Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» icon

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Скачати 166.5 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Дата12.09.2012
Розмір166.5 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


Кафедра біохімії та гігієни


«Затверджено»

на засіданні Вченої ради факультету

здоров’я людини і туризму

Протокол № 5 від " 6 " 07 2009р.

Голова ради ________А.О.Кухтій


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни

БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

(для іноземних студентів )


"Затверджено"

на засіданні кафедри біохімії та гігієни

Протокол № __ від "___" _______ 2009р.

Зав.каф.,проф.____________В. М. Трач


Львів – 2009


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
^

З БІОХІМІЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


Для іноземних студентів ІІІ курсу ФФВ


Кафедра: біохімії та гігієни

Факультет: фізичного виховання


Курс: ІІІ

Кількість годин 54 год.

Лекції 16 год.

Лабораторних занять 20 год.

Самостійна робота 18 год.

Іспит: зимова сесія


Навчальну програму підготували:

зав. кафедри біохімії та гігієни, професор, к.б.н. В.М.Трач,

доцент Сибіль М.Г.


Навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ___” _________ 2009 р.

Протокол №___


Зав. кафедрою, професор В.М.Трач


^

Пояснювальна записка


Біохімія основ ФВ є частиною функціональної біохімії, оскільки показує, яким чином хімічна енергія через обмін речовин перетворюється на механічну енергію м’язової діяльності того чи іншого характеру.

Дана навчальна дисципліна відіграє важливу роль у підготовці вчителя фізичної культури, через те, що її матеріал використовується при викладанні інших курсів освітньо-професійної програми. Так, біохімія основ фізичного виховання є теоретичним підгрунтям предметів біологічного циклу – анатомії, фізіології, вікової фізіології, фізіології фізичних вправ, лікувальної фізичної культури, гігієни фізичних вправ.

Разом з тим біохімія основ фізичного виховання тісно пов’язана з теорією ФВ і спорту, психологією і педагогікою. ЇЇ завданням є вивчення особливостей протікання метаболічних реакцій під час виконання фізичних вправ на уроці фізичної культури і використання біохімічних законів діяльності організму для вдосконалення методів навчання і тренування у фізичному вихованні і спорті, вишукування шляхів підвищення спортивної працездатності.

Отже, біохімія основ фізичного виховання як навчальна дисципліна має першочергове значення для теоретичної і практичної підготовки майбутніх педагогів в галузі фізичної культури і спорту.

Завданням практичних занять з курсу біохімічних основ фізичного виховання є:

а) поглиблення знань студентів, підтвердження основних теоретичних положень конкретними лабораторними роботами;

б) закріплення навичок роботи з хімічними реактивами і апаратурою, які знадобляться після закінчення вузу (магістратура, аспірантура).

в) ознайомлення студентів з деякими методами біохімічного дослідження, які використовуються в спортивній практиці для визначення реакції організму на фізичні навантаження і міри нетренованості.


^ 2. Розподіл годинп/п

ЗМІСТ

Кількість годинЛекції

Лабор.

Заняття

Самост.

робота

І

ІІ


ІІІ

ІV

V


РОЗДІЛ І

^
Біохімія м’язів та м’язового скорочення

2
^
Біоенергетичні процеси при м’язовій діяльності

2

Біохімічні характеристики станів організму, які виникають після уроку фізичної культури2

Біохімічні основи уроку фізичної культури


2

Біохімічні основи якостей рухової активності і шляхи їх розвитку

2

Біохімічні зміни в організмі під час м’язової діяльності різного характеру

2

Вікові особливості біохімічної адаптації до фізичного навантаження2

Біохімічний контроль у спортивній діяльності людини


2
1.
^ РОЗДІЛ ІІ

Обмін води і мінеральних речовин при фізичних навантаженнях
4

2.

Регуляція обміну речовин при виконанні фізичних вправ2

3.

Біохімічні основи харчування школярів різного віку4

4.

Роль симпато-адреналової системи при виконанні фізичних вправ різної потужності і тривалості
4

5.
^
Допінги і спорт. Антидопінговий контроль41.

^ РОЗДІЛ ІІІ

Біохімічний аналіз м’язової тканини
2
2.
^
Біохімічне дослідження сечі
2
3.

Кількісне визначення неорганічного фосфору в сечі до і після дозованого навантаження
2
4.

Визначення концентрації молочної кислоти до і після дозованого навантаження
4
5.

Кількісне визначення сечовини в сечі
2
6.

Кількісне визначення креатиніну в сечі до і після навантаження
4
7.

Кількісне визначення аскорбінової кислоти до і після навантаження
2
8.

Підсумкове заняття з розділу. Тестовий контроль.
2


РАЗОМ

16

20

18

^ 3. Зміст навчального матеріалу

РОЗДІЛ І


ТЕМА 1.Біохімія м’язів та м’язового скорочення

Біохімічна класифікація м’язових волокон: типи м’язових тканин; типи м’язових волокон.

Хімічний склад м’язового волокна: білки м’язів; екстрактивні безбілкові речовини м’язів; фосфорні сполуки м’язів; мінеральні речовини.

Механізм м’язового скорочення і його регуляція на молекулярному рівні.

Розслаблення м’язів.

^ ТЕМА 2. Біоенергетичні процеси при м’язовій діяльності

Основні джерела енергії при м’язовій роботі і їх концентрація в м’язах. Анаеробні процеси ресинтезу АТФ: креатинфосфокіназна, міокіназна та гліколіз. Аеробний механізм ресинтезу АТФ.

Основні критерії кількісної оцінки процесів аеробного і анаеробного перетворення енергії при м’язовій діяльності.

Енергозабезпечення м’язової роботи в залежності від характеру виконуваних вправ.

^ ТЕМА 3. Біохімічна характеристика станів організму ,які виникають після уроку фізичної культури

Поняття про втому. Біохімічні зміни в організмі школяра, які виникають під час втоми. Роль ЦНС у розвитку втоми. Роль ГАМК у розвитку охоронного гальмування. Негативний вплив стимуляторів ЦНС.

Біохімічні зміни в організмі спортсменів у період відновлення після фізичних навантажень. Закон суперкомпенсації. Гетерохронність процесів відновлення. Впалив на швидкість процесів відновлення інтенсивності, об’єму, тривалості фізичних вправ і вікових організму.

^ ТЕМА 4. Біохімічні основи уроку фізичної культури

Біохімічне обґрунтування принципів уроку фізичної культури: повторюваність виконання фізичних вправ; регулярність тренувань; принцип правильного співвідношення роботи та відпочинку; принцип поступового збільшення тренувальних навантажень. Біохімічна характеристика підготовчої, основної і заключної частин уроку фізичної культури.

Тренувальний ефект фізичного навантаження. Біологічні особливості адаптації організму в процесі занять фізичними вправами.


^ ТЕМА 5. Біохімічні основи якостей рухової активності і шляхи їх розвитку

Особливості протікання біохімічних процесів у залежності від характеру фізичних вправ.

Біохімічна основа сили. Біохімічна основа бистроти. Біохімічна основа витривалості. Шляхи їх розвитку.

^ ТЕМА 6. Біохімічні зміни в організмі під час м’язової діяльності різного характеру

Біохімічна класифікація фізичних вправ. Види фізичних вправ: статичні і динамічні; циклічні і ациклічні; максимальної, субмаксимальної, великої та помірної потужностей. Енергетичне забезпечення м’язової діяльності в залежності від характеру і тривалості.

Біохімічна характеристика фізичних вправ з циклічною і нециклічною структурою рухів.

^ ТЕМА 7. Вікові особливості біохімічної адаптації до фізичного навантаження

Особливості обміну речовин і біохімічна характеристика юного організму. Реакції дитячого і юнацького організму на фізичне навантаження. Аеробні та анаеробні можливості дітей. Дозування фізичних навантажень.

Біохімічні особливості організму людей середнього та похилого віку. Оздоровча спрямованість фізичних вправ для людей цього віку.

^ ТЕМА 8. Біохімічний контроль у спортивній діяльності

Завдання біохімічного контролю. Біохімічні зсуви при стандартній і максимальній роботі в залежності від рівня натренованості. Тести і біохімічні методики для визначення загальної і спеціальної натренованості.


^ РОЗДІЛ ІІ

ТЕМА 1. Обмін води і мінеральних речовин при фізичних навантаженнях

Вода і її роль в організмі. Водний баланс і його зміна при м’язовій діяльності.

Мінеральні речовини і їх роль в організмі. Обмін мінеральних речовин при м’язовій діяльності.

Зміни мінерального балансу при різних фізичних навантаженнях.

^ ТЕМА 2 Регуляція обміну речовин при виконанні фізичних вправ

Регуляторні системи обміну речовин і їх роль в адаптації організму до фізичних навантажень.

Суть і значення автоматичної внутруклітинної системи регуляції в процесах адаптації; суть гормональної системи.

Регуляторний вплив нервової системи на скорочувальну функцію м’язів.

^ ТЕМА 3. Біохімічні основи харчування школярів різного віку

Принципи раціонального харчування школярів. Збалансованість харчових речовин в раціоні юних спортсменів.

Роль окремих хімічних компонентів їжі в забезпеченні м’язової діяльності юних спортсменів. Харчові добавки.

^ ТЕМА 4. Роль симпато-адреналової системи при виконанні фізичних вправ різної потужності і тривалості

Роль катехоламінів в пристосувальних реакціях організму. Вплив адреналіну і норадреналіну на утворення АКТГ і гормонів кори наднирників, які сприяють підвищенню стійкості організму до дії стрес-фактора.

^ ТЕМА 5. Допінги і спорт. Антидопінговий контроль

Допінги як стимулюючі препарати. Класифікація допінгів. Завдання і методи допінгконтролю. Організація і проведення допінгконтролю.

Згубний вплив допінгів на здоров’я і усунення від спортивної діяльності.


^ РОЗДІЛ ІІІ


ТЕМА 1. Біохімічний аналіз м’язової тканини

Визначення білків м’язової плазми і структурних білків. Визначення креатину і креатиніну. Визначення молочної кислоти.

^ ТЕМА2. Біохімічне дослідження сечі

Визначення фізичних показників. Визначення рН, солей амонію, сечовини. Відкриття креатиніну, фосфатів, вмісту білка, цукру і кетонових тіл.

^ ТЕМА 3 . Кількісне визначення неорганічного фосфору в сечі до і після дозованого навантаження

Визначення неорганічного фосфору в сечі проводять за методом Брігса до і після дозованого навантаження, на велоергометрі.


^ ТЕМА 4. Визначення концентрації молочної кислоти до і після дозованого навантаження

Кількісне визначення молочної кислоти в сечі проводиться за допомогою методу Штрома до і після велоергометричної проби.

^ ТЕМА 5. Кількісне визначення сечовини в сечі

Кількісне визначення сечовини проводиться з допомогою біотесту фірми “Lahema”.

ТЕМА 6. Кількісне визначення креатиніну в сечі до і після навантаження.

Кількісне визначення креатиніну в сечі проводиться з допомогою біотестів до і після велоергометричних навантажень.

^ ТЕМА 7. Кількісне визначення аскорбінової кислоти до і після дозованого навантаження

Визначення аскорбінової кислоти проводиться по методу Тільманса до і після велоергометричного навантаження.

ТЕМА 8. Підсумкове заняття з розділу. Тестовий контроль.

Використовуються тести з усіх розділів біохімічних основ ФВ.


^ 3. Екзаменаційні вимоги:

 1. Біохімічна класифікація м’язових (ПС, ШС) волокон, їх хімічний склад.

 2. Будова м’язового волокна.

 3. Білки м’язів, їх функціональна роль.

 4. Скоротливі білки м’язів, їх будова.

 5. Будова міофібрили.

 6. Небілкові компоненти м’язів.

 7. Роль іонів Са2+, Мg2+, К+ та Na+ в скороченні м’язів.

 8. Роль саркоплазматичного ретикулуму в скороченні і розслабленні м’язів.

 9. Сучасні уявлення про скорочення і розслаблення м’язів (хімізм і механізм).

 10. Запаси АТФ у м’язах.

 11. Аеробний шлях ресинтезу АТФ; його характеристика за потужністю, ємністю і метаболічною ефективністю.

 12. Анаеробний алактатний (креатинфосфокіназний) механізм ресинтезу АТФ; його характеристика за потужністю, ємністю і метаболічною ефективністю.

 13. Анаеробний лактатний (гліколітичний) шлях ресинтезу АТФ; його оцінка за потужністю, ємністю і ефективністю.

 14. Міокіназна реакція ресинтезу АТФ; її значення при м’язовій діяльності.

 15. Поняття про втому. Біохімічні зміни в організмі при виконанні вправ на уроках фізичної культури.

 16. Біохімічні фактори втоми при виконанні вправ максимальної, субмаксимальної, великої і помірної потужностей.

 17. Поточне, термінове і віддалене відновлення.

 18. Закон суперкомпенсації. Правило Енгельгардта.

 19. Принцип гетерохронності відновних процесів. Послідовність відновлення речовин. витрачених під час роботи.

 20. Біохімічні основи бистроти, сили та витривалості і шляхи її розвитку.

 21. Принципи уроку фізичної культури: повторюваність фізичних вправ, регулярність тренувань; їх біохімічне обгрунтування.

 22. Обгрунтуйте такі принципи уроку фізичної культури: правильне співвідношення роботи і відпочинку та поступове збільшення фізичних навантажень.

 23. Біохімічна характеристика підготовчої, основної та заключної частини уроку фізичної культури.

 24. Біохімічна характеристика натренованого організму.

 25. Біохімічна характеристика бігу на короткі, середні та довгі дистанції.

 26. Біохімічна характеристика спортивних та рухливих ігор.

 27. Біохімічна характеристика фізичних вправ з нециклічною структурою рухів.

 28. Послідовність біохімічних змін при тренуванні, розтренуванні і перетренуванні.

 29. Дайте біохімічну характеристику обраного виду спорту.

 30. Послідовність підключення різних механізмів енергозебезпечення при виконанні фізичних вправ.

 31. Зміна мінерального балансу при різних фізичних навантаженнях.

 32. Які тести використовуються для визначення загальної натренованості?

 33. Які тести використовуються для визначення спеціальної натренованості?

 34. Симпато-адреналова система і фізична активність дітей і підлітків.

 35. Роль гормонів у м’язовій діяльності. Які гормони впливають на адаптацію організму до фізичних навантажень?

 36. Анаболічна дія гормонів стероїдної природи.

 37. Мінеральні речовини у харчуванні школярів.

 38. Біохімічні особливості організму людей середнього та похилого віку. Оздоровча спрямованість фізичних вправ для людей цієї категорії.

 39. Вітаміни і фізична працездатність школярів.

 40. Біохімічна характеристика юного організму; особливості обміну речовин організму, який росте.

 41. Як змінюється кисневий борг при вдосконаленні бистрості і загальної витривалості як рухових якостей спортсмена?

 42. Для чого застосовують “Гардвардський степ-тест” і велоергометричну пробу ; в чому їх суть. Які біохімічні показники біологічних рідин визначають після їх виконання?

 43. Чому визначення сечовини в біологічних рідинах входить до переліку методик біохімічного контролю в спорті?

 44. Які якісні реакції для дослідження м’язових білків Ви знаєте?

 45. Незвичайні показники сечі; причини їх появи.

 46. Вплив аеробних вправ на розвиток сили.

 47. Які біохімічні показники використовують для визначення загальної і спеціальної натренованості?

 48. Які біохімічні компоненти сечі змінюються після фізичних навантажень?

 49. Як поділяються фізичні вправи за своєю структурою і які механізми енергозабезпечення мають місце при їх виконанні?

 50. Можливості енергетичного забезпечення м’язів у дітей у дітей.

 51. Статична і динамічна робота. Біохімічний механізм втоми при статичній і механічній роботі.

 52. Які вправи різносторонньо пристосовують організм дітей та підлітків до м’язової діяльності і посилюють пластичні процеси після їх виконання?

 53. Ацидоз. Як він впливає на фізичну працездатність?

 54. Молочна кислота як фактор, що лімітує працездатність.

 55. Які речовини використовуються як субстрати аеробного окислення?

 56. Якими чинниками можна прискорити адаптацію організму до умов середньо- і високогір’я?


^ 4. Рекомендована література:


 1. Биохимия. Учебник для инст-тов физ. культуры //Под ред. В.В. Меншикова, Н.И.Волкова, - М.: ФиС, 1986.

 2. Биохимия. Учебник для инст-тов физ.культуры //Под ред. Н.Н.Яковлева.-2е изд., М.: ФиС, 1974.

 3. Біологічна хімія. Боєчко Ф.Ф.- К.: Вища школа, 1989.

 4. Спортсмен в различных климатогеографических и погодных условиях. - Булатова М.М., Платонов В.Н. – К.: Олимпийская литер. 1996.

 5. Рациональное питание спортсменов.Калинский М.И., Пшендин А.И. – К.: Здоров’я, 1985.

 6. Биохимия физических упражнений Яковлев Н.Н.. //Метод. пособие по избр. разделам. Л., 1961.

 7. Биохимия спорта. – М.: ФиС, 1974.

 8. Основы биохимии. Ленинджер А. – М.: Мир,1986.

 9. Физиология спорта и дыхательной активности. Уилмор Дж., Костилл Д.Л. – К.: Олимпийская литер., 1997.

 10. Биохимия мышечной деятельности. Волков Н.И. и др. – К.: Олимпийская литер., 2000.

 11. Біологічна хімія. Губський Ю.І. - Київ-Тернопіль,: Укрмедкнига, 2000.

 12. Біохімія людини. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. - Тернопіль,; Укрмедкнига, 2001.Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни модульна програма навчання із курсу
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна дисципліна "Метаболізм рухової активності" послідовно продовжує курс біохімічних основ фв, розкриваючи при цьому нові аспекти...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено» iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи