Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку icon

Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Скачати 187.38 Kb.
НазваЗавдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку
Дата12.09.2012
Розмір187.38 Kb.
ТипЛекціяЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра теорії і методики фізичного виховання


ЛЕКЦІЯ № 4


ТЕМА: ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


з дисципліни “ТіМФВ”

для магістрантів 6-7 курсів ФЗДіПН – іноземних громадян


Виконавець:

доцент Ріпак М.О.


Зав. кафедрою,

к.пед.н., доцент Ю.В. Петришин


ПЛАН

 1. Мета та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 3. Характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня дошкільнят


Література:

 1. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: ВНТЛ, 1998. - 336 с.

 2. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч.посіб. – Суми: ВДТ «Універсальна книга», 2004. – 428 с.

 3. Кенеман А.В., Хухлаєва Д.В. Теория и методика ФВ детей дошкольного возраста. - Учебн. для ін-тов по спец. N2+10. "Дошкольна педагогіка и психология". 3-е изд. испр. и доп.-М.:Просвещение, 1985с.

 4. Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. Львів-Краків-Париж: Просвіта, 1993.-127 с.

 5. Хухлаєва Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Підручник для учнів дошкільних відділень пед. училищ - Київ.: Вища школа, 1979.-200с.


Спрямоване використання на протязі перших 6 років життя здійснюється у спеціальних дитячих дошкільних закладах і регламентуються державними навчальними програмами (Приклад: «програма виховання в дитячому садку», програма «Дитина») Фізичне виховання дітей дошкільного віку є важливою ланкою у системі фізичного виховання.

Діяльність адміністрації і педагогічного колективу дитячого дошкільного закладу у здійснені фізичного виховання дітей регламентується положеннями Закону України “Про фізичну культуру і спорт” і Державної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

У статті 12 “Фізкультурно-оздоровча діяльність у навчальній сфері та фізичне виховання” вказується:

У навчально-виховній сфері фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді, з урахуванням стану здоров'я, рівня фізичного та психічного розвитку.

У складі педагогічних колективів різних закладів освіти обов’язково передбачаються посади фахівців з фізичного виховання.

Органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають навчально-виховні заклади, забезпечують необхідні умови для проведення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми, морально і матеріально заохочують колективи та фахівців з фізичного виховання, які досягли успіхів у збереженні і зміцненні здоров'я дітей.

Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну частину загального виховання.

Фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових занять здійснюється в навчально-виховних закладах відповідно до навчальних програм, затверджених у встановленому порядку.

У середніх загальноосвітніх закладах уроки фізичної культури обов’язкові та проводяться не менше 3 разів на тиждень.

Навчально-виховні заклади з урахуванням місцевих умов, інтересів та запитів учнів самостійно визначають зміст форми і засоби їхньої рухової активності, методи проведення занять з фізичної культури, а також організовують поза навчальну фізкультурно-спортивну роботу за участю позашкільних навчально-виховних закладів.

Місцеві органі державної виконавчої влади можуть водити додаткові уроки фізичної культури за умови виділення коштів відповідних бюджетів.


 1. ^ Мета та завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку – це наука про загальні закономірності фізичного виховання та формування особистості дитини. Вона має єдиний зміст та предмет вивчення з загальною теорією фізичного виховання. Однак її спрямованість обумовлена дослідженням різноманітних питань фізичного виховання дитини від народження до шести років.

У перші шість років життя фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини. У цей період закладається фундамент здоров’я, нормального фізичного розвитку та виховуються основні риси особистості людини. На протязі перших 6 років життя дитина проходить великий шлях фізичного і духовного розвитку. Народжуючись зовсім безпомічною істотою, яка не в стані ні цілеспрямовано діяти, ні говорити, ні мислити, дитина повинна всьому навчитись, щоб до кінці дошкільного віку перетворитись в особистість, з досить великим запасом знань і вмінь. Отже, дошкільний вік – важливий період фізичного розвитку, формування рухових функцій, становлення особистості дитини. Він відрізняється з однієї сторони інтенсивним ростом і розвитком дитячого організму (наприклад, за перший рік життя ріст дитини збільшується на 50%, до 6 років майже в троє), а з другої сторони незрілістю та низькою опірністю до несприятливих умов зовнішнього середовища.

Всесторонній розвиток дитини знаходиться у великій залежності від рухової активності, яка сприяє психічному і фізичному розвитку маленької людини. Несвоєчасність і низька ефективність використання різних засобів фізичного виховання в дошкільному віці приводить до порушення розвитку дітей, негативно впливають на їх розумовий розвиток, знижують рівень підготовленості до школи.

^ Мета фізичного виховання дітей ДШВ – зміцнення здоров'я, правильний фізичний розвиток, виховання навичок здорового способу життя.

Мета фізичного виховання розкривається та конкретизується в загальних завданнях, які вирішуються залежно від особливостей вікового розвитку дитини.

Вивчаючи особливості кожного вікового періоду. Дошкільний період має велику пластичність та сприйнятливість до засобів фізичної культури. У цей час створюються найсприятливіші умови для реалізації освітніх, оздоровчих та виховних завдань.

Оздоровчі завдання – спрямовані на охорону життя, зміцнення здоров’я, загартування та удосконалення функцій організму дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності, розвиток рухових якостей, формування правильної постави та профілактики плоскостопості.

^ Освітні завдання – спрямовані на формування рухових вмінь і навичок, ігрових дій і здобування доступних уявлень та знань про користь занять фізичною культурою і іграми, знання про основні гігієнічні вимоги та правила. (Завдяки пластичності нервової системи у дітей дуже швидко встановлюються нервові зв’язки та формуються умовні рефлекси).

^ Виховні завдання – спрямовані на формування позитивних моральних і вольових рис характеру дитини засобами фізичної культури.

У процесі фізичного виховання дітей необхідно враховувати вікові періоди а анатомо-фізіологічні особливості розвитку дитячого організму. Тільки з врахуванням цих особливостей необхідно будувати процес навчання та розвитку дітей.

В сучасній науці немає загальноприйнятої класифікації періодів росту і розвитку, а також їх вікових границь. Але існує прийнята схема вікової періодизації, де виділяють такі періоди (Вискине З.А.):

 1. – новонароджений: до 10 днів

 2. – грудний вік: 10днів – 1 рік

 3. – раннє дитинство: 1-3 роки

 4. – перше дитинство: 4-7 років

 5. – друге дитинство: 8-12 років

 6. – підлітковий період: 13-16 років

 7. – юнаки 16-21

 8. – зрілий вік: жінки 21- 55; чоловіки 21-60

 9. Похилий вік: жінки 56-74; чоловіки 61-74

 10. Старість - 75-90

 11. Довгожителі: більше 90 років

Враховуючи умови життя, виховання, навчання, тобто соціальні особливості розрізняють такі періоди:

 1. перед дошкільний (ясельний): до 3 років

 2. Дошкільний: 3-6 років

 3. Молодший шкільний вік: 6-10 років

 4. Середній шкільний вік: 11-15 років

 5. Старший шкільний вік: 15-18 років

Така періодизація відображає існуючий в даний час поділ освітніх організацій на яслі, садок, школу.

Кожний вік характеризується своїми особливостями. Перехід від одного до вікового періоду до другого відзначають, як переломний етап індивідуального розвитку дитини або, як критичний період.


^ 2. Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини, засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку.

На стан здоров’я дитини впливають такі фактори: навколишнє середовище, спадковість і здоров’я батьків, соціальні.

^ 1 група факторів: навколишнє середовище. До основних факторів, які впливають на здоров’я людини відносяться:

- фізичні фактори: високі та низькі температури, електромагнітні поля, іонізуюче проміння

- хімічні речовини - (пестициди, нітрати, важкі метали, лікарські препарати)

- біологічні фактори : грибки, віруси.

Перелічені вище фактори можуть викликати мутацію статевих клітин та патологію новонародженої дитини.(Приклад дії іонізуючого проміння на людину – наслідки бомбардування Хіросіми і Нагасакі та аварії Чорнобильської АЕС. Серед жителів японських міст в 4 рази збільшилась кількість дітей з вродженими вадами, 25% дітей мали недоліки в розумовому розвитку).

^ 2 група факторів здоров’я та спадковість батьків: *генетичні фактори (особливості, які передаються по спадковості). *Шкідливі звички батьків та нездоровий спосіб життя негативно впливають на їх репродуктивне здоров’я та здоров’я дитини. (Приклад: Середні віки: Франція – неповноцінна дитина – карнавальне дитя; Англія – дитина недільної вечері; Стародавня Русь – заборона вживати алкогольні напої молодим піл час медового місяця). *Особливості протікання вагітності і родів матері (Приклад: В Японії встановлено, що найбільш здорові і сильні діти народжуються у пірнальниць за перлами. Плавання рекомендується і є корисним до останніх днів вагітності).

^ 3 група факторів соціальні: умови матеріального життя, побут, умови навчання та виховання, оточення (друзі, батьки, вчителі, суспільство).


Успішне вирішення завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку залежить від поєднання різноманітних засобів фізичного виховання, які розподіляються на такі види: фізичні вправи, оздоровчі сили природи та гігієнічні фактори (режим занять, сну, відпочинку, їжі, гігієна одягу, фізкультурного обладнання). У фізичному вихованні дошкільнят важливе значення має доцільне поєднання фізичних вправ з використанням оздоровчих сил природи та гігієнічних факторів. Наприклад комплекси загально розвиваючих вправ ранкової гімнастики виконуються дітьми у поєднанні з загартовуючи ми процедурами (повітрям, водою) у чистому добре провітреному залі.


^ 3. Характеристика фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі дня дошкільнят

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня є обов’язковими і необхідними для дітей дошкільного віку. Вони мають мету – сприяти зміцненню здоровя, підвищенню розумової працездатності, активізації рухового режиму у дошкільному закладі. Щоденно в режимі дня дошкільнят проводяться: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилини під час проведення навчальних занять, фізкультурні паузи у перерві між малорухомими заняттями

Щоденно в режимі дня дошкільнят проводяться: ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилини під час проведення навчальних занять, фізкультурні паузи у перерві між малорухомими заняттями

Однією із основних форм організації фізичного виховання дітей дошкільного віку є ранкова гімнастика, які у в дитячих садках проводять перед сніданком, а в цілодобових групах відразу після нічного сну. Вправи комплексу ранкової гімнастики – позитивно впливають на всі фізіологічні процеси організму (дихання, кровообіг, нервову систему), сприяє формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості.

Музичний супровід створює у дітей бадьорий, піднесений настрій, Щоденне використання ранкової гімнастики організує і мобілізує дитину, приводить організм у відповідний робочий стан.

Корисно поєднувати комплекс ранкової гімнастики з повітряними і водними загартовуючи ми процедурами. Використовувати душ або обтирання з поступовим зниженням температури води від +30, +32 до +20, +22.

Добираючи вправи для ранкової гімнастики треба виходити з того, що вони повинні всебічно впливати на організм дитини. При цьому слід керуватись такими вимогами:

 • вправи повинні бути прості і доступні, що не вимагають великої затрати зусиль

 • вправи повинні бути різноманітними за видами рухів і охоплювати великі групи мязів

 • вихованцям молодших груп пропонують вправи з імітацією рухів

 • для урізноманітнення ранкової гімнастики впроваджувати вправи з предметами.


Кількість загально розвиваючих вправ, їх дозування, тривалість ходьби і бігу та ранкової гімнастики у дітей різних вікових груп:

група

К-сть вправ

Дозув. вправ

Тривалість бігу

К-сть стрибків

Тривалість ранкової гімн.

У середньому темпі

У повільному темпі

Перша молодша

3-4

4-5

15-20с

До 50с

8-10

4-5хв

Друга молодша

4-5

5-6

20-25с

До 1 хв

12

5-6хв

середня

5-6

6-8

25-30с

До 1хв 30с

16

6-8хв

старша

6-7

8-10

30-35с

До 2хв

20

8-10хв

підготовча

7-8

10-12

40-45с

До 3 хв

24

10-12хв


Для проведення ранкової гімнастики необхідно створити відповідні умови. Приміщення, в якому вона проводиться має бути чистим, світлим, добре провітреним. Проведення передбачає такий зміст заняття

 • шикування;

 • ходьба з метою профілактики плоскостопості (на внутрішній, зовнішній стороні стопи)

 • легкий біг

 • шикування (у коло в молодшій групі, середня і старше в колони)

 • при виконанні вправ вихователь застосовує дзеркальний показ (профіль, анфас)

 • на закінчення комплексу легкий біг, ходьба, дихальні вправи

комплекс ранкової гімнастики необхідно змінювати через 2 тижні, або змінювати одну вправу кожного дня.

^ Гімнастика після денного сну – щоденно після денного сну у всіх дошкільних групах проводиться комплекс вправ гігієнічної гімнастики. До ньог8о входять загально розвиваючі вправи, які виконувались вранці, а також вправи з профілактики порушень постави та плоскостопості. Біг на початку гімнастики не пропонують у зв’язку з тим, що організм дітей після вставання з ліжка ще перебуває в стані гальмування й значне фізичне навантаження, не бажане. Температура повітря у приміщенні може бути в межах 16 – 18 градусів. Поєднання гігієнічної гімнастики із загартуванням повітрям значно підвищує її оздоровчий вплив.


Фізкультхвилинки

При сидінні в одній позі і розумовому напруженні наступає розумова втома, послаблюється увага, уповільнюється тік крові, погіршується кровопостачання мозку.

Ознаки втоми дитини:

 • порушення координації дрібних рухів

 • маніпулювання предметами (перекладання, пересування, постукування)

 • підвищена роздратованість, позіхання, млявість

 • сутулість, нахили вправо, вліво, діти лягають на столи

Дослідження багатьох науковців показали, що перші ознаки втоми на малорухомих заняттях (логіка, математика, розвиток мовлення, конструювання і т.д.) наступає:

середня група – на 7-9 хвилині заняття

старша група – на 10-12 хвилині заняття

підготовча група – на 12-14 хвилині заняття

відомий фізіолог Сеченов розробив вчення про активний відпочинок і довів, що працездатність людини відновлюється швидше якщо процес збудження на якийсь час переключається на інші ділянки головного мозку.

^ Метою фізкультхвилинок – зменшення втоми і відновлення працездатності дитини.

Фізкультхвилинки проводяться щодня під час занять з математики, конструювання, розвитку мовлення, логіки, ліпки, малювання іт.д.

Комплекс складається з 3-4 вправ по 4-6 повторень, темп виконання вправ середній. Тривалість комплексу 1-2 хвилини.

Вимоги до підбору вправ:

 • вправи типу потягувань, які спрямовані на випрямлення хребта та підвищують тонус м’язів розгиначів тулуба

 • вправи в нахилах і поворотах

 • вправи для м’язів ніг (відведення, присідання, стрибки)

 • остання вправа повинна бути спрямована на зниження навантаження стосовно попередніх (повільне піднімання рук вгору, опускання з глибоким вдихом і видихом

Можна включати в комплекс вправи з різних вихідних положень: сидячи за столами, стоячи за столами, стоячи біля столів.

Комплекс необхідно змінювати кожні 2-3 тижні.

^ Фізкультурні паузи

До системи оздоровчо профілактичних заходів входить обов’язкове проведення фізкультпаузи (динамічної перерви) між заняттями на яких переважає розумове навантаження.

Зміст фізкультпауз – ігри середньої та малої інтенсивності, комплекс загально розвиваючих вправ. Тривалість фізкультпауз 6-10 хвилин. Необхідно закінчувати проведення динамічної перерви за 2-3 хвилини до початку наступного заняття.


Системне структурування навчально–виховного процесу з фізичного виховання дітей у дошкільному закладі (за Денисенко Н.Ф.,2001)

Фізкультурні заходи

Вік, років

Час у режимі дня

Кількість,

разів на тиждень

Тривалість, хв.

Обсяг фізичного навантаження

Зв’язок з іншими фізкультурно–оздоровчими заходами

1

2

3

4

5

6

7

Ранкова гімнастика (щоденно). Навесні, влітку, восени — на свіжому повітрі; взимку — по можливості на свіжому повітрі

2–7

Вранці перед сніданком

1

3–12

середній

Повітряні ванни, вологе обтирання, ходьба по вологих килимках, елементи механічного масажу, полоскання горла

Рухливі, спортивні

ігри

та вправи

(в усі пори року)

2–7

Ранкові години (7–8 год.)

2–3

5–15

Малий та середній

З коригувальною гімнастикою


у перерві між заняттями (самостійно),

1

3–8

Малий середній

вранці: на заняттях різних видів (як фк–хвилинка)

1–2

3–5.

Середній, максимальний

денна та вечірня прогулянка

2–3

10–30

Середній, малий

Фізкультурне заняття (щоденно)

2–7

Вранці,

на денній прогулянці

Двічі

Тричі


15–35


Малий, середній. максимальний

Повітряні ванни, вологе обтирання, купання у водоймах

Фізкультурна хвилинка

5–7

На заняттях

Що денно

2–5

Середній

Повітряні ванни

Фізкультурна пауза


2–7

Між заняттями

Що денно

5–10

Середній

Повітряні ванни

Гігієнічні процедури: миття рук, причісування волосся, тощо2–7

Вранці,

Перед обідом,

Після сну

Що денно

2–3

Середній

Повітряні ванни, полоскання горла

Гігієнічна гімнастика

2–7

Після сну

Що денно

4–10

Малий, середній

Коригувальна ходьба, повітряні ванни, обтирання

Піший перехід

4–7

Денна прогулянка

Один раз на тиждень, бажано у Пт

15–30

Малий, середній, максимальний (короткостроково)

Рухливі ігри, спортивні ігри та вправи.

Самостійна рухова діяльність дітей

Спортивні розваги

4–7

Прогулянка (денна, вечірня)

Двічі на місяць

20–30

–“–

Спортивні розваги на воді

Спортивні свята

5–7

Денна прогулянка

Двічі на рік

30–50

Малий, середній, максимал. (короткостроково)

Повітряні ванни, обливання


Самостійна рухова діяльність дітей

2–7

Протягом дня

Щоденно

1–3 год.

Малий, середній

День здоров'я

5–7

Протягом дня

Раз у 3 місяці

7.00 — 17.00

Малий, середній, максимал.

Схожі:

Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconПрограма актуальні проблеми теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку для спеціальності 010101 Дошкільне виховання
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та методика фізичного виховання»
Предмет “Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку” спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців в галузі...
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconVІ. Завдання для самостійної роботи
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconРобоча навчальна програма організація фізичного виховання в днз для напряму підготовки 010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»
Функціональні обов’язки директора днз, методиста, вихователів, медичних працівників в організації фізичного виховання дітей в днз....
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку icon1. Методика І побудова заняття з фізичного виховання
Вільчковський Е. С. Теорія І методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. – Львів: внтл, 1998. 336 с
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconКазка як засіб виховання у дітей дошкільного віку почуття власної гідності
У казках можна знайти повний перелік людських почуттів, проблем і образні способи їх розв’язання. Саме тому доцільно поглиблено вивчити...
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconV. Плани семінарськиХ занять
Зм І. Теоретико-методологічні засади сучасної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconПоложення Закону „Про дошкільну освіту", „ Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку", планування педагогічної роботи музичних керівників днз. План
Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Завдання, засоби та форми фізичного виховання дітей дошкільного віку iconТема 1: функціональні обов’язки педагогічних І
Скласти зміст папки «Документація організатора фізичного виховання дітей дошкільного віку»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи