«Теорія І методика обраного виду спорту» icon

«Теорія І методика обраного виду спорту»
Скачати 178.16 Kb.
Назва«Теорія І методика обраного виду спорту»
Дата12.09.2012
Розмір178.16 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл важкої атлетики)

(для іноземних студентів IІI курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

^

Програма підготовлена для студентів Львівського державного університету фізичної культури ІІІ курсу навчання.


Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями і навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та контролю роботи з фізичного виховання: педагогічний, навчально-тренувальній, педагогічній, навчально-тренувальній роботі, проведенні та відбору здібної молоді.

Навчальний процес складається з лекцій, методичних, практичних, семінарських занять, а також педагогічної практики. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування для підвищення спортивної майстерності.

Для самостійної роботи студентів: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень, методична робота в підготовці до написання кваліфікаційних робіт.

В ході навчально-тренувальних занять, студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навиків, які потрібні тренеру та судді в практичній діяльності.

Участь у змаганнях та суддівстві, та виконання спортивних вимог є обов’язковою частиною навчальної роботи студентів.


^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Навчальні блоки та змістовні модулі

Назва тем змістовних модулів та їх зміст

^ Обсяг навчального процесу в годинах

навчал. блоку
Лекційні

Семінарські

Практично-методичні

Самостійна робота студента

1

2

3

4

5

6

7

І
Тема 1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту»

Тема 2. «Структура підготовленості спортсменів у силових видах спорту»
1

Тема 1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту. Вступ».

Місце дисципліни ТіМОВС в системі підготовки спортсменів, порядок проходження дисципліни. Техніка безпеки на заняттях. Вимоги до студентів при складанні модульного контролю та заліків. Порядок ведення навчально-методичної документації22

Тема 1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту». Принципи та основні методичні положення підготовки спортсменів. Мета, завдання, засоби спортивної підготовки. Періодизація спортивної в СВС. Характеристика компонентів тренувального навантаження в силових видах спорту

21
3-4

Тема 1. «Система підготовки спортсменів силових видів спорту».

В/атлетика, пауерліфтинг. Періодизація спортивної підготовки. Завдання та засоби вирішення підготовчого, змагального, перехідного періодів. Компоненти тренувального навантаження:

Осяг навантаження. Одиниці виміру. Класифікація тренувальних навантажень з урахуванням обсягу (малі, середні, великі, максимальні). Класифікація ваги штанги в тренувальному процесі в/атлетів.

Інтенсивність навантаження. Різновиди інтенсивності навантаження (абсолютна, відносна). Класифікація зон інтенсивності тренувальних занять. Кількість підйомів штанги, частота тренувальних занять, інтервали відпочинку між вправами, к-ть та черговість виконання вправ в тренуваннях. Особливості застосування піднімань близько граничних (90%) та граничних (100%) обтяжень. Структура тренувань в/атлетів в річному циклі4

3


2
5-6

Гирьовий спорт. Особливості обсягу навантаження гирьовиків:в тренуванні, тижневому циклі, місячному циклі, за рік.

Інтенсивність навантаження: - інтенсивність вправи, інтенсивність тренування. Методика визначення інтенсивності виконання вправ в гирьовому спорті в співвідношенні з ЧСС (із максимальної ЧСС; з різниці між максимальною ЧСС та ЧСС у спокої).


Ефективні методичні засоби тренування в СВС.

Методичні засоби І групи (спрямовані на оптимізацію обсягу навантаження) – «метод роздягання», «додаткові повторення», «додаткові спроби», «ізольованої дії», «Піраміда», «Плато»….

Методичні засоби ІІ групи (спрямовані на поліпшення структури виконання вправ або побудову занять). – «Гігантська спроба», «Вибухові повторення», «Подвійний спліт», «Максимальне розтягування м’язи», «Мязовий стрес», «Ступінчасті сети»………….4

2


2
7

Тема 1. «Структура підготовки спортсменів силових видів спорту»

Згідно контрольних питань плану семінарського заняття
2


8

Тема 2. «Структура підготовленості спортсменів у силових видах спорту»

Характеристика фізичної підготовленості в СВС. Завдання фізичної підготовленості. ЗФП та СФП, їх завдання та засоби вирішення.

Технічна підготовленість. Визначення поняття Т.П. Складові, що впливають на критерії технічної підготовленості. Основні причини, що погіршують техніку вправ з обтяженнями.

^ Психологічна підготовленість. Визначення поняття психологічна підготовленість. Завдання психологічної підготовленості перед змаганнями та тренуваннями. Методи регулювання психічного стану спортсмена в різних умовах змагальної діяльності.

2

9

Тактична підготовка. Поняття «Стратегії» та «Тактики» в СВС. Основні види стратегії та тактики, що застосовуються в СВС.

Інтелектуальна та інтегральна підготовленість. Чинники, що визначають інтелектуальну підготовку в СВС. Методичні прийоми підвищення ефективності інтегральної підготовки спортсменами СВС.

1
110-11

Тема №2 «Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту»

^ Фізична підготовка: Вивчити та вміти застосувати засоби ЗФП та СФП в/атлетики, силового триборства, гирьового спорту, культуризму. Характеристикам режимів роботи мязів (динамічний, статичний, комбінований) та їх місце в тренувальному процесі. Напрямки контролю фізичної підготовленості в СВС.4


3
12


13


14

Тема №2 «Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту»

^ Технічна підготовка: Методи та засоби вдосконалення техніки виконання змагальних та спеціально-допоміжних вправ. Контроль технічної підготовки за допомогою засобів термінової інформації та тренажерів для вдосконалення техніки силових вправ ( кінцівки», «сантиметрова стрічка», «виключення зорового аналізатора» тощо).

^ Психологічна підготовка:Особливості змагальної діяльності в залежності від виду спорту. Види мовного впливу тренера для регулювання психічного стану спортсмена в умовах тренувальної та змагальної діяльності.

^ Стабільність виступу в змаганнях в умовах жорсткої конкуренції та кращий результат – як напрямок контролю психологічної підготовленості в СВС.

Тактична підготовка: Методика визначення початкових спроб та вирішити додавання ваги у наступних спробах в обраному виді спорту. Аналіз щоденників тренувань з визначенням власного досвіду тактичної підготовки в змаганнях.2


2


23

2


2
15

Тема №2 «Структура (розділи) підготовленості спортсменів у силових видах спорту»

^ План семінарського заняття (контрольні питання)

2ВСЬОГО

5

4

21

20

ІІ

2

Тема 3. «Рухові якості та методика їх розвитку в СВС».

Тема 4. «Відновлення спеціальної працездатності в силових видах спорту».

Тема 5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у СВС»
16


17


18


19

Тема 3. «Рухові якості та методика їх розвитку в СВС».

3.1-3.3. Сила – як провідна фізична якість. Форми прояву сили. Напрямки розвитку сили та збільшення м’язової маси спортсменів СВС.

Гнучкість – як фізична якість. Різновиди гнучкості стосовно силових видів спорту. Характер вправ, що сприяють розвитку гнучкості.

3.4-3.5 – Витривалість. Різновиди витривалості в СВС. Силова витривалість та методики розвитку (на прикладі гирьового спорту).

^ Координаційні здібності. Спритність – як фізична якість для оволодіння складно-координаційними рухами в СВС. Чинники, що ускладнюють координацію рухів у в/атлетиці. Види координаційних здібностей за особливостями прояву та критеріїв оцінки.

Тема 3. «Рухові якості та методика розвитку в СВС».

3.1.-3.2. Силові здібності. Взаємозв’язок сили м’язів та ваги тіла. Вплив різних факторів на прояв сили м’язів. Режими м’язової роботи в силових видах спорту. Традиційні та нетрадиційні методи розвитку сили та збільшення м’язової маси. Швидкісна та вибухова сила. Вправи, що застосовуються в CВС для розвитку швидкісної сили. «ударний метод» розвитку вибухової сили. Оволодіння навичками практичного застосування методів розвитку силових здібностей. Методичні прийоми для збільшення м’язового поперечника у спортсменів СВС.

3


1
1


42


2
20-21

3.3.-3.5. Гнучкість. Активна та пасивна гнучкість. Практичне знайомство та опанування вправами для розвитку гнучкості у в/атлетиці, гирьовому спорті, п/лістингу. Витривалість. Спеціальна витривалість – багатокомпонентна властивість організму спортсменів. Основні фактори структури силової витривалості (потужність і ємність шляхів енергозабезпечення виконання роботи; економічність роботи; пристосувальні реакції). Вправи для розвитку силової витривалості. Координаційні здібності. Практичне опанування вправами для розвитку спритності спортсменів силових видів спорту.2


2

2


2


2
22

Тема №3. «Рухові якості та методика розвитку в СВС». ^ План семінарського заняття (контрольні питання)
2


23

Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС». Визначення поняття «Відновлення». Чинники, що впливають на розгортання і швидкість процесу відновлення. Фази відновного періоду після тренувань. Основні напрями застосування засобів відновлення в спортивній практиці. Характеристика основних засобів відновлення (раціональне харчування, раціональний режим дня, педагогічні, психологічні, медико-біологічні). Основні принципи застосування відновних засобів.

2

2
24

Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС». Раціональне харчування: ^ Білки. Групи білків. Процеси анаболізму (асиміляції) та катаболізму (десиміляції). Білковий мінімум в харчуванні спортсменів силових видів спорту. Вуглеводи, їх роль в реакціях обміну речовин (синтез з амінокислот, нуклеїнових кислот, глюкопротеїдів….). процеси глікогенезу, глікогеналізу, анаеробного та аеробного гліколізу. Вуглеводні потреби спортсменів в силових видах спорту. Жири (ліпіди), як важливе джерело постачання енергії і пластичних матеріалів. Різновиди жирів – рослинні та тваринні. Норма споживання жирів в харчуванні спортсменів жирів в харчуванні спортсменів СВС.

Спеціальне спортивне харчування: високобілкові суміші, амінокислотні комплекси, гейнери, білкові коктейлі, білково-вуглеводні коктейлі, вуглеводні коктейлі тощо. Режим і характер харчування спортсменів СВС.

22
25

Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС». ^ Фармакологічні засоби відновлення працездатності. Групи фармакологічних засобів, що найчастіше застосовуються в СВС. Допінги. Визначення поняття спортивного допінгу. Класи допінгів щодо вимог Міжнародної федерації спортивної медицини. Антидопінговий контроль на змаганнях силових видів спорту.

^ Педагогічні засоби відновлення працездатності. Різновиди педагогічних методів відновлення (переключення роботи м’язів з вправи на вправу; вправи з різним темпом і режимом м’язової роботи; вправи із різних в.п. та умов руху). Практичне знайомство з засобами відновлення опорно-рухового апарату в силових видах спорту: – активне витягування; - пасивне витягування; - розвантажувальні вправи; - профілактичні вправи.2

2
26

Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС» .

Психологічні засоби відновлення. Різновиди психологічних засобів відновлення: психотерапевтичні, психогігієнічні.

Профілактика травматизму. Найпоширеніші травми та пошкодження у спортсменів СВС. Основні засоби попередження травм і ушкоджень в СВС.

^ Балнеологічні та фізіотерапевтичні засоби відновлення. Характеристика бальнеологічних засобів відновлення (лікувальні грязі, морські купання, кліматотерапія). Душ – як засіб відновлення організму: (голчатий, дощовий, циркулярний, струменевий тощо). Особливості застосування фізіотерапевтичних засобів відновлення спортсменками СВС (світлові та теплові процедури, електроакупунктура, ультразвуки…). Масаж. Різновиди масажу та його тривалість в різні періоди тренувань: (гігієнічний, тренувальний, відновлювальний, попередній, лікувальний).2

2
27

Тема №4. «Відновлення спеціальної працездатності в СВС». Контрольні питання семінарського заняття.
2


28-29

Тема №5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у силових видах спорту».

Характеристика обладнання та інвентаря для занять у спеціалізованому залі силової підготовки (штанги тренувальні для в/атлетики, п/лістингу, стійки для присідань, підставки в/атлетичні). Обладнання та інвентар для проведення змагань з в/атлетики та пауерліфтингу. Облаштування місця змагань з силових видів спорту. Використання тренажерних пристроїв в підготовці спортсменів СВС. Різновиди тренажерів (для технічної підготовки4 для тактичної підготовки). Тренажерні комплекси побутового призначення («Чемпіон», «Здоров’я», «Сувех», «Геркулес»)

2


230

Тема №5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у силових видах спорту».

Практичне засвоєння методики тренувань на тренажерних пристроях для розвитку максимальної сили та збільшення м’язової маси спортсменів силових видів спорту
231

Тема №5. «Матеріально-технічне забезпечення підготовки спортсменів у силових видах спорту».

Контрольні питання семінарського заняття
2

Література.


 1. Амосов Н.М. Раздумья о здоровье.-М.ФиС.1987.

 2. Архангородський З.С. Гирьовий спорт. – К. ”Здоров’я”.1980

 3. Ашмарін Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.”ФиС”, 1978

 4. Бельский И.В. Магия культуризма. Минск, Мога-Н, 1994.

 5. Веркошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.»ФиС»,1988

 6. Вейдер Джо. Система строительства тела. –М.”ФиС”, 1988

 7. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. – М.”ФиС”, 1989

 8. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. Учебник для ИФК – М.”ФиС”, 1972,1976, 1988.

 9. Дворкин А.С. Тяжелая атлетика и возраст. Свердловськ. Изд.Урал,1989

 10. Драга В.В. Котко Д.Н. Богатирі України. –К. ”Здоров’я”.1972

 11. Драга В.В., Миро ненко П.М. Гацавко С.П. Тяжелая атлетика укрепляет здоровье-К. ”Здоров’я”.19930

 12. Друзь В.А. Моделирование процеса спортивной тренировки.-К. ”Здоров’я”.1976.

 13. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке-К.Здоровья.1988

 14. Келлер В.С. Платонов В.М. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів.-Львів, Українська спортивна асоціація.1997.

 15. Классификация методов развития силы и физических упражнений в т/атлетике, силовом троеборье и атлетизме.-Метод.рекомендации/Под редакцией Олешко В.Г. – К.КГИФК,1990.

 16. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. Учебное пособиет ренеров.-М.ФиС,1986.

 17. Медицинские средства восстановления спортивной работоспособности/Под.ред. Н.Д. Граевской – М.Госкомспорт, 1987.

 18. Олешко В.Г. Мироненко П.М. Аспекты управления тренированностью тяжелоатлетов.//Тип ф.к.,1981-№2.

 19. Олешко В.Г. Силові види спорту. Підруч.для ВНЗ.-К. «Олімпійська література»,1999.

 20. Питание в подготовке спортсменов//Под.ред. В.М. Смульского.- К., Олимпийская литература.1996.

 21. Платонов В.М. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте . -К. Олимпийская литература 1997.

 22. Платонов В.М. Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена- К. Олімпійська література,1995.

 23. Поляков В.А. Воропаев В.И.Гиревой спорт: метод.пооб. М.ФиС,1988.

 24. Плехов В.М. Масса: Энциклопедия бодибилдинга.- К.ЛОТЗ «Поступ и Капитал»,1997.

 25. Пуцев А.І. «Що необхідно знати про допінг»/Медицина-спорту.-К. «Народний Дім», 2004.

 26. Ревін П.П. Гирьовий спорт. Навч.посіб. для фізкул. ВУЗів.Львів «Львівський держуніверситет», 1999.

 27. Стеценко А.І. Пауерліфтінг. Теорія і методика викладання: Навч.посіб. для студ. ВНЗ.-Черкаси: Вид. ЧНУ ім..Б.Хмельницького, 2008.

 28. Теория спорта/под.ред. Платонова В.М. – К.Вища школа,1987.

 29. Тяжелая атлетика и методика преподавания. Учебник для пед. Фак. ин-ов физкультури/под. Ред. А.С. Медведева – М.ФиС, 1986.

 30. Хартман Ю.Тюннеман Х. Современная силовая тренировка-Берлын, Шпортферлаг,1989.

 31. Черняк А.В. Методика планирования тренировки т/атлетов.-М.ФиС, 1978.

Схожі:

«Теорія І методика обраного виду спорту» iconПрограма З дисципліни Теорія І методика викладання обраного виду спорту
Програмний матеріал призначений для фахівців за кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconКафедра спорту та допризовної підготовки „затверджую”
Назва дисципліни Програма з навчальної дисципліни. „Теорія та методика обраного виду спорту” дз пнпу імені К. Д. Ушинського, 2012...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Дисципліна „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) зі спеціалізації спортивної боротьби займає провідне місце серед інших...
«Теорія І методика обраного виду спорту» icon«Теорія І методика обраного виду спорту»
Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями І навичками, які є достатніми для проведення планування, організації, обліку та...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів ІІ курсу передбачає формування...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconРобоча програма
Робоча навчальна програма з дисципліни „Теорія І методика обраного виду спорту” (Тімовс) для студентів І курсу передбачає формування...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconІнститут фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
Магістр олімпійського та професійного спорту, тренер з обраного виду спорту, викладач фізичного виховання І спорту
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconАбітурієнти, що отримали незадовільні оцінки з обраного виду спорту Спеціалізація: футбол, фут зал Дата проведення: 18. 07. 2011 р

«Теорія І методика обраного виду спорту» iconНормативні вимоги до вступних випробувань з обраного виду спорту
...
«Теорія І методика обраного виду спорту» iconАбітурієнти, що отримали незадовільні оцінки з обраного виду спорту Спеціалізація: футбол, фут зал Дата проведення: 18. 07. 2011 р
move to 0-20005440
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи