Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов icon

Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов
НазваЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов
Дата12.09.2012
Розмір86.6 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ


КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ


РОБОЧА ПРОГРАМА

кредитно-модульної системи навчання

іноземної (англійської) мови

для іноземних студентів І курсу

факультету заочного, дистанційного

та післядипломного навчання

за напрямом підготовки

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ”


За навчальним планом – 108 г.

Аудиторних занять – 20 г.

Самостійна робота – 88 г.


І семестр – 54 г. (4 г - настановна сесія, 8 г. - практ. занять, 42 г. - СР) – залік

ІІ семестр – 54 г. (8 г. - практ. занять, 46 г. - СР) – залік


Укладач: викл. Юрко Н. А.

Рецензент: ст. викл. Матвіяс О. В.


“Затверджено” на засіданні кафедри

української та іноземних мов

протокол № 1 від 1 вересня 2010р.

Зав. кафедри: к. філол. н.,

доц. Романчук О. В. ___________


ЛЬВІВ – 2010

^ НАЗВА МОДУЛЯ

ТЕМА ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

кількість

годин

кількість

балів

практ.

СР

практ.

СР

І СЕМЕСТР

МОДУЛЬ І

Усні розмовні теми:

 • Здоровий спосіб життя”

 • Тілобудова людини”

Мета:

 • Практичне оволодіння усним (монологічним, діалогічним) мовленням, граматичним матеріалом

та читанням.

Завдання:

 • Ознайомитись із основними особливостями англійської фонетики. Інтонаційно-мелодійні

моделі речень.

 • Оволодіти базовими навичками читання

навчальних текстів.

 • Засвоїти граматичні явища, навчитися вживати

в усному мовленні та на письмі.

 • Вивчити та застосовувати лексичний матеріал

у діалогічному, монологічному мовленні,

вміти вести бесіду з теми.

 • Актуалізувати знання з теми усного мовлення.

 • Оволодіти практичними навичками усного мовлення, читання та письма: продуктивне спілкування з використанням нових ЛО,

граматичних явищ.12


42


40


60

1

Перевірка стартового рівня знань студентів. Вступна бесіда. Введення ЛО до теми: „^ Здоровий спосіб життя”.

Вивчаюче читання навчального тексту.

Гр.: Артиклі. Іменник. Прийменник.

2

6

4

6

2

Введення ЛО до теми: „Тілобудова людини”.

Вивчаюче читання навчального тексту.

Гр.: Порядок слів у англійському реченні.

Типи питальних речень.

Пояснення завдань на І семестр

1) Вивчити усні розмовні теми:

Здоровий спосіб життя”, „Тілобудова людини”.

2) Вивчити та законспектувати граматичний матеріал

з тем: ^ Артиклі. Іменник. Прийменник. Порядок слів у англійському реченні. Типи питальних речень.

3) Виконати письмово вправи (Верба Л.Г., Верба Г.В. Довідник з граматики сучасної англ. мови, 2004):

258, 259, 260, 261,266, 267, 268, 269, 300 (c. 319 – 322).

4) Опрацювати літературу за фахом (5 000 др.зн.).

5) Виконати контрольну роботу № 1.

2

6

4

6

3

Вдосконалення навичок діалогічного та монологічного мовлення з тем: „^ Здоровий спосіб життя”, „Тілобудова людини”. Самостійні висловлювання з тем.

Гр.: Ступені порівняння прикметників. Прислівник.

2

8

10

18

4

Введення ЛО до теми: „Раціональне харчування”. Вивчаюче читання навчального тексту. Формування навичок письмового перекладу літератури з фаху.

Гр.: Кількісні та порядкові числівники.

2

6

5

6

5

Введення ЛО до теми: „Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини”. Вивчаюче читання навчального тексту. Формування навичок реферування

та анотування текстів з фаху. Гр.: Основні форми дієслова. Дієприкметник. Модальні дієслова.

2

6

5

6


6


Контроль індивідуальної роботи над літературою з фаху.

Захист контрольної роботи. Підсумковий модульний контроль.

Пояснення завдань на ІІ семестр

1) Вивчити усні розмовні теми:

Раціональне харчування”,

^ Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини”

2) Вивчити та законспектувати граматичний матеріал

з тем: Прикметник. Прислівник. Числівник. Основні форми дієслова. Дієприкметник. Модальні дієслова.

3) Виконати письмово вправи (Верба Л.Г., Верба Г.В. Довідник з граматики сучасної англ. мови, 2004):

175, 181, 189 (c. 283 – 288); 240 (c. 311); 270, 272, 273, 274, 275 (c. 323 – 324).

4) Опрацювати літературу за фахом (5 000 др.зн.).

5) Виконати контрольну роботу № 2.


2


10


12


18

ІІ СЕМЕСТР

^ МОДУЛЬ ІІ

Усні розмовні теми:

 • Раціональне харчування”

 • Негативні фактори,

що впливають на здоров’я людини”

Мета:

 • Практичне оволодіння усним (монологічним, діалогічним) мовленням, граматичним матеріалом та читанням.

Завдання:

 • Оволодіти базовими навичками читання навчальних текстів.

 • Засвоїти граматичні явища, навчитися вживати

в усному мовленні та на письмі.

 • Вивчити та застосовувати лексичний матеріал

у діалогічному, монологічному мовленні,

вміти вести бесіду з теми.

 • Актуалізувати знання з теми усного мовлення.

 • Оволодіти практичними навичками усного

мовлення, читання та письма: продуктивне

спілкування з використанням нових ЛО,

граматичних явищ.


8


46


40


60

7

Вдосконалення навичок діалогічного та монологічного мовлення з тем: „Раціональне харчування”, „Негативні фактори, що впливають на здоров’я людини”.

Самостійні висловлювання з тем.

Гр.: Часи групи Indefinite.

2

12

12

18

8

Введення ЛО до теми: „Предмет і завдання фізичної реабілітації”. Вивчаюче читання навчального тексту. Розвиток навичок письмового перекладу літератури

з фаху.

Гр.: Часи групи Continuous.

2

10

8

12

9

Введення ЛО до теми: „Перша медична допомога”.

Вивчаюче читання навчального тексту. Розвиток навичок реферування та анотування текстів з фаху.

Гр.: Пасивний стан дієслова.

2

10

8

12

10

Контроль індивідуальної роботи над літературою з фаху.

Захист контрольної роботи. Підсумковий модульний контроль.

Пояснення завдань на ІІІ семестр

1) Вивчити усні розмовні теми:

Предмет і завдання фізичної реабілітації”,

^ Перша медична допомога”.

2) Вивчити та законспектувати граматичний матеріал

з тем: Часи групи Indefinite. Часи групи Continuous. Пасивний стан дієслова.

3) Виконати письмово вправи (Верба Л.Г., Верба Г.В. Довідник з граматики сучасної англ. мови, 2004):

76, 86, 89, 90 (c.247-251); 136, 138, 139, 141 (c.266-268)

4) Опрацювати літературу за фахом (5 000 др.зн.).

5) Виконати контрольну роботу № 3.


2

14

12

18


Рекомендована література

1. Проценко У.М., Романчук О.В. Навч. посібн. з англійської мови для студентів І курсу факультетів фіз. виховання та спорту. Видання друге, виправлене та доповнене. – Львів: Норма, 2009.

2. Англійська мова для студентів-медиків: Підручник./А.І.Гурська із співав.- Львів: Світ, 2003.

3. Захарчук І. Англійська мова. Здоров’я: Підручник. – К.: Медицина, 2006.

4. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – К.: Логос, 2004.

5. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1994.

6. Beaumont D., Granger C. English Grammar. – The Heinemann English Language Teaching, 2002.

7. Clement A., Hartman B. The Teaching of Physical Skills.–Brown and Benchmark Publishers,2001.

8. Wuest D., Bucher C. Physical Education and Sport. – Mosby – Year Book, 1995.

9. Українсько-англійські, англо-українські словники, розмовники.

10. Періодичні видання.Схожі:

Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconЛьвівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов
Практичне оволодіння усним (монологічним, діалогічним) мовленням, граматичним матеріалом
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconЛьвівський державний університет фізичної культури іваночко оксана юріївна
Роботу виконано у Львівському державному університеті фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconЛьвівський державний Університет фізичної культури Кафедра економіки, інформатики та кінезіології «Затверджено»
Освітньо-кваліфікаційний рівень –магістр за напрямом підготовки «Фізичне виховання»
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами,...
Львівський державний університет фізичної культури кафедра української та іноземних мов iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з усіма країнами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи