“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon

“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Скачати 154.77 Kb.
Назва“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Дата12.09.2012
Розмір154.77 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний університет фізичної культури

Кафедра педагогіки та психології


Навчальна програма з курсу

“ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”,

напрям підготовки «фізичне виховання»


для магістрантів (іноземних громадян)

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


загальна кількість годин – 54

лекційних – 10

лабораторних - 6

самостійна робота - 38


Автор: канд.псих.наук, доцент Баклицька О.П.

Затверджено на засіданні

кафедри педагогіки та психології

“ ” 2009 р. Протокол №


Зав. кафедрою, канд.пед.наук, доцент Степанченко Н.І.


Львів - 2009


^ Пояснювальна записка


Даний курс в ВНЗ спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних галузей психології навчальної діяльності на сучасному етапі її розвитку.

Навчальна дисципліна “Психологія вищої школи” передбачає ознайомлення магістрантів з основними положеннями загальної, вікової, соціальної, педагогічної психології, аспектами індивідуальних відмінностей, основними напрямками, теоретичними концепціями, методологією психологічного дослідження в умовах вузівської діяльності, опанування його проведення та правила інтерпретації результатів при вивченні індивідуально-психологічних особливостей студентів, специфіки навчально-виховного процесу у вузі, засвоєння основних засобів впливу та корекції психічних явищ.

Метою курсу “Психологія вищої школи” є забезпечення магістрантів знаннями про основні закономірності функціонування психіки в різні вікові періоди, зокрема період ранньої та пізньої юності, в специфічному виді діяльності, яким є навчання у вузі; основні психологічні новоутворення особистості; принципи та методи дослідження, специфічні методи впливу та корекції, які можна використовувати по відношенню до студентської аудиторії. Вивчення цих феноменів необхідне для розуміння механізмів, які забезпечують ефективність навчального процесу та формують оптимальні методи засвоєння знань.

Знання психологічних фактів і методів управління ними необхідні магістранту в майбутній професійній діяльності. Тому основними завданнями курсу “Психологія вищої школи” є наступні:

 • дати знання про психологічні особливості особистості раннього і пізнього юнацького віку та методи їх формування;

 • розкрити психологічну структуру професійної діяльності майбутнього фахівця з проблем здоров’я і туризму, фізичної культури та спорту;

 • забезпечити магістрантів необхідними знаннями про методи управління та корекції власних психічних станів.

Вивчивши предмет, магістрант повинен знати: закономірності розвитку і формування психічних явищ в період ранньої і пізньої юності; методи їх діагностики, засоби впливу та корекції психічних станів та властивостей, особливості їх прояву при навчанні в обраному закладі.

Оволодівши дисципліною, магістранти повинні вміти: проводити психолого-педагогічні спостереження; враховувати індивідуально-психологічні особливості особистості в учбово-виховному процесі; корегувати актуальні психічні стани та в період екзаменаційної сесії, впливати на процес її комунікації в студентському колективі.

Після проходження курсу навчальним планом передбачається здача екзамену.

^

Зміст дисципліни

п/п

Розділи та теми дисципліни

Кількість годин

Лекції


Лабораторні заняття

Сам робота.

Форма контролю

Всього год.

Розділ І. Загальні основи психології вищої школи.

1.

Предмет, завдання, методологія та методи дослідження психології вищої школи.

2
7

У

9

2.

Структура особистості студента та характеристика її основних компонентів.

2

2

7

У, ПК

11

3.

Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування.

2
8

У, ПР

106

2

22
30

ІІ розділ. Психологічні засади управління навчальним процесом.

1.

Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи.

2

2

8

У, ПР

12

2.

Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.

2

2

8

У, ПР

124

4

16
24
Всього

10

6

38
54


Форми контролю:

Усне опитування –У.

Перевірка конспектів – ПК.

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР.

Виконання практичної роботи – ПР.


^ ЗМІСТ ЗАНЯТЬ

Розділ І. Загальні основи психології вищої школи.


Магістрант повинен знати: основні проблеми психології вищої школи, її напрямки та принципи, характеристики основних категорій, методи дослідження психіки студента; діяльність викладача і студента, їх психологічну структуру і види; її основні компоненти та фактори, що формують особистість студента; основні види психічних станів, які виникають в процесі навчальної діяльності та методи управління ними; типи спілкування в системі «студент – студент» та «викладач – студент», основні їх закономірності; психологічні характеристики первинних груп та колективів, системи лідерства та керівництва.

Магістрант повинен вміти: враховувати індивідуально – психологічні властивості людини при формуванні комунікативних процесів та в майбутній професійній діяльності; проводити психологічне дослідження та аналізувати його результати; користуватися основними методами впливу на актуальні психічні стани; формувати і корегувати комунікації; діагностувати систему міжособистісних відносин в первинних групах.

^ Предмет, завдання, методологія та методи дослідження психології вищої школи.

Мета засвоєння курсу психології вищої школи та її основні завдання: діагностично-корекційні, науково-дослідні, практичні. Криза освіти. Основні напрямки реформування вищої освіти. Гуманітаризація вищої освіти та її шляхи. Індивідуалізація навчання у вищому навчальному закладі. Предмет та об’єкт психології вищої школи. Напрямки психології вищої школи та критерії їх виділення. Основні категорії психології вищої школи, її зв’язок з іншими науками. Навчальна діяльність, її елементи та структурні компоненти. Активність студента, її психологічна характеристика та види. Методологія та принципи психологічного дослідження: принцип об’єктивності, як основний в психологічному аналізі. Методи дослідження в психології, умови та техніка їх проведення: методи збору емпіричних фактів, методи інтерпретації зібраного матеріалу. Етика дослідження.

^ Структура особистості студента та характеристика її основних компонентів.

Студентство, як психологічна категорія. Фізичний розвиток особистості та її нейрофізіологічні особливості. Інтелектуальна зрілість та її показника. Потребнісна сфера студентської молоді: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, захисті і стабільності, приналежності, прийняті і любові, самоповазі соціальному статусі компетентності, самоактуалізації, самореалізації та індивідуальному розвитку. «Я – концепція» майбутнього фахівця та її складові: «Образ – Я», емоційно-ціннісне ставлення, поведінковий компонент. Суперечливості та кризи студентського віку: самовизначення молодої людини, боязнь помилок, професійна зорієнтованість, нормативність, ідентичність та її кризи, варіанти формування, види ідентичності. Кризові ситуації студентського віку: професійного вибору, залежності від батьківської родини, інтимно-сексуальних стосунків, навчально-професійної діяльності.

^ Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування.

Психологічні особливості групового суб’єкта. «Почуття - Ми» та його компоненти: згуртованість, сумісність, конфліктність, спаяність, групова індефікація. Види студентських груп: академічна, наукові гуртки, науково-теоретичні семінари, проблемні групи, трудові, художньої самодіяльності, родино-побутові, ситуативні, епізодичні, неформальні. Підструктури студентської академічної групи: офіційна, неофіційна, лідерства, керівництва. Розвиток студентської групи та його стадії: номінальна група, асоціація, кооперація, корпорація, гомфотерний колектив. Статус студента в групі та його характеристики. Механізми групового впливу колективу на членів групи: ідентифікація, презентація, фасилітація, інгібіція, децентрація, навіювання, переконання, наслідування. Протиріччя у студентському колективі та внутрішньо колективні конфлікти.


Розділ ІІ

Психологічні засади управління навчальним процесом.

Магістрант повинен знати: основні види і функції управління, структуру професійної діяльності, вітчизняні та зарубіжні теорії навчання, компоненти діяльності та її стилі, рольові позиції, принципи підготовки кадрів.

Магістрант повинен вміти: аналізувати процес управління вищою школою, проводити самостійно роботу студентів, здійснювати педагогічний контроль та оцінку, аналізувати причини успішності студентів, формувати педагогічні здібності та особистісні якості.


^ Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи.

Поняття освіти, як динамічної системи. Види і функції педагогічного управління: проективне, конструктивне, організаторська, регулятивна, комунікативна, оціночно-корегувальна. Завдання управління сучасною освітою. Психологічний аналіз процесу управління вищою школою: професіограма, структура професійної діяльності, практично-методичні та конструктивно-майстерні знання, принципи організації взаємодії викладача і студента (діалогізація, проблематизація, персоналізація, індивідуалізація, диференціація навчання). Типи організації знань. Рекомендації щодо організації навчального процесу. Теорія розвивального навчання. Психологічно-орієнтовані моделі навчання та їх елементи: особистісна, активізуальна, вільна, структуральна, формувальна. Самостійна робота студентів та її організація. Функції педагогічного контролю та оцінки: діагностична, прогностична, нормативна, навчальна, виховна. Поточна та тематична перевірка знань студентів. Колоквіуми, консультації, заліки, екзамени, курсові роботи, державні випускні іспити та психологічні вимоги до них. Професійна і соціальна адаптація до вузу. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. Конфліктні ситуації, причини їх виникнення та стратегія вирішення.

^ Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.

Психологічна структура особистості викладача вищої школи та її компоненти. Обов’язки викладача вищої школи. Змістовно-функціональні компоненти його діяльності: пізнавальний, проектувальний, конструювальний, організаторсько - практичний, комунікативний, діагностичний, естетичний, рефлексивний, координаційний. Професіоналізм викладача та його складові: фаховість, педагогічне мислення, евристичні здібності, педагогічна майстерність. Педагогічні здібності та рівні їх розвитку: перцептивно-рефлексивний, проективний. Особистісні здібності викладача та його дидактичні можливості: прихильність до студентів, витримка та самоконтроль, оптимальний психічний стан. Дидактичні здібності та їх характеристика: здібність пояснювати, експресивно – мовні здібності, академічні здібності. Організаційно-комунікативні здібності: організаційні, комунікативні, соціально-перцептивні, сугестивні, предметні, професійні. Рівні розвитку педагогічних здібностей, репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий, системно-реалізаційний. Поняття психологічної компетентності. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та його показники. Професійно-педагогічна спрямованість та її різновиди: справжня педагогічна спрямованість, формально-педагогічна спрямованість, хибно педагогічна спрямованість. Ціннісні орієнтації і моральні якості викладача вищої школи. Рольові позиції педагога: спеціаліст, друг, психотерапевт, авторитет, об’єкт глузування, військовий. Типологія викладачів. Принципи підготовки та перепідготовки педагогів.


Екзаменаційні вимоги:

 1. Завдання психології вищої школи та її предмет.

 2. Напрямки психології вищої школи.

 3. Психологічний аналіз кризи сучасної освіти.

 4. Психологічна характеристика навчальної діяльності та її основних компонентів.

 5. Основні напрямки реформування вищої школи.

 6. Категорії психології вищої школи.

 7. Психологічна характеристика активності студента.

 8. Основні принципи психологічного дослідження.

 9. Характеристика основних методів дослідження в психології.

 10. Фізичні та нейрофізіологічні особливості особистості студента.

 11. Поняття інтелектуальної зрілості та її показники.

 12. Структура потреб студентської молоді.

 13. Основні кризи студентського віку та їх аналіз.

 14. Психологічна характеристика студентської групи.

 15. Види студентських груп.

 16. Аналіз основних підструктур студентської групи.

 17. Статус студента та його характеристика.

 18. Груповий вплив колективу на студента.

 19. Внутрішньо - колективні конфлікти та їх характеристика.

 20. Освіта, як психологічна категорія.

 21. Види педагогічного управління.

 22. Функції педагогічного управління та їх аналіз.

 23. Основні завдання управління освітою.

 24. Професіограма та умови її складання.

 25. Характеристика практично-методичних та конструктивно-майстерних знань викладача.

 26. Основні принципи організації взаємодії викладача і студента.

 27. Характеристика основних типів організації знань.

 28. Основні зарубіжні теорії розвивального навчання та їх аналіз.

 29. Основні вітчизняні теорії розвивального навчання та їх характеристика.

 30. Функції педагогічного контролю та оцінки.

 31. Психологічні аспекти поточної перевірки знань студентів.

 32. Тематична перевірка знань студентів.

 33. Психологічні вимоги до форм організації занять у вузі.

 34. Професійна адаптація студентської молоді.

 35. Соціальна та соціально-психологічна адаптація особистості до вузу.

 36. Психологічний аналіз неуспішності студентів.

 37. Основні методи корекції недостатнього засвоєння матеріалу.

 38. Особливості педагогічних конфліктних ситуацій.

 39. Види педагогічних конфліктів.

 40. Фактори, що провокують конфліктну взаємодію.

 41. Функції педагогічного конфлікту.

 42. Основні моделі вирішення конфліктних ситуацій.

 43. Структура особистості викладача вищої школи.

 44. Психологічний аналіз обов’язків викладача вищої школи.

 45. Основні компоненти діяльності педагога у вищій школі.

 46. Характеристика складових професіоналізму.

 47. Поняття педагогічних здібностей та характеристика рівнів їх розвитку.

 48. Аналіз особистісних здібностей педагога.

 49. Характеристика дидактичних здібностей педагога.

 50. Організаційно-комунікативні здібності та шляхи їх формування.

 51. Педагогічні здібності та рівень їх розвитку.

 52. Психологічна компетентність та її складові.

 53. Показники індивідуального стилю педагогічної діяльності.

 54. Характеристика основних стилів діяльності викладача.

 55. Різновиди професійно-педагогічної спрямованості.

 56. Система ціннісних орієнтацій педагога.

 57. Основні моральні якості викладача вищої школи.

 58. Рольові позиції педагога.

 59. Аналіз основних типологій викладачів.

 60. Основні принципи підготовки кадрів у вищій школі.Рекомендована література

 1. Ананьев Б. Г. Некоторые черты психологической структуры личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. / Под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. Т. 1-2. - М., 1982.

 3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

 4. Боген М. Обучение двигательным действиям. - М.,1982.

 5. Богданова Д.Я., Бранц Е.М. Психология спорта. Книги,1-я,2-я,3-я. - С.-Пб., 1993.

 6. Бурлачук Л. Психодиагностика. — СПб., 2003.

 7. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. Петровского. - М.,1991.

 8. Воронова В.І. Психологія спорту: Навч.посібник. – К.: Олімпійська література, 2007.

 9. Выготский Л. Педагогическая психология. - М.,1991.

 10. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник. Для студ. психолог. і педагог. спеціальностей. – Львів: В – во «Край», 2005.

 11. Возрастная и педагогическая психология / Под.ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1972.

 12. Варій М.Й., Козяр М.М., Коваль М.С. Військова психологія і педагогіка: Посібник / За заг. ред. М.Й. Варія. – Львів, Вид-во «Сполом», 2003.

 13. Горбунов Г. Психопедагогика спорта. - М., 1986.

 14. Гуменюк Н., Клименко В. Психология физического воспитания и спорта. – К., 1985.

 15. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., Педагогика, 1986.

 16. Заброцький М.М. Вікова психологія. – К.: МАУП, 1998.

 17. Загальна психологія: Навч. посіб. / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та інш. – К.: А.Г.Н., 2002.

 18. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк, 1997.

 19. Загальна психологія: Підр. для студ. вищ. навч. закладів / Під. заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000.

 20. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

 21. . Корнев М.Н., Коваленко А.Б., Соціальна психологія: Підручник, - К., 1995.

 22. Методики психодиагностики в спорте/ В. Марищук, Ю Блудов, В. Плахтиенко, Л. Скрова. - М.,1990.

 23. Немов Р. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн1.Общие основы психологии.-2-е изд. - М.,1995.

 24. Немов Р. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.2. Психология образования.-2-е изд. - М.,1995.

 25. Основи загальної психології/ За ред. акад. АПН України, проф. С.Д.Максименка. – К., 1998.

 26. Основи психології /За заг. ред. О. Киричука, В. Роменця. - К.,1995.

 27. Психология. Словарь /Под общ. ред. А. Петровского, М. Ярошевского. - М., 1990.

 28. Психология ХХІ века: Учеб. для вузов / Под.ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЭРСЭ, 2003.

 29. Психологія: Підручник / Під. ред. Ю.Л. Трофімова, 3-тє видання, стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

 30. Петровский А.В. Социальная психология коллектива. – М., 1989.

 31. Рубинштейн С. Основы общей психологии: В 2т. - М.,1989.

 32. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно–центрованої систематизації категоріально понятійного апарату). Навчально – методичний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2003.

 33. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социально-педагогическая психология. – СПб.: Питер, 1999.

 34. Савчин М.В., Стець В. Лабораторний практикум із загальної психології. – Лівів, 2004.

 35. Уэйнберг Р., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К.,1998.

 36. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М. 1993.

 37. Деркач А.А., Исаев А.Н. Педагогическое мастерство тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 38. Ильясов И. Структура процесса учения. М., 1986.

 39. Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000.

 40. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М., 1999.

 41. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. М., 1989.

 42. Кузьмина Н.Ф. Формирование педагогических способностей. Л., 1991.

 43. Машбиц Е.И. Психологические основы управлення учебной деятельностью. К., 1987.

 44. Немов Р. С. Психология образования. М., 1995.

 45. Основы педагогического мастерства. // Под. ред. И.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1987.

 46. Педагогічна психологія / За ред. Л. М. Проколієнка, Д. Ф. Ніколенка. К., 1991.

 47. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону, 1998.

 48. Хрестоматия по педагогической психологии / Под ред. А.Красило, А.Новгородцевой. М., 1995.

 49. Хрестоматия по педагогической психологии / Под ред. А.Красило, А.Новгородцевой. М., 1995.

50 Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – К.: 2008.

51. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К.: 2008.

53. Націрнальна Доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квіт. – 1 трав.

54. Дьяченко М.І., Кандибович Л.А., Кандибович С.Л. Психология высшей школы: Учеб. Пособие. – 2006.

55. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій – К. 2004.

56. Навчальний процес у вищій педагогічній школі // За ред.. акад.. О.Г. Мороза – К., 2000.

57. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: Філ-студія, 2006. – 320с.

Схожі:

“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток...
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин 54 Лекцій – 10; Семінарських -10 Самостійної роботи 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconЛекція: Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. План
Функції викладача вищої школи фізичного виховання та основні компоненти його педагогічної діяльності
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи