Затверджую icon

Затверджую




Скачати 80.59 Kb.
НазваЗатверджую
Дата12.09.2012
Розмір80.59 Kb.
ТипДиплом



ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету заочного дистанційного

та післядипломного навчання

доц. О.Ю. СИДОРКО


Навчальна програма з дисципліни

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА“

для іноземних студентів

факультету заочного дистанційного

та післядипломного навчання


Розглянуто та затверджено

на засіданні кафедри

української та іноземних мов

протокол № 1 від 1 вересня 2010р.

завкафедри ____________ доц. О.В. Романчук


ЛЬВІВ – 2010

Українська мова повинна функціонувати у всіх установах, підприємствах, організаціях, бути мовою діловодства та професійного спілкування. Розширення сфери вживання української літературної мови поставило завдання навчитися вільно володіти всіма стильовими ресурсами мови, знати норми складання ділових паперів, дотримуватися вимог культури усного та писемного ділового спілкування. До майбутніх фахівців ставлять високі вимоги, які полягають не лише в досконалому знанні фаху, а й високому рівні володіння українською мовою, вільному користуванні нею у професійній діяльності.

Уміння спілкуватися фаховою мовою сприяє швидшому засвоєнню спеціальних дисциплін, підвищує ефективність праці, допомагає у професійній діяльності та ділових контактах.

Предметом вивчення дисципліни «ділова українська мова» у Львівському державному університеті фізичної культури є мова галузі фізичної культури та спорту, представлена двома функціональними стилями: науковим та офіційно-діловим, а також вимоги до складання й оформлення наукових текстів і ділових документів.

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з нормамо сучасної ділової української мови, підвищенні загальної та мовної культури майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту, формуванні практичних навиків ділового усного та писемного спілкування, підвищенні загальної мовної культури студентів, як носіїв української мови.

Завдання дисципліни – навчити студентів основ ведення ділової документації та наукової роботи, сформувати навички усного та писемного ділового спілкування, сформувати базовий рівень володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін, підвищити рівень мовної культури майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту.

У результаті вивчення та засвоєння основних положень дисципліни студент повинен:

Знати:

 • етапи розвитку української літературної мови, становлення термінології галузі фізичної культури та спорту;

 • державний стандарт на оформлення основних ділових документів;

 • вимоги до композиції наукових робіт;

 • основні мовні засоби нормування ділової документації та наукових текстів.

Уміти:

 • володіти нормами літературної мови;

 • складати ділові папери;

 • оформити результати власних наукових досліджень;

 • користуватися фаховими навчальними та довідниковими виданнями, різними видами словників.

Студенти вивчають дисципліну «Ділова українська мова» на першому курсі (І семестр). Навчальним планом передбачено такий розподіл годин:

Загальна кількість – 54 години (1,5 кредиту);

Лекційні заняття – 10 годин;

Практичні заняття – 6 годин;

Самостійна робота – 38 години;

Форма контролю – іспит.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

лекційні заняття




ТЕМА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

1

Предмет та основні завдання дисципліни

«Ділова українська мова».

Українська національна та літературна мова. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі. Поняття мовної норми. Види мовних норм. Культура мови та культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.

2

2

^ Науковий стиль фахового мовлення

Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

Текст як основна форма існування наукових знань. Мовні засоби наукового стилю. Найтиповіші наукові тексти (анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, курсова та дипломна робота, реферат).

2

3

^ Офіційно-діловий стиль. Документ як основний вид писемного ділового мовлення.

Особливості офіційно-ділового стилю. Документ, його функції. Класифікація документів. Поняття реквізит, основні реквізити документів. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів. Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення.

2

4

^ Документування в управлінській діяльності

Документи щодо особового складу. Документи колегіальних органів. Довідково-інформаційні документи. Обліково-фінансові документи. Документи з господарсько-договірної діяльності.

2

5

^ Українська термінологія

галузі фізичної культури та спорту.

Поняття «термін», «термінологія». Становлення та розвиток української спортивної лексики. Способи утворення спортивної термінології в українській мові. Шляхи поповнення української термінології галузі фізичної
культури та спорту.
Національні та запозичені
терміни в українській термінології галузі фізичної культури та спорту
Основні тенденції розвитку, стандартизації та уніфікації
української термінології галузі фізичної культури та спорту


2




^ ТЕМА ТА ЗМІСТ

(практичні заняття)

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

Культура мови та культура мовлення

 1. Українська національна та літературна мова. Функції мови. Мовна норма та її види.

 2. Культура мови та культура мовлення. Основні норми усного професійного мовлення. Види і жанри усного професійного мовлення.

 3. Мовний етикет сучасної науки, ділових стосунків та повсякденного спілкування.




2

^ Функціональні стилі сучасної української літературної мови

 1. Науковий, публіцистичний, художній, розмовний, офіційно-діловий, конфесійний, епістолярний стилі (сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації).

 2. Текст як основна форма існування наукових знань.

 3. Мовностилістичні та структурні особливості наукових робіт (анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, курсова та дипломна робота, реферат, стаття).

 4. Поняття «термін», «термінологія». Становлення та розвиток української спортивної лексики. Способи утворення спортивної термінології в українській мові.

 5. Національні та запозичені терміни в українській термінології галузі фізичної культури та спорту. Шляхи поповнення української термінології галузі фізичної культури та спорту.




2

^ Офіційно-діловий стиль. Документ як основний вид писемного ділового мовлення

 1. Особливості офіційно-ділового стилю. Документ (функції, класифікація). Поняття реквізит та основні реквізити документів.

 2. Документи щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика). Документи колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу).

 3. Довідково-інформаційні документи (службовий лист та його види, довідка, доповідна та пояснювальна записки, оголошення, запрошення).

 4. Обліково-фінансові документи (доручення, розписка).

 5. Документи з господарко-договірної діяльності договір).




2




«Ділова українська мова».

 1. Мова як суспільне явище.

 2. Основні функції мови.

 3. Основні етапи розвитку української літературної мови.

 4. Українська національна та літературна мова. Основні ознаки літературної мови.

 5. Тенденції та проблеми розвитку української мови на сучасному етапі.

 6. Поняття мовної норми. Види мовних норм.

 7. Культура мови та культура мовлення. Комунікативні ознаки культури мовлення.

 8. Види і жанри усного професійного мовлення.

 9. Основні норми усного професійного мовлення.

 10. Словник як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури.

 11. Мовний етикет сучасної науки, ділових стосунків та повсякденного спілкування.

 12. Проблема чистоти мови в українському діловому мовленні.

 13. Суржик і сленг як мовні проблеми.

 14. Функціональні стилі сучасної української літературної мови.

 15. Науковий стиль. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 16. Публіцистичний стиль. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 17. Офіційно-діловий стиль. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 18. Художній стиль. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 19. Розмовний стиль. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 20. Конфесійний та епістолярний стилі. Сфера поширення, система мовних засобів, підстилі, жанри реалізації.

 21. Текст як основна форма існування наукових знань.

 22. Мовностилістичні особливості та структура наукових робіт. (анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, курсова та дипломна робота, реферат, стаття).

 23. Основні правила оформлення бібліографії.

 24. Загальні відомості про дисертаційне дослідження.

 25. Документ, його функції. Класифікація документів.

 26. Поняття реквізит, основні реквізити документів.

 27. Загальні вимоги до оформлення та особливості мови ділових паперів.

 28. Характеристика найуживаніших документів. Вимоги до їх змісту та оформлення.

 29. Лексичні норми ділового мовлення. Особливості вживання синонімів, паронімів у діловому спілкуванні.

 30. Синтаксичні норми ділового мовлення.

 31. Морфологічні норми ділового мовлення.

 32. Документи щодо особового складу (заява, автобіографія, резюме, характеристика).

 33. Документа колегіальних органів (протокол, витяг з протоколу).

 34. Довідково-інформаційні документи (види листів, довідка, службова записка, оголошення, запрошення).

 35. Обліково-фінансові документи (доручення, розписка).

 36. Документи з господарсько-договірної діяльності.

 37. Поняття «термін», «термінологія».

 38. Становлення та розвиток української спортивної лексики.

 39. Способи творення спортивної термінології в українській мові. Шляхи поповнення української термінології галузі фізичної
  культури та спорту.

 40. Національні та запозичені терміни в українській термінології галузі фізичної культури та спорту.

 41. Основні тенденції розвитку, стандартизації та уніфікації української термінології галузі фізичної культури та спорту.






Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
Затверджую iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
Затверджую iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
Затверджую iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи