Львівський державний університет фізичної культури icon

Львівський державний університет фізичної культури
Скачати 233.08 Kb.
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури
Дата12.09.2012
Розмір233.08 Kb.
ТипДокументи

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи Декан факультету спорту

Доцент_______ Ф.В. Музика Доцент______В.О.Бережанський

“__”___________2009р. “___”_____________ 2009р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни “Теорія і методика викладання обраного виду спорту”

(цикл спортивної боротьби)

(для іноземних студентів І-ІУ курсів)


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«27» серпня 2009р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


Львів

2009


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Дисципліна „Теорія і методика обраного виду спорту” (ТіМОВС) зі спеціалізації спортивної боротьби займає провідне місце серед інших дисциплін при підготовці спеціалістів із спортивних видів боротьби впродовж I-IV курсів.

Метою дисципліни ТіМОВС є всебічна підготовка спеціалістів із спортивних видів боротьби для самостійної роботи у навчальних закладах всіх рівнів із рівним за віком: статтю континентом учнів.

Завданнями „Навчальної програми” є систематичне вивчення студентами основних тем дисципліни, які передбачають формування в них необхідних для майбутньої педагогічної діяльності професійних знань, вмінь і навичок.

Навчальна робота планується у формі аудиторних занять і лекційних, семінарських, методичних і практичних, разом з цим передбачено виконання студентами самостійних позаурочних завдань.

В лекціях передаються основи знань з історії спортивних видів боротьби, техніки, тактики, методики навчання, вдосконалення і тренування, організації і проведення змагань, планування, обліку і контролю навчально-тренувального процесу, його медико-гігієнічного та матеріального забезпечення, методики науково-педагогічних досліджень.

На методичних заняттях студенти оволодівають вміннями застосування стриманих знань по всім напрямкам підготовленості спеціаліста.

На практичних заняттях головна увага зосереджується на формуванні у студентів професійно-педегогічних навичок викладання дидактичного матеріалу в повному обсязі, вдосконалення навичок організації і управління навчально-тренувальним процесом на різних етапах спортивної підготовки, організації і проведення спортивних змагань.

Самостійна робота студентів складається із вивчення програмного матеріалу з літературних джерел, підготовки до семінарських і практичних занять. В позаурочний час планується написання рефератів, складання конспектів, планів-конспектів навчально-тренувальних занять, розробка планів спортивної підготовки, участь в організації і проведенні спортивних змагань, масово-фізкультурних заходів, виконання науково-дослідницької роботи.

Вміння і навички науково-дослідницької роботи перевіряються в процесі написання і захисту курсових робіт.

Поточний контроль за рівнем знань студентів визначається їх доповідями на семінарських заняттях, а рівнем оволодіння ними педагогічними вміннями і навичками – на контрольних практичних заняттях.

Підсумковий контроль за успішністю навчання студентів проводиться у

формі семестрових заліків і екзаменів передбачених „Навчальним планом”.


Навчальна програма із „Теорія і методика обраного виду спорту” із спеціалізації „спортивна боротьба” передбачає по рокам такий обсяг академічних годин за формами навчання.

з/п

Форми занять

Всього годин

Курс
I

II

IIІ

IV
1

Лекції

48

12

12

12

12
2

Методичні

60

10

10

28

12
3

Практичні

90

34

30

12

14
4

Семінарські

40

12

10

10

8
5

Самостійна робота студентів

194

40

46

46

62
^ Всього годин

432

108

108

108

108


РОЗПОДІЛ

Програмного матеріалу дисципліни

^ Теорія і методика обраного виду спорту”

з спеціалізації спортивна боротьба

по курсах на 432 академічних години№ з/пЗміст навчального матеріалу

Всього годин

Лекції

Методичні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

I курс

108

12

10

34

12

40

Тема 1.

Вступна лекція

6

2

-

-

-

4

Тема 2.

Історія появи і розвитку спортивних видів боротьби

10

2

-

-

2

6

Тема 3.

Класифікація, систематика, термінологія спортивної боротьби

8

2

2

-

2

2

Тема 4

Основи техніки спортивної боротьби

10

2

4

-

2

2

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – греко-римська боротьба

66

2

2

34

4

24

Тема 7.

Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях із спортивної боротьби

8

2

2

-

2

4

II курс

108

12

10

30

10

46

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

-

-

-

-

Тема 6.

Організація і проведення спортивних змагань

32

2

2
2

26

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – вільна боротьба

36

2

2

22

2

6

Тема 8.

Тактика спортивної боротьби

10

2

2

2

2

2

Тема 9.

Тактична підготовка у спортивній боротьбі

12

2

2

2

2

4

Тема 10

Мета, завдання і місце науково-дослідницької роботи у навчальному процесі студентів ВНЗ.

16

2

2

2

2

8

III курс

108

12

28

12

10

46

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

Тема 11

Фізичні якості борців

10

2

4
2

2

Тема 12

Фізична підготовка борців

12

2

4

2

2

2

Тема 5.

Технічна підготовка у спортивних видах боротьби – боротьба самбо, дзюдо

16

-

4

8

-

4

Тема 15

Побудова і зміст річного плану підготовки борців

12

2

4

2

2

2

Тема 16

Поточне і оперативне планування у спортивній боротьбі

8

2

2

-

2

2

Тема 17

Контроль і облік спортивного вдосконалення у спортивній боротьбі

12

2

4

-

2

4

Тема 10

Мета, завдання науково-дослідницької роботи

10

-

4

-

-

6

Тема 6.

Організація і проведення спортивних змагань

24

-

4

-

-

20

IV курс

108

12

12

14

8

62

Тема 1.

Вступна лекція

2

2

Тема 14

Побудова і зміст багаторічного плану спортивної підготовки борців

8

2

2
2

2

Тема 18

Організація і проведення навчально-тренувальних зборів

4

22
Тема 13

Психічна підготовка борців

10

42

4

Тема 5

Технічна підготовка в спортивній боротьбі – боротьба дзюдо

18
2

10
6

Тема 22

Мета, задачі і зміст тренування у спортивній боротьбі

8

2

2
2

2

Тема 10

Мета, завдання і місце НДР у навчальному процесі студентів

38
434

Тема 6

Організація і проведення спортивних змагань

184
14


Тема 1. ТіМОВС, її основні розділи. Взаємозв’язок ТіМОВС з іншими дисциплінами. Залікові вимоги. Санітарно-гігієнічні вимоги і техніка безпеки на заняттях з ТіМОВС і ПСМ. Права і обов’язки студентів і викладачів. Залікові вимоги, екзамени.

Тема 2. Історія розвитку спортивних видів боротьби. Місце і роль обраного виду спорту у фізичній культурі новітньої історії і його розвиток в Україні. Виступи українських спортсменів на Міжнародних змаганнях.

Тема 3. Класифікація, систематика і термінологія спортивної боротьби. Класифікація, систематика і термінологія в науці та різних сферах людської діяльності. Класифікація техніки виду спорту. Основні терміни техніки обраного виду спорту. Класифікація рівнів спортивної майстерності, вікових груп, спортивних змагань, суддів, тренерсько-викладацьких кадрів.

Тема 4. Основи техніки спортивної боротьби. Визначення поняття виду спорту. Терміни техніки. Біохімічні основи техніки. Критерії оцінки техніки.

Тема 5. Технічна підготовка в спортивних видах боротьби. Принципи навчання. Місце і роль викладача в навчальному процесі. Дидактична технологія в обраному виді спорту, її особливості на різних станах спортивної підготовки. Взаємозв’язок навчання і тренування. Критерії і методи оцінки рівня техніки спортсмена.

Тема 6. Організація і проведення спортивних змагань із спортивних видів боротьби. Мета і завдання спортивних змагань та їх класифікація. Організація змагань і його етапи. Змагальна документація.

Тема 7. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях із спортивних видів боротьби. Роль гігієни і санітарії в системі фізичного виховання і спорті . Культура харчування спортсмена. Гігієнічні вимоги до місць проведення навчально-тренувального процесу і спортивних змагань. Причини травматизму і його профілактика.

Тема 8. Тактика спортивної боротьби. Визначення поняття „тактика”, „стратегія” та їх взаємозв’язок з іншими видами спортивної підготвоки. Розділи тактики та їх коротка характеристика. Тактичний план. Тактика участі у змаганнях.

Тема 9. Тактична підготовка у спортивній боротьбі. Мета і завдання тактичної підготовки, її етапи, взаємозв’язок із технічною, психологічною і фізичною видами спортивної підготовки. Тактичні знання, вміння, навички. Навчання та вдосконалення тактики. Критерії оцінки рівня тематичної підготовленості спортсмена.

Тема 10. Мета, завдання і місце науково-дослідницької роботи у навчальному процесі студентів Вузу. Мета науково-дослідницької роботи студентів. Завдання НДР, організація і форми НДР. Структура і формальні вимоги до письмового оформлення НДР студентів. Розділи НДР і методичні особливості їх розробки. Напрямки НДР в спорті і фізичному вихованні, вибір теми, методів дослідження, його організація, обробка результатів. Технологія написання курсових і дипломних робіт.

Тема 11. Фізичні якості борців, які розвиваються в спортивних видах боротьби. Умови прояву фізичних якостей у виді спорту. Комплексний характер прояву фізичних якостей. Визначення понять: сила, „вибухова сила”, силова витривалість, швидкість. Швидкісна витривалість, спритність, гнучкість. Методи визначення рівня розвитку фізичних якостей. Загальна і спеціальна фізична підготовка.

Тема 12. Фізична підготовка у борців. Принципи тренування. Мета загальної, спеціальної фізичної підготовки. Завдання загальної фізичної підготовки (ЗФП). Засоби ЗФП та її методи. Завдання, методи і засоби спеціальної фізичної підготовки. Контроль за рівнем розвитку загально-фізичної і спеціально-фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах спортивної підготовки.

Тема 13. Психічна підготовка борців. Основні психічні якості, які розвиваються в обраному виді спорту. Напрямки розвитку спеціальних психічних якостей і їх комплексний прояв. Мета, завдання і методика розвитку: морально-вольових, емоційно-вольових, сенсомоторних і інтелектуальних підготовок. Методи контролю за їх розвитком.

Тема 14. Побудова і зміст багаторічного плану спортивної підготовки борців. Мета і завдання багаторічного планування на різних етапах спортивної підготовки. Індивідуальне багаторічне планування.

Тема 15. Побудова і зміст річного плану навчально-тренувального процесу борців. Особливості річного планування на різних етапах багаторічного навчально-тренувального процесу. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану. Індивідуальний план підготовки спортсмена, щоденник тренування. Завдання і місце педагогічного і лікарського контролю в річному плані спортивної підготовки.

Тема 16. Поточне і оперативне планування у спортивній боротьбі. Основи періодизації спортивної підготовки. Особливості поточного планування у різних періодах спортивної підготовки. Завдання, форми, зміст поточного і оперативного планування.

Тема 17. Контроль і облік спортивного вдосконалення у спортивній боротьбі. Завдання, методи і організація оперативного і поточного контролю. Етапний контроль. Облік і облікова документація.

Тема 18. Організація і проведення навчально-тренувальних зборів (НТЗ). Мета та завдання навчально-тренувальних зборів. Види зборів. Планування та організація. Зміст НТЗ, особливості їх планування. Навчальна звітна документація. Фінансування НТЗ та фінансова звітність.


^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ


ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. – М.: ФиС, 1978. – С.223.

 2. Вайдер Джо. Система построиния тела. – М.: иС, 1991. – С.112.

 3. Ефимов А.А., Олешко В.Г. Основы теории атлетизма. – К., КГИФК, 1992. – С.28.

 4. Лапутин Н.П., Олешко В.Г. Управление тренировочным процессом тяжелоатлетов. – К.: Здоровье, 1982. –С.120.

 5. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. Учебное пособие для тренеров. – М.: ФиС, 1986. – С.272.

 6. Основы управления подготовкой юных спортсменов. /Под редакцией М.Л.Набатникова – М.: ФиС, 1982. – С.280..

 7. Поляков В.А., Воропаев В.Г. Гиревой спорт. Методическое пособие. – М.: ФиС, 1980. – С.80.

 8. В.Платонов Подготовка квалифицированных спортсменов. – М.: ФиС, 1980. – С.80.

 9. Плаханов В.М. Возьми в спутники силу. – М.: ФиС, 1988. – С.240.

 10. Теория спорта. (Под редакцией В.Н.Платонова. – К.: Высшая школа, 1987. – С.424.

 11. Тяжелая атлетика и методика преподавания. – (Под редакцией А.С.Медведева). – М.:ФиС, 19836. – С.112

 12. Тяжелая атлетика. Учебник для нститутов физической культуры. – (Под редакцией А.Н.Воробьева. – М.: ФиС, 1988. – С.238).

 13. Тяжелоатлеты Украины. (Драга В.В., Кравцов П.Н. – К.: Здоровье, 1985. – С.175.)

 14. Хартаманн Ю., Тюннеманн Х. Современная силовая подготовка. – Берлин, Штортфелаг, 1989. – С.334.

 15. Черняк А.В. Методика планирования тренировки тяжелоатлетов. – М. ФиС, 1978. – С.136.

 16. Шубов В.М. Красота силы. - : Советский спорт, 1990. – С.59.

 17. Олешко В.Г. Силові види спорту. – К.: Олімп. л-ра, 1999.ЛІТЕРАТУРА
Основна

 1. Алиханов И.И. Техника и тактика вольной борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 306 с.

 2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 3. Бойко В.В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 144с.

 4. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – М.: Физкультура спорт, 1985. – 176с.

 5. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовкой спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 187с.

 6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовкой в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 121с.

 7. Вахун Михал. Дзюдо: Основы тренеровки.-Минск: Полымя, 1983. – 125с.

 8. Горбунов Г.Д, Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 208с.

 9. Гуменюк Н.П., Клименко В.В. Психология физического воспитания и спорта. – Киев: Вища школа, 1985. – 311с.

 10. Гуревич Н.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств.-Минск: Высшая школа, 1985. – 138с.

 11. Гулевич Д.И., Степноав О.С. Организация и судейство соревнований по борьбе дзюдо.- М.: Физкультура и спорт, 1983. – 38с.

 12. Запорожанов В.А. и др. Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов. – Киев: Здоровье, 1985. – 192 с.

 13. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 200 с.

 14. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. – Киев: Здоровье, 1977. – 184 с.

 15. Кузнецов В.В. Силовая подготовка спортсменов высших разрядов. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 199 с.

 16. Кочурко Е.И., Семкин А.А. Подготовка квалифицированных борцов. – Минск: Высшая школа, 1984. – 121 с.

 17. Кожарский В.П., Сорокин Н.И. Техника классической борьбы. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 280 с.

 18. Купцов А.П. Спортивная борьба // Учебник для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

 19. Ленц А.Н. Тактика в спортивной борьбе. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 131 с.

 20. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировке // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 280 с.

 21. Матвеев С.Ф. Тренеровка в дзюдо. – Киев: Здоровье, 1985. – 96 с.

 22. Медведь А.В., Кочурко Е.И. Совершенствование подготовки мастеров спортивной борьбы. – Минск: Польмя, 1985 – 87с.

 23. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 104с.

 24. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. – Киев: Вища школа, 1984. – 352 с.

 25. Родионов А.В. Психология высших достижений. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 144с.

 26. Родинов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 216 с.

 27. Родинов А.В. Психология спортивного поединка. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144с.

 28. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. – М.: Физкультура и спорт, 1984. – 144 с.

 29. Туманян Г.С. Спортивная борьба // Учебное пособие для техникумов и ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 144 с.

 30. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта // Учебное пособие для ИФК. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 128 с.

 31. Чумаков Е.М. Тактика борца –самбиста. – М.: Физкультура и спорт, 1976. – 224 с.

 32. Чумаков Е.М. Сто уроков самбо. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 304 с.Додаткова


 1. Алексеев А.В. Себя преодолеть. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.

 2. Аулик И.В. как определить тренированность спортсмена. – М.: Физкультура и спорт, 1977. – 102 с.

 3. Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. – Киев: Здоровье, 1987. – 224 с.

 4. Баландин В.И. и др. Прогнозирование в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 192 с.

 5. Бекетов В.А. На ковре юные борцы. – Киев: Здоровье, 1990. – 157 с.

 6. Бубэ Х. И др. Тесты в спортивной парктике. – М.: Физкультура и спорт, 1968. – 238 с.

 7. Бирюков А.А., Кадгаров К.А. Средства восстановления роботоспособностеи спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.^ ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра гімнастики і хореографії


РЕЦЕНЗІЯ

на «Навчальну програму» з дисципліни

«Теорії і методики обраного виду спорту»

для студентів І-ІУ курсів факультету фізичного виховання, які

спеціалізуються в спортивних видах боротьби


«Навчальна програма» для вказаної дисципліни складена для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Навчальний процес складається із теоретичних і практичних занять, на яких студент повинний отримати знання, вдосконалити педагогічні вміння і навички по всіх напрямках їх спеціальності.

Тематика лекційного курсу охоплює весь комплекс питань і надає знання необхідні для майбутньої педагогічної діяльності випускника.

Форми контролю за якістю навчання студентів є традиційними і визначені «навчальним планом» для даного факультету. За формою і змістом «Навчальна програма» відповідає встановленим вимогам і може бути рекомендованою для навчального процесу на кафедрі атлетичних видів спорту.


Рецензент

Доцент кафедри ГіХ М.І.Славік

Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Вплив фізичної активності на якість життя студентів вищих навчальних закладів 3-4 ступенів акредитації
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури баришок тетяна віталіївна
...
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
move to 1322-16196
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури сидорченко катерина миколаївна
move to 1322-16194
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури бандуріна катерина вікторівна
move to 1322-16198
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури рокошевська віра вікторівна
move to 1322-16179
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури баришок тетяна віталіївна
move to 1322-16199
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Тема: організація І проведення педагогічних спостережень та педагогічного експерименту
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Донской Д. Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981
Львівський державний університет фізичної культури iconЛьвівський державний університет фізичної культури
Донской Д. Д. Методика исследования в физической культуре. – М.: Физкультура и спорт, 1981
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи