Робоча програма icon

Робоча програма
Скачати 140.36 Kb.
НазваРобоча програма
Дата12.09.2012
Розмір140.36 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл важкої атлетики)

(для іноземних студентів IІ курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010
^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма підготовлена для університету фізичної культури з рівнем підготовки – “Бакалавр”.

Навчальний процес даної програми передбачає лекційні, методичні заняття, семінари, а також навчальну практику. Крім цього, передбачена самостійна робота студентів і тренування в підвищенні спортивної майстерності.

Програма передбачена вивчення методики навчання техніці змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ в силових видах спорту, особливості силової підготовки, підлітків, юнаків, жінок і осіб похилого віку. Оволодіння навичками проведення окремих частин навчально-тренувальних занять. Розглядається структура тренувальних занять в мезоциклах підготовки. Для самостійної роботи студентів передбачено і вивчення науково-методичної літератури, складання конспектів уроку, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень.

Участь в змаганнях і суддівстві, виконання вимог по підвищенню спортивної майстерності – є обов’язковою складовою частиною даної навчальної програми.з/п

Назва тем, їх зміст

Обсяг в годинах

Лекції

Семінарські

Методичні

Практичні

Самостійна

1

2

3

4

5

6

7

1

Тема 1. Актуальні питання розвитку силових видів спорту

2

2

Тема 1. Особливості розвитку силових видів спорту за минулий рік: основні тенденції, позитивні та негативні сторони. Нове в правилах змагань і методиці тренувань. Аналіз з головних змагань року з участю українських спортсменів.23

Тема 2. Методика навчання техніці змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ в силових видах спорту

2

4,5

Тема 2. Реалізація загально-педагогічних принципів в процесі навчання.46,7

Тема 2.Структура процесу навчання. Механізм формування рухових навичок. Форми організації навчальних занять. Методика навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ в силових видах спорту


4
8-9

Тема 2. Методика навчання загально-розвиваючим і підводячи вправам в силових видах спорту. Оволодіння навичками навчання техніці змагальних і спеціально-допоміжних вправ. Методична послідовність використання та вивчення частин, періодів, прийомів і елементів силових вправ. Використання технічних засобів і тренажерів в навчанні. Оволодіння навичками страхування і самострахування410,11

Методика навчання техніці змагальних, спеціально-допоміжних і загально-розвиваючих вправ в силових видах спорту
4


12

Тема 3. Методи наукових досліджень в силових видах спорту

2

13

Тема 3. Характеристика методів наукових досліджень в силових видах спорту. Методи вивчення сторін підготовки спортсмена. Наукова апаратура, методи спостережень, умови опрацювання протоколів досліджень. Технічні засоби забезпечення навчально-тренувального процесу214

Тема 3. Методи наукових досліджень в силових видах спорту
2


15

Тема 4. Особливості силової підготовки підлітків, жінок і осіб похилого віку в проведенні занять оздоровчого напрямку.

2

16-19

Тема 4. Вплив занять з обтяженнями на організм юних спортсменів: опорно-руховий апарат, серцево-судинну систему. Дозування навантажень з урахуванням віку та фізичного стану осіб, що займаються силовими вправами. Організація та зміст навчально-тренувальних занять оздоровчого напрямку820

Тема 4. Складання тренувальних програм для спортсменів різної статі та рівня підготовки. Педагогічний та лікарський контроль за станом здоров'я спортсменів. Організація секцій атлетизму, гирьового спорту та пауерлифтингу за місцем проживання. Обладнання та інвентар для занять оздоровчого напрямку.221

Тема 4. Особливості силової підготовки підлітків, юнаків, жінок і осіб похилого віку в проведенні занять оздоровчого напрямку.
2


22-28

Тема 5. Оволодіння навичками проведення окремих частин навчально-тренувальних занять. Методика проведення І, ІІ та ІІІ частин навчально-тренувальних занять з групами початкової підготовки. Мета, завдання та структура кожної частини занять. Компоненти тренувального навантаження та їх розподіл. Роль викладача, тренера, інструктора під час занять1429

Тема 5. Методика складання конспектів занять для спортивно-оздоровчих груп і груп початкової підготовки. Методика використання правильної термінології. Підбір та складання програм тренувань230

Тема 6. Структура тренувальних занять в мезоциклах підготовки

2

31-32

Тема 6. Мета, завдання та терміни поточного тренування. Характеристика мезоциклів різної спрямованості. Форми робочого плану: поурочна, графічна та сітьова. Методика складання робочих планів. Визначення завдання та основних і допоміжних засобів. Приблизний робочий план навичків і спортсменів-розрядників. Індивідуальний план спортсменів-розрядників
2

2

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Воробьев А.Н. «Тяжелая атлетика». Учебник для ИФК. ФиС, М., 1972, 1981, 1988.

 2. Медведев А.С. «Тяжелая атлетика и методика преподавания». Учебник для педагогических институтов. ФиС, М. 1986.

 3. Фаламеев А.Н. «Методические указания и обучения техники тяжелоатлетических упражнений». ЛДИФК им. Лесгафта. Л., 1977.

 4. Платонов В.Н. «Теория спорта». Высшая школа. К., 1987.

 5. Поляков В.А., Воропаев В.И. «Гиревой спорт». Методическое пособие. ФиС. М., 1988.

 6. Мороз Р.А. «Стань сильным». ФиС. М., 1983.

 7. Воробьев А.Н., Сорокин Д.К. «анатомия силы». ФиС, М., 1987.

 8. Плехов В.Н. «Возьми в попутчики силу». ФиС., М., 1987.

 9. Петров В.К. «Сила необходима всем». ФиС., М., 1984

 10. Пыжов В.В. «Исправление ошибок в технике начинающих атлетов при помощи руки тренера». «Тяжелая атлетика». Ежегодник. ФиС. М., 1979.

 11. Остапенко А.А., Шубов В.М. «Атлетична гімнастика». “Знання”. М., 1986.

 12. Лапутин А.Н. «Атлетическая гимнастика». Здоровье. К., 1985.

 13. «Современные методы развития массы и силы мышц». ФОК. «Синтез», 1993.

 14. Боркин А.С. «Юный тяжелоатлет». ФиС., М., 1982.

 15. Дикунов А.М. «Педагогический анализ урока». ТиП ФК №8, 1984.

 16. Архангородский З.С. «Гиревой спорт». Здоровье. К., 1980.

 17. Вержесневский И.В. «Научные исследования в области физической культуры и спорта». К., 1969.

 18. Благуш П.И. «К теории тестирования двигательных способностей». ФиС, М., 1982.

 19. Зациорский В.М. «Основы спортивной метрологии». ФиС, М. 1979.

 20. Кузнецов В.В. «Силовая подготовка спортсменов высших разрядов». ФиС, М., 1970.

 21. Роман Р.А. «Тренировка тяжелоатлета». ФиС. М., 1986.

 22. Воробьев А.Н. «Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке». ФиС., М., 1971.

 23. Лучкин Н.И. «Тяжелая атлетика». Учебное пособие для коллективов физкультуры. ФиС., М., 1947.

 24. Жеков И.П. «Биомеханика тяжелоатлетических упражнений». ФиС. М., 1997.

 25. Ревін П.П. “Гирьовий спорт”. навчальний посібник для студентів ІФК. Львів, 1996р.ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


^

Система блоків змістовних модулів


з дисципліни “Теорія і методика обраного виду спорту”

зі спеціальності “Олімпійський та професійний спорт”


Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри

“30” серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с._______ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


БЛОК №1


Тема: Основи навчання в атлетичних видах спорту

Модуль №1: Загальні основи теорії атлетичних видів спорту. Початкове навчання в атлетизмі.

Входять теми: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3-4,5; 2-3-6-7, 2-3-8-9, 2-3-10, 4-5-11, 4-5-12, 4-5-13-15

Кількість годин на вивчення – 30

Лекції – 6

Практичні – 24


^ Теми та короткий зміст лекцій.

Загальні характеристика сучасних атлетичних видів спорту. Вплив занять атлетизмом на організм людини. Особливості жіночого організму. Вікові фактори. Дихання при заняттях з обтяженнями. Раціональне харчування та методи регулювання ваги тіла. Історія розвитку атлетичних видів спорту. історія розвитку важкої атлетики, гирьового спорту та культуризму в Україні. Організація та проведення змагань в атлетичних видах спорту. Значення змагань. Характер змагань. Організаційні заходи проведення змагань. Положення про змагання. Робота суддівської колегії та суддів.


Зміст самостійної роботи.

 1. Особливості занять атлетичними видами спорту з різними верствами населення та жінками.

 2. Алгоритм програми – основа навчання техніці змагальних вправ.

 3. Правила змагань у важкій атлетиці, гирьовому спорті, пауерліфтингу, культуризмі.

 4. Поняття «спортивний відбір», орієнтація, управління і контроль в системі підготовки в атлетичних видах спорту.


^ Форми контролю Модуля №1


Контрольні завдання

Мх оцінка в балах

1. Тест

10

2. Реферат

11

3. Демонстрація техніки вправ в пауерліфтингу

9

4. Демонстрація техніки вправ в гирьовому спорті

9

5. Демонстрація техніки вправ на тренажерах

9

6. Демонстрація техніки ривка класичного

10

7. Демонстрація техніки поштовху класичного

10

8. Виконання нормативу в ривку класичному

11

9. Виконання нормативу в поштовху класичному

11

10. Відвідування занять

10
100


^ Критерії оцінки знань і вмінь студентів в рейтингових системах оцінювання


Рейтинговий показник

Оцінка у національній шкалі

Оцінка ECTS

90-100

зараховано

5 (відмінно)

А (відмінно)

82-89

4 (добре)

В (дуже добре)

75-81

С (добре)

68-74

3 (задовільно)

D (задовільно)

61-67

E (достатньо)

35-60

незараховано

2 (незадовільно)

Fx (незадовільно) з можливістю повторного складання

0-34
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченнямТеми реферату:


 1. Загальна характеристика розвитку атлетичних видів спорту в Україні.

 2. Вплив занять з обтяженнями на організм людини

 3. Особливості занять атлетичними видами спорту з різними верствами населення та жінками

 4. Алгоритм програми – основа навчання техніці змагальних вправ.

 5. Вплив різних факторів на проявлення сили м’язів

 6. Адаптація і проблеми раціональної підготовки спортсменів у атлетичних видах спорту.

 7. Поняття «спортивний відбір», орієнтація системі підготовки в атлетизмі.


ЛІТЕРАТУРА:

  1. Воробьев А.Н. «Тяжелая атлетика». Учебник для ИФК. ФиС, М., 1972, 1981, 1988.

  2. Медведев А.С. «Тяжелая атлетика и методика преподавания». Учебник для педагогических институтов. ФиС, М. 1986.

  3. Фаламеев А.Н. «Методические указания и обучения техники тяжелоатлетических упражнений». ЛДИФК им. Лесгафта. Л., 1977.

  4. Платонов В.Н. «Теория спорта». Высшая школа. К., 1987.

  5. Поляков В.А., Воропаев В.И. «Гиревой спорт». Методическое пособие. ФиС. М., 1988.

  6. Мороз Р.А. «Стань сильным». ФиС. М., 1983.

  7. Воробьев А.Н., Сорокин Д.К. «анатомия силы». ФиС, М., 1987.

  8. Плехов В.Н. «Возьми в попутчики силу». ФиС., М., 1987.

  9. Петров В.К. «Сила необходима всем». ФиС., М., 1984

  10. Пыжов В.В. «Исправление ошибок в технике начинающих атлетов при помощи руки тренера». «Тяжелая атлетика». Ежегодник. ФиС. М., 1979.

  11. Остапенко А.А., Шубов В.М. «Атлетична гімнастика». “Знання”. М., 1986.

  12. Лапутин А.Н. «Атлетическая гимнастика». Здоровье. К., 1985.

  13. «Современные методы развития массы и силы мышц». ФОК. «Синтез», 1993.

  14. Боркин А.С. «Юный тяжелоатлет». ФиС., М., 1982.

  15. Дикунов А.М. «Педагогический анализ урока». ТиП ФК №8, 1984.

  16. Архангородский З.С. «Гиревой спорт». Здоровье. К., 1980.

  17. Вержесневский И.В. «Научные исследования в области физической культуры и спорта». К., 1969.

  18. Благуш П.И. «К теории тестирования двигательных способностей». ФиС, М., 1982.

  19. Зациорский В.М. «Основы спортивной метрологии». ФиС, М. 1979.

  20. Кузнецов В.В. «Силовая подготовка спортсменов высших разрядов». ФиС, М., 1970.

  21. Роман Р.А. «Тренировка тяжелоатлета». ФиС. М., 1986.

  22. Воробьев А.Н. «Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке». ФиС., М., 1971.

  23. Лучкин Н.И. «Тяжелая атлетика». Учебное пособие для коллективов физкультуры. ФиС., М., 1947.

  24. Жеков И.П. «Биомеханика тяжелоатлетических упражнений». ФиС. М., 1997.

  25. Ревін П.П. “Гирьовий спорт”. навчальний посібник для студентів ІФК. Львів, 1996р.

Схожі:

Робоча програма iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму...
Робоча програма iconМ. С. Лисенко програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Етика бізнесу» для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча програма iconО. В. Дорохов програма та робоча програма
Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Електричні машини” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 050701...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне право» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 140101...
Робоча програма iconГосподарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи