Навчальна програма icon

Навчальна програма
Скачати 205.63 Kb.
НазваНавчальна програма
Дата12.09.2012
Розмір205.63 Kb.
ТипДокументи

Львівський державний університет фізичної культури


Кафедра

гуманітарних дисциплін


Навчальна програма


з курсу філософії для магістрів іноземних громадян

факультету заочного, дистанційного та післядипломного навчання

Напрям підготовки (фізичне виховання)

(108 г).


Склав к. ф. н,

доцент Рум'янцев Ю.О.


Затверджено :

декан факультету ЗДТПН

доцент ( ) Сидорко О.Ю.

Затверджено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

24 листопада 2009 року.

Протокол №6

зав. каф.( )

доц. Полянський О.А.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.


Програма курсу " Філософія" зорієнтована на те, щоб дати студентам цілісне уявлення про специфіку філософського знання, особливості вирішення філософією проблем, які хвилювали і продовжують хвилювати людство, розкрити творчу роль філософії в сучасній культурі, обгрунтувати необхідність засвоєння філософського знання спеціалістами з галузі фізичної культури та спорту.

Важливе завдання програм - допомогти студентам скласти чітке уявлення про філософію і її мову, засоби і методи, поняття і категорії, про історію філософської думки та її сучасні проблеми, що дозволить їм самим орієнтуватися у всьому цьому багатоманітті.

Особливістю даної програми є представлення в ній історико-філософського аспекту не окремим розділом, як це практикується в більшості програм, а в контексті існуючих філософських проблем, що стимулюватиме потребу читати оригінальні праці філософів, заохочуватиме роздуми над прочитаним. Цьому сприятимуть семінарські заняття та індивідуальна робота зі студентами, які передбачені навчальним планом.

Не менш важливим завданням курсу є освоєння студентами філософської україністики, аналіз національно-специфічної світоглядної культури України в контексті світового філософського процесу. В програмі українська філософія представлена і достатньо повно і гідно. Імена українських філософів стоять поряд з іменами, які репрезентують світову філософію у вирішенні важливих філософських проблем, що дозволяє розкрити внесок української філософії у їх розв'язання.

Логіка викладу матеріалу спрямована на перетворення засвоюваного студентами філософського знання в складник їх внутрішньої культури, на формування лінії поведінки в напрямку до пошуку вищих вартостей - Істини, Добра, Краси.


^ Тема 1. СПЕЦИФІКА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ. (2 г)

Поняття світогляду. Світогляд як форма суспільної самосвідомості людини і спосіб духовного освоєння світу. Раціональні і нераціональні елементи світогляду.

Категоріальна структура світогляду. Почуття і ідеали. Надія як єдність знання і віри. Віра і переконання. Природа любові. Загальні функції світогляду.

Типологія світогляду. Повсякденний і теоретично осмислений світогляд. Історичні типи світогляду: міф, релігія, філософія, наука. Прояв історично сформованих типів світогляду в світогляді сучасної людини.

Національне та загальнолюдське в світогляді. Поняття ментальності. Риси української ментальності та їх відображення в світогляді. Українська міфологія. Християнство і його роль в формуванні українського національного світогляду. Філософія в системі національного світогляду. Роль філософії у процесі відродження української нації.

Виникнення філософії: Індія, Китай, Греція. Особливості формування та основні етапи розвитку української філософії. Історія української філософії у працях Д.Чижевського.

Предмет філософії. Зміна предмету філософії в ході її історичного розвитку. Специфіка філософського знання. Етапи розвитку філософії: класична, некласична (модерна), постмодерна філософія. Функції філософії. Філософія і науки про фізичну культуру і спорт.


^ Тема 2. РЕАЛЬНІСТЬ І БУТТЯ. (2 г)

Метафізика - загальна теорія дійсності. Основні терміни онтології. Поняття буття. Буття як буття. Роль екзистенціальних суджень в обгрунтуванні буття як буття. Буття і небуття. Буття і річ. Речевість як змістова характеристика буття. Основні різновиди онтологій: монізм, дуалізм, плюралізм.

Спірітуалістичний (ідеалістичний) монізм. Погляди Платона. Поміркований реалізм Арістотеля. Монадологія Ляйбніца. Суб'єктивізм Берклі і Юма. Феноменалізм І.Канта. Фіхте і Шеллінг. Абсолютний ідеалізм Гегеля.

Матеріалістичний монізм. Погляди Демокріта. Механістичний матеріалізм 17-18 ст.ст. Антропологічний матеріалізм, історичний матеріалізм Маркса. Марксизм.

Дуалізм начал в китайській і індійській філософії. Дуалізм Декарта.

Реальність як буття. Філософія Томи Аквінського. Плюралізм буття в неото - мізмі. "Плюралістичний всесвіт" прагматизму. Боротьба проти метафізики. А.Шопенгауер. Ф.Ніцше. Позитивізм і його різновиди. Аналітична школа. Онтологія як феноменологія людського буття. Феноменологія. Екзистенціалізм. Структуралізм. Герменевтика. Постмодерн і "прощання з метафізикою".

Структура буття. Вчення про субстанцію. Матерія і форма. Сутність та існування. Можливість " дійсність. Детермінізм і причиновість.

Просторово-часові характеристики буття. Субстанційна і реляційна, суб'єктивістська і культурологічна концепції простору і часу.

Філософське поняття руху. Рух і розвиток. Еволюція і революція. Прогрес і регрес. Культурні виміри прогресу.

Буття духовного. Ідеальне. Свідомість і несвідоме, проблема їх існування. Структура свідомості. Самосвідомість. Свідомість і мова. Л.Вітгенштейн. Філософія, мови О.Потебні. Людина в світі мови. Поняття дискурсу. Мовні ігри. Постструктуралізм.


^ Тема 3. ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ. (2 г)

Людина як предмет філософського аналізу. Природа людини. Раціональний і нераціональні погляди на природу людини в історії філософії. Г.Сковорода про самопізнання людини та Преображення її "серця". М.Гоголь. "Філософія серця" П.Юркевича. Критика Юркевичем антропологічного матеріалізму.

Наукові погляди на природу людини. Антропологічні теорії. Еволюційна теорія Дарвіна і сучасна антропологія. Тейяр де Шарден. Хв.Вовк про антропологічні особливості українців. Соціологічні теорії. Маркс і Вебер. Психологічні теорії. Психоаналіз Фройда. Теорія архетипів К.Юнга. Історичний вимір психоаналізу у вченні Е.Фромма. Гуманістична психологія: В.Франкл. Обмеженість науки у вивченні людини.

Проблема сутності людини і її існування. Класична, некласична (модерна) і постмодерна філософія про сутність і існування людини. Марксизм. Філософська антропологія. Екзистенціалізм. Постструктуралізм.

Екзистенціальні і історичні дихотомії людини. Іманентність і трансцендентність людини. Фізична іманентність. Тілесність людини як фрагмент космосу. Біологічна іманентність. Екологія людського існування. Вчення В.Вернадського про ноосферу. Фізіологічна іманентність. Культурні виміри людських інстинктів. Суб'єктивність людини, "Я" як основа її трансцендентності. Горизонтальна і вертикальна трансцендентність. Часова трасцендентність. Воля і свобода як джерела трансценденції. Предметність трансцендентності. Аксіологічна трансцендентність.

Самоцінність людського життя. Скінченість людського буття як онтологічна основа визначення його сенсу. Сенс життя. Індивідуальний і суспільний сенс життя. Критерії сенсу життя. Проблема втрати сенсу життя. М.Шлемкевич про "загубленість" української людини. Пошук і творення сенсу життя. Збагачення сенсу життя. Реалізація сенсу життя.


^ Тема 4. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА.

Суспільство як об'єкт філософського аналізу. Соціоцентризм. Маркс і Дюркгейм. Суспільство як продукт взаємодії індивидів. М,Вебер і К.Поппер. Соціум як даність, як "тепер" і "тут" буття. Суб'єкти суспільного розвитку.

Природні основи суспільства. Значення території. "Хутірська філософія" П.Куліша як образ духовного центру земного буття. Ю.Липа про геополітичне призначення України.

Економічні основи суспільства. Концепції індустріального і постіндустріального, технотронного та інформаційного суспільства. Р.Арон. Д.Белл. З.Бжезінський. Д.Гелбрайт. Економічний вибір України.

Духовні основи суспільства. Духовне життя і його структура. Статус, суб'єкт і функціональні можливості свідомості суспільства. Структура свідомості. Соціальна пам'ять. Конструктивно-творча роль свідомості. Роль ідей в суспільстві. Українська націонольна ідея: етапи розвитку і функції. Націєтворча і державотворча функції національної ідеї, Т.Шевченко і І.Франко.

Структура суспільства. Поняття соціальної групи. Проблема типології соціальних груп. Історичні типи спільнот. Родина, її форми та функції. Рід, плем'я. Родовід і національна еліта. Ортега-І-Гассет. Проблема провідної верстви в творчості Д.Донцова. Етнос і нація. Сучасний етнічний ренесанс. Теорії нації. Прикмети національної ідентичності: Е.Сміт. Етнонаціональний розвиток України. Соціальна стратифікація сучасного суспільства. Умови посилення його мобільності.

Регуляція суспільних відносин. Табу і традиції. Мораль і релігія. Право і політика. Держава і її функції. Державоцентричні і індивідоцентричні суспільства та їх сучасні вияви. Ідея української держави. П.Орлик. Кирило-Мефодіївці. М.Драгоманов. В.Липинський. Українська держава і Європа. В.Винниченко.


^ Тема 5. ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО.

Людина в суспільстві. Поняття особистості. Особистість у філософських концепціях сучасності. Персоналізація суспільного буття. М.Шеллер. Етичний персоналізм І.Франка. Екзистенціалістська мужність бути: Л.Українка. Прикмети особистості. Здатність до пізнання. Наявність волі. Здатність до любові. Суб'єктність щодо права. Гідність. Повнота. Екзистенція особистості, час, свобода:

В.Шинкарук. Свобода - істота, прагнення і право особистості. Свобода вибору. Свобода автономії. Право на свободу. Постмодерн про "дискурс влади" і "владу дискурсу".

Людина і історія. Історія суспільства як предмет філософського пізнання. Стадійні моделі історії. Гегель і Маркс. Ю.Габермас. Філософія життя: історія як розуміння і переживання. В.Дільтей. Історіософія М.Гайдеггера. Ідея полілінійності в розвитку людства. Д.Стюард. Методологія історії в школі "Анналів". Цивілізаційна унікальність розвитку людства. О.Шпенглер. Д.Тойнбі. Історіософія М.Грушевського. Сенс історії: неотомізм, К.Ясперс. Ф.Фукуяма: "кінець історії".

Людина і людство. Европа як філософське поняття. Україна і Європа. Грецький дух. Християнська традиція. Революції і тоталітаризм. Традиції емпіризму. Значення постмодернізму. Людство як взаємодія і взаємозбагачення національних культур.


^ Тема 6. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПІЗНАННЯ. (2г)

Онтологія і гносеологія. Предмет гносеології і її методи. Суб'єкт і об'єкт пізнання. Стихійне пізнання і його особливості. Здоровий глузд як основа теорії пізнання. Складники здорового глузду.

Проблема предмету пізнання: реалізм і пізнавальний ідеалізм. Наївний реалізм. Критичний реалізм. Суб'єктивний ідеалізм. Декарт, Берклі, Юм. Загроза соліпсизму. Феноменалізм. Об'єктивний ідеалізм. Марбурська школа: Г.Коген, П.Наторп, Е.Кассірер.

Проблема походження або джерела пізнання: раціоналізм і сенсуалізм. Метафізичний раціоналізм Платона і Демокріта. Математичний раціоналізм Декарта, Гоббса, Спінози. Сенсуалізм Локка, Юма. Спроби подолання крайнощів раціоналізму і сенсуалізму: Ляйбніц. Позиція І.Канта.

Буття, охоплене людським пізнанням. Стихійне пізнання як онтологічне означення суб'єкта, атрибут чого реального життя. Поняття досвіду. Визначальні характеристики досвіду. Ствердження існування предмету як знаково неопосередкований, вихідний акт пізнання. Зовнішнє і внутрішнє сприйняття. Зовнішнє сприйняття як презентація предмету у відчуттях. Внутрішнє сприйняття як презентація власного тіла. Інструментальна роль тіла у досвіді. Уявлення як репрезентація предмета в пізнанні. Пригадування і пам'ять. Пізнання в поняттях. Пізнання а судженнях. Судження як носій логічної істинності. Умовивід як форма опосередкованого пізнання. Роль інтуїції в пізнанні. Інтелект і інтуїція: А.Бергсон.

Поняття пізнання. Види знання. Повсякденне знання і його особливості. Повсякденне знання і повсякденна мова. Повсякденне знання у відношенні до наукового і філософського знання.

Вихідні принципи раціональності людського пізнання. Принцип тотожності. Принцип несуперечності. Принцип рації буття. Принцип причиновості. Принцип доцільності.

Проблема істини і філософії. Поняття істини і фальші. Класична і некласичні теорії істини. Догматизм і скептицизм. Суб'єктивізм і релятивізм. Теорія кореспонденції істини. Теорія когеренції істини. Істина у прагматизмі. Критерії істини.


^ Тема 7. НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ. (2г)

Гносеологія і епістемологія. Філософська рефлексія над наукою. Наука як спеціалізована форма пізнання. Прикмети наукової раціональності. Види наукової раціональності. Наука і поза наукове пізнання. Наука і філософія. Наука і релігія.

Філософія науки. А.Уайтхед і Б.Расел. Р.Карнап і Тарський. Г.Башляр. У.Квайн, Т.Лакатош, С.Тулмін К.Поппер. Київська школа філософії науки: П.Копнін М.Попович, Б.Кримський. Роль парадигм в науці. Н'ютоно-картезіанська парадигма. Парадигма некласичної науки Т.Кун. Формування постнекласичної парадигми П.Фейерабенд.

Рівні наукового пізнання і критерії їх розрізнення. Мета емпіричного і теоретичного рівнів пізнання, їх взаємозумовленість.

Поняття методу пізнання. Методологія як теорія методу Багаторівневість методологічного знання. Загальна методологія наукового мислення. Наука і логіка. Загальні методи пізнання. Феноменологічний метод. Семіотичний і аксіоматичний методи. Індуктивний метод. Історичний метод. Методи пізнання з теорії фізичної культури і спорту.

Засади наукового пізнання. Ідеали і норми досліджень.

Філософські і загальнонаукові принципи. Поняття "картини світу".

Форми наукового пізнання. Факт. Теоретична заангажованість наукових фактів. Проблема. Гіпотеза Теорія і її прикмети. Види і структура наукових теорій. Ідея як форма синтезу знання.

Соціологія науки. Наука як сфера суспільної діяльності. Наукові школи. Етос науки. Відповідальність вчених. Українська наука в контексті європейської науки. Науки про фізичну культуру і спорт і їх роль а житті суспільства.


^ Тема 8. ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ВАРТОСТІ.

Онтологія і аксіологія. Виникнення проблематики вартостей: Протагор. Об'єктивний характер вартостей. Платон і Арістотель. Вартість і людська особистість: християнство. Теорія вартостей Брентано. Сучасні теорії вартостей. М.Шеллер. З.Віндельбанд. Г.Ріккерт. Н.Гартман Постмодерн і вартості.

Визначення вартостей. Вартість і оцінка. Структура вартостей. Вартості тілесні і духовні. Абсолютні і відносні вартості. Вартості позитивні і негативні. Свобода . як умова буття вартостей. Проблема ієрархії вартостей.

Праця як вартість. Отологічні і аксіологічні функції праці Теорія "сродної праці" як самоствердження особистості: Г.Сковорода. Службова роль праці стосовно інших вартостей.

Єдність гносеологічних і аксіологічних функцій істини. Істина як форма самосвідомості людини. Роль істини в мотивації діяльності людини. Істина як підстава інших вартостей. Автономність істини. Ставлення до істини як критерій ставлення до людини. Форми і способи приховування істини.

Добро як утвердження людського в людині. Проблема ієрархії добра. Місце добра в структурі людських вартостей.

Краса як вартість. Об'єктивістські і суб'єктивістські концепції краси.

Єдність істини, добра і краси як передумова вільного самовизначення особистості.

Любов як діяльне прагнення вартостей. Засади любові. Види і форми любові. Приязнь. Щастя як органічний вияв екзистенції людини. Суб'єктивно-релятивістські концепції щастя: гедонізм. Об'єктивно-абсолютивістські концепції щастя: евдемонізм. Інтегрально-персоналістична концепція щастя.

Задоволення як критерій вартостей. Види задоволення.


^ Тема 9. ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ. (2 г)

Поняття моралі і моральних відносин. Моральна вимога як єдність оцінки, припису і свободи волі. Моральна свідомість і її структура. Добро і зло як центральні категорії моральної свідомості: проблема морального вибору.

Етика як теоретична основа морального вибору. Основні етичні вчення. Раціоналістична етика Сократа. Практична етика Конфуція. Даосизм. Буддизм. Принцип любові в християнській етиці. Етика просвітництва : принцип "розумного егоїзму". Ідеал "нерівної рівності" в етиці Г.Сковороди. Категоричний імператив І.Канта. Моральність без релігії: ніцшеанство. Релятивістська етика.

Моральні вимоги до індивіда. Моральні норми. Сукупність норм: моральний кодекс. Моральні якості. Моральні принципи.

Моральні вимоги до соціальної дійсності. Суспільний ідеал. Суспільна справедливість. Суспільні сподівання.

Особистісні форми моральної свідомості. Обов'язок. Відповідальність. Самооцінка. Честь. Гідність. Совість. Моральні традиції українського народу.


^ Тема 10. ФІЛОСОФІЯ МИСТЕЦТВА. (2г)

Категорія естетичного та її експлікації. Естетична свідомість і її структура. Прекрасне і потворне як центральні категорії естетичної свідомості.

Поняття мистецтва. Функції мистецтва. Види і роди мистецтва.

Мистецькі жанри. Історичні типи мистецтва. Народне професійне мистецтво. Українське мистецтво у його відношенні до світового мистецтва.

Етапи розвитку мистецтва: класичне, некласичне (модернізм) і постнекласичне (постмодернізм) мистецтво.

Естетика як теоретична основа художнього освоєння дійсності. Основні естетичні теорії. Мистецтво як імітація. Арістотель. Сучасний натуралізм. Мистецтво як задоволення. Мистецтво як вираз внутрішнього досвіду. Модернізм. Мистецтво як гра. Постмодернізм.

Естетична культура особи. Естетичний досвід. Прояви естетичного в фізичній культурі і спорті: естетика спорту.


^ Тема 11. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ. (2г)

Релігія і релігійна віра. Прикмети релігійної віри. Релігійність як універсальна характеристика людини. Святість як елемент суспільної свідомості. Теїзм. Містицизм.

Основні теорії релігії. Психологічні теорії. Фейєрбах. Ніцше. Фройд. Сантаяна. Джеймс. Соціологічні теорії. Гоббс. Дюркгейм. Маркс і марксизм. Метафізичні теорії. Гег'ель. Бергсон. Шелер. Марсель. Київська школа "нової релігійної свідомості". С.Булгакбв. М.Бердяєв. Л.Шестов. В.Зеньковський.

Форми заперечення теїзму. Пантеїзм. Деїзм. Атеїзм. Окультизм. Теософія як спроба синтезу міфу, релігії, філософії і науки. Відродження язичництва: РУНвіра.

Проблема смерті і безсмертя як центральна проблема релігійної віри. Смерть -перспектива людського життя.

Негативно-пасивні і позитивно-активні натуралістичні засади стосовно смерті. Релігійні засади відношення до смерті.

Західні і східні релігійні традиції. Відмінність між Сходом і Заходом. Релігійна ситуація в Україні.


^ Тема 12. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ. (2 г)

Культура як здійснення вартостей. Натуралістичне розуміння культури. Просвітництво. Гердер. Культура як духовна субстанція світу. Кант. Романтики. Гегель. Етнолого-історичні теорії культури. Тайлор. Фрезер. Етнолого-історичні теорії української культури. Куліш. Чубинський. Антонович. Т.Рильський. Огієнко. Аксіологічні теорії культури. Віндельбанд. Ріккерт. Структурно-функціональний аналіз культури. Б.Малиновський. Ігровий аналіз культури. Й.Гейзінга. Ортега-І-Гассет. Культура як.знакова система. К.Леві-Стросс. М.Фуко. Ж.Лакан. Діалогічна концепція культури. М.Бахтін. Постмодерн. Р.Барт. У.Еко. Ж.Дерріда. Ж.Дельоз.

Проблема типології культури. Шпенглер. Тойнбі. Порівняльна типологія культури. Культура і нація. Проблема малоросійства в культурі: Е.Маланюк. Українська культура в контексті світової культури. Типологія української культури у відношенні до Заходу і Сходу. Негативні стереотипи сприйняття української культури і шляхи їх подолання. Структура культури.

Горизонтальна і вертикальна структури. Масова культура. Субкультура. Повнота і культури. Повнота української культури.

Культура і цивілізація. І.Мірчук про критерії розрізнення і культури і цивілізації. Футурологічні концепції "суспільства І культури". Ч.Рейч. О.Тоффлер.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Філософія:Підручник /Бичко І.В. та ін.-К.:Либідь,2001.-408 с.

 2. Петруш'енко В.Л.Філософія:Курс лекцій.Навч.посібник.. .К.- Л.,2001.-448с.

 3. Філософія. Курс лекцій/Бичко І.В. та ін.. Вид. 2-е К., 1993.

 4. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. ТІ, 2. К., 1993.

 5. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів. 1995.

 6. Історія філософії України. Підручник. К„ 1994.

 7. Історія філософії України. Хрестоматія. К., 1993.

 8. Історія філософії на Україні. Т.1-3. К., 1987.

 9. Філософія відродження на Україні. К., ,1990.
 1. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.

 2. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. Л., 1993.

 3. Читанка з історії філософії: у 6-ти книгах. К., 1993.

13.Ігор Захара. Лекції з історії філософії. Львів:ЛБА,1997.~398с.

 1. Філософський словник. К.,1973; 1986.

 2. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персонали. К., 1993.

 3. Енциклопедія українознавства. Статті з історії філософії і культури. 17.Філософський енциклопедичний словник.К.,2002.^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ВИМОГИ

 1. Поняття світогляду. Світогляд як форма суспільної самосвідомості людини спосіб духовного освоєння світу.

 2. Історичні типи світогляду та їх прояв в світогляді сучасної людини.

 3. Національне та загальнолюдське у світогляді. Риси української ментальності та їх відображення в світогляді.

 4. Виникнення філософії: Індія. Китай, Греція.

 5. Особливості формування та основні етапи розвитку української філософії.

 6. Предмет та функції філософії. Специфіка філософського знання.

 7. Онтологія та її основні терміни. Поняття буття. Речевість як змістова характеристика буття.

 8. Основні різновиди онтології: монізм, дуалізм, плюралізм.

 9. Ідеалістичний монізм. Зміна поглядів на духовну основу світу в ході розвитку філософії.

 10. Ідеалістичний монізм. Погляди Платона.

 11. Поміркований реалізм Арістотеля.

 12. Дуалізм буття у філософії Декарта.

 13. Матеріалістичний монізм. Зміна поглядів на матеріалістичну основу світу в ході розвитку філософії.

 14. Матеріалістичний монізм. Погляди Демократа.

 15. Плюралізм буття в сучасній філософії.

 16. Структура буття і її категоріальне вираження.

 17. Просторово-часові характеристики буття.

 18. Філософське поняття руху. Рух і розвиток.

 19. Свідомість і несвідоме, проблема їх існування.

 20. Свідомість і мова. Філософія мови О. Потебні.

 21. Людина як предмет філософського аналізу. Природа людини.

 22. "Філософія серця” П. Юркевича.

 23. Г.Сковорода про самопізнання людини і "Преображення її серця".

 24. Природа людини: антропологічні, соціологічні, психологічні теорії.

 25. Проблема сутності та існування людини.

26. Іманентність і трансцендентність людини.

27. Самоцінність людського життя. Проблема сенсу життя.

28. Суспільство як об'єкт філософського аналізу. Соціоцентризм і індивідоцентризм.

29. Природні основи суспільства. Значення території.

30. Економічні основи суспільства. Економічний вибір України.

31. Духовні основи суспільства. Структура духовного життя.

32. Роль ідей у суспільстві. Українська національна ідея: стан Розвитку і функції.

33. Структура суспільства. Проблема типології соціальних груп.

34. Форми регуляції суспільних відносин.

35. Держава і її функції. Ідея української держави: основні етапи Розвитку.

36. Людина у суспільстві. Поняття і прикмети особистості.

37. Людина і історія. Формаційна і цивілізаційна моделі історії.

38. Людина і людство. Європа як філософське поняття. Україна і Європа.

39. Онтологія і гносеологія. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

40. Проблема предмету пізнання: реалізм і пізнавальний ідеалізм.

41. Феноменалізм І. Канта.

42. Проблема джерел пізнання: раціоналізм і сенсуалізм.

43. Буття, охоплене людським пізнанням. Форми чуттєвого і раціонального пізнання.

44. Поняття знання. Види знання.

45. Проблема істини в філософії. Поняття істини і фальші.

46. Класична і некласична теорії істини.

47. Гносеологія і епістемологія. Наука як спеціалізована форма пізнання.

48. Рівні наукового пізнання. Критерії їх розрізнення.

49. Поняття методу і методології. Багаторівневість методологічного знання.

50. Форми наукового пізнання.

51. Онтологія і аксіологія. Визначення і структура вартостей.

52. Онтологічні і аксіологічні функції праці. Службова роль прані стосовно інших вартостей.

53. Теорія „сродної праці” як самоствердження особистості у філософії Г. Сковороди.

54. Єдність гносеологічних та аксіологічних функцій істини. Істина як підстава інших вартостей.

55. Щастя як органічний вияв екзистенції людини. Філософські концепції щастя.

56. Поняття моралі і моральних відносин. Структура моральної свідомості.

57. Добро і зло як центральні категорії моральної свідомості: проблема морального вибору.

58. Раціоналістична етика Сократа.

59. Практична етика Конфуція.

60. Етичні погляди Лао-цзи.

61. Етичні погляди Будди.

62. Принцип любові у християнській етиці.

63. Принцип "розумного егоїзму" в етиці Просвітництва.

64. Ідеал "нерівної рівності" в етиці Г.Сковороди.

65. Категоричний імператив І.Канта.

66. Моральність без релігії: ніцшеанство.

67. Естетична свідомість і її структура.

68. Поняття і функції мистецтва. Основні естетичні теорії.

69. Релігія і релігійна віра.

70. Форми заперечення теїзму: пантеїзм, деїзм, атеїзм.

71. Проблема смерті і безсмертя як центральна проблема релігійної віри.

72. Культура як здійснення вартостей. Поняття культури.

73. Негативні стереотипи сприйняття української культури і шляхи їх подолання.

74. Структура культури. Повнота української культури.

75. Культура і цивілізація. І.Мірчук про критерії розрізнення культури і цивілізації.

76. Філософія і науки про фізичну культуру і спорт.

Схожі:

Навчальна програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Навчальна програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи