Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів icon

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів
Скачати 222.77 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів
Дата12.09.2012
Розмір222.77 Kb.
ТипДокументи


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


КАФЕДРА БІОХІМІЇ ТА ГІГІЄНИ


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ «ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

для іноземних студентівЗатверджено”

Проректор з навчальної роботи

______________ доц. Музика Ф.В.

Декан факультету

фізичного виховання

_____________ доц. Петрина Р.Л.ЛЬВІВ - 2009


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З КУРСУ «ГІГІЄНА ТА ГІГІЄНА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

для іноземних студентів


Кафедра: Біохімії та гігієни

Факультет: фізичного виховання

Курс: ІІІ

^

Навчальних годин – 104 год.

Лекції – 20 год.

Лабораторні роботи – 28 год.

Самостійна робота – 56 год.


Іспит – V семестр


Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни Свистун Ю.Д., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри біохімії та гігієни Гурінович Х.Є.


Навчальна програма розглянута і затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ 31 ” серпня 2009 р. Протокол № 1


^

Пояснювальна записка

Курс ”Гігієна та гігієна фізичного виховання” читається для іноземних студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання. Загальна кількість годин – 104, з них: лекційних – 20, лабораторні роботи – 28, самостійна робота – 56.


Основне завдання курсу – надати студентам необхідні знання в галузі гігієни фізичного виховання, здорового способу життя, застосування гігієнічних факторів з метою підвищення працездатності залежно від вікових і статевих особливостей, видів спорту, характеру та етапів тренувального і відновлювального процесу, умов тренувань тощо.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекцій, лабораторних занять і самостійної роботи. На лекціях розглядаються найважливіші питання проблемного характеру. Інші матеріали теоретичного курсу студенти засвоюють самостійно по посібниках і додатковій літературі.

Лабораторні заняття побудовані таким чином, що студентам при підготовці до них необхідно якісно засвоїти навчальний теоретичний матеріал, що в свою чергу стимулює їх самостійну роботу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • методи досліджень, які використовуються у гігієні;

 • гігієнічні особливості впливу факторів зовнішнього середовища на організм людей;

 • питання особистої гігієни та режиму дня;

 • принципи та методи загартовування;

 • гігієнічні особливості фізичного виховання дітей, підлітків, осіб середнього, старшого та похилого віку;

 • гігієнічні особливості раціонального харчування;

 • використання засобів відновлення працездатності в обраному виді спорту;

 • причини виникнення інфекційних захворювань та харчових отруєнь, заходи щодо їх профілактики.

Вміти:

– визначати температуру, вологість, атмосферний тиск та швидкість руху повітря;

– визначати висоту розташування спортивної споруди за результатами атмосферного тиску;

– визначати органолептичні властивості води, її хімічний склад;

– визначати вміст СО2 у повітрі критих приміщень;

– давати гігієнічну оцінку уроку фізичного виховання у школі;

– проводити оцінку ефективності загартовуючих процедур;

– проводити санітарно-гігієнічне обстеження спортивного залу;

– визначати енергетичні витрати спортсменів та фізкультурників таблично-хронометражним методом;

– визначати хімічний склад та калорійність добового раціону харчування спортсменів та фізкультурників за даними меню-розгортки;

– давати гігієнічну оцінку повноцінності добового раціону харчування та рекомендації щодо його корекції;

– складати гігієнічні схеми відновлення працездатності в обраному виді спорту.


Після проходження курсу навчальним планом передбачена здача іспиту.


^ Розподіл навчальних годинп/п

Теми

Лекції

Лабор.

заняття

Самост.

робота

1

2

3

4

5

1.

Вступ у гігієну, її історія розвитку. Предмет і завдання гігієни. Гігієна фізичного виховання – як навчальна дисципліна. Гігієна зовнішнього середовища (повітря, води, ґрунту).

Основні етапи становлення і роль вітчизняних та закордонних вчених у розвитку гігієни.

Повітряне середовище – як засіб фізичного виховання:

 • визначення температури повітря та атмосферного тиску; визначення висоти розміщення спортивної споруди за результатами атмосферного тиску;

 • визначення вологості та швидкості руху повітря;

 • прилади для вимірювання фізичних властивостей повітря, принципи їх роботи;

 • застосування ультрафіолетового випромінювання для санації повітря спортивних залів.

Гігієна води та ґрунту:

 • визначення органолептичних властивостей води,

 • визначення хімічного складу води та гігієнічна оцінка бактеріального забруднення води;

 • питна вода та шляхи покращення її якості;

 • вплив води на здоров’я людей.

42


2


2


22


2


2


1


1

2.

Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування:

 • визначення енергетичних витрат таблично-хронометричним методом та їх оцінка;

 • визначення хімічного складу і калорійності добового раціону харчування (за даними меню-розгортки);

 • гігієнічна оцінка повноцінності добового раціону харчування, розробка рекомендацій щодо раціо-налізації харчування;

 • вимоги до харчування спортсмена на навчально-тренувальних зборах;

 • значення білків у харчуванні спортсмена; гігієнічні норми;

 • значення жирів у харчуванні спортсмена; гігієнічні норми;

 • значення вуглеводів у харчуванні спортсмена; гігієнічні норми;

 • дієтичне харчування;

 • гігієнічна оцінка продуктів харчування;

 • особливості харчування дітей, підлітків, осіб зрілого, старшого та похилого віку.

42


2


22


2


2


2

1


2


3.

Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку:

 • гігієнічна оцінка уроку фізичного виховання у школі; методика гігієнічної оцінки місць проведення занять з фізичного виховання,

 • визначення вмісту СО2 як критерію чистоти у повітрі навчальних приміщень;

 • методика гігієнічної оцінки освітлення у навчальних аудиторіях;

 • гігієнічні вимоги до проведення уроків у школі;

 • гігієнічна оцінка засобів і форм фізичного виховання у дитячих та підліткових установах;

 • гігієнічні вимоги до освітлення, опалення та вентиляції спортивних споруд;

 • гігієнічні принципи підготовки юних спортсменів залежно від анатомо-фізіологічних особливостей організму;

 • гігієнічні вимоги до плавальних басейнів.

42


2


22


2


2


2


2


4.

Особиста гігієна. Гігієнічні основи режиму дня. Гігієна спортивного одягу та взуття. Гігієна загартовування.

 • методики та принципи загартовування; особливості загартовування дітей та підлітків;

 • методика оцінки ефективності загар-товуючих процедур;

 • оптимальний руховий режим як гігієнічна основа фізичного виховання;

 • спортивна гіпокінезія та її вплив на організм, що росте та розвивається;

 • гіпокінезія та її вплив на організм школярів;

 • гігієнічна оцінка режиму дня дітей молодшого шкільного віку;

 • гігієнічні особливості добового режиму школяра;

 • поняття про здоровий спосіб життя; шкідливі звички – руйнівники тренованості.

22


22


2


2


2


2


2

5.

Гігієна відновлення фізичної працездатності. Гігієнічна характеристика методів та засобів відновлення фізичної працездатності:

 • розробка і складання гігієнічних схем відновлення працездатності;

 • гігієнічне забезпечення підготовки в окремих видах спорту;

 • гігієнічні вимоги до педагогічних та психологічних засобів відновлення спортивної працездатності;

 • гігієнічні вимоги до тренувального процесу та змагань;

 • використання музики як засобу відновлення працездатності;

 • фітотерапія як метод відновлення працездатності;

 • роль адаптогенів у відновленні фізичної та розумової працездатності людей.

4

2


2

2


1


1


1


2

6.

Профілактика інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Гельмінтози.

Епідеміологічні фактори зовнішнього середовища і профілактика інфекційних захворювань серед фізкультурників.

Заходи щодо попередження інфекційних та венеричних захворювань у колективі.

2


2


2
РАЗОМ

20

28

56


^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ у гігієну, її історія розвитку. Предмет і завдання гігієни. Гігієна фізичного виховання – як навчальна дисципліна. Гігієна зовнішнього середовища (повітря, води, ґрунту).

Гігієна – основа профілактичної медицини. Профілактика – комплекс заходів з метою підвищення рівня здоров’я народу, охорони зовнішнього середовища, покращення умов праці, побуту, відпочинку людей, а також стійкості людського організму до дії негативних для здоров’я факторів і усунення причин та умов їх виникнення.

Завдання гігієни. Соціальне значення гігієнічних заходів. Зв’язок гігієни з іншими науками. Короткі історичні відомості про розвиток гігієни. Гігієна фізичного виховання – наука про зміцнення здоров’я і підвищення працездатності фізкультурників та спортсменів. Гігієнічне забезпечення масової фізичної культури та спорту. Гігієнічні фактори і оздоровлюючі сили природи у різних видах фізкультурно-масової роботи.

Значення повітряного середовища для здоров’я і працездатності. Повітряне середовище – як засіб фізичного виховання. Фізичні властивості, хімічний склад, механічні домішки, мікроорганізми у повітряному середовищі.

Гігієнічне значення температури, вологості, атмосферного тиску, швидкості руху повітря і їх вплив на організм. Гігієнічні норми при заняттях фізичною культурою і спортом. Гігієнічна характеристика комплексного впливу фізичних властивостей повітря на організм спортсмена. Значення змін метеорологічних факторів при заняттях спортом. Гігієнічна характеристика електричного стану атмосфери. Біологічне і гігієнічне значення іонізації повітря. Гігієнічна оцінка іонізуючої радіації та заходи профілактики.

Гігієнічна характеристика хімічного складу повітря. Гігієнічна оцінка повітряною середовища в спортивних спорудах. СО2 - як непрямий показник забруднення повітря приміщень. Гігієнічна характеристика СО. Профілактика отруєнь СО. Санітарно-гігієнічні заходи щодо охорони повітряного середовища.

Гігієнічна оцінка бактеріальних, забруднень повітря і їх епідемічне значення. Застосовування УФ випромінювання для санації повітря спортивних залів. Мікроклімат спортивних споруд.

Вода – як засіб фізичної реабілітації. Гігієнічна характеристика води. Значення води в спортивній практиці. Гігієнічні вимоги до питної води і води плавальних басейнів. Гігієнічна оцінка різних вододжерел. Гігієнічне значення органолептичних, фізичних, хімічних, бактеріологічних якостей води.

Методи очистки води. Очищення води в польових умовах. Методи знезараження води. Показники бактеріального забруднення води (мікробне число, колі-титр, колі-індекс, яйця гельмінтів). Очищення і знезараження води в плавальних басейнах. Система водопостачання. Місцеве водопостачання.

Гігієна ґрунту. Необхідність врахування якостей ґрунту при виборі місця для побудови спортивним споруд. Поняття про очищення населених пунктів.


^ Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування.

Значення харчування у підтриманні стану здоров’я і нормального розвитку організму, загальної і спортивної працездатності, швидкості відновлення після навантажень. Загальна характеристика гігієнічних вимог до харчового раціону. Засвоюваність їжі. Режим харчування.

Енергетичні витрати людини. Методи визначення енерговитрат. Норми калорійності харчових раціонів для різних професійних груп населення, представників різних видів спорту. Формула збалансованого харчування людини.

Основні принципи харчування людини. Загальна характеристика окремих харчових речовин у харчуванні людини. Значення і норми потреб у білках, жирах і вуглеводах в харчуванні людини. Вітаміни та їх роль у життєдіяльності людей. Поняття гіповітаміноз, авітаміноз, гіпервітаміноз. Джерела водорозчинних та жиророзчинних вітамінів, їх добові потреби. Мінеральні елементи у харчуванні: макро- та мікроелементи, їх добові потреби.


^ Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку.

Гігієна дітей і підлітків як наукова дисципліна та практична галузь охорони здоров’я, її завдання на напрямки розвитку. Гігієнічні основи фізичного виховання дітей, підлітків, людей зрілого, середнього та похилого віку. Гігієнічні принципи фізичного виховання.

Руховий режим і його гігієнічна характеристика у різні вікові періоди. Гіпокінезія, гіперкінезія. Акселерація, ретардація.

Гігієнічні вимоги до класних приміщень та їх обладнання.

Гігієнічна оцінка уроку фізичного виховання у школі, гігієнічні вимоги до проведення уроків та місць занять фізичною культурою у школі (гігієнічні вимоги до спортивного залу школи та плавальних басейнів).

Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення спортивних споруд.


^ Особиста гігієна. Гігієнічні основи режиму дня. Гігієна спортивного одягу та взуття. Гігієна загартовування.

Догляд за тілом. Гігієнічні правила використання різних водних процедур. Профілактика гноячкових захворювань і епідермофітії у людей.

Шкідливі звички – тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотиків. Негативний вплив на здоров'я та працездатність.

Гігієнічні основи режиму праці, спортивної діяльності і відпочинку. Раціональний розпорядок дня з врахуванням добових змін психофізичних функцій, умов тренування, віку, статі, побутових умов та ін.

Гігієнічні вимоги до матеріалів, з яких виготовляють одяг та взуття. Класифікації одягу.

Гігієна загартовування людини. Основні гігієнічні принципи загартовування (систематичність, поступовість, індивідуальний підхід, різноманітність засобів, активний режим, використання загальних та локальних загартовуючих процедур, самоконтроль). Загартовування повітрям, водою і сонцем.

Особливості використання загартовування залежно від виду спорту, умов, віку, статі та ін.


^ Гігієна відновлення фізичної працездатності. Гігієнічна характеристика методів та засобів відновлення фізичної працездатності.

Вплив фізичних навантажень на функціональний стан людини. Втома при м’язовій діяльності, її класифікація.

Методи діагностики втоми (за показниками серцево-судинної, дихальної, нервової систем, нервово-м’язового апарату, психічного стану, за результатами біохімічних досліджень).

Гігієнічне обґрунтування використання медико-біологічних засобів відновлення та їх характеристика. Харчування - головний фактор відновлення працездатності. Фармакологічні засоби відновлення працездатності. Фізіотерапія. Світлолікування. Оксигенотерапія. Гідротерапія. Масаж. Використання мазей, гелів. Тейпування. Вправи на розтягнення.


^ Профілактика інфекційних захворювань і харчових отруєнь. Гельмінтози.

Поняття про епідемію, ендемію, пандемію, спорадичні захворювання. Інфекційні захворювання і шляхи їх розповсюдження. Захисні функції організму. Поняття про імунітет, його види. Заходи щодо профілактики інфекційних захворювань у колективах.

Причини виникнення та профілактика харчових отруєнь, гельмінтозів.


^ ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

1.Гігієна повітряного середовища.

Визначення атмосферного тиску і температури повітря.

Гігієнічне значення температури та атмосферного тиску, їх вплив на організм людей. Одиниці вимірювання температури та атмосферного тиску. Освоєння приладів і методик вимірювання температури та атмосферного тиску. Визначення висоти розташування спортивної споруди за результатами атмосферного тиску. Методики визначення атмосферного тиску та температури повітря у навчальних аудиторіях.

^ 2 Гігієна повітряного середовища.

Визначення вологості та швидкості руху повітря.

Гігієнічне значення вологості та швидкості руху повітря, їх вплив на організм людей. Одиниці вимірювання вологості та швидкості руху повітря. Освоєння приладів і методик вимірювання вологості та швидкості руху повітря. Вимірювання вологості та швидкості руху повітря у навчальних аудиторіях.

^ 3.Гігієна води.

Визначення органолептичних властивостей води.

Гігієнічні вимоги до питної води. Гігієнічна значення прозорості, колірності, смаку, запаху, температури води. Методика визначення органолептичних властивостей питної води.

4. ^ Гігієна води.

Визначення хімічного складу води та гігієнічна оцінка бактеріального забруднення води.

Гігієнічне значення хімічного складу води. Визначення аміаку, залишкового хлору, хлоридів та твердості питної води. Оцінка бактеріального забруднення води (мікробне число, колі-титр, колі-індекс).

^ 5. Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування.

Визначення енергетичних витрат людини таблично-хронометражним методом та їх оцінка.

6. Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування.

Визначення хімічного складу і калорійності добового раціону харчування (за даними меню-розгортки).

7. ^ Гігієна харчування. Гігієнічні основи раціонального харчування.

Гігієнічна оцінка повноцінності добового раціону харчування, розробка рекомендацій щодо раціоналізації харчування залежно від статі, віку, характеру трудової діяльності.

^ 8. Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку.

Гігієнічна оцінка уроку фізичного виховання у школі; методика гігієнічної оцінки місць проведення занять з фізичного виховання.

Гігієнічні вимоги до уроків фізичного виховання, їх розташування у тижневому розкладі початкової, середньої та старшої школі. Проведення гігієнічного обстеження спортивного залу.

^ 9. Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку.

Визначення вмісту СО2 як критерію чистоти у повітрі навчальних приміщень.

Хімічний склад повітря, його гігієнічне значення. Проведення визначення вмісту вуглекислого газу у навчальних аудиторіях.

^ 10. Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб різного віку.

Методика гігієнічної оцінки освітлення у навчальних аудиторіях.

Значення освітлення у житті людини. Гігієнічні вимоги до освітлення у навчальних аудиторіях, спортивних залах. Визначення освітлення у навчальних аудиторіях.

^ 11. Особиста гігієна. Гігієнічні основи режиму дня. Гігієна спортивного одягу та взуття. Гігієна загартовування.

Методики та принципи загартовування; особливості загартовування дітей та підлітків.

Гігієнічні особливості загартовування повітрям, водою, сонцем. Принципи загартовування.

^ 12. Особиста гігієна. Гігієнічні основи режиму дня. Гігієна спортивного одягу та взуття. Гігієна загартовування.

Методика оцінки ефективності загартовуючих процедур.

Опрацювання щоденника самоконтролю. Проведення холодової проби та оцінка її результатів.

^ 13. Гігієна відновлення фізичної працездатності. Гігієнічна характеристика методів та засобів відновлення фізичної працездатності.

Розробка і складання гігієнічних схем відновлення працездатності.

14. ^ Гігієна відновлення фізичної працездатності. Гігієнічна характеристика методів та засобів відновлення фізичної працездатності.

Гігієнічне забезпечення підготовки в окремих видах спорту.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Вайнбаум Я.С., Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. – 240 с.

2. Гончарук Е.И. Общая гигиена. – К.: Вища школа, 1991. – 384 с.

3. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Спортсменам о восстановлении. – М.: ФиС, 1981. – 143 с.

4. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К.: Здоров’я, 1999. – 694 с.

5. Допинг и эгрогенные средства в спорте / Под общ. ред. В.Н. Платонова. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 575 с.

6. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФиС, 1989. – 121 с.

7. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За заг. ред. Даценко І.І. Л.: Світ, 2001. – 472 с.

8. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте. – К.: Здоров’я, 1990. – 200 с.

9. Лаптєв А.П., Полиевский С.А. Гигиена (учебник для институтов и техникумов физической культуры). – М.: ФиС, 1990. – 368 с.

10. Омельченко Л.І., Починок Т.В. Загартовування дітей та підлітків. – К.: Здоров’я, 1996. – 67 с.

11. Полиевский С.А. Основы индивидуального и коллективного питания спортсменов. – М.: ФиС, 2005. – 384 с.

12. Платонов В.Н. Адаптация в спорте. – К.: Здоров’я, 1988. – 216 с.

13. Пушкар М.П. Основи гігієни. – К.: Олімпійська література, 2004. – 92 с.


Екзаменаційні вимоги

 1. Гігієна як наука та її завдання.

 2. Історичний розвиток гігієни.

 3. Значення гігієни в системі фізичного виховання.

 4. Гігієна фізичної культури та спору як навчальна дисципліна. Основні завдання та методи досліджень, які застосовуються у гігієні ФКіС.

 5. Гігієна атмосферного повітря. Фізичні властивості повітря, їх гігієнічне значення.

 6. Гігієна атмосферного повітря. Хімічні властивості повітря, їх гігієнічне значення.

 7. Гігієнічна характеристика впливу температури повітря та атмосферного тиску на організм фізкультурників та спортсменів.

 8. Гігієнічна характеристика впливу вологості та швидкості руху на організм фізкультурників та спортсменів.

 9. Комплексний вплив мікрокліматичних умов у спортивних спорудах на організм спортсмена.

 10. Прилади для вимірювання температури та вологості повітря, принципи їх роботи.

 11. Прилади для вимірювання атмосферного тиску та швидкості руху повітря, принципи їх роботи.

 12. Гігієнічне значення води. Вимоги до питної води.

 13. Органолептичні властивості води. Очищення і знезараження води.

 14. Гігієнічне значення і біологічна роль води. Бактеріологічні показники води.

 15. Гігієнічне значення ґрунту.

 16. Поняття про здоровий спосіб життя. Шкідливі звички – руйнівники здоров’я. гігієнічні критерії стану здоров’я.

 17. Особиста гігієна спортсмена: особливості догляду за шкірою, волоссям та зубами.

 18. Гігієна спортивного одягу та взуття. Гігієнічні вимоги до матеріалів, з яких виготовляють спортивний одяг та взуття.

 19. Гігієнічні вимоги до освітлення навчальних авдиторій та спортивних залів.

 20. Гігієнічні вимоги до обладнання спортивних залів.

 21. Методика проведення санітарно-гігієнічного обстеження спортивного залу.

 22. Що таке режим дня? Вказати гігієнічні вимоги до розпорядку дня.

 23. Гігієнічні вимоги до проведення уроків фізичної культури.

 24. Гігієнічні принципи організації фізичного виховання.

 25. Руховий режим і його гігієнічна характеристика.

 26. Гіпокінезія та її вплив на організм. Профілактика гіпокінезії.

 27. Рухова активність дітей та підлітків. гігієнічні нормативи рухової активності.

 28. Гігієнічні особливості рухового режиму школярів. Поняття «акселерація», «ретардація».

 29. Гігієнічні вимоги до класних приміщень та спортивних залів.

 30. Гігієнічні особливості фізичного виховання осіб середнього та похилого віку.

 31. Засоби і форми фізичного виховання, їх гігієнічна характеристика.

 32. Загартовування сонцем: принципи, методи.

 33. Загартовування повітрям: принципи, методи.

 34. Загартовування водою: принципи, методи.

 35. Гігієнічні принципи загартовування. Критерії оцінки ефективності загартовування.

 36. Гігієнічне забезпечення підготовки спортсменів у гірських умовах.

 37. Гігієнічне забезпечення підготовки спортсменів в умовах високої температури та жаркого клімату.

 38. Гігієнічне забезпечення підготовки спортсменів в умовах тимчасової часової адаптації.

 39. Ваговий режим спортсмена, його гігієнічне значення.

 40. Поняття про фізичний розвиток. Методика оцінки фізичного розвитку за допомогою сигмальних відхилень.

 41. Дослідження соматометричних ознак фізичного розвитку.

 42. Дослідження соматоскопічних ознак фізичного розвитку.

 43. Дослідження фізіометричних ознак фізичного розвитку.

 44. Поняття про раціональне харчування. Енергетичні витрати спортсмена, методи їх визначення. Калорійність харчування. Критерії гігієнічної оцінки харчування.

 45. Роль білків у харчуванні фізкультурників та спортсменів.

 46. Роль вуглеводів у харчуванні фізкультурників та спортсменів.

 47. Роль жирів у харчуванні фізкультурників та спортсменів.

 48. Засвоюваність їжі та режим харчування.

 49. Основні принципи харчування фізкультурників та спортсменів.

 50. Гігієнічна характеристика основних харчових продуктів.

 51. Водорозчинні вітаміни в харчуванні фізкультурників та спортсменів. Добові потреби. Продукти харчування, які містять водорозчинні вітаміни.

 52. Жиророзчинні вітаміни в харчуванні фізкультурників та спортсменів. Добові потреби. Продукти харчування, які містять жиророзчинні вітаміни.

 53. Мінеральні елементи в харчуванні фізкультурників та спортсменів. Добові потреби. Продути харчування, які містять мінеральні речовини.

 54. Харчування як засіб підвищення спортивної працездатності спортсменів.

 55. Гіпо- та авітамінозні стани , їх профілактика у спортсменів.

 56. Втома, класифікація проявів втоми. Гігієнічні заходи профілактики цих явищ у спортсменів.

 57. Втома при м’язовій діяльності та її діагностика.

 58. Сучасні фармакологічні засоби відновлення та їх характеристика.

 59. Гігієнічна характеристика медико-біологічних засобів відновлення.

 60. Гігієнічні вимоги до педагогічних і психологічних засобів відновлення спортивної працездатності.

 61. Особливості застосування засобів відновлення у спорті.

 62. Гідропроцедури, їх вплив на організм спортсменів.

 63. Гігієнічна характеристика сауни та лазні як медико-біологічного засобу відновлення.

 64. Сучасні фармакологічні засоби відновлення та їх характеристика.

 65. Гігієнічне забезпечення підготовки в обраному виді спорту.

 66. Поняття про інфекцію, епідемію, пандемію та спорадичні захворювання.

 67. Державні заходи попередження інфекційних захворювань.

 68. Поняття «харчове отруєння», «харчова токсикоінфекція».

 69. Харчові отруєння мікробного походження.

 70. Харчові отруєння немікробного походження.

 71. Гельмінтози: причини виникнення, профілактика.Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна програма розглянута І затверджена на засіданні кафедри біохімії та гігієни “ ” 2009 р
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconМодуль 2 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна праці“, “Гігієна дітей і підлітків”, “Екологія людини”, “Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна”, “Гігієна...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
Навчальну програму підготували: кандидат медичних наук, доцент Свистун Ю. Д., кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни модульна програма навчання із курсу
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни «Затверджено»
В курсі “Метаболізм рухової активності” висвітлюються сучасні уявлення про механізм І хімізм м’язового скорочення І розслаблення
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра теорії І методики фізичного виховання „Затверджено”
...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра біохімії та гігієни навчальна програма з курсу «гігієна та гігієна фізичного виховання» для іноземних студентів iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра біoхімії та гігієни «Затверджено»
Навчальна дисципліна "Метаболізм рухової активності" послідовно продовжує курс біохімічних основ фв, розкриваючи при цьому нові аспекти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи