Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” icon

Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено”
Скачати 124.78 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено”
Дата12.09.2012
Розмір124.78 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ„Затверджено”

на засіданні кафедри теорії і методики фізичного виховання

протокол № __ від „___”___ 2009 р.

Зав. кафедри, доцент

_________________Петришин Ю.В.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”


для студентів VI-VII курсів

факультету заочного, дистанційного

та післядипломного навчання - іноземних громадян

спеціальність 8.012.01 – “фізичне виховання”

освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – магістр


Разом годин: 189 години

Лекції: 36 годин

Семінарські заняття: 24 години

Самостійна робота: 129 години

Залік — 11 семестр, екзамен — 13 семестр,

державний екзамен — 13 семестр.


Програму склала:

доцент Ріпак М.О.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Дисципліна „Теорія і методика фізичного виховання” в інтегральному узагальнено-синтезуючому аспекті передбачає поглиблення знань інноваційного характеру для вирішення проблемних професійних завдань у галузі “фізичне виховання і спорт”. Реалізація програми повинна забезпечити формування широкої наукової ерудиції та розвиток здібностей творчого теоретичного мислення.

Навчальна дисципліна „Теорія і методика фізичного виховання” передбачає озброєння студентів знаннями про шляхи формування теорії і методики фізичного виховання, сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної системи фізичного виховання; передбачає поглиблення знань з наступних питань: сутність і зміст принципів, що регламентують процес фізичного виховання; систематизації засобів і методів фізичного виховання; типології форм побудови процесу фізичного виховання; сучасні методи планування та контролю процесу занять фізичними вправами.

Значення дисципліни в системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів полягає в отриманні студентами-магістрантами знань і професійних вмінь, які вони зможуть застосовувати у майбутній професійній діяльності.

Студент повинен знати: основні чинники, що зумовлюють методику фізичного виховання, методику формування рухових вмінь і навичок, розвитку фізичних якостей людини, чинники, що сприяють активній участі студентів у фізкультурно-спортивній діяльності та програмно-нормативні основи фізичного виховання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, методику проведення навчальних та позанавчальних заняття з фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, сутність і зміст принципів, що регламентують процес фізичного виховання, сучасні методи планування та контролю процесу занять фізичними вправами.

Студент повинен уміти: застосовувати отримані знання у практичній діяльності, а також у майбутній професійній діяльності.

^ Навчальна програма з дисципліни „Теорія і методика фізичного виховання”

з/п

Розділи

Кількість годин

лекційні

семінари

самостійні

всього

лекції

семінар

І

Історико-логічний аналіз становлення теорії і методики фізичного виховання як наукової та навчальної дисципліни.

6

4

20

30

1-2
Історичний аналіз розвитку ТІМФВ як наукової та навчальної дисципліни.

47

11

3

1

Сучасний стан та перспективи реформування національної системи фізичного виховання в Україні.

2


2

6

10
2

Актуальні проблеми теорії і методики ФВ як науки. Аналіз світоглядних, правових, програмно-нормативних, теоретико-методичних та організаційних основ сучасної системи фізичного виховання в Україні.2

7

9

ІІ

Теорія і методика ФВ дітей дошкільного віку.

8

8

32

48

4

3

Завдання, засоби та форми ФВ дітей дошкільного віку.

2

2

8

12

5-6

4

Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку.

4

2

8

14
5

Форми фізичного виховання у сім’ї.2

8

10

7

6

Планування і контроль у ФВ у дошкільних закладах.

2

2

8

12

ІІІ

Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації.

10

6

40

56

8

7

Соціально-освітні та програмно-нормативні засади ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

2

2

8

12

9

8

Методичні основи ФВ в основному та спортивному навчальних відділеннях.

2

2

8

12

10
Методичні основи ФВ у спеціальному навчальному відділенні.

28

10

11
Методичні особливості навчальних занять з ППФП студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

28

10

12

9

Методичні особливості позанавчальних форм фізичного виховання студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

2

2

8

12

ІV.

Загальна характеристика фізичного виховання як педагогічного процесу.

12

6

36

58

13
Проблематика точної постановки завдань у ФВ. Аналіз сутнісного змісту принципів, що регламентують процес фізичного виховання.

2

2

8

12

14

10

Сучасна систематика засобів і методів ФВ, проблематика їх удосконалення. Концепція побудови занять у ФВ.

2

8

12

15
Проблематика формування особистості у процесі ФВ.

2

8

12

16

11

Проблематика формування фізкультурних знань, рухових вмінь і навичок.

2

2

6

10

17-18

12

Основи методики розвитку рухових якостей. Теоретичні основи управління фізичним вихованням. Контроль у ФВ.

4

2

6

12

Разом:

36

24

129

189

^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ


ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТІМФВ ЯК НАУКОВОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Предмет ТіМФВ як науки і навчальної дисципліни. Джерела виникнення і розвитку ТіМФВ. Основні історичні етапи розвитку ТіМФВ та їх характеристика. Внесок українських педагогів другої половини ХІХ - першої половина ХХ століття у формуванні теоретичних основ фізичного виховання. Сучасний етап поглибленого розвитку ТіМФВ як науки.


^ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ.

Система фізичного виховання як поняття теорії фізичного виховання. Система фізичного виховання як історично обумовлений тип соціальної практики, фізичного виховання. Аналіз сучасного стану світоглядних програмно-нормативних, науково-методичних і організаційних основ національної системи фізичного виховання. Стратегія реформування системи фізичного виховання у „Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту”.


^ ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ ТА ФОРМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Завдання ФВ дошкільників. Характеристика та форми фізичних вправ. Класифікація фізичних вправ. Оздоровчі сили природи як засіб фізичного виховання. Гігієнічні фактори як засіб ФВ.


^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.

Вікові особливості фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Загальні основи навчання та розвитку дітей дошкільного віку у процесі ФВ. Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку. Зміст та методика навчання рухів дітей дошкільного віку. Рухливі ігри та методика їх проведення. Вправи спортивного характеру.


^ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.

Основні вимоги до планування навчального матеріалу з ФК. Розподіл навчального матеріалу з ФК у перспективному плані. Оперативне планування з ФК. Облік роботи з ФК.


^ СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ТА ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.

Соціально-психологічний портрет студентської молоді. Місце ФВ в системі професійної освіти та виховання студентської молоді. Програмно-нормативне забезпечення ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Стан та актуальні проблеми реформування системи ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації з урахуванням вимог сучасності.


^ МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ В ОСНОВНОМУ ТА СПОРТИВНОМУ НАВЧАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.

Форми ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та їх взаємозв’язок у послідовному формуванні фізичної культури майбутнього фахівця відповідного рівня. Методичні особливості навчальних занять в спортивному навчальному відділенні. Сучасні підходи до організації позанавчальних форм ФВ студентів у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. Характеристика контингенту основного навчального відділення та конкретизація завдань стосовно до його особливостей. Особливості перспективного та оперативного планування процесу ФВ основного навчального відділення. Характеристика контингенту спортивного навчального відділення. Диференціація завдань залежно від спортивної обдарованості і перспектив спортивного вдосконалення. Специфічні риси спортивної підготовки у навчальних групах спортивного вдосконалення.


^ МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ.

Специфіка засобів і методів, що використовуються у навчальних заняттях з дисципліни „Фізичне виховання” у спеціальному навчальному відділенні. Особливості методики загальної і ППФП при відхиленнях у стані здоров’я. Особливості оздоровчого тренування при окремих відхиленнях у стані здоров’я студентів. Методи контролю за рівнем знань та вмінь з питань відновлення і зміцнення здоров’я засобами фізичної культури.


^ МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ППФП СТУДЕНТІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.

Психофізіологічні передумови професійної освіти і підготовки студентів до праці. Чинники, що зумовлюють ППФП. Особливості планування ППФП фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” та „магістр”. Особливості теоретичної, методичної та практичної підготовки фахівців рівня „бакалавр” та „магістр” з ППФП. Матеріально-технічне забезпечення ППФП.


^ МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАНАВЧАЛЬНИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.

Форми позанавчальних занять з ФВ студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та їх взаємозв’язок у вирішенні завдань формування фізичної культури особистості фахівця відповідного рівня. Використання нетрадиційних видів спорту у позанавчальній роботі з ФВ студентів. Використання нетрадиційних систем оздоровлення і фізичного вдосконалення у ФВ студентів. Досвід використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів (на прикладі фітнес-програм).


^ ПРОБЛЕМАТИКА ТОЧНОЇ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ. АНАЛІЗ СУТНІСНОГО ЗМІСТУ ПРИНЦИПІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОЦЕС ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Чинники, що визначають мету фізичного виховання (біологічні і соціальні потреби особистості, потреби суспільства). Специфічність завдань фізичного виховання, визначення ознак, що розподіляють їх на різні групи. Сутність змісту принципів, що регламентують процес фізичного виховання. Взаємозв’язки між завданнями і принципами фізичного виховання, як складовими даного педагогічного процесу.


^ СУЧАСНА СИСТЕМАТИКА ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ. КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЗАНЯТЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ.

Засоби фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу. Аналіз підходів до класифікації засобів фізичного виховання, та ознак цих класифікацій. Методи фізичного виховання як складові даного педагогічного процесу. Аналіз підходів до класифікації методів фізичного виховання, аналіз критеріїв та ознак цих класифікації. Особливості застосування методик різної спрямованість у процесі занять фізичного виховання.


^ ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.

Значення фізичних вправ у процесі формування особистості. Особливості виховання моральних якостей у процесі фізичного виховання осіб різного віку. Особливості виховання вольових якостей у процесі фізичного виховання осіб різного віку. Особливості виховання естетичних смаків у процесі фізичного виховання осіб різного віку.


^ ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ЗНАНЬ, РУХОВИХ ВМІНЬ І НАВИЧОК.

Знання як компонент фізкультурної освіти. Систематизація фізкультурних знань. Чинники, що впливають на формування фізкультурних знань. Аналіз зв’язку між рівнями засвоєння рухових дій та процесом їх навчання. Особливості методики навчання руховим діям різної координаційної складності. Підходи до вибору методики навчання руховим діям осіб різного віку.


^ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ. КОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ.

Загальна характеристика змісту рухових якостей і засобів їх розвитку. Основи методики розвитку силових якостей та витривалості. Основи методики розвитку швидкісних якостей, гнучкості, спритності. Методи дослідження рівня розвитку рухових якостей та рівня фізичної підготовленості. Сутність поняття „управління” в ТіМФВ. Необхідні умови управління ФВ. Моделювання у фізичному вихованні, прогнозування у фізичному вихованні. Контроль у ФВ.


Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconДержавний вищий навчальний заклад запорізький національний університет міністерства освіти І науки україни кафедра теорії та методики фізичної культури І туризму
Одним із таких є емоційно насичена програма табірного збору – оволодіння необхідними для майбутнього фахівця з фізичного виховання...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії культури
Базами практики виступають відділ культури міської ради м. Львова, Львівський державний палац естетичного виховання учнівської молоді...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра теорії та методики фізичного виховання
«Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини” за напрямом підготовки 010201 «Фізичне виховання*»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "спорт" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено” iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи