Навчальна робоча програма icon

Навчальна робоча програма
Скачати 111.11 Kb.
НазваНавчальна робоча програма
Дата12.09.2012
Розмір111.11 Kb.
ТипРобоча програмаЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра атлетичних видів спорту


НАВЧАЛЬНА РОБОЧА ПРОГРАМА


з дисципліни «Теорія і методика обраного виду спорту»

(цикл спортивної боротьби)

(для іноземних студентів ІІІ курсу)


Лекції _____

Семінарські заняття _____

Методично-практичні _____

Самостійна робота _____

Всього: _____


Обговорено і затверджено

на засіданні кафедри АВС

«30» серпня 2010р. № 1

Зав.кафедрою АВС,

к.н.ф.в. і с.________ Ф.І.Загура


ЛЬВІВ

2010


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма дисципліни ТіМОВС складена у відповідності з вимогами до ступеневої підготовки фахівців в галузі „Олімпійський та професійний спорт” з кваліфікаційним рівнем „Бакалавр”.

Програма забезпечує опанування знаннями, вміннями та навиками, які є достатніми для проведення планування, організації, управління, обліку та контролю роботи з фізичного виховання, педагогічній, навчально-тренувальній, спортивній та фізкультурно-оздоровчій роботі, проведення та відбору здібної молоді, матеріально-технічному забезпеченню навчально-тренувального процесу та ін.

Програма передбачає вивчення курсу з теорії та методики викладання обраного виду спорту, що надає можливість отримання спеціальності за фахом тренера з спортивної боротьби.

Навчальний процес даної програми складається з лекцій, методично-практичних, семінарських занять, а також навчальної практики. Крім цього, передбачається самостійна робота студентів і тренування в підвищенні спортивної майстерності.

До самостійної роботи студентів входить: вивчення науково-методичної літератури, складання планів-конспектів занять, ведення та аналіз щоденників тренувань, проведення педагогічних спостережень та досліджень. В період навчання, студенти залучаються до роботи у федераціях з силових видів спорту, виконують вимоги щодо підвищення суддівського рівня. Однією з умов якісної теоретичної і практичної підготовки студентів є їх активна участь в роботі наукового студентського гуртка, комплексної наукової групи кафедри, наукових конференцій та семінарах.

Підвищення спортивної майстерності здійснюється протягом усього періоду навчання. В ході спортивно-тренувальних занять, студенти підвищують свою спортивну підготовку, набувають знань, умінь і навиків, які потрібні тренеру та судді в практичній діяльності. Участь у змаганні і суддівстві та виконанні спортивних вимог є обов’язковою частиною роботи студентів.
Зміст навчального матеріалуВсього годин

Лекційні

ПрактичніСамостійна робота студентів

Семінарські

Практично-методичні

Тема 1. «Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі»

28

4

2

8

14

Тема 2. «Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі»

20

2

2

8

8

Тема 3. «Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі

18

2

2

6

8

Тема 4. «Зміст і методика навчання техніці і тактиці і тактиці спортивної боротьби»

24

2

2

10

10

Тема 5. «Проведення тренувальних занять з різними групами спортивної майстерності»

18

2

2

8

6

ВСЬОГО:

108

12

10

40

46Зміст та нормативи навчальних блоків


Навчальний Блок №1

Теми: 1. Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі»

2. Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі.

Кількість змістовних модулів – 1

Кількість годин на вивчення – 48год.


Навчальний Блок №2

Теми: 3. Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі.

4. Зміст і методика навчання техніці і тактиці і тактиці спортивної боротьби

5. Проведення тренувальних занять з різними групами спортивної майстерності

Кількість змістовних модулів – 1

Кількість годин на вивчення – 60год.


^ Всього годин – 108год.

Аудиторних – 62год.

Самостійна робота студента – 46год.


БЛОК №1


Модуль 1.

Тема: «Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі».

Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі

^ Входять теми: 1,2.

Кількість годин на вивчення – 48год.

Лекційні – 6 год.

Практично-методичні – 16год.

Семінарські – 4год.

Самостійна робота студента – 22 год.


Мета: Вивчити мету, завдання і засоби фізичної підготовленості, основи методики розвитку силових якостей. Вивчити вікову динаміку природного розвитку сили. Засоби і методи розвитку

Завдання:

1. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем;

2. Засвоїти фактори що зумовлюють розвиток якостей, вікову динаміку;

3. Оволодіти методикою розвитку фізичних якостей.

4. Набути практичних навиків застосування методів розвитку основних фізичних якостей.


^ Теми та нормативи змісту занять:

Лекційні заняття:


Тема №1 «Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі» - 4 год.

Фізична підготовка у спортивній боротьбі. Зміст і форма фізичної вправи. Форма фізичних вправ. Взаємозв’язок фізичної вправи. Характеристика фізичного навантаження. Інтенсивність фізичного навантаження. Обсяг фізичного навантаження. Характер відпочинку. Причини, наслідки перенавантаження. Методи розвитку рухових якостей. Мета загальної, спеціальної фізичної підготовки. Завдання методи і засоби загальної і спеціальної фізичної підготовки (ЗФП і СФП). Контроль за рівнем розвитку загально-фізичної і спеціально-фізичної підготовленості спортсменів на різних етапах спортивної підготовки. Спеціальна швидкісно-силова підготовка

Тема №2. «Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі – 2 год.

Мета, завдання, засоби, методи і принципи спортивної підготовки борців. Характеристика основних засобів тренування. Періодизація спортивної підготовки у спортивній боротьбі.

Поняття про обсяг та інтенсивність тренувального навантаження.. Планування навчально-тренувального навантаження в різні періоди підготовки. Засоби тренувального навантаження його обліку та планування. Періоди та етапи підготовки. Динаміка тренувального навантаження. Показники тренувального навантаження. Методика складання графічного плану. Частота тренувальних занять в мікро- і мезоциклах підготовки спортсменів. Перспективне планування

Практичні та семінарські заняття

Тема №1. «Фізична підготовленість і розвиток фізичних якостей у спортивній боротьбі» - 10 год (8/2)

^ Опрацювати основну та додаткову літературу з розділу – «мета загальної і спеціальної фізичної підготовки. Завдання методи і засоби ЗФП і СФП».

Вивчити вікову динаміку природного розвитку фізичних якостей. Фактори що зумовлюють розвиток фізичних якостей. Значення фізичних якостей у видах спортивної боротьби. Інтенсивність і обсяг фізичного навантаження. Причини і наслідки перенавантаження. Ознайомитись з найбільш ефективними методичними прийомами і засобами тренувань у спортивній боротьбі. контроль за рівнем та розвитком фізичних якостей.

Тема №2. «Основи спортивної підготовки у спортивній боротьбі – 102 год.(8/2)

Визначити поняття про обсяг та інтенсивність тренувального навантаження.. Частота тренувальних занять в мікро- і мезоциклах підготовки спортсменів. Навчитись планувати навчально-тренувальне навантаження в різні періоди підготовки. Вивчити засоби тренувального навантаження, обліку та планування. Вивчити періоди та етапи підготовки. Освоїти динаміку тренувального навантаження. Показники тренувального навантаження. Оволодіти методикою складання графічного плану. Освоїти параметри та засоби тренування, засоби відновлення, методи контролю у спортивній боротьбі

Зміст самостійної роботи – 22год.


 1. Опрацювання лекційного та науково-методичного матеріалу з заданих тем;

 2. Тема №1. Підготувати реферат «Розвиток фізичних якостей»

 3. Тема №1. Підготувати контрольну роботу на тему: «Методика розвитку вибухової сили»

 4. Тема №2. Підготувати контрольну роботу на тему «Планування навчально-тренувального заняття»


Форми контролю модуля:

 1. Відвідування –

 2. Семінар –

 3. Опитування –

 4. Самостійна робота –БЛОК №2


Модуль 2.

Тема 3. Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі.

Тема 4. Проведення тренувальних занять з різними групами спортивної майстерності

Тема 5. Зміст і методика навчання техніці і тактиці і тактиці спортивної боротьби


Кількість змістовних модулів – 1

Кількість годин на вивчення – 60год.

^ Входять теми: 3,4,5.

Кількість годин на вивчення – 60год.

Лекційні – 6 год.

Практично-методичні – 24 год.

Семінарські – 6год.

Самостійна робота студента – 24 год.


Мета: Ознайомитися з особливостями побудови річного плану спортивної підготовки борців. Вивчити Задачі та зміст планування. Розглянути мету, завдання, засоби, методи і принципи спортивної підготовки борців. Навчитися складати індивідуальний план підготовки.

Розглянути характеристику основних засобів тренування. Вивчити періодизацію спортивної підготовки у спортивній боротьбі. Характеристика загально-дидактичних принципів.


Завдання:

 1. Ознайомитися з поняттями обсяг та інтенсивність тренувального навантаження.

 2. Навчитися планувати заняття в мікро- і мезоциклах підготовки спортсменів.

 3. Вміти складати план тренувального заняття в різні періоди підготовки

 4. Вміти складати індивідуальні плани підготовки спортсмена.

 5. Вміти складати динаміку тренувального навантаження.

 6. Вивчити методику складання графічного плану.

 7. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем модуля.

 8. Виконати вимоги змісту самостійної роботи навчального блоку.

 9. Вміти застосовувати методи навчання.

 10. Дати характеристику загально-дидактичним принципам.

 11. Скласти структуру етапів навчання технічним діям..

 12. Роль змагального і комбінованого методів навчання.

 13. Знати що таке форми організації процесу навчання.

 14. Зміст частин заняття у спортивній боротьбі.

 15. Використання засобів і методів у різних вікових групах

 16. Складання тренувальних програм спортсменів різної статі та рівня підготовки.


Теми та нормативи змісту занять:

Лекційні заняття:


Тема № 3 «Зміст і методика навчання техніці і тактиці і тактиці спортивної боротьби


Рухові якості, методика їх розвитку в СВС» - 3год.

Мета, завдання, засоби, методи і принципи тренування. Характеристика основних засобів тренування. Періодизація спортивної підготовки у видах спортивної боротьби. Засоби тренувального навантаження. Планування тренувального навантаження в різні періоди підготовки. Динаміка тренувального навантаження.


Тема №4. « Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі.

Особливості річного планування на різних етапах багаторічної підготовки. Задачі та зміст навчання і тренування у різні періоди річного плану. Індивідуальний план підготовки спортсмена, щоденник тренування. Завдання і місце педагогічного і лікарського контролю.


Тема 5. Проведення тренувальних занять з різними групами спортивної майстерності.


^ Особливості жіночого організму. Вплив занять з обтяженнями на організм жінок

Навчання з урахуванням віку та статі осіб, що займаються спортивною боротьбою. Педагогічний та лікарський контроль за станом здоровя.


Практичні та семінарські заняття

Тема №3. «Тема 3. Побудова і зміст річного плану підготовки у спортивній боротьбі.

^ Складання річного плану спортивної підготовки борців. Складання індивідуальних планів для борців різної кваліфікації. Складання конспектів тренувань, щоденників.

Тема 4. Проведення тренувальних занять з різними групами спортивної майстерності

^ Проведення навчально-тренувального заняття на етапі початкового розучування. Проведення тренувального заняття на етапі поглибленого розучування.

Тема 5. Зміст і методика навчання техніці і тактиці і тактиці спортивної боротьби

Структура процесу навчання. Етап початкового розучування. Етап поглибленого розучування, закріплення і вдосконалення. Навчання техніці, вивчення періодів,частин, фаз, елементів..


Зміст самостійної роботи – 26год.


 1. Опрацювати літературу та лекційний матеріал з означених тем змістовного модуля.

 2. Тема №3. Проаналізувати зміст тренувальних занять в обраному виді спорту та підготувати контрольну роботу на тему: «Методика навчання техніці»Схожі:

Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма вибіркового курсу
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму всі напрями
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма з мікробіології, вірусології та імунології
Робоча навчальна програма складена на основі “«Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Програма для студентів медичного та стоматологічного...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів медичних училищ, спеціальність 11020101 “Фармація” “Гігієна з...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма складена на основі програми “Мік­робіологія з основами імунології” для студентів медич­них училищ за спеціальністю...
Навчальна робоча програма iconЗатверджую т в. о ректора М.І. Ступнік 2009 р. Робоча навчальна програма з дисципліни “ Електропостачання ”
Робоча навчальна програма за кредитно-модульною системою складена на основі освітньо-професійної програми за професійним спрямуванням...
Навчальна робоча програма iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри політології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи