“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon

“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Скачати 173.11 Kb.
Назва“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Дата12.09.2012
Розмір173.11 Kb.
ТипДокументи


Львівський державний університет фізичної культури

Кафедра педагогіки та психології


Робоча навчальна програма з курсу

“ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”,

напрям підготовки «фізичне виховання»


для магістрантів (іноземних громадян)

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання


загальна кількість годин – 54

лекційних – 10

лабораторних - 6

самостійна робота - 38


Автор: канд.псих.наук, доцент Баклицька О.П.

Затверджено на засіданні

кафедри педагогіки та психології

“ ” 2009 р. Протокол №


Зав. кафедрою, канд.пед.наук, доцент Степанченко Н.І.


Львів – 2009


 1. ^ Мета і завдання дисципліни

Мета: Підготовка до майбутньої педагогічної діяльності, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача вищої школи, розвиток психолого-педагогічних здібностей та інтелектуальних можливостей студентів.

Завдання: допомогти оволодіти психолого-педагогічними аспектами діяльності у вищій школі, сформувати, використовуваючи теоретичні знання та практичні навички, особистість майбутнього педагога, забезпечити його психологічними уміннями, які будуть супроводжувати майбутню педагогічну діяльність.

Міжпредметні зв’язки: загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, соціальна психологія, психокорекція, педагогіка, основи педагогічної майстерності, фізіологія, теорія та методика фізичного виховання.


^

ІІ. Тематичний план дисципліни

п/п

Розділи та теми дисципліни

Кількість годин

Лекції


Лабораторні заняття

Сам робота.

Форма контролю

Всього год.

Розділ І. Загальні основи психології вищої школи.

1.

Предмет, завдання, методологія та методи дослідження психології вищої школи.

2
7

У

9

2.

Структура особистості студента та характеристика її основних компонентів.

2

2

7

У, ПК

11

3.

Психологія студентської групи, її особливості, рівні розвитку та шляхи формування.

2
8

У, ПР

106

2

22
30

ІІ розділ. Психологічні засади управління навчальним процесом.

1.

Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи.

2

2

8

У, ПР

12

2.

Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.

2

2

8

У, ПР

124

4

16
24
Всього

10

6

38
54


Форми контролю:

Усне опитування –У.

Перевірка конспектів – ПК.

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР.

Виконання практичної роботи – ПР.


ІІІ. Плани лекцій, лабораторних занять та самостійної роботи


Назва тем та короткий зміст занять

Вид заняття

к-ть

год.

1.

Мета засвоєння курсу психології вищої школи та її основні завдання: діагностично-корекційні, науково-дослідні, практичні. Криза освіти. Основні напрямки реформування вищої освіти. Гуманітаризація вищої освіти та її шляхи. Індивідуалізація навчання у вищому навчальному закладі. Предмет та об’єкт психології вищої школи. Напрямки психології вищої школи та критерії їх виділення. Основні категорії психології вищої школи, її зв’язок з іншими науками. Навчальна діяльність, її елементи та структурні компоненти. Активність студента, її психологічна характеристика та види. Методологія та принципи психологічного дослідження: принцип об’єктивності, як основний в психологічному аналізі. Методи дослідження в психології, умови та техніка їх проведення: методи збору емпіричних фактів, методи інтерпретації зібраного матеріалу. Етика дослідження.


Лекція

2

2.

Студентство, як психологічна категорія. Фізичний розвиток особистості та її нейрофізіологічні особливості. Інтелектуальна зрілість та її показника. Потребнісна сфера студентської молоді: фізіологічні потреби, потреби в безпеці, захисті і стабільності, приналежності, прийняті і любові, самоповазі соціальному статусі компетентності, самоактуалізації, самореалізації та індивідуальному розвитку. «Я – концепція» майбутнього фахівця та її складові: «Образ – Я», емоційно-ціннісне ставлення, поведінковий компонент. Суперечливості та кризи студентського віку: самовизначення молодої людини, боязнь помилок, професійна зорієнтованість, нормативність, ідентичність та її кризи, варіанти формування, види ідентичності. Кризові ситуації студентського віку: професійного вибору, залежності від батьківської родини, інтимно-сексуальних стосунків, навчально-професійної діяльності.


Лекція

2

3.

Психологічні особливості групового суб’єкта. «Почуття - Ми» та його компоненти: згуртованість, сумісність, конфліктність, спаяність, групова індефікація. Види студентських груп: академічна, наукові гуртки, науково-теоретичні семінари, проблемні групи, трудові, художньої самодіяльності, родино-побутові, ситуативні, епізодичні, неформальні. Підструктури студентської академічної групи: офіційна, неофіційна, лідерства, керівництва. Розвиток студентської групи та його стадії: номінальна група, асоціація, кооперація, корпорація, гомфотерний колектив. Статус студента в групі та його характеристики. Механізми групового впливу колективу на членів групи: ідентифікація, презентація, фасилітація, інгібіція, децентрація, навіювання, переконання, наслідування. Протиріччя у студентському колективі та внутрішньо колективні конфлікти.

Лекція

2

4.

Поняття освіти, як динамічної системи. Види і функції педагогічного управління: проективне, конструктивне, організаторська, регулятивна, комунікативна, оціночно-корегувальна. Завдання управління сучасною освітою. Психологічний аналіз процесу управління вищою школою: професіограма, структура професійної діяльності, практично-методичні та конструктивно-майстерні знання, принципи організації взаємодії викладача і студента (діалогізація, проблематизація, персоналізація, індивідуалізація, диференціація навчання). Типи організації знань. Рекомендації щодо організації навчального процесу. Теорія розвивального навчання. Психологічно-орієнтовані моделі навчання та їх елементи: особистісна, активізуальна, вільна, структуральна, формувальна. Самостійна робота студентів та її організація. Функції педагогічного контролю та оцінки: діагностична, прогностична, нормативна, навчальна, виховна. Поточна та тематична перевірка знань студентів. Колоквіуми, консультації, заліки, екзамени, курсові роботи, державні випускні іспити та психологічні вимоги до них. Професійна і соціальна адаптація до вузу. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. Конфліктні ситуації, причини їх виникнення та стратегія вирішення.


Лекція

2

5.

Психологічна структура особистості викладача вищої школи та її компоненти. Обов’язки викладача вищої школи. Змістовно-функціональні компоненти його діяльності: пізнавальний, проектувальний, конструювальний, організаторсько - практичний, комунікативний, діагностичний, естетичний, рефлексивний, координаційний. Професіоналізм викладача та його складові: фаховість, педагогічне мислення, евристичні здібності, педагогічна майстерність. Педагогічні здібності та рівні їх розвитку: перцептивно-рефлексивний, проективний. Особистісні здібності викладача та його дидактичні можливості: прихильність до студентів, витримка та самоконтроль, оптимальний психічний стан. Дидактичні здібності та їх характеристика: здібність пояснювати, експресивно – мовні здібності, академічні здібності. Організаційно-комунікативні здібності: організаційні, комунікативні, соціально-перцептивні, сугестивні, предметні, професійні. Рівні розвитку педагогічних здібностей, репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий, системно-реалізаційний. Поняття психологічної компетентності. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та його показники. Професійно-педагогічна спрямованість та її різновиди: справжня педагогічна спрямованість, формально-педагогічна спрямованість, хибно педагогічна спрямованість. Ціннісні орієнтації і моральні якості викладача вищої школи. Рольові позиції педагога: спеціаліст, друг, психотерапевт, авторитет, об’єкт глузування, військовий. Типологія викладачів. Принципи підготовки та перепідготовки педагогів.

Лекція

2Всього

10

1.

Структура особистості студента та характеристика її основних компонентів.

Аналіз фізичного розвитку особистості та її нейрофізіологічних особливостей. Визначення за допомогою спеціальних методик інтелектуального рівня розвитку студента. Дослідження соціального статусу компетентності майбутнього спеціаліста. Аналіз кризових ситуацій студентського віку.

Лабор.

2

2.

Управління навчально-професійною діяльністю вищої школи.

Аналіз видів і функцій педагогічного управління. Ознайомлення з психологічними основами складання психопрофесіограми. Розробка рекомендацій щодо організації навчального процесу.

Лабор.

2

3.

Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи.

Аналіз психологічної структури особистості викладача. Характеристика педагогічних здібностей та ознайомлення з методикою їх дослідження. Вивчення професійної спрямованості викладача. Характеристика існуючих типологів педагогів вищої школи.

Лабор.

2всього

6

1.

На основі першоджерел проаналізувати поняття кризи в сучасній освіті та основні напрямки її реформування. Вивчити основні методи дослідження в психології та ознайомитися з технікою їх проведення та оформити результати у формі звіту.

Сам. роб.

7

2.

На основі психолого-педагогічної літератури проаналізувати вродженні індивідуально-психологічні особливості студента, які зумовлюють успішність навчальної діяльності.

Сам. роб.

7

3.

На основі вивчення спеціальних джерел проаналізувати основні фактори, що формують психологічні підструктури студентського колективу, діагностувати рівень його розвитку та побудувати соціограму міжособистісних відносин.

Сам. роб.

8

4.

Дати аналіз поняттю освіти як динамічної системи. Проаналізувати конфліктні ситуації, що виникають в педагогічній діяльності. За допомогою К.Томаса дослідити схильність до конфліктної поведінки та розробити методи її корекції.

Сам. роб.

8

5.

Використовуючи першоджерела проаналізувати структуру особистості викладача вищої школи. Визначити основні чинники, що впливають на формування його педагогічної майстерності та розробити систему засобів психологічної корекції.

Сам. роб.

8всього

38^ Самостійна робота.


 1. На основі самостійно опрацьованої літератури проаналізуйте поняття «Кризи в науці». Вивчіть основні методи дослідження, які існують в психологічній науці., опишіть техніку проведення бесіди, спостереження та тестів.

Форма звіту: розробка схеми методів дослідження психологічних явищ.

 1. На основі психолого-педагогічних джерел проаналізуйте інтелектуалі здібності студента та, використовуючи методику визначення інтелекту діагностуйте рівень його розвитку.

Форма звіту: текст з результатами дослідження.

 1. На основі самостійно опрацьованої літератури визначте основні фактори , що формують спаяність та інтеграцію студентської групи. За допомогою методики соціометрії визначте соціальні статуси членів студентського колективу.

Форма звіту: схема соціограми міжособистісних відносин студентської групи.

4. На основі спеціально опрацьованої літератури проаналізувати види конфліктних ситуацій, що виникають в педагогічній діяльності, визначити фактори, що їх детермінують. Дослідити власну схильність до конфліктної поведінки (тест К.Томаса)

Форма звіту: текст з аналізу результатів дослідження особистості.

5. Визначте основні компоненти структури особистості викладача вищо\ї школи та ознайомтеся з методами його корекції.

Форма звіту: текст з аналізом методів корекції.


Екзаменаційні вимоги:

 1. Завдання психології вищої школи та її предмет.

 2. Напрямки психології вищої школи.

 3. Психологічний аналіз кризи сучасної освіти.

 4. Психологічна характеристика навчальної діяльності та її основних компонентів.

 5. Основні напрямки реформування вищої школи.

 6. Категорії психології вищої школи.

 7. Психологічна характеристика активності студента.

 8. Основні принципи психологічного дослідження.

 9. Характеристика основних методів дослідження в психології.

 10. Фізичні та нейрофізіологічні особливості особистості студента.

 11. Поняття інтелектуальної зрілості та її показники.

 12. Структура потреб студентської молоді.

 13. Основні кризи студентського віку та їх аналіз.

 14. Психологічна характеристика студентської групи.

 15. Види студентських груп.

 16. Аналіз основних підструктур студентської групи.

 17. Статус студента та його характеристика.

 18. Груповий вплив колективу на студента.

 19. Внутрішньо - колективні конфлікти та їх характеристика.

 20. Освіта, як психологічна категорія.

 21. Види педагогічного управління.

 22. Функції педагогічного управління та їх аналіз.

 23. Основні завдання управління освітою.

 24. Професіограма та умови її складання.

 25. Характеристика практично-методичних та конструктивно-майстерних знань викладача.

 26. Основні принципи організації взаємодії викладача і студента.

 27. Характеристика основних типів організації знань.

 28. Основні зарубіжні теорії розвивального навчання та їх аналіз.

 29. Основні вітчизняні теорії розвивального навчання та їх характеристика.

 30. Функції педагогічного контролю та оцінки.

 31. Психологічні аспекти поточної перевірки знань студентів.

 32. Тематична перевірка знань студентів.

 33. Психологічні вимоги до форм організації занять у вузі.

 34. Професійна адаптація студентської молоді.

 35. Соціальна та соціально-психологічна адаптація особистості до вузу.

 36. Психологічний аналіз неуспішності студентів.

 37. Основні методи корекції недостатнього засвоєння матеріалу.

 38. Особливості педагогічних конфліктних ситуацій.

 39. Види педагогічних конфліктів.

 40. Фактори, що провокують конфліктну взаємодію.

 41. Функції педагогічного конфлікту.

 42. Основні моделі вирішення конфліктних ситуацій.

 43. Структура особистості викладача вищої школи.

 44. Психологічний аналіз обов’язків викладача вищої школи.

 45. Основні компоненти діяльності педагога у вищій школі.

 46. Категорії психології вищої школи.

 47. Поняття педагогічних здібностей та характеристика рівнів їх розвитку.

 48. Аналіз особистісних здібностей педагога.

 49. Характеристика дидактичних здібностей педагога.

 50. Організаційно-комунікативні здібності та шляхи їх формування.

 51. Педагогічні здібності та рівень їх розвитку.

 52. Психологічна компетентність та її складові.

 53. Показники індивідуального стилю педагогічної діяльності.

 54. Характеристика основних стилів діяльності викладача.

 55. Різновиди професійно-педагогічної спрямованості.

 56. Система ціннісних орієнтацій педагога.

 57. Основні моральні якості викладача вищої школи.

 58. Рольові позиції педагога.

 59. Система ціннісних орієнтацій педагога.

 60. Основні принципи підготовки кадрів у вищій школі.Рекомендована література

 1. Ананьев Б. Г. Некоторые черты психологической структуры личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.

 2. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. / Под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. Т. 1-2. - М., 1982.

 3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1996.

 4. Боген М. Обучение двигательным действиям. - М.,1982.

 5. Богданова Д.Я., Бранц Е.М. Психология спорта. Книги,1-я,2-я,3-я. - С.-Пб., 1993.

 6. Бурлачук Л. Психодиагностика. — СПб., 2003.

 7. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. Петровского. - М.,1991.

 8. Воронова В.І. Психологія спорту: Навч.посібник. – К.: Олімпійська література, 2007.

 9. Выготский Л. Педагогическая психология. - М.,1991.

 10. Варій М.Й. Загальна психологія: Навч. посібник. Для студ. психолог. і педагог. спеціальностей. – Львів: В – во «Край», 2005.

 11. Возрастная и педагогическая психология / Под.ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1972.

 12. Варій М.Й., Козяр М.М., Коваль М.С. Військова психологія і педагогіка: Посібник / За заг. ред. М.Й. Варія. – Львів, Вид-во «Сполом», 2003.

 13. Горбунов Г. Психопедагогика спорта. - М., 1986.

 14. Гуменюк Н., Клименко В. Психология физического воспитания и спорта. – К., 1985.

 15. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., Педагогика, 1986.

 16. Заброцький М.М. Вікова психологія. – К.: МАУП, 1998.

 17. Загальна психологія: Навч. посіб. / Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та інш. – К.: А.Г.Н., 2002.

 18. Занюк С.С. Психологія мотивації та емоцій: Навч. посіб. – Луцьк, 1997.

 19. Загальна психологія: Підр. для студ. вищ. навч. закладів / Під. заг. ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000.

 20. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

 21. . Корнев М.Н., Коваленко А.Б., Соціальна психологія: Підручник, - К., 1995.

 22. Методики психодиагностики в спорте/ В. Марищук, Ю Блудов, В. Плахтиенко, Л. Скрова. - М.,1990.

 23. Немов Р. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн1.Общие основы психологии.-2-е изд. - М.,1995.

 24. Немов Р. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн. Кн.2. Психология образования.-2-е изд. - М.,1995.

 25. Основи загальної психології/ За ред. акад. АПН України, проф. С.Д.Максименка. – К., 1998.

 26. Основи психології /За заг. ред. О. Киричука, В. Роменця. - К.,1995.

 27. Психология. Словарь /Под общ. ред. А. Петровского, М. Ярошевского. - М., 1990.

 28. Психология ХХІ века: Учеб. для вузов / Под.ред. В.Н. Дружинина. – М.: ПЭРСЭ, 2003.

 29. Психологія: Підручник / Під. ред. Ю.Л. Трофімова, 3-тє видання, стереотипне. – К.: Либідь, 2001.

 30. Петровский А.В. Социальная психология коллектива. – М., 1989.

 31. Рубинштейн С. Основы общей психологии: В 2т. - М.,1989.

 32. Рибалка В.В. Методологічні питання наукової психології (Досвід особистісно–центрованої систематизації категоріально понятійного апарату). Навчально – методичний посібник. – К.: Ніка – Центр, 2003.

 33. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социально-педагогическая психология. – СПб.: Питер, 1999.

 34. Савчин М.В., Стець В. Лабораторний практикум із загальної психології. – Лівів, 2004.

 35. Уэйнберг Р., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К.,1998.

 36. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М. 1993.

 37. Деркач А.А., Исаев А.Н. Педагогическое мастерство тренера. – М.: Физкультура и спорт, 1981.

 38. Ильясов И. Структура процесса учения. М., 1986.

 39. Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000.

 40. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М., 1999.

 41. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства. М., 1989.

 42. Кузьмина Н.Ф. Формирование педагогических способностей. Л., 1991.

 43. Машбиц Е.И. Психологические основы управлення учебной деятельностью. К., 1987.

 44. Немов Р. С. Психология образования. М., 1995.

 45. Основы педагогического мастерства. // Под. ред. И.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1987.

 46. Педагогічна психологія / За ред. Л. М. Проколієнка, Д. Ф. Ніколенка. К., 1991.

 47. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону, 1998.

 48. Хрестоматия по педагогической психологии / Под ред. А.Красило, А.Новгородцевой. М., 1995.

 49. Хрестоматия по педагогической психологии / Под ред. А.Красило, А.Новгородцевой. М., 1995.

50 Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – К.: 2008.

51. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Практикум: Навч. посіб. – К.: 2008.

53. Націрнальна Доктрина розвитку освіти // Освіта. – 2002. – 24 квіт. – 1 трав.

54. Дьяченко М.І., Кандибович Л.А., Кандибович С.Л. Психология высшей школы: Учеб. Пособие. – 2006.

55. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій – К. 2004.

56. Навчальний процес у вищій педагогічній школі // За ред.. акад.. О.Г. Мороза – К., 2000.

57. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч. посібник для магістрантів і аспірантів. – К.: Філ-студія, 2006. – 320с.


Схожі:

“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання»
Даний курс в внз спортивно-фізкультурного профілю спрямований на формування у магістрантів знань та вмінь з практично-прикладних...
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon“Педагогіка вищої школи” напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин – 54 Лекцій – 10; Семінарських –10 Самостійної роботи – 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» icon«Педагогіка вищої школи», напрям підготовки «фізичне виховання»
Загальна кількість годин 54 Лекцій – 10; Семінарських -10 Самостійної роботи 34
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет затверджую
Напрям підготовки/галузь знань 010201 Фізичне виховання* 010202 Спорт/0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconЛекція: Психологія діяльності та особистості викладача вищої школи. План
Функції викладача вищої школи фізичного виховання та основні компоненти його педагогічної діяльності
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста у галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямом підготовки 701020101 «Фізичне виховання*»
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
“психологія вищої школи”, напрям підготовки «фізичне виховання» iconТипова навчальна програма з дисципліни " психологія вищої школи"
Завдання психології вищої школи відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, “Національної Доктрини розвитку освіти в Україні”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи