань в організації і проведенні науково-дослідницької роботи.


 1. ^ Завдання практики.

Завдання магістранта при проходженні переддипломної практики:

 • ознайомитися з конкретною організацією і проведенням науково-дослідницької роботи з фізичного виховання і спорту в університеті;

 • вивчити нові досягнення спортивної науки з питань фізичного виховання, спортивного тренування та змагальної діяльності;

 • ознайомитися з особливостями організації і проведення теоретичних і емпірично-експериментальних наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті;

 • вивчити сучасні засоби, методи і форми організації і проведення науково-дослідницької роботи у фізичному вихованні і спорті.

 • набути практичні навички з аналізу літературних джерел і застосування методів наукових досліджень;

 • набути навичок дослідницької роботи;

 • узагальнити, систематизувати, закріпити та поглибити знання з дисциплін, що мають безпосереднє відношення до виконання магістерської роботи;

 • зібрати і обробити матеріали для магістерської роботи;

 • ефективно використати теоретичні знання і практичні вміння і навички з науково-дослідницької роботи, що отримані під час виконання магістерської роботи, для підготовки до Державного іспиту зі спеціальності.
 1. ^ Організація практики.

Переддипломну практику проходять студенти V курсу факультету спорту та факультету фізичного виховання та студенти VІІ курсу факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання, котрі навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні „магістр” зі спеціальності „Спорт” та „Фізичне виховання”.

Навчально-методичне керівництво і виконання практики забезпечує кафедра теоретико-методичних основ спорту, теорії і методики фізичного виховання та відповідні кафедри.

Керівник переддипломної практики (університетський керівник практик), котрий підпорядкований проректору з навчальної роботи, контролює організацію практики і її проведення.

Університетський керівник практики і декан факультету спорту, факультету фізичного виховання та факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання, при бажанні, беруть участь у захисті практики і готують звіт про її підсумки з зауваженнями і рекомендаціями, щодо покращення переддипломної практики магістрантів.


 1. ^ Керівництво практикою.

Керівництво здійснюють викладачі (професори, доценти, кандидати наук) кафедри теоретико-методичних основ спорту, теорії і методики фізичного виховання та відповідних кафедр.

Загальне керівництво здійснює декан факультету спорту, факультету фізичного виховання, факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання.


 1. Індивідуальний план проходження переддипломної практики.


ЗАТВЕРДЖЕНО”

Науковий керівник ______________(___________________)


^ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження переддипломної практики

в період з _______________ по_____________200___ року

магістрант факультету _______________________________

Львівського державного університету фізичної культури


_____________________________________________________________________
Зміст

Тижні

Разом

Вико-
практики

1

2

3

4

5

годин

нання

І

Теорія


1

Організаційно-методичні збори

2

2
2

Ознайомлення з вимогами написання магістерської роботи

6

6
ІІ

^ Виконання магістерської робота


1

Аналіз літературних джерел з теми. Оформлення до друку І розділу «Стан питання»

15

15

1545
2

Оформлення матеріалів досліджень І етапу

13

6

625
3

Оформлення матеріалів досліджень ІІ етапу
6

6

4
16
4

Оформлення до друку ІІ розділу
6

6

11
23
5

Оформлення до друку ІІІ розділу «Обговорення результатів дослідження»


8

10

18
6

Написання висновків, практичних рекомендацій


5

7

12
7

Попереднє оформлення роботи8

7

15
ІІІ

^ Підготовка до офіційного захисту


1

Підготовка доповіді та презентації за темою магістерської роботи
3

3
3

9
2

Проходження процедури рецензування магістерської роботи

6

6
3

Захист практики

3

3Разом

36

36

36

36

36

180

Підпис студента:


Дата складання: 1. ^ Самостійна робота.

Самостійна робота магістранта з переддипломної практики, загальним обсягом - 90 годин складається з:

 • теоретичного аналізу і узагальнення літературних джерел з теми магістерської роботи - 50 годин;

 • ознайомлення і вивчення сучасних засобів, методів і форм організації і проведення науково-дослідницької роботи і застосування їх в практичній діяльності при написанні магістерської роботи - 20 годин;

 • розробка і підготовка до захисту практики звітної документації (первинні матеріали, рецензії, звіт з переддипломної практики) - 20 годин.

Самостійна робота магістранта повинна фіксуватися в щоденнику.


 1. Перелік документів, що подаються магістрантами на захист переддипломної практики.

 1. Індивідуальний план.

 2. Щоденник.

 3. Первинні матеріали.

 4. Магістерська робота.

 5. Наочність до роботи (презентація).

 6. Текст доповіді.

 7. Внутрішня рецензія.

 8. Зовнішня рецензія.

 9. Відгук наукового керівника.

 10. Звіт з переддипломної практики.

 11. Характеристика за переддипломну практику.

 12. Характеристика випускаючої кафедри.

 13. Витяг з протоколу засідання кафедри про допуск до офіційного захисту.
 1. Орієнтовна схема характеристики практиканта.


ХАРАКТЕРИСТИКА

магістранта___________________________________________________,

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

який проходив переддипломну практику __________________________________________.

(кафедра)

з ________________________ по __________________________20___р.


Відомості про теоретичну та практичну підготовленість практиканта.

 • наявність знань, вмінь та навичок організації і проведення науково-дослідницької роботи, планування всіх форм науково-дослідницької роботи, складання необхідної науково-дослідницької документації, проведення теоретичних і експериментальних наукових досліджень, організаційні здібності та ін.;

 • відношення магістранта до практики та його дисципліна; активність та самостійність при виконанні магістерської роботи;

 • вміння практиканта оцінити проведену ним роботу, виявити та виправити допущені в роботі помилки;

 • взаємовідносини з колегами по науково-дослідницької роботі і педагогічним колективом кафедри;

 • інші особистісні, якості та особливості, які були виявлені в період практики і які можуть мати вплив на професійну підготовку та майбутню науково-дослідницьку діяльність магістранта.

На закінчення вказати чи може магістрант після закінчення переддипломної практики бути рекомендованим для подальшої науково-дослідницької діяльності.

Диференційована оцінка за практику (за шкалою підсумкової атестації з практики).


Декан факультету (_____________)

Завідувач кафедри (_____________)

Науковий керівник (_____________)

М.П. (деканат)


Розробили: доц. Передерій А.В.

керівник практик Маланчук Г.Г.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

виконання програми переддипломної практики магістрантами факультетів спорту та фізичного виховання з спеціальностей 8.010203 „Олімпійський та професійний спорт”8.010201 „Фізичне виховання”


0-40 балів – представлення (оформлення) тексту магістерської роботи

0-10 балів – представлення первинних матеріалів

0-20 балів – підготовка доповіді та презентації для захисту магістерської роботи

0-10 балів – проходження попереднього захисту магістерської роботи

0-10 балів – проходження процедури рецензування магістерської роботи

0-10 балів – складання робочої документації


^ Шкала підсумкової атестації з практики


Рейтинговий показник

Оцінка у національній шкалі

Оцінка ECTS

90-100

Зараховано

5 (відмінно)

A ((відмінно)

82-89

4 (добре)

B (дуже добре)

75-81

C (добре)

68-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

61-67

E (достатньо)

35-60

Не зараховано

2 (незадовільно)

Fx (незадовільно) з можливістю повторного складання

1-34

-

F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

Схожі:

Програма переддипломної практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для студентів денної форми навчання
Процес підготовки спеціалістів та магістрів з банківської справи передбачає проходження студентами переддипломної практики в установах...
Програма переддипломної практики iconМетодичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання
Методичні вказівки та програма переддипломної практики / Укладачі: С. В. Соколов, О. В. Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26...
Програма переддипломної практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма переддипломної практики iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” (укладач к е н., доцент Бугай В. З.)
Програма переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності "Фізична реабілітація"
Мета переддипломної практики: набуття студентами 5 курсу практичних вмінь та навичок організації та методики проведення різноманітних...
Програма переддипломної практики iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...
Програма переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для студентів VІ курсу факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601...
Програма переддипломної практики iconРобоча програма переддипломної практики для студентів V курсу, що
Робоча програма переддипломної практики (для студентів V курсу, що навчаються за спеціальністю 100501)/ Уклад. О. Л.Ігнатьєв. Луганськ:...
Програма переддипломної практики iconМетодичні вказівки з переддипломної практики для студентів магістрів денної форми навчання
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” денного відділення (укладачі к е н., доцент Пельтек...
Програма переддипломної практики iconПрограма переддипломної практики для спеціалістів факультету менеджменту
Програма переддипломної практики для спеціалістів відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: менеджмент,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи