Навчальна робоча програма icon

Навчальна робоча програма
Скачати 198.33 Kb.
НазваНавчальна робоча програма
Дата12.09.2012
Розмір198.33 Kb.
ТипРобоча програма


ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл важкої атлетики)

(для іноземних студентів IІІ курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма дисципліни ТіМОВС складена у відповідності з вимогами до ступеневої підготовки фахівців в галузі „Олімпійський та професійний спорт” з кваліфікаційним рівнем „Бакалавр”.

Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями та навиками, які є достатніми для проведення планування, організації, управління, обліку та контролю роботи з фізичного виховання, педагогічній, навчально-тренувальній, спортивній та фізкультурно-оздоровчій роботі, проведення та відбору здібної молоді, матеріально-технічному забезпеченню навчально-тренувального процесу та ін.

Програма передбачає вивчення курсу з теорії та методики викладання силових видів спорту, що надає можливість отримання спеціальності за фахом тренера з силових видів спорту.

Навчальний процес даної програми складається з лекцій, методично-практичних, семінарських занять, а також навчальної практики. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування в підвищенні спортивної майстерності.

До самостійної роботи студентів входить: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень, методична робота в підготовці курсових або кваліфікаційних робіт, участь педагогічній та тренерській практиці. В період навчання, студенти залучаються до роботи у федераціях з силових видів спорту, виконують вимоги щодо підвищення суддівського рівня. Однією з умов якісної теоретичної і практичної підготовки студентів є їх активна участь в роботі наукового студентського гуртка, комплексної наукової групи кафедри, наукових конференцій та семінарах.

Підвищення спортивної майстерності здійснюється протягом усього періоду навчання. В ході спортивно-тренувальних занять, студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навиків, які потрібні тренеру та судді в практичній діяльності. Участь у змаганні і суддівстві та виконанні спортивних вимог є обов’язковою частиною роботи студентів.

Зміст навчального матеріалуВсього годин

Лекційні

ПрактичніСамостійна робота студентів

Семінарські

Практично-методичні

Тема 1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту»

24

2

2

10

10

Тема 2. «Структура підготовленості спортсменів у силових видах спорту»

26

3

2

11

10

Тема 3. «Рухові якості та методика розвитку в силових видах спорту»:

3.1. силові здібності

3.2. швидкість та вибухова сила

3.3. гнучкість

3.4. витривалість

3.5. координаційні здібності (спритність)

26

3

2

9

12

Тема 4. «Відновлення спеціальної працездатності в силових видах спорту»

18

2

2

6

8

Тема 5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів СВС»

14

-

2

6

6

ВСЬОГО:

108

10

10

42

46Література


 1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.-М.ФиС.1987.

 2. Архангородський З.С. Гирьовий спорт. – К. ”Здоров’я”.1980

 3. Ашмарін Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.”ФиС”, 1978

 4. Бельский И.В. Магия культуризма. Минск, Мога-Н, 1994.

 5. Веркошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.»ФиС»,1988

 6. Вейдер Джо. Система строительства тела. –М.”ФиС”, 1988

 7. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. – М.”ФиС”, 1989

 8. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. Учебник для ИФК – М.”ФиС”, 1972,1976, 1988.

 9. Дворкин А.С. Тяжелая атлетика и возраст. Свердловськ. Изд.Урал,1989

 10. Драга В.В. Котко Д.Н. Богатирі України. –К. ”Здоров’я”.1972

 11. Драга В.В., Миро ненко П.М. Гацавко С.П. Тяжелая атлетика укрепляет здоровье-К. ”Здоров’я”.19930

 12. Друзь В.А. Моделирование процеса спортивной тренировки.-К. ”Здоров’я”.1976.

 13. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке-К.Здоровья.1988

 14. Келлер В.С. Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів.-Львів, Українська спортивна асоціація.1997.

 15. Классификация методов развития силы и физических упражнений в т/атлетике, силовом троеборье и атлетизме.-Метод.рекомендации/Под редакцией Олешко В.Г. – К.КГИФК,1990.

 16. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. Учебное пособиет ренеров.-М.ФиС,1986.

 17. Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности/Под.ред. Н.Д. Граевской – М.Госкомспорт, 1987.

 18. Олешко В.Г. Мироненко П.М. Аспекты управления тренированностью тяжелоатлетов.//Тип ф.к.,1981-№2.

 19. Олешко В.Г. Силові види спорту. Підруч.для ВНЗ.-К. «Олімпійська література»,1999.

 20. Питание в подготовке спортсменов//Под.ред. В.М. Смульского.- К., Олимпийская литература.1996.

 21. Платонов В.М. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте . -К. Олимпийская литература 1997.

 22. Платонов В.М. Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена- К. Олімпійська література,1995.

 23. Поляков В.А. Воропаев В.И.Гиревой спорт: метод.пооб. М.ФиС,1988.

 24. Плехов В.М. Масса: Энциклопедия бодибилдинга.- К.ЛОТЗ «Поступ и Капитал»,1997.

 25. Пуцев А.І. «Що необхідно знати про допінг»/Медицина-спорту.-К. «Народний Дім», 2004.

 26. Ревін П.П. Гирьовий спорт. Навч.посіб. для фізкул. ВУЗів.Львів «Львівський держуніверситет», 1999.

 27. Стеценко А.І. Пауерліфтінг. Теорія і методика викладання: Навч.посіб. для студ. ВНЗ.-Черкаси: Вид. ЧНУ ім..Б.Хмельницького, 2008.

 28. Теория спорта/под.ред. Платонова В.М. – К.Вища школа,1987.

 29. Тяжелая атлетика и методика преподавания. Учебник для пед. Фак. ин-ов физкультури/под. Ред. А.С. Медведева – М.ФиС, 1986.

 30. Хартман Ю.Тюннеман Х. Современная силовая тренировка-Берлын, Шпортферлаг,1989.

 31. Черняк А.В. Методика планирования тренировки т/атлетов.-М.ФиС, 1978.^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Визначіть поняття «спортивна підготовка», «спортивне тренування». Мета і засоби реалізації в силових видах спорту.

 2. Охарактеризуйте термін «тренованість». Назвіть різновиди «тренованості «та її рівні.

 3. Що таке стан «спортивної форми»? Проаналізуйте її циклічність.

 4. Охарактеризуйте періодизацію спортивної підготовки в силових видах спорту.

 5. Визначіть чинники, що впливають на тренувальний процес (індик.особл.) та назвіть показники компонентів тренувального навантаження.

 6. Розкрийте поняття «обсягу» та «інтенсивності» тренувань.

 7. Назвіть ознаки за якими використовують вправи в тренуваннях силових видів спорту. Темп виконання вправ і його вплив на тренувальний процес.

 8. Поясніть вплив «кількості повторень вправи та її ваги» на інтенсивність навчально-тренувального заняття в СВС.

 9. наведіть приклади ефективності методичних засобів тренувань, спрямованих на оптимізацію обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень.

 10. Навести приклади методичних засобів тренувань, що використовуються для покращення структури руху вправ.

 11. Дати характеристику завданням фізичної підготовки спортсменів силових видів спорту.

 12. Проаналізувати зміст та засоби вирішення загальної та спеціальної фізичної підготовки у в/атлетиці.

 13. Розкрити особливості удосконалення СФП спортсменів у п/лістингу.

 14. Дати характер ситку методики використання базових і формуючих вправ в підготовці культуристів.

 15. Дайте характеристику рівням оволодіння прийомами та діями технічної підготовленості в СВС.

 16. Визначіть основні причини грубого порушення кінематичної структури техніки виконання змагальних вправ.

 17. Розкрийте зміст психологічної підготовки спортсменів у силових видах спорту.

 18. Дайте характеристику «стану недостатнього збудження» в практиці силових видів спорту.

 19. Визначіть характерні особливості «стану оптимального збудження» в процесі змагальної готовності в СВС.

 20. Чинники, які проявляються як «стан надмірного збудження» у спортсменів СВС на змаганнях.

 21. В чому проявляються ознаки «стану гальмування внаслідок надмірного збудження».

 22. Поняття «Стратегія». Напрямки стратегії, їх види та засоби вирішення.

 23. Знання «Тактики». Види, зміст та засоби інтегральної підготовки спортсменів у силових видах спорту.

 24. Дайте характеристику інтелектуальної та інтегральної підготовки спортсменів у силових видах спорту.

 25. Назвати форми прояву силових здібностей та їх характеристика.

 26. Проаналізувати форми скорочення м’язів під час динамічного та статичного режимів роботи.

 27. Пояснити особливості використання традиційних і нетрадиційних методів розвитку сили та збільшення м’язової маси у силових видах спорту.

 28. Назвати та дати характеристику методам і засобам розвитку швидкісної та вибухової сили.

 29. Проаналізувати методи та засоби розвитку силової витривалості спортсменами силових видів спорту.

 30. Дати характеристику методам та засобам розвитку гнучкості у силових видах спорту.

 31. Назвати методи та засоби розвитку координаційних здібностей.
 1. Поняття терміну «відновлення» - засоби його реалізації.

 2. Розказати про особливості вживання білків, вуглеводів та жирів спортсменами силових видів спорту.

 3. Дати характеристику фармакологічним засобам відновлення працездатності.

 4. Допінги. Класи допінгів щодо вимог Міжнародної федерації спортивної медицини в силових видах спорту.

 5. Які педагогічні засоби відновлення доцільно використовувати у навчально-тренувальному процесі спортсменів СВС?

 6. Охарактеризуйте бальнеологічні, фізіотерапевтичні засоби відновлення після тренувальних і змагальних навантажень.

 7. Привести приклад найпоширеніших травм у спортсменів в/атлетів, п/ліфтерів, гирьовиків. Назвати основні заходи профілактики травматизму.

 8. Дати характеристику складових частин штанги для занять важкою атлетикою відповідно до «Правил змагань».

 9. Перерахувати вимоги до тренувального та змагального помостів у важкій атлетиці та п/лістингу.

 10. Дати характеристику методики тренувань на тренажерах та продемонструвати вправи для розвитку:

  1. - м’язів поясу верхніх кінцівок (дельтоподібні, м.грудей, «біцепсу», «тріцепсу»);

  2. - м’язів поясу живота та спини («прес»,найширші м’язи розгиначі тулуба);

  3. - м’язів поясу нижніх кінцівок (чотириголового, двоголового, м.гомілки)Зміст та нормативи навчальних блоків


Навчальний Блок №1

Теми: 1. Система підготовки спортсменів силових видів спорту.

2. Структура підготовленості спортсменів у силових видах спорту.

Кількість змістовних модулів – 1

Кількість годин на вивчення – 50год.


Навчальний Блок №2

Теми: 3. Рухові якості та методика їх розвитку в силових видах спорту.

4. Відновлення спеціальної працездатності в силових видах спорту

5. Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у СВС

Кількість змістовних модулів – 1

Кількість годин на вивчення – 58год.


^ Всього годин – 108год.

Аудиторних – 62год.

Самостійна робота студента – 46год.


БЛОК №1


Модуль 1.

Тема: «Система підготовки спортсменів силових видів спорту. Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту».

^ Входять теми: 1,2.

Кількість годин на вивчення – 50год.

Лекційні – 5год.

Практично-методичні – 21год.

Семінарські – 4год.

Самостійна робота студента – 20год.


Мета: Вивчити систему підготовки спортсменів силових видів спорту. Знайти структуру (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту.

Завдання:

1. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем;

2. Засвоїти періодизацію спортивної підготовки та компоненти тренувального навантаження в СВС;

3. Оволодіти знаннями про характеристику розділів спортивної підготовленості та методику їх розвитку в силових видах спорту;

4. Набути практичних навиків застосування методів розвитку основних фізичних здібностей.


^ Теми та нормативи змісту занять:

Лекційні заняття:


Тема №1 «Система підготовки спортсменів силових видів спорту» - 2год.

Принципи та основні методичні положення підготовки спортсменів. Мета, завдання, засоби спортивної підготовки. Періодизація спортивної підготовки в СВС. Характеристика компонентів тренувального навантаження в/атлетики, п/ліфтингу, гирьового спорту. Динаміка тренувальних навантажень в різних періодах підготовки. Структура тренувань в річних циклах підготовки.

^ Тема №2. «Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту» - 3год.

Характеристика фізичної підготовленості в СВС. Основні завдання фізичної підготовленості. Розділи ФП – загальна фізична підготовка (ЗФП) та спеціальна фізична підготовка (СФП), їх завдання та основні засоби вирішення.

Технічна підготовленість. Складові, що впливають на критерії в СВС (тренованість, кваліфікація, вагова категорія, вік спортсмена). Основні помилки та принципи їх виникнення. Типи будови тіла та їх вплив на рівень удосконалення технічної підготовленості спортсменів СВС.

Психологічна підготовленість. Визначення поняття психологічної підготовки (загальна, підготовка до змагань; управління нервово-психічним відновленням орг.-му атлетів).

Завдання загальної психологічної підготовки перед тренуваннями та змаганнями. Управління нервово-психічним відновленням організму спортсменів. Методи і засоби виховання вольових якостей. Методи регулювання психічного стану спортсменів в різних умовах змагальної діяльності.

Тактична підготовленість. Поняття «стратегії» та «тактики» в силових видах спорту. Основні види стратегії та тактики, що застосовуються спортсменами СВС.

Інтелектуальна та інтегральна підготовленість. Чинники, що визначають інтелектуальну підготовку в СВС. Методичні прийоми підвищення ефективності інтегральної підготовки спортсменами силових видів спорту.


Практичні та семінарські заняття

Тема №1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту» - 12год. (10/2)

^ Опрацювати основну та додаткову літературу з розділу – «Принципи та основні методичні положення підготовки спортсменів».

Вивчити періодизацію спортивної підготовки в СВС (завдання підготовчого періоду, засоби вирішення; змагального періоду, засоби вирішення; перехідного періоду, засоби вирішення). Вміти проаналізувати основні компоненти тренувального навантаження в обраному виді спорту на підставі щоденників тренувань з ПСМ. Ознайомитись з найбільш ефективними методичними засобами тренувань в силових видах спорту (1- засоби спрямовані на оптимізацію обсягу навантажень; 2-засоби, що поліпшують структуру виконання вправ).

^ Тема №2. «Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту» - 13год (11/2)

Фізична підготовленість: Вивчити та вміти застосувати засоби ЗФП та СФП. Характеристика режимів роботи м’язів (динамічний, статичний, комбінований). Ознайомитись з напрямками контролю фізичної підготовленості спортсменів.

Технічна підготовленість: Методи та засоби вдосконалення техніки виконання змагальних та спеціально-допоміжних вправ. Контроль технічної підготовленості за допомогою засобів термінової інформації та тренажерів для вдосконалення техніки силових вправ.

= крейдовий кінцівник (траєкторія руху штанги);

= «сантиметрова стрічка» (висота піднімання штанги в підриві)

= «виключенням зорового аналізатора» (м’язове відчуття).

Психологічна підготовленість. Особливості змагальної діяльності в залежності від виду спорту. Види мовного впливу тренера для регулювання психічного стану спортсмена в умовах тренувальної та змагальної діяльності. Стабільність виступу на змаганнях в умовах жорсткої конкуренції та кращий результат – як напрямок контролю психологічної підготовленості в СВС.

Тактична підготовленість. Аналіз процесу визначення початкових спроб та додавання ваги у наступних спробах в обраному виді спорту.


Зміст самостійної роботи – 20год.


 1. Опрацювання лекційного та науково-методичного матеріалу з ознайомленням тем;

 2. Тема №1. Підготувати реферат на тему: «Компоненти спортивного навантаження спортсменів силових видів спорту».

 3. Тема №2. Підготувати контрольну роботу на тему: «»Спеціально-допоміжні вправи в/атлета для удосконалення спеціальної фізичної підготовки»


Форми контролю модуля:

 1. Відвідування –

 2. Семінар –

 3. Опитування –

 4. Самостійна робота –Список рекомендованої літератури


 1. Верхошанский Ю.В. «Принципы организации тренировки спортсменов высшего класса в годичном цикле» // ТиП.ф.к. – 1991, №2. – с.24-0.

 2. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. Учебник для ИФК. – М. «ФиС», 1972, 1976, 1988.

 3. Матвеев Л.П. О природе и система принципов, регламентирующих деятельность по физическому воспитанию // ТиП ф.к. – 1990 №2 . – С.16-24.

 4. Медведев А.С. Система многолетной подготовки спортсменов /Учебн.пособ. тренеров. – М. «ФиС», 1986.

 5. Келлер В.С,, Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготвоки спорстменів / Львів. Українськ.спорт.асоціац. 1997. Ч.1.

 6. Олешко В.Г. Силові види спорту. Підр. для ВНЗ. – К.«Олімпійська література», 1999. – Р.4-5.

 7. Ревін П.П. Гирьовий спорт./Навч.посіб. для ВУЗів. – Львів. «Львівськ.держуніверситет», 1999.

 8. Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье. Пособ. Для тренеров, тренеров и спортсменов. – М. «ФиС», 1974. – с.27-32.

 9. Стеценко А.І. Пауерліфтинг: Теорія і методика викладання: Навч.посіб для студ. ВНЗ. – Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2008. – с.172,317-234.БЛОК №2


Модуль 2.

Тема: «Рухові якості, методика їх розвитку в СВС». «відновлення спеціальної працездатності». «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у СВС».


^ Входять теми: 3,4,5.

Кількість годин на вивчення – 58год.

Лекційні – 5год.

Практично-методичні – 21год.

Семінарські – 6год.

Самостійна робота студента – 26год.


Мета: Розглянути рухові якості спортсменів силових видів спорту та основні методики їх розвитку. Висвітлити засоби відновлення працездатності в силових видах спорту. Знати характеристику засобів матеріально-технічного забезпечення підготовки спортсменів у обраних видах спорту.

Завдання:

 1. Засвоїти характеристики основних рухових якостей спортсменів силових видів спорту;

 2. Вивчити методи розвитку силових здібностей та м’язової маси в силових видах спорту;

 3. Знати характеристику засобів відновлення та стимуляції працездатності після тренувань і змагань;

 4. Вміти навести приклади найпоширеніших видів травм та заходи профілактики в силових видах спорту;

 5. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем модуля.

 6. Виконати вимоги змісту самостійної роботи навчального блоку


^ Теми та нормативи змісту занять:

Лекційні заняття:


Тема № 3 «Рухові якості, методика їх розвитку в СВС» - 3год.

Сила – як провідна фізична якість. Форми прояву сили. Поняття «внутрішнь м’язова ». та «міжм’язова» координація. Напрямки розвитку силових здібностей та збільшення м’язової маси.

Гнучкість – як фізична якість. Різновиди гнучкості стосовно силових видів спорту. Характер вправ, що застосовуються для розвитку гнучкості.

Витривалість. Різновиди витривалості спортсменів. Силова витривалість та методики її розвитку на прикладі гирьового спорту.

^ Координаційні здібності. Спритність – як фізична якість для оволодіння складно-координаційними рухами в СВС. Чинники, що ускладнюють координацію рухів (на прикладі в/атлетики). Види координаційних здібностей за особливостями прояву та критеріїв оцінки.


Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в силових видах спорту» - 2год.

Основні засоби відновлення організму та стимуляції працездатності. Раціональне харчування. Режим і характер, харчування. Раціональний режим дня. Педагогічні засоби відновлення організму. Застосування бальнеологічних та фізіотерапевтичних засобів відновлення в СВС.

^ Роль психологічних засобів відновлення організму спортсменів силових видів спорту: психотерапевтичні, психопрофілактичні, психогігієнічні.

Вимоги для попередження і профілактики травматизму на заняттях в СВС.


Практичні та семінарські заняття

Тема №3. «Рухові якості та методика їх розвитку» - 11год. (9/2)

  1. Силові здібності. Взаємозв’язок сили м’язів та ваги тіла. Вибухова сили важкоатлетів. Вплив різних факторів на прояв сили м’язів. Режими м’язової роботи в силових видах спорту. Традиційні та нетрадиційні методи розвитку сили та збільшення м’язової маси. Оволодіння навиками практичного застосування методів розвитку силових здібностей в обраному виді спорту. Методичні прийоми для збільшення м’язового поперечника спортсменів силових видів спорту.

  2. ^ Швидкісна та вибухова сила. Вправи, що застосовуються в СВС для розвитку швидкісної сили. «Ударний метод» - розвитку вибухової сили в тренуваннях спортсменів СВС.

  3. Гнучкість. «Активна» та «пасивна» гнучкість. Практичне знайомство та опанування вправами для розвитку гнучкості у в/атлетиці, гирьовому спорті, п/лістингу.

  4. Витривалість. Загальна витривалість – як процес підвищення адаптації до навантажень і перенесення тренованості із неспецифічної діяльності на процес становлення специфічних компонентів. Спеціальна витривалість – багатокомпонентна властивість організму спортсменів. Основні фактори структури С.В. (потужність і ємність шляхів енергозабезпечення виконання роботи; економічність роботи і ефективність використання потенціалу пристосувальні реакції тощо). Вправи для розвитку силової витривалості в гирьовому спорті в/атлетиці.

  5. ^ Координаційні здібності. Чинники що ускладнюють координаційні здібності в силових видах спорту (в/атлетика гирьовий спорт. вправи для розвитку спритності для спортсменів СВС.

Тема № 4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС» - 8год. (6/2).

Основні засоби відновлення організму та стимуляції працездатності. Раціональне харчування. Режим і характер, харчування. Раціональний режим дня. Педагогічні засоби відновлення організму. Застосування бальнеологічних та фізіотерапевтичних засобів відновлення в СВС.

^ Роль психологічних засобів відновлення організму спортсменів силових видів спорту: психотерапевтичні, психопрофілактичні, психогігієнічні.

Вимоги для попередження і профілактики травматизму на заняттях в СВС.

Тема №5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у силових видах спорту» - 8год (6/2).

^ Характеристика обладнання та інвентаря для занять у спеціалізованому залі силової підготовки.

Використання тренажерних пристроїв в підготовці спортсменів силових видів спорту.

^ Практичне засвоєння методик тренувань на тренажерах пристроях для розвитку максимальної сили та збільшення м’язової маси спортсменів СВС.


Зміст самостійної роботи – 26год.


 1. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем змістовного модуля.

 2. Тема №3. Проаналізувати зміст тренувальних занять в обраному виді спорту та підготувати контрольну роботу на тему: «Методика вдосконалення фізичних якостей»

 3. Тема №4. Підготувати аналіз власної методики тренувань на предмет застосування вправ для відновлення опорно-рухового апарату після силових навантажень в обраному виді спорту.

 4. Тема №5.Скласти схему (намалювати) облаштування місця змагань відповідно вимог «Правил…» в обраному виді спорту.


Форми контролю модуля

 1. Відвідування –

 2. Семінар –

 3. Практичний норматив №1 –

 4. Практичний норматив №2 –

 5. Самостійна робота –

 6. Опитування (поточне) –Література:


 1. Андрійчук В.Я. Методичні основи гирьового спорту // Навч.посіб. – Львів: «Тріада плюс», 2007.

 2. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – М.: ФиС, 1987.

 3. Вейдер Джо. Система строительства тела. – М. «ФиС», 1988.

 4. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. Учебник для ИФК. – М. «ФиС», 1972, 1976,1988.

 5. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. – М. «ФиС», 1989.

 6. Келлер В.С., Платонов В.М. Теоретично-методичні основи підготовки спортсменів. – Львів. «Українська спортивна асоціація», 1997.

 7. Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности // Под ред. Н.Д.Граевской. – М. Госкомспорт, 1987.

 8. Олешко В.Г. Силові види спорту // Підр. для ВНЗ. – К.«Олімпійська література», 1999.

 9. Питание в подготовке спортсменов // Под ред. В.М.Смульского. – К. «Олимпийская литература», 1996.

 10. Пуцев А.І. «Що необхідно знати про допінг»// Медицина-спорту. – К. «Народний Дім», 2004.

 11. Стеценко А.І. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання: Навч.посіб. для студ. ВНЗ – Черкаси: Вид. ЧНУ ім.. Б.Хмельницького,2008.Схожі:

Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Навчальна робоча програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи